Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете 14бр.Telefunken TV 32”, 14бр. Huawei Mediapad T2, 14бр. Lenovo K6


Спечелете 14бр.Telefunken TV 32”, 14бр. Huawei Mediapad T2, 14бр. Lenovo K6

ЧАСТ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Игра с награди: всеки Участник, който се регистрира и е дал съгласието си да се включи в Кампанията „Какво има в кутията?“, автоматично участва в електронно теглене за награди.

4.2. За да участва в играта, Участникът е небходимо да избере една от трите кутии на началната страница, за да види за каква награда може да участва. За да участва в електронното теглене на печелившите за тази награда, Участникът трябва да се регистрира. Участникът може да се регистрира за Кампанията и съвместно със свой познат (наричан по-долу „Допълнителен участник“), за да може двамата да участват в електронното теглене на печелившите за съответната награда. По време на регистрацията Участникът оставя своите имена, имейл адрес и телефон, както и имената на Допълнителният участник. Данните са необходими, за да може Организаторът да се свърже с тях след края на Играта, ако са спечелили.

4.3. Участникът има право да играе многократно, но може само веднъж седмично да се регистрира с един имейл адрес, за да участва в електронното теглене на печелившите за награди. В случай, че Участник направи опит да манипулира по какъвто и да е начин компютърната система на Играта, Организаторът има правото да го отстрани от участие.

4.4. Регистрацията за участие и самото участие в Играта, както и спечелването и получаването на награди от Играта, не е обвързано с и няма за цел да увеличи покупките на продуктите на Организатора от Участниците/ печелившите.

4.5. С факта на регистрация за участие в Играта Участникът или неговият представител – родител/ попечител, се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта и получаване на наградата лични данни (три имена, телефон и имейл), както и Допълнителният участник дават съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора и негови подизпълнители за целите на Играта.ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. Наградите в електронно теглене на печелившите са общо 42 бр. (14бр.Telefunken TV 32”, 14бр. Huawei Mediapad T2, 14бр. Lenovo K6).

5.2. Видът на наградите в кутиите на началната страница на www.povechezaedno.bg се разпределят на случаен ротационен принцип и не са обвързани с конкретна кутия.

5.3. Участникът ще вижда за коя от трите вида награди играе, чрез съобщение, което се изписва след избора на кутия.ЧАСТ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

6.1. Тегленето на наградите ще се извършва чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, определена от Организатора, и съставена от упълномощени представители на Организатора, която удостоверява резултатите от него, което ще бъде извършвано всеки вторник от седмицата в продължение на 7 седмици. Първото теглене ще бъде на 13.12.2016 година, а последното на 24.01.2017 година. От всички Участници, включили се в Играта и регистрирали себе си или регистрирали се съвместно с Допълнителен участник, ще бъдат изтеглени общо двадесет и един (21) печеливши Участници за целия период на тегленията и общо шест (6) резерви за всеки етап на тегленията на печелившите. За резултатите от жребия се съставя протокол. Всяка седмица ще бъдат изтегляни трима регистрирани Участници, които ще спечелят за себе си и за евентуалния Допълнителен участник по една бройка от съответната награда, за която са се регистрирали - телевизор Telefunken TV 32”, таблет Huawei Mediapad T2 или смартфон Lenovo K6.

6.2. Всяка седмица събраните регистрации на участници ще бъдат нулирани след тегленето на наградите. Един участник може да участва с един e-mail адрес веднъж на седмица. Той може да се регистрира повторно, за да участва в електронното теглене през съответните останали седмици.

6.3. Всеки Участник, който отговаря на условията, описани в настоящите Официални правила, има право да участва в Играта.

6.4. Награда от Играта не може да бъде заменяна с друга и няма паричен еквивалент.

6.5. Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести титулярните печеливши Участници, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/ или да получат наградата в съответствие с изискванията на тези правила.Условия за участие

ЧАСТ 7. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени на страницата, на която се е състояла играта (www.povechezaedno.bg ) на Организатора до 2 работни дни след датата на теглене на наградите.

7.2. Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени и на официалната Facebook страница (www.facebook.com/MobiltelBG) на Организатора до 2 работни дни след датата на теглене на наградите.

7.3. В срок до 5 работни дни след обявяване на печелившите Участници, ние ще се свържем с тях по email или телефон и ще бъдат обявени на страницата на Организатора на играта: www.povechezaedno.bg

7.4. В случай, че не успеем да се свържем с някой от печелившите Участници или той не се свърже с Организатора в срок от пет работни дни, както и не може да получи награда в срок и/ или не е изпълнил условията на настоящите правила, правото да получи наградата преминава върху първия, а впоследствие евентуално – върху следващия, изтеглен в електронно теглене резервен печеливш Участник. За резервните печеливши Участници важат същите условия и срокове за получаване на наградите.

7.5. Наградата се получава по куриер за сметка на Организатора на посочения от печелившия Участник, съответно на посочения от резервния печеливш Участник, точен адрес за доставка. Печелившият Участник/ резервният печеливш Участник следва да осигури и уговори удобен ден и час за доставка на наградата. Във всички случаи доставката следва да бъде направена от 09:00 до 17:00 часа в рамките на 15 работни дни, считано от уговарянето на удобен ден и час за доставка между куриерската фирма и печелившия Участник, само на територията на Република България.

7.6. При получаване на награда печелившият Участник следва да представи лична карта/ друг документ за самоличност, за да удостовери, че той е спечелилият Участник. В случаите по т. 3.2.1 от настоящите Официални правила, печелившият участник задължително следва да бъде придружен от родител или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка или попечителството. Наградата се доставя от куриер на печелившия Участник, като получаването на награда се удостоверява чрез подпсване на товарителницата или с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия участник и от служител на куриерската фирма. С факта на получаване на наградата представителят на печелившия Участник (или родител/ попечител) се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта и получаване на наградата лични данни (три имена, телефон, имейл адрес и пощенски адрес), както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора и негови подизпълнители за целите на Играта.

7.7. Ако печелившият Участник е предоставил неточен или некоректен адрес за доставка или не бъде открит на съответния адрес, куриерът оставя на входната врата съобщение, че е направил посещение (при невъзможност да влезе във входа, съобщението се залепя на входната врата на сградата), след което се свързва с печелившия Участник еднократно на посочения от него телефонен номер за уговаряне получаването на наградата. Ако печелившият Участник не бъде открит на посочения от него адрес и при повторното посещение на куриера, наградата остава в съответния офис на куриерската фирма до две седмици, след което се връща на Организатора. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда в горните случаи.

7.8. Награда може да бъде получена и/или преотстъпена на трето лице само срещу представяне на нотариално заверено пълномощно от печелившия участник и лична карта.ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/ или негов представител да се идентифицира и/ или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/ или негов представител/ пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи участието в Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

8.4. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата, на която се е състояла играта (www.povechezaedno.bg) на Организатора, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/ или непреки имуществени и/ или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на Играта.

8.5. Организаторът си запазва правото да изтрие служебно и без предупреждение и да не допусне за спечелване на награди Участници, които не отговарят на описаните в настоящите правила условия за участие.

8.6. Организаторът се задължава да изтрие служебно вече регистрирал се в Играта Участник, в случай, че Участникът е изразил писмено (чрез изпращане на съобщение на посочен от Организатора за целта пощенски адрес или адрес на електронна поща, или чрез Фейсбук-страницата на Организатораили на Играта) това свое желание.Краен срок за участие: 23 Януари 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#13 написа:
на 10.01.2017 г. 21:52

Super

#12 написа:
на 09.01.2017 г. 18:54

Стискам палци да спечеля

#11 написа:
на 08.01.2017 г. 22:28

Iskamese

#10 написа:
на 07.01.2017 г. 18:23

neka igrinadqvam specheli

#9 написа:
на 06.01.2017 г. 18:55

Дай боже да спичеля

#8 написа:
на 02.01.2017 г. 17:55

Надявам се да спечеля

#7 написа:
на 27.12.2016 г. 11:39

полезна награда

#6 написа:
на 25.12.2016 г. 12:31

Много искам да спечеля тази награда

#5 написа:
на 25.12.2016 г. 03:44

Нaдявaм се дa спечелия

#4 написа:
на 23.12.2016 г. 13:16

Super

#3 написа:
на 23.12.2016 г. 13:14

Super

#2 написа:
на 21.12.2016 г. 20:22

uspeh

#1 написа:
на 19.12.2016 г. 09:05

smile