Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Играй и спечели 2 уикенда за двама в хотелски комплекс „Тракиец”


Играй и спечели 2 уикенда за двама в хотелски комплекс „Тракиец”

Какво е закодирано в ДНК-то на Polaroid?
Разбери повече за любимата си марка и участвай за  НАГРАДИТЕ  - 2 уикенда за двама в хотелски комплекс „Тракиец” и 5 чифта слънчеви очила Polaroid. Напиши “СТАРТ” като коментар под този пост и очаквай включване от нас. 

Условия за участие

Условия за провеждане на играта във Фейсбук страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично 
І. ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИГРИТЕ.
1. Игрите се провеждат на стената на официалната страница на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic
2. Организатор на игрите е MEGA OPTIC - Гледай оптимистично, наричан по-долу за краткост „Организатор“.
3. Изпълнител на игрите e “Диджитъл Вижън” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Граф Игнатиев 13А, ЕИК 201232847, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.
II. ПРЕДМЕТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ. ВИДОВЕ ИГРИ.
4. Настоящите условия уреждат правилата за обявяването и на мини игри във Фейсбук страницата на Организатора. Настоящите правила са задължителни за всички участници в игрите и последните се съгласяват с тях всеки път при вземане на участие в съответната игра. Организаторът си запазва правото да променя настоящите условия като за целта публикува известие във Фейсбук страницата си. При всяка промяна на настоящите условия, всеки участник следва да се съгласи със същата, за да участва в провежданите игри.
5. Играта във Фейсбук страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично  представлява игра, в която потребителите трябва да:
  • отговарят на въпроси;
  • задължително е отговарянето на въпросите да става чрез предоставените бутони за отговор, които излизат автоматично под въпросите. В случай, че потребителят е с по-лека версия на месинджър (messenger lite), е вероятно тези бутони да не се визуализират;
  • aко потребителят вече е въвел отговор ръчно, трябва да се включи отново в играта или да изтрие отговорите, които е въвел към момента, за да се появят отново автоматичните бутони;
  • предоставят имейл адрес, като имейл адресите могат да бъдат повторно използвани за изпращане на новини и промоции на потребителите.
  • други сходни предизвикателства, които биват обявявани в отделна публикация или под формата на коментар на вече съществуваща такава.
6. Периодът на провеждане на играта е: 23.08.2019 - 23.09.2019
7. Възможно е играта да е или да не е обвързана с покупка.
8. В случай, че играта е обвързана с покупка, то стойността на наградата не следва и не надвишава значително цената на закупения продукт, който е необходим за участие в играта, така както е регламентирано в Закона за защита на конкуренцията.
9. В случай, че дадена игра не е обвързана с покупка, то стойността на наградата няма минимален и/или максимален праг и зависи единствено от всяка конкретна игра.
10. Всички награди, както и конкретните правила за всяка игра, се публикуват на фейсбук страницата на Организатора при започване на играта.
ІII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.
11. Право на участие във Фейсбук играта има всяко физическо лице, на възраст над 18 години, с активен профил във Фейсбук. При допълнителни изисквания относно лицата имащи право на участие, то същите се публикуват на Фейсбук страницата на Организатора в деня на започване на играта, заедно с нейните конкретни условия.
12. Във Фейсбук играта не могат да участват лица, свързани с Организатора и/или Изпълнителя, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
13. Допускат се до участие единствено лица, които не използват фалшиви профили, като последното се удостоверява чрез сравнение на името, положено на профила и името на лицето, което е дадено за получаване на наградата.
14. Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. Всяко лице има право да участва само по веднъж във всяка игра.
15. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира всеки участник, който не спазва настоящите Общи условия, както и конкретните условия на всяка отделна Фейсбук игра.
16. Участници, които използват софтуер с цел повече участия в Играта и нарушават механизма й ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят както правото си на участие, така и правото си на спечелена награда, в случай, че са се класирали за такава.
17. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Фейсбук страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.
IV. НАГРАДИ И ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ.
18. Печелившите от играта ще бъдат седем, а наградите ще бъдат както следва:
  • 2 броя почивки за двама в хотелски комплекс „Тракиец”
  • 5 чифта слънчеви очила Polaroid
19. Победителят от Фейсбук играта ще бъде известен с пост на стената на страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic. Изборът се прави на томболен принцип, а ако има друг критерий или начин за избор на печеливш, то това се посочва в конкретните условия на играта.
20. За да получи наградата си, печелившият/печелившите следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за връзка под формата на лично съобщение в страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично  в срок от 5 дни след уведомяването му. Разноските по получаване на наградата са за сметка на Организатора.
21. Организаторът запазва правото си да индивидуализира наградите във Фейсбук играта единствено на родов принцип, като това зависи от всяка отделна игра и е упоменато в нейните конкретни условия.
22. Наградата/наградите не може да се преотстъпват на лице, различно от печелившия.
23. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява. В такъв случай е възможно да се изтегли втори печеливш, като това зависи от конкретната игра и се упоменава с изричен пост във Фейсбук страницата на Организатора.
24. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за контакт и адрес на доставка, предоставени от спечелилия участник. В такъв случай и ако Организаторът успее да се свърже с печелившия участник, ще пренасочи наградата към правилния адрес на доставка, но допълнителните разноски за пренасочването и получаването, ще са за сметка на Печелившия участник.
V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
25. Личните данни, които MEGA OPTIC - Гледай оптимистично  и “Диджитъл Вижън” ООД ще обработват, са посочени в чл. 20 от настоящите Общи условия, а именно три имена, адрес и телефон за връзка. С участието си в игра, изискваща изпращане на снимка/и, участниците (включително и в качеството си на родители и законни представители на малолетните си деца) са наясно и са съгласни Организаторът и Изпълнителят да обработват получените техни снимки и/или снимки на техните деца, единствено и само във връзка с провеждането на съответната игра. Чрез включването си в играта, участниците са съгласни и приемат предвиденото в настоящите правила и са информирани за целите на обработка на лични данни, описани по – долу.
26. Целите на обработването на личните данни са: определяне на спечелилите в игрите и доставяне на наградите. Организаторът и Изпълнителят гарантират, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите условия цели.
27. Организаторът и Изпълнителят поемат задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, освен в случай, когато предаването е в изпълнение на законово задължение на Организатора и Изпълнителя.
28. Сроковете, за които ще бъдат обработвани личните Ви данни, са докато бъдат получени наградите. Личните Ви данни могат да бъдат съхранени и за по – дълъг период само в случай, че Организаторът и Изпълнителят имат законово право или задължение за това.
29. Като субект на данни Вие имате всички специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас, по чл. 13 от РЕГЛАМЕНТ № 679 от 2016 г. на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ.
30. Организаторът запазва правото си да прекрати всяка игра, преди изтичане на нейният срок, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите условия или правилата на всяка конкретна игра или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично, а участието на потребителите се прекратява автоматично.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ.
31. До момента на предаване на наградата на печелившия участник, същата е собственост на Организатора и участниците не следва да имат претенции към нея.
32. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора, а в краен случай и до компетентния родов съд в гр. София.
33. Организаторът и Изпълнителят се задължават да осигурят и предоставят на всеки спечелил участник удостоверение и/или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата може да ползва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с цел установяване облагаем или необлагаем доход, в зависимост от стойността на наградата.
34. Всеки участник в игрите, провеждани на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic, се счита за уведомен и запознат с тези правила и съгласен с условията. С включването си в играта, всеки участник приема имената му, както и снимките, с които е участвал, в случаите, в които е предоставял такива, да бъдат публикувани на Фейсбук страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично с цел обявяване на печелившите в Играта.
35. Организаторът си запазва правото да премахва от Фейсбук страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора е окончателно.
36. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.
37. Игрите не се спонсорират, възлагат или осъществяват по какъвто и да било начин от Фейсбук и не следва да се свързват с Фейсбук. Участниците предоставят информацията си на Организатора, а не на Фейсбук.
38. При противоречие на настоящите Общи условия и конкретните условия на някоя от отделните Фейсбук игри, предимство ще имат конкретните условия за провеждане и участие в съответната игра.
39. Настоящите правила са задължителни за всички участници в игрите. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично. Промяна на настоящите общи условия не следва да се прави в период на провеждане на игра и всеки участник следва да се е съгласил с промените, преди да заяви участието си в следващата игра, която бива организирана след тези промени.


Краен срок за участие: 23 Септември 2019

Участвай

Коментирай


Публикувай