Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете 3 броя калъф за книга


Спечелете 3 броя калъф за книга

  • Механизъм на кампанията:

Стъпка 1: Потребителите трябва да отидат на сайта, който се намира на следния линк:

Стъпка 2: Потребителите трябва да се регистрират на сайта, където трябва да въведат своите две имена, потребителско име, парола и email (електронен адрес)

Стъпка 3: Потребителите трябва да поръчат книга от тук или на телефон 0884261144.


Условия за участие

  • Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:

4.1. Награда от Кампанията са:

Три броя калъф за книга предоставени от Handmade Angel AB (https://www.facebook.com/Handmade.Angel.bg/ )и сайта

4.2.Един участник може да направи максимум 1 (една) регистрация. Всеки пореден опит ще бъде считан, като невалидна регистрация.

4.3.  Тримата победители ще бъдат определени чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от трима души. Тегленето на печелившя участник ще се извърши на 01.12.2017 г. след приключване на Кампанията на 30.11.2017 г. в  23:59:59 часа и ще бъде обявен до 3 дни след извършеното теглене на страницатa

4.4. Всички Участници в Кампанията получават правото на разпределяне на наградите, осигурени от БългарскиСтоки ООД, съгласно настоящите Условия.

4.5. Печелившите Участници ще бъдат известени от Организатора посредством електронна поща, посочена при регистрацията, за да го уведоми за начина на получаване на наградата.

4.6. Печелившите Участници, информирани съгласно чл. 4.5., непотърсил наградата си до 21 дни от датата на обявяване, губи своето право на получаването й.

4.7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

4.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

4.9. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери с писмено пълномощно, че е получило наградата от името на печелившия.

  • Лични данни и тяхното третиране

5.1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

5.2. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена и e-mail) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от БългарскиСтоки.бг ООД за информиране на участниците за бъдещи активности, игри и промоции, които са организирани от БългарскиСтоки.бг ООД, както и разпространение на награди.

5.3. Участниците могат да откажат по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заявят това писмено на адрес info@bulgarskistoki.bg.

  1. Отговорност

6.1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

6.2. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

6.3. Организаторът на промоцията (БългарскиСтоки.бг ООД) не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно действие на интернет сайта, поради срив в системите и/или проблеми, свързани с интернет връзката на потребителите.

6.4. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

6.5. БългарскиСтоки.бг ООД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други форсмажорни обстоятелства не може да активира промоцията и/или да я прекрати в обявения срок.Краен срок за участие: 30 Ноември 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай