Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете пакети с кафе Jacobs


Спечелете пакети с кафе Jacobs

Механизъм – за да участва в Играта, всеки потребител трябва да премине през всички стъпки, описани по-долу, при което ще се превърне в „Участник“:

a)      Да влезе на сайта в периода на Играта, посочен в Раздел 2, т. 1 на настоящите Официални правила.

b)      Да сподели мечта, съобразно изискванията, посочени в Раздел 3, т. 4 на настоящите Официални правила.

c)       Да попълни електронната форма за регистрация в Играта така, както е посочено на уебсайта на Играта, като попълни следните полета:

 Задължително поле с име и фамилия

 Задължително поле с e-mail адрес

Задължително поле с телефонен номер

Задължително отбелязване в посоченото поле за приемане на настоящите Официални правила и съгласие със събирането и обработването на личната информация, която потребителят е въвел, и въвеждането й в базата данни, използвана от Организатора само и единствено за целите на участие в настоящата Игра и изпълнение на законови задължения на Организатора.

6.       При отказ да попълни или отбележи в някое от задължителните полета или при попълване на грешна или непълна информация, или при отбелязване на поле по невнимание (напр. отбелязване на съгласие за предоставяне на лични данни за маркетингови цели без то реално да е налице), това може да доведе до невъзможност да се завърши регистрацията в Кампанията или до невъзможност да се установи контакт с печеливш Участник, и/или да се анулира регистрацията и/или наградата.

7.       За всяко влизане в сайта на Играта, Участникът поема разходите за интернет достъп, установени от неговия доставчик.


Условия за участие

РАЗДЕЛ 4: НАГРАДИ

1.          Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са общо 503 броя отделни награди. Наградите в Играта са два вида, както следва:

а) Общо 500 (петстотин) броя кафе Jacobs Cronat Gold – по 100 (сто) броя за всяка седмица на Играта;

б) Общо 3 (три) броя мечти, които Организаторът ще поощри, като подпомагането на една мечта се изразява в услуга или материали с парична равностойност до 1000 лв. Участникът, спечелил сбъдване на мечта, не може да замени наградата за нейната парична развностойност. Тримата печеливши Участници, чиито мечти ще бъдат подпомогнати, ще бъдат изтеглени след изтичане на крайния срок на Играта, посочен в Раздел 2, т. 1 на настоящите Правила;

2.          Седмичните награди, посочени в т.1 а) на настоящия Раздел 4, ще бъдат разпределени чрез жребий на случаен принцип, както следва:

- Седмица 1 с период от 13.11. до 19.11.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;

- Седмица 2 с период от 20.11. до 26.11.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;

- Седмица 3 с период от 27.11. до 03.12.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;

- Седмица 4 с период от 04.12. до 10.12.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;

- Седмица 5 с период от 11.12. до 17.12.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;

3.       При тегленето на седмичните награди за всяка седмица на Играта ще бъдат изтеглени 100 (сто) печеливши Участници и 10 (десет) резерви.

4.       Тримата печеливши Участници, чиито мечти ще бъдат подпомогнати от Организатора, ще бъдат избрани от четиричленно жури след края на периода на Играта, посочен в Раздел 2, т. 1 на настоящите Правила.

5.       В разпределянето на наградите участват всички Участници, които са заявили участие, като са изпълнили условията на настоящите Официални правила.

6.       Съгласно чл. 13 ал.1 т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаеми доходи са предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон “Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, ал.1, т. 21 от закона е предметна печалба, чиято пазарна цена не надвишава 30 лв. с включен ДДС.

7.       Единичната парична равностойност на наградата „Сбъдване на мечта“, описана в Раздел 4, т. 1 б) на настоящите правила, е 1000 лв. с включен ДДС. В тази връзка, получилия като награда Сбъдване на мечта, следва да декларира наградата в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на наградата.

8.       Ако по време на Играта няма нито един регистриран участник, наградата остава собственост на Организатора.

9.       Имената на печелившите ще бъдат обявявани на уебсайта на Играта в рамките на 5 (пет) работни дни от тегленето на съответните награди.

10.   Всеки печеливш участник ще бъде уведомен, че печели награда посредством съобщение, изпратено от Организатора, на e-mail адреса, с който Участникът се е регистрирал в Играта. Печелившите в Играта ще бъдат информирани за това в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на теглене на наградата. Печелившият Участник следва да отговори на това писмо по e-mail в раките на 5 (пет) дни от получаването на уведомителното писмо от Организатора. Ако печелившият Участник не върне отговор по e-mail в рамките на 5 (пет) дни, за да потвърди наградата си, той ще бъде дисквалифициран. В този случай, наградата ще бъде предоставена на първата изтеглена резерва, като ще важи същата процедура, описана по-горе. Печелившите и резервите, с които не може да се установи контакт, няма да получат компенсация от страна на Организатора. В случай, че не е установен контакт с печеливш Участник или изтегления на негово място резервен Участник, съответната награда остава неразпределена.

11.   Наградата ще бъде доставена до печелившия участник на посочен от него адрес чрез куриер до 45 работни дни от получаването на потвърждението, че е спечелил и предоставяне на адрес за доставка. Наградата ще се достави на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на участника, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.

12.   Наградата се получава само срещу представяне на документ за самоличност.

13.   В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

14.   Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

15.   Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни телефон и e-mail за контакт или непълен или неточен адрес за доставка.

16.   Един участник в Играта не може да спечели повече от една награда от вид.

17.   Участник, спечелил седмична награда, описана в Раздел 4, т. 1 а), продължава да участва в тегленето на голяа награда „Сбъдване на мечта“, което ще се проведе след края на Играта.Краен срок за участие: 17 Декември 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#2 написа:
на 28.11.2017 г. 15:26

Сутрин ни събужда а следобяд ни дава сили да продължим с кафе Jacobs Cronat Gold Участвам

#1 написа:
на 17.11.2017 г. 13:38

DA PROBVAME KASMETA SI