Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели страхотен велосипед Drag


Спечели страхотен велосипед Drag

3.    УЧАСТНИЦИ. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
3.1    Всяко физическо лице - краен потребител, което закупи от аптечната мрежа на територията на Република България  продукт на фирма „Фортекс Нутрасютикълс“ с търговската марка „LIFE FORMULA” в периода  01.08. 2017г.- 30.09.2017г., може да участва в Играта съгласно Правилата.
3.2    Нямат право да участват в Играта:
•    служители на Организатора и техни роднини /родител, дете, съпруг, братя и сестри/, както и тези лица, които живеят в същото домакинство;
•    други  лица,  които  по  някакъв  начин,  директно  или  индиректно, са  свързани  с организирането, провеждането и/или изпълнението на Играта.
3.3    Всяко пълнолетно лице, което отговаря на условията за участие в Играта по чл. 3.1 и чл. 3.2 и  закупи от аптечната мрежа продукт на фирма „Фортекс Нутрасютикълс“ с търговската марка „LIFE FORMULA” в периода  01.08. 2017г.- 30.09.2017г., може да участва в Играта при условията на Правилата и да се включи в томболата за Наградите.
3.4    Всеки участник в Играта при условията на Правилата,  при извършване на регистрация за участие  безусловно приема и се съгласява да бъде обвързан с всички условия и промени в Правилата и Наградите, както и потвърждава, че отговаря на условията за участие в Играта и че попълнените данни предоставени при регистрацията за участие  в Играта и/или получаването на наградата, са верни и актуални.
3.5. Заявката/регистрацията за участие в играта може да се подаде в периода  01.08. 2017г.- 30.09.2017г от пълнолетно лице, закупило продукт с търговска марка LIFE FORMULA. За целите на регистрацията на участието и проверка на детайлите на покупката като дата, стойност и описание на закупения артикул, участникът е необходимо да направи обща снимка на закупения продукт и касовата бележка от закупуването му, като текстът на касовата бележка следва да е четим. Участникът заявява участие, като изпрати електронно съобщение (e-mail), съдържащо снимката, собствено, бащино и фамилно име  и телефон за контакт на специално създадена за целите на Играта електронна поща “ igra-lifeformula@fortex.bg”. Всяка изпратена снимка дава право на 1 (едно) участие в Играта. Участията в Играта са ограничени до максимум 5 (пет) за един участник. Всички участия чрез e-mail трябва да бъдат получени до 23:59 часа на посочената дата за край на Играта, за да бъдат допуснати до участие.
3.6.Участникът е длъжен да пази касовата бележка от закупуването на продукта/продуктите, с която участва в Играта и в случай, че спечели награда, трябва да предостави касовата бележка, която е била изпратена чрез електронно съобщение (e-mail) на създадената за целите на Играта електронна поща “igra-lifeformula@fortex.bg”. Касовата бележка от закупуването на продукта/продуктите, с която участникът се включва в Играта, ще бъде изискана за проверка от служителя на куриерската фирма при предаване на наградата на спечелилия участник. Наградата не се предава на участника при непредоставяне от страна на последния на касовата бележка от закупуването на продукта/продуктите. Участникът, спечелил награда, ще бъде помолен да подпише приемо-предавателен протокол при получаване на наградата, в който да посочи три имена и ЕГН. Наградата не се предоставя при неподписване на приемо-предавателен протокол за нейното получаване, съдържащ посочената по-горе информация.
3.7.Участия, подадени от скрипт, макро или други автоматизирани средства или практики, и участия със средства, които по какъвто и да е начин компрометират процеса на участие, са невалидни.

Условия за участие

4.    ПЕРИОД НА ИГРАТА. СРОКОВЕ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ
4.1    Играта ще бъде осъществена през 2017 г. в следните Срокове:
4.1.1    Период на Играта: 01.08. 2017г.- 30.09.2017г.
4.1.2    Срок  уведомление на Участник за спечелена Награда: 14 дни след обявяване на печелившите участници;
4.1.3    Срок за изпращане на Наградата на Участника: до 30 дни от датата на уведомяване на Участника.
4.2    Сроковете по чл. 4.1. включват всяка от горепосочените дати.
4.3    В случай на непреодолима сила, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, или друго събитие извън контрола на Организатора, възникнало в периода на Играта, Организаторът има право да прекрати Играта, без да дължи обезщетение за вреди на Участниците.
4.4    По собствена преценка, по всяко време и без да дължи обяснение, Организаторът има право да прекрати Играта, без да дължи обезщетение за вреди на Участниците.
4.5    След изтичане на срока по чл.4.1.1., Организаторът ще организира томбола, която  ще бъде изтеглена на случаен принцип измежду всички Участници.
4.6    Организаторът ще изтегли 5 / пет/  Участника, които ще получат Награда, както и 20 /двадесет/ резервни Участника в случай, че някои от първоначалната група Участници откаже получаването на Награда или не може да бъде уведомен в срок до 14 след датата по чл. 4.1.2.
4.7    Уведомяването на печелившите Участници ще бъде извършено на посочените телефони при подаване на заявката/регистрацията за участие.
4.8. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане на посочения от тях телефон при първоначалната регистрация в Играта и ще бъдат обявени на Facebook страницата „@LifeFormulaSupplements“ не по-късно от 15.10.2017 г. Представител на организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставения от тях телефон за контакти за уточняване на подробностите по предоставянето на наградата в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни след обявяване на печелившите участници.
4.9. Ако организаторът не успее да се свърже с печелившия участник на посочения от него телефон в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни след обявяване на печелившите участници, наградата се пази още 10 (десет) работни дни. Участниците, непотърсили наградите си в посочения десетдневен срок, губят правата си върху тях. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ, предварително изтеглен резервен печеливш участник, който отговаря на условията за участие в тегленето на наградите. В случай че организаторът не успее да се свърже с резервния печеливш участник на посочения от него телефон в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни, наградата преминава към следващата резерва.
4.10   Наградите ще бъдат изпратени от Организатора до Участника по куриер на посочен от участника адрес на територията на Република България, при спазване на Срока по чл. 4.1.3. Разходите за изпращането до посочения от участника адрес на територията на Република България, са за сметка на Организатора. При получаването на Наградата, Участникът подписва приемо-предавателен със съдържанието, описано в чл. 3.6.
4.11    Участникът няма да има право да получи паричната равностойност на Наградата. Участникът няма да има право на друго обезщетение или компенсация за неоползотворената част от Наградата.

Краен срок за участие: 29 Септември 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#3 написа:
на 13.09.2017 г. 17:16

Ucastvam

#2 написа:
на 13.09.2017 г. 17:15

Iskam go

#1 написа:
на 25.08.2017 г. 18:38

Участвам