Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
ПРИГОТВЯЙ ДОМАШНИ ВКУСОТИИ ВСЕКИ ДЕН
И УЧАСТВАЙ ЗА СТРАХОТНИ НАГРАДИ!


ПРИГОТВЯЙ ДОМАШНИ ВКУСОТИИ ВСЕКИ ДЕН И УЧАСТВАЙ ЗА СТРАХОТНИ НАГРАДИ!

Купи Калиакра Класика 500g, Калиакра Сандвич 500g или Калиакра с вкус на масло 400g и регистрирай кода от касовата бележка. Всяка седмица ще бъдат теглени печеливши участници.

Условия за участие

1. Организатори:

(1) Промоционалната кампания „Вкусен ден с Калиакра“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.  София, ж.к. Младост 4, бизнес - парк София, сграда 3, ет. 1 и от „БИ ПЛЮС АР” ООД  със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” 17, ЕИК BG203772137, наричани нататък в текста “Организатори”.  Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД”. 

(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

 (3) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (01.02 – 15.03.2017г. включително) на www.facebook.com/KaliakraBG Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес: www.facebook.com/KaliakraBG

2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания:

 1. Промоционалната кампания „Вкусен ден с Калиакра“ стартира на 1 февруари  2017г. и продължава до 15 март 2017г. включително.
 2. В случай, че Организаторите решат да се съкрати/удължи срока на “Кампанията“, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1 (3).
 3. След приключване на „Кампанията”, Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.

Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на тези Официални правила, като наградите се доставят само на територията на Република България. 

II. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ:

3. Право и място на участие:

Кампанията е отворена за участие на всички физически лица, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Би Плюс Ар ООД и „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.facebook.com/KaliakraBG за периода на кампанията. В Кампанията участват следните продукти от марка Калиакра: Калиакра Класика 500g, Калиакра Сандвич 500g и Калиакра с Вкус на Масло 400g.

Участвайки в Кампанията, участниците приемат този Официален правилник и се задължават да спазват условията, посочени в него. 

4. Условия за участие :

Участието в Кампанията за всички награди е обвързано с покупката на следните продукти от марка Калиакра: Калиакра Класика 500g, Калиакра Сандвич 500g и Калиакра с Вкус на Масло 400g.

5. Механизъм за участие в промоционалната кампания:

За да се регистрира за участие в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

 • Да посети фейсбук страницата на Kaliakra  www.facebook.com/KaliakraBG и да се регистрира чрез собствения си профил.
 • Да влезе в специално създаденото приложение Вкусен ден с Калиакра 
 • В специално обозначения панел за регистрация трябва да попълни Име, Фамилия и валиден телефонен номер
 • След регистрация на лични данни, участникът трябва да регистрира кода от касовия бон, със закупен минимум един от следните продукти: Калиакра Класика 500g, Калиакра Сандвич 500g, Калиакра с Вкус на Масло 400g
 • При регистриране на код/ове от касови бележки, участникът се регистрира успешно в игратаза една от четиристотин и десетте награди
 • Всеки участник има възможността да регистрира най-много по един код от касова бележка седмично, стига на нея да присъства закупен продукт от участващите продукти

6. Награди:

По време на цялата кампания, на случаен принцип от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени общо 410 (четиристотин и десет) победителя, които ще спечелят една от следните награди:

 • 10 Кухненски робота Gorenje: всеки на стойност 199,00 (сто деведесет и девет) лева с включен ДДС, от името и за сметка на Организатора Юниливър България ЕООД. 
 • 100 Сервиза за хранене: марка Luminarc, всеки на стойност 100 (сто) лева с включен ДДС.
 • 300 Кутии за сандвичи: всяка на стойност  16.00 (шестнадесет) лева с включен ДДС.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

7. Теглене на наградите:

Наградите ще бъдат изтеглени от комисия от представители на Организаторите („ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „БИ ПЛЮС АР” ООД ) в присъствието на нотариус. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип от всички регистрирали се в електронната база данни на промоционалното фейсбук приложение на страницата на Калиакра  www.facebook.com/KaliakraBG

Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати: 

 • 06.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич 
 • 13.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич 
 • 20.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич 
 • 27.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич 
 • 06.03.2017г. – 2 бр. кухненски робот, 20 бр. сервиза за хранене, 60 бр. кутии за сандвич 
 • 13.03.2017г. – 2 бр. кухненски робот, 20 бр. сервиза за хранене, 60 бр. кутии за сандвич 
 • 16.03.2017г. – 2 бр. кухненски робот, 20 бр. сервиза за хранене, 60 бр. кутии за сандвич 

При тегленето ще бъдат изтеглени 410 (четиристотин и десет) победителя и общо 50 (петдесет) резервни участника в случай на дисквалифицирани победители. 

Организаторите на промоцията си запазват правото да заменят спечелилия участник, който не отговаря на условията за получаване на голямата награда, описани в този Официален правилник, с друг участник в кампанията, който ще бъде определен по реда на т.7. 

Всеки победител ще бъде уведомен от Организаторите на посочения в регистрацията телефонен номер за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши до пет работни дни след датата на изтегляне на печелившите.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка  със снимка на касовата бележка, чийто код е регистриран в Кампанията, както и с три имена, ЕГН и точен адрес и телефон за доставка на наградата до 5 (пет) дни след писменото уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен печеливш.

8. Валидиране на победителите:

Имената на печелившите участници, които отговарят на условията за получаване на наградата, ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на Калиакра www.facebook.com/KaliakraBG,    специалната за целта секция „Печеливши“ до три дни след изтегляне на победителите.

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда: 

 • Да предостави на Организаторите следните данни: три имена, ЕГН и точен адрес, на който да бъде изпратена наградата
 • Да представи на Организаторите или на техни подизпълнители копие (или снимка) на касовия бон/бонове със закупен поне един от следните продукти: Калиакра Класика 500g, Калиакра Сандвич 500g, Калиакра с Вкус на Масло 400g, с които се е регистрирал в Кампанията. Наградата не се предава на участника при непредоставяне от последния на копие от касовата бележка/касовите бележки. Датата на касовата бележка/касовите бележки, не трябва да бъде след датата на регистрация в промоционалната кампания.
 • В случай че на касовия бон, с който участникът се е регистрирал, закупеният продукт не е изписан с точното име на бранда Калиакра, то за успешно валидиране на съответния уастник, ще е нужно той/тя да предостави снимка на промоционалния капак от закупения Калиакра продукт.

Участието в тази кампания включва съгласието, че името и градът на местоживеене на участниците ще бъдат огласени публично, съгласно действащото законодателство.

Имената на участниците, спечелили награда, ще бъдат публикувани на www.facebook.com/KaliakraBG. Организаторите на промоцията си запазват правото да променят имената на спечелил участник, който не отговаря на условията за получаване на наградата, описани в тези официални правила на промоцията.

Организаторите на кампанията не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от потенциалния печеливш. 

Организаторите запазват правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник ако се установи злоупотреба.

Един участник може да бъде дисквалифициран поради една от изброените по-долу причини:

- не отговаря на условията по т.3 и т.4 от настоящия Правилник

- не е изпълнил всички стъпки от т.5 Механизъм за участие в промоционалната кампания

- не може да представи на Организаторите копие от касовата бележка/касовите бележки, с които се е регистрирал в играта

- не е предоставил на Организаторите валиден телефон за контакт или не е върнал обратна връзка на Организаторите до пет дни след уведомлението на съответния победител

9. Получаване на наградите:

Доставката и осъществяването на наградите ще се извърши за сметка на Организаторите. Изпращането на наградите ще се извърши до 2 (две) седмици, след валидирането на победителите и получаването на необходимите данни от печелившите участници и установяване от Организаторите дали те отговарят на условията на кампанията. 

В случай, че участник не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

10. Условия за валидност 

За да бъде счетено участието за валидно, участникът трябва да отговаря на следните условия: 

Да удовлетворява условията на т.3 „Право и място на участие” и т.8 ‚Валидиране на победителите‘

Да е изпълнил отделните стъпки от механизма за провеждане на промоционалната кампания описани в т.5 

Лицата, които не удовлетворяват изискванията, нямат правото да участват в тази Кампания и да получат наградата и тяхната регистрация ще бъде обявена за невалидна.

III. РАЗНИ

11.Отговорност:

Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на участници, които са взели участие в Кампанията съгласно разпоредбите на този Официален правилник.

Организаторите не носят отговорност, за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се участват в кампанията по причини, свързани с лично неразбиране за начина и изискванията за участие в кампанията, описани подробно в настоящия официален правилник.

Организаторите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли или олеснили спечелването на наградата. Организаторите имат правото да търсят съдебно преследване на такива лица. Организаторите не отговарят за качеството на наградата, настъпили вреди вследствие неправилна употреба. 

Организаторите не носят отговорност ако някой участва в кампанията след края на обявения промоционалния период. 

Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на кампанията следва да бъдат изпращани по време на периода на кампанията на e-mail адрес teodina.ilcheva@bplusred.com

12. Защита на личните данни:

Организаторите са регистрирани като администратори на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

(1) С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.

(2) С участието си в тази Кампания, Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат използвани от Организаторите за периода на Кампанията, с цел да се осигури ефективното провеждане на тази Кампания и само за целите на определяне на печелившите участници в кампанията, като след приключване на кампанията тези лични данни ще бъдат унищожени..

 (3) Организаторите се задължават да не използват личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на Участниците пред трети лица.

(4) Правата на Участниците в тази кампания са гарантирани от закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и свободното движение на такива данни, и по-специално по отношение на следното:

- правото на достъп до данните;

- правото за намеса в данните;

- правото на възражение.

Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организаторите. 

С регистрирането си в Кампанията, всеки участник се съгласява, че ако спечели награда неговите 3 имена, местожителство и снимки могат да бъдат публикувани в някой от facebook каналите на Юниливър България.

13. Спорове

В случай на евентуални спорове между Организаторите и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

14. Прекратяване преди срока на кампанията 

Кампанията може да бъде прекратена по-рано само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторите, по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящата кампания, или по едностранно решение на Организаторите.

Организаторите няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;.

Организаторите ще уведомят участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на www.facebook.com/KaliakraBG Включването на участниците в промоцията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на промоцията и се считат обвързани с тях.Краен срок за участие: 15 Март 2017

Участвай

Коментирай


Публикувай