Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете скутер Peugeot, 25x Раница Raider, 100x Ножче/клещи Raider


Спечелете скутер Peugeot, 25x Раница Raider, 100x Ножче/клещи Raider

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 1.09.2017 г. до 17.11.2017 г. е закупило инструмент/машина Raider на единична стойност над 40 (четиридесет) лева с ДДС и е осъществило регистрация на покупката си с посочване на модела на закупения инструмент, дата на покупка, три имена,email и телефонен номер. Регистрацията представлява безусловно приемане на настоящите Правила на промоционалната игра.

4.3. В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрацията си и споделянето, участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

4.4. Всеки участник следва да разполага с валиден e-mail адрес. Всеки участник може да участва само с един валиден e-mail адрес. Дублирани email-и или различни email-и, които са многократно регистрирани некоректно от едно и също лице с една и съща покупка, се считат за невалидни, като Огранизаторът е оправомощен да отстрани участника от участие в Играта на това основание.

Всяка уникална комбинация от валиден email и покупка ще се счита за един участник. Организаторът ще приема за един и същ участник, всеки който е посочил един и същ e-mail.

4.5. Участниците могат да участват с неограничен брой покупки, но могат да спечелят само една седмична награда. Участниците, които са спечелили седмична награда, имат право да участват в тегленето за спечелване на голямата награда.

4.6. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.


Условия за участие

5.3. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора. Всяка покупка може да бъде регистрирана за участие в Играта еднократно.

5.4. Всяко лице има право да участва в Играта само с един email.

5.5. Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 1.09.2017 г. до 17.11.2017 г. е закупило инструмент/машина Raider на единична стойност над 40 (четиридесет) лева с ДДС и е осъществило регистрация на покупката си с посочване на модела на закупения инструмент, дата на покупка, три имена,email и телефонен номер.

На всеки две седмица измежду всички осъществили регистрация през конкретните седмици, част от промоционалния период, чрез провеждане на томбола на случаен принцип се определят 25 участника, които получават една от следните седмични награди – раница Raider или джобно ножче Raider.

След изтичане на промоционалния период измежду всички участници, извършили регистрация, се избира един участник, който да получи голямата награда.

5.6. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват несъществуващи/фалшиви email-и, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, многократна регистрация на една и съща покупка, и др.

5.7. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.6, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет-страницата може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

5.8. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта.Краен срок за участие: 24 Ноември 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай