Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели торта с твое изображение


Спечели торта с твое изображение

 1. За да вземе участие в Активацията, Участникът трябва да следва всички долуописани стъпки:
  • Стъпка 1:Участникът трябва да публикува снимка с присъстващ в описанието надпис – #малкитемоменти в периода на активацията в Instagram
  • Стъпка 2:Снимката се публикува на сайта www.nedelya.com/malkitemomenti в раздел Галерия.
  • Стъпка 3:Всеки Участник, който публикува снимка в Instagram с #малкитемоменти в периода на активацията, участва за спечелването на награда.
 2. Всички участници, които отговарят на условията за участие и са изпълнили изискванията, посочени в т.1. на Раздел ІII от настоящите Официлани правила, ще участват за общо 120 награди – по 20 броя торти с изображение на индивидуални малки моменти всяка седмица в рамките на активацията (седмични награди). Седмичните победители ще бъдат избрани на случаен принцип от всички участвали в активацията в дадената седмица.
 3. Уведомяването на печелившите ще става чрез изпращане на съобщение до Instagram профила, с който са се регистрирали за участие в Активацията от официален Instagram профил на организатора: instagram.com/nedelya_thecakecompany/ .
 4. Имената на печелившите ще бъдат публикувани във Facebook страницата на Сладкарници Неделя facebook.com/nedelya.bg/до сряда на последващата седмица.
 5. Ако в срока по т. 1 от Раздел 4 печеливши участници не потърсят наградите си, тези които не са раздадени, остават за организатора.
 6. Не се допуска спечелването на повече от една награда от един участник (с един и същ профил) за периода на активацията!
 7. Участникът може да даде съгласие за събирането и обработването на личните му данни от организатора за цели свързани с Директен маркетинг, ако желае това.
 8. Участието в Активацията е безплатна и за нея не се изисква покупка.
 9. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е попълнил неточна или невярна информация в своя Instagram профил и поради тази причина не може да бъде установена връзка с него, с цел доставка на спечелената от него награда.
 10. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.
 11. В случай на установен опит за измама, организаторът си запазва правото да изиска компенсация на наградите и по този начин да започне правни процедури за гражданска отговорност срещу нарушителите, за да може да си възстанови нанесените вреди.
 12. Наградите в Активацията са торти Неделя с изображението, което е публикувал печелившия участник. Общият брой награди е 120 торти като се раздават по 20 торти всяка седмица от активацията или общо 6 седмици.

Условия за участие

РАЗДЕЛ 4: Получаване на наградите:

 1. Всеки участник трябва да уточни точен адрес за получаване на наградата в рамките на 10 работни дни след публикуване на Instagram името му сред печелившите на https://www.facebook.com/nedelya.bg/. След потвърждаване на адреса за получаване на наградата от страна на Организатора, Участникът няма право да ги променя. Ако победителят няма възможност да оползотвори наградата си, то той губи правото си да се ползва от нея.
 2. Получаването на наградата става само след като адресът за получаване е съгласуван между печелившия и Организатора.
 3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!
 4. Сладка Вест 5 ЕООД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидна информация за контакт.

 

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Включвайки се в настоящата Активация, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Сладка Вест 5 ЕООД, както и техните подизпълнители Saatchi & Saatchi Bulgaria за цели свързани с Активацията, информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от Сладка Вест 5 ЕООД, и/или разпространението на наградите. Останалите лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Сладка Вест 5 ЕООД, както и техните подизпълнители Saatchi & Saatchi Bulgaria. Лицата, за които съответните лични данни се отнасят, имат право на достъп до и корекция на личните си данни.
 2. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

 

РАЗДЕЛ 6. ДРУГИ

 1. Организаторът на Активацията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Активацията или по други подобни поводи.
 2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Активацията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Активацията и/или доставката/предоставянето и/или ползването на наградата.
 4. Организаторът на Активацията не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени регистрации.
 5. Активацията се организира от Сладка Вест 5 ЕООД на територията на Република България. Сладка Вест 5 ЕООД си запазва правото да промени датата на старта на активацията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в електронните си системи или други, не може да активира активацията на 23.10.2017 г.


Краен срок за участие: 03 Декември 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#1 написа:
на 27.10.2017 г. 05:40

аз участвам