Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели телевизор


Спечели телевизор

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. След като отиде на посочената по-горе интернет страница, участникът следва първо да отговори на поставения въпрос, като има право да избере само един от посочените три възможни отговора.

2. След като отговори на поставения въпрос, участникът трябва да се регистрира за томболата, като за целта попълни регистрационната форма, в която трябва да посочи единствено име, фамилия, имейл и телефон за връзка. С попълването на регистрационната форма участникът приема настоящите Общи условия и се съгласява с тях.

3. Всеки участник има право да се регистрира за участие в Играта само веднъж, както и да участва веднъж за изтеглянето на наградата.

4. Всеки участник може да спечели само един брой награда от описаните в т. 5 от настоящите Общи условия.

5. Участникът, който изпълни предходните условия и отговаря на изискванията на т.3 от настоящите Общи условия, ще участва в Играта чрез томбола за спечелване на наградата.


Условия за участие

5. НАГРАДА, ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

5.1. Организаторът осигурява награда - „Телевизор“ за един от всички участници в Играта.

5.2. Организаторът осигурява награда - „Мобилно зарядно устройство “ за петима от всички участници в Играта.

5.3. Организаторът осигурява награда - „Флашка “ за 20 от всички участници в Играта.

5.4. Наградите, описани в настоящите общи условия, не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

5.5. Печелившите се определят на томболен принцип чрез специално разработен софтуер и ще бъдат изтеглени и обявени на 11.12.2017г. на страницата на Играта, чрез посочване на имената, част от телефона и имейл адреса, предоставени от печелившия участник в попълнената регистрационна форма.

5.6. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившия участник. Публично се счита съобщението, публикувано в страницата на Играта. Лично се счита обаждане на посочения при регистрацията в Играта телефон или известяване на имейл адреса, подаден от участника при регистрация в Играта.

5.7. Печелившият участник следва да посети офиса на Организатора в гр. София, за да получи наградата си, в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на съобщението по т.5.6.

5.8. Печелившият участник може да получи наградата си във всеки работен ден в часовете между 09:00 ч. и 18:00 ч. на следния адрес: гр. София, ул. "Славянска" №11, вх. В, ет. 3, офис 11. При получаване на наградата, независимо дали същата се получава на място в офиса или чрез куриер, печелившият участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на наградата се съставя двустранен протокол, който печелившият участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

5.9. Печелившите могат да заявят и получаване на наградата по куриер за тяхна сметка, след като изпратят три имена и адрес за доставка на: info@kinti.bg

5.10. В случай че печеливш участник не се яви да получи наградата си в указаните в настоящите Общи условия срокове и при уговорените условия, същият губи правото да получи спечелената награда. В този случай, Организаторът следва да изтегли друг печеливш, на когото да връчи наградата.

5.11. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта. В случай на несъответствие между посочените от участника имена, телефон за връзка и имейл адрес, наградата не се връчва.

5.12. С настоящите Общи условия, участниците декларират, че с участието си в Играта дават съгласието си, в случай че спечелят наградата, да бъдат снимани във фото и/или видео материал, както и техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта, като същите могат да бъдат поставени на интернет страницата на Организатора, на Фейсбук страницата му, както и на всякаква друга онлайн и/или медийна платформа, за което не се дължи заплащане на хонорар на печелившия.Краен срок за участие: 11 Декември 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай