Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Играй и спечели - бойлер, конвектор, пречиствател на въздух и дъска за гладене


Играй и спечели - бойлер, конвектор, пречиствател на въздух и дъска за гладене

1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

Националната потребителска Томбола “Томбола Пролет-Лято 2023“, се организира и провежда от “БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД, ЕИК 831844806, с адрес гр. София, бул. “Витоша“ № 115-117, наричано по-нататък Организатор.

1.2. Организаторът организира и провежда Томболата самостоятелно и осигурява наградите за спечелилите участници.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Настоящите  правила („Официалните правила“) определят реда и условията за провеждане на Томболата и уреждат отношенията между Организатора и участниците в Томболата. С участието си в Томболата участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата.

2.2. Официалните правила се публикуват в сайта на Организатора  www.bgr.bg за целия период на Томболата.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Томболата по всяко време,   до изтичане на  периода на регистрация на участниците обявявайки това на официалния си сайт www.bgr.bg. Промяната в Официалните правила, не може да засяга правата за участие на вече регистрирани (преди обявяване на промяната) участници.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

3.1. Томболата се провежда на територията на Република България.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Томболата имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, към датата на участието си,  живеещи на територията на Република България, както и всички юридически лица, имащи официална  регистрация  по българското законодателство със седалище на  територията  на страната.

4.2. B Томболата нямат право да участват служителите на “Би Джи Ар Груп“ ООД, както и служителите на българските дружества, в които пряко или непряко участва “Би Джи Ар Груп“ ООД.

4.3. В Томболата нямат право да участват партньори и дистрибутори  на Организатора, които са получили търговски отстъпки при покупката на продукти. Те не могат да се регистрират  за участие в томболата.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА

5.1. Томболата стартира в 00:00 ч. на 01.05.2023 г. и продължава до 23:59 ч. на 30.06.2023 г., включително /“Период на регистрация за участие”/. В Периода на регистрация за участие в Томболата участниците могат да правят валидни регистрации, с които ще участват в тегленето на наградите. Направени регистрации преди или след изтичане на Периода на регистрация няма да бъдат зачитани и няма да участват в тегленото на наградите.

5.2. Продължителността на Томболата (“Срока на томболата”), стартира от първата дата на периода на регистрация за участие и продължава до извършване на тегленето на наградите  в първата седмица на м. Юли 2023 г.

5.3. Организаторът на Томболата има неотменното право да променя Срока на Томболата и Периода на регистрация, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства, като известява за това на Интернет страницата си при условията на т. 2.3. от настоящите Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Томболата, са следните:

 • Норвежки електрически конвектор BEHA PV 20 WiFi с електронен термостат 2000 W – 5 броя;
 • Малолитражен бойлер Atlantic Ondeo 10 литра – 5 броя;
 • Пречиствател на въздух Toyotomi AC-20, 2in1 филтър – 5 броя;
 • Дъска за гладене Onde Meliconi – 5 броя.

6.2. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати дължимия окончателен данък, в размер на 10 на сто от стойността на наградата (чл. 38, ал. 14, вр. чл. 46, ал. 1 ЗДДФЛ).

6.3. Всеки участник има право да спечели само по една награда от всеки вид за целия Период на провеждане на Томболата.

6.4. Визуализацията на наградите върху рекламните материали е с илюстративна цел. Възможни са разлики с действително предоставените награди.

6.5. Наградите са лични не могат да бъдат преотстъпвани или да се заменят с паричната им равностойност и/или с други предметни награди.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Участникът следва да е закупил продукт внос на “Би Джи Ар Груп” ООД чрез покупка от онлайн магазините: www.beha.bgwww.bgr.bgwww.serel.bgwww.chigo.bg  или от физически магазини от партньорската мрежа на стойност над 100 лева без ДДС. Покупката следва да е направена (фактурата или касовия бон, гаранционната карта да са издадени) в периода 01.05.2023 г. – 30.06.2023 г.

Всички продукти, предлагани от Организатора, участващи в томболата, могат да намерени на посочените в т. 7.1. сайтове.

7.2. След закупуване на продукта, участникът следва да регистрира своята покупка на страницата на томболата в официалния сайт на организатора с адрес: www.bgr.bg/tombola2023/ в периода 01.05.2023 г. – 30.06.2023 г. Покупката на продукта и регистрацията на участника не е задължително да бъдат извършени на една и съща дата стига да са реализирани в периода на регистрация на участниците съгласно т. 5.1. от официалните правила.

7.3. Регистрацията на участник е безплатна и изисква следното:

 • Минимум две имена/наименование на юридическо лице изписани на кирилица;
 • E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.
 • Телефонен номер. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален телефонен номер.

Участникът следва да прикачи във формата за регистрация снимка на касовата бележка/фактура и гаранционната карта /прикрепени една към друга/ на закупения продукт. Снимката следва да бъде в един от следните позволени формати: *.jpg ; *.jpеg ; *.png,  като файлът трябва да е с обем по-голям от 10 МВ.  За всяка регистрация, може да бъде прикачена само една обща снимка на посочените документи. Участникът следва да потвърди приемането на настоящите официални условия с отбелязване на съответното място във формата за регистрация.

7.4. Участник може да регистрира неограничен брой различни продукти, закупени в периода на регистрацията. Участникът може да направи само една регистрация с покупката на един продукт.

7.5. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: (02) 953 35 54  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч. до 17.00 ч.

7.6. Всички валидни регистрации участват в тегленето на наградите. Изтеглените като печеливши регистрации в първото теглене, не участват в следващите 3, съответно в останалите тегления. За валидна регистрация се приема всяка такава,  за която има попълнени валидни – 2 имена/фирма, E-mail, телефонен номер и обща снимка на касова бележка/фактура и гаранционна карта.

7.7.  Тегленето на награди по точка 6.1. ще бъде извършено на 05.07.2023 г. по следния начин:

7.7.1. Тегленето на наградите ще бъде в четири кръга на посочената дата, като ще бъдат извършени отделни тегления за всеки 5 бройки от четирите вида продукти, в следната хронология:

 • първи кръг – изтегляне на случаен принцип на 5 номера от списъка с регистрации на участниците, които ще спечелят награда – Норвежки електрически конвектор “BEHA PV 20 WiFi“ с електронен термостат 2000 W;
 • втори кръг – изтегляне на случаен принцип на 5 номера от списъка с регистрации на участниците, които ще спечелят награда – Малолитражен бойлер”Atlantic Ondeo“ 10 литра;
 • трети кръг – изтегляне на случаен принцип на 5 номера от списъка с регистрации на участниците, които ще спечелят награда – Пречиствател на въздух “Toyotomi AC-20“, 2in1 филтър, бял, 35 W;
 • четвърти кръг – изтегляне на случаен принцип на 5 номера от списъка с регистрации на участниците, които ще спечелят награда – Дъска за гладене”Onde“ Meliconi.

Изтеглените във всеки кръг печеливши номера, НЕ участват в следващите тегления!

7.7.2. Тегленето се осъществява чрез използване на софтуерна програма за генериране на случайни числа. Организаторът изготвя списък с номерата на всички регистрирани покупки в Томболата, като чрез използване на функцията на софтуера за генериране на случайни числа, се избират печелившите участници, за всяка една от предлаганите награди.

7.7.3. За гарантиране, че тегленето на наградите е напълно случайно и че всеки участник в Томболата има равни шансове да спечели, Организаторът е предприел и гарантирал прилагането на следните мерки:

Използва надежден и проверен софтуер за генериране на случайни числа, който да генерира числата без каквито и да било тенденции, предубеждения или възможности за въздействие.
Всеки регистриран участник получава номер в списъка на регистрираните, който не се дублира с друг и е идентичен като права и възможности с всички останали, като се различава единствено по поредността си. Никакви специални права или привилегии за регистриран участник не се допускат. Всички отделни регистрации имат еднакъв шанс за спечелване на награда.

Списък с печелившите регистрации с техните уникални номера и съответстващите инициали/фирма  и телефонните номера със заличени четири цифри, се обявява на официалната страница на томболата, в официалния сайт на организатора с адрес: www.bgr.bg/tombola2023/, до края на деня, в който се провеждат тегленията – 05.07.2023 година в четирите кръга. До всеки от спечелилите участници се изпраща  уведомление по електронна поща на посочения от него електронен адрес при регистрацията и участникът бива уведомен на посочения телефон.

8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Томболата според т. 4 и останалите от Официалните правила.

8.2. Наградите от Томболата ще бъдат връчвани по следния начин:

А) При спечелване на награда от точка 6 участникът ще получи  уведомление по електронна поща на посочения от него при регистрацията електронен адрес. Печелившият, ще следва да предостави по електронна поща на адрес office@bgr.bg  трите си  имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, ако е физическо лице и наименованието на дружеството, ЕИК, лице за контакт/законен представител, адрес и телефон за връзка, ако е юридическо лице. Данните са необходими, както за физическото получаване на наградата, така и за установяване на фактът, че печелившия участник отговаря на условията за участие. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

Б) Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 6.2.

В) Печелившият ще има срок от две седмици след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда, а правата на печелившия се погасяват. Организатора не носи отговорност за грешно посочени данни за контакт при регистрацията на участниците.

8.4.  Наградите ще бъдат доставяни с куриер  до всеки печеливш за сметка на Организатора в срок до 45 (Четиридесет и пет) работни дни след подаването на адрес за доставка по реда, предвиден в Официалните правила. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 (Двадесет) работни дни от съответния куриер. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

8.5. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, отговарящ на данните с които участника се е регистрирал и подписване на приемо-предавателен протокол изготвен от куриера. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, само ако печелившия участник потвърди възможността за получаване от лицето, с което контактува куриера.

8.6. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от Томболата, че участникът няма необходимата възраст за участие.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. С Официалните  правила Организаторът информира участниците в Томболата относно необходимостта да обработва техни лични данни във връзка с нейното провеждане и предоставянето на наградите. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

9.2. Включвайки се в Томболата, участниците предоставят доброволно личните си данни (три имена, ЕГН, мобилен телефонен номер, имейл адреси дават съгласие същите за да бъдат използвани/събирани и администрирани от Организатора, както и неговите подизпълнители/партньори (куриери) и административни органи, само и единствено за цели, свързани с Томболата – валидно участие в Томболата, определяне на печелившите. Предоставените от участниците лични данни /имена, ЕГН и адрес/ ще бъдат използвани от Организатора и неговите подизпълнители отново само за целите на Томболата, а именно: установяване на контакт с тях, предоставяне на спечелените награди и задълженията по чл.73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

9.3. С цел получаване на награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност, чрез сверяване на данните. Основание за обработване на данните за получаване на наградата са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в Томболата и предоставяне на наградата, съгласно Официалните правила. Печеливш участник, който откаже да бъдат сверени данните, губи правото си да получи наградата си.

9.4. Организаторът съхранява личните данни за участника в електронна форма, като съхранява и обработва личните данни на участника в защитена среда.

9.5. С участието в Томболата участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 • Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 • Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 • Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 • Право на ограничаването на обработката на лични данни;
 • Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 • Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;
 • Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

9.6. Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление  на имейл  адреса на Организатора: office@bg.bg, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

9.7. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната Томбола лични данни и  декларира, че е уведомен, че  доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни ще бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

 • идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Томболата;
 • идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

9.8. Организаторът ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Томболата – 1 ( Една ) година от заявяването за участие в Томболата, за целите на изпълнение на законовите си задължения за деклариране и внасяне на данъка за предоставените награди, за срока, съгласно действащото законодателство.

9.9. С участието си в  Томболата и приемането на настоящите  Официални правила всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и от посочените в настоящите Официални правила лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите Официални правила за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, както е описано по-горе.

10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с печеливш участник, поради технически причини или заради подадени неверни данни от участника. Организаторът не носи отговорност в случай, че по независещи от него причини, не може да бъде установена връзка със спечелил участник. Организаторът не носи отговорност в случай, че участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Томболата.

10.2. Организаторът не носи отговорност, в случай че спечелил участник е обективно възпрепятстван да получи и/или използва наградата. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградата и удовлетвореността на спечелилия участник от нея.

10.3. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участници в Томболата като цяло и/или за грешки и/или недостатъци при провеждането й като цяло, поради извънредни обстоятелства, неизправности или технически грешки в интернет страницата на Организатора и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

10.4. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Томболата като цяло, поради форсмажорни обстоятелства, неизправности или възникнали технически, софтуерни или хардуерни проблеми, които се дължат на поведението на трети лица и не са по вина на Организатора и са извън контрола на Организатора.

10.5. Организаторът има право да дисквалифицира участник при констатирани нарушения в процеса на участие в Томболата или при установено нарушение на настоящите Правила от страна на участника. Решението на Организатора е окончателно и обвързващо участника.

10.6. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице/юридическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

10.8. Организаторът на Томболата не е длъжен да води кореспонденция с непечеливши участници след изтичането на Периода на провеждане на Томболата по каквито и да е поводи.

10.9. Организаторът си запазва правото да промени Периода на Томболата, ако поради непредвидени обстоятелства, като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира Томболата на 01.05.2023 г. и/или да я прекрати на 30.06.2023 г.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ

11.1. Организаторът има право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с 2 от Официалните Правила.

12. ПУБЛИЧНОCТ

12.1. С участието в Томбола “Томбола Пролет – лято 2023“ участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Томболата, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си Томболата, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес office@bg.bg. В e-mail съобщението си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Томболата, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Томболата, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Томболата и възможността да спечели.

12.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством имейл, телефонни разговори и SMS по време на Томболата и след това.

12.3. Обявяването  на спечелилите участници се извършва с посочване на  инициалите/ фирмата, телефонния номер посочен от участника при регистрация със заличаване на минимум четири цифри от номера като се посочват първите четири и последните две цифри от номера. Списъка на спечелилите  награди от Томболата ще  бъде публикуван на интернет сайта на Организатора до 24 часа след изтеглянето им.


Условия за участие

1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

Националната потребителска Томбола “Томбола Пролет-Лято 2023“, се организира и провежда от “БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД, ЕИК 831844806, с адрес гр. София, бул. “Витоша“ № 115-117, наричано по-нататък Организатор.

1.2. Организаторът организира и провежда Томболата самостоятелно и осигурява наградите за спечелилите участници.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Настоящите  правила („Официалните правила“) определят реда и условията за провеждане на Томболата и уреждат отношенията между Организатора и участниците в Томболата. С участието си в Томболата участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата.

2.2. Официалните правила се публикуват в сайта на Организатора  www.bgr.bg за целия период на Томболата.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Томболата по всяко време,   до изтичане на  периода на регистрация на участниците обявявайки това на официалния си сайт www.bgr.bg. Промяната в Официалните правила, не може да засяга правата за участие на вече регистрирани (преди обявяване на промяната) участници.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

3.1. Томболата се провежда на територията на Република България.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Томболата имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, към датата на участието си,  живеещи на територията на Република България, както и всички юридически лица, имащи официална  регистрация  по българското законодателство със седалище на  територията  на страната.

4.2. B Томболата нямат право да участват служителите на “Би Джи Ар Груп“ ООД, както и служителите на българските дружества, в които пряко или непряко участва “Би Джи Ар Груп“ ООД.

4.3. В Томболата нямат право да участват партньори и дистрибутори  на Организатора, които са получили търговски отстъпки при покупката на продукти. Те не могат да се регистрират  за участие в томболата.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА

5.1. Томболата стартира в 00:00 ч. на 01.05.2023 г. и продължава до 23:59 ч. на 30.06.2023 г., включително /“Период на регистрация за участие”/. В Периода на регистрация за участие в Томболата участниците могат да правят валидни регистрации, с които ще участват в тегленето на наградите. Направени регистрации преди или след изтичане на Периода на регистрация няма да бъдат зачитани и няма да участват в тегленото на наградите.

5.2. Продължителността на Томболата (“Срока на томболата”), стартира от първата дата на периода на регистрация за участие и продължава до извършване на тегленето на наградите  в първата седмица на м. Юли 2023 г.

5.3. Организаторът на Томболата има неотменното право да променя Срока на Томболата и Периода на регистрация, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства, като известява за това на Интернет страницата си при условията на т. 2.3. от настоящите Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Томболата, са следните:

 • Норвежки електрически конвектор BEHA PV 20 WiFi с електронен термостат 2000 W – 5 броя;
 • Малолитражен бойлер Atlantic Ondeo 10 литра – 5 броя;
 • Пречиствател на въздух Toyotomi AC-20, 2in1 филтър – 5 броя;
 • Дъска за гладене Onde Meliconi – 5 броя.

6.2. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати дължимия окончателен данък, в размер на 10 на сто от стойността на наградата (чл. 38, ал. 14, вр. чл. 46, ал. 1 ЗДДФЛ).

6.3. Всеки участник има право да спечели само по една награда от всеки вид за целия Период на провеждане на Томболата.

6.4. Визуализацията на наградите върху рекламните материали е с илюстративна цел. Възможни са разлики с действително предоставените награди.

6.5. Наградите са лични не могат да бъдат преотстъпвани или да се заменят с паричната им равностойност и/или с други предметни награди.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Участникът следва да е закупил продукт внос на “Би Джи Ар Груп” ООД чрез покупка от онлайн магазините: www.beha.bgwww.bgr.bgwww.serel.bgwww.chigo.bg  или от физически магазини от партньорската мрежа на стойност над 100 лева без ДДС. Покупката следва да е направена (фактурата или касовия бон, гаранционната карта да са издадени) в периода 01.05.2023 г. – 30.06.2023 г.

Всички продукти, предлагани от Организатора, участващи в томболата, могат да намерени на посочените в т. 7.1. сайтове.

7.2. След закупуване на продукта, участникът следва да регистрира своята покупка на страницата на томболата в официалния сайт на организатора с адрес: www.bgr.bg/tombola2023/ в периода 01.05.2023 г. – 30.06.2023 г. Покупката на продукта и регистрацията на участника не е задължително да бъдат извършени на една и съща дата стига да са реализирани в периода на регистрация на участниците съгласно т. 5.1. от официалните правила.

7.3. Регистрацията на участник е безплатна и изисква следното:

 • Минимум две имена/наименование на юридическо лице изписани на кирилица;
 • E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.
 • Телефонен номер. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален телефонен номер.

Участникът следва да прикачи във формата за регистрация снимка на касовата бележка/фактура и гаранционната карта /прикрепени една към друга/ на закупения продукт. Снимката следва да бъде в един от следните позволени формати: *.jpg ; *.jpеg ; *.png,  като файлът трябва да е с обем по-голям от 10 МВ.  За всяка регистрация, може да бъде прикачена само една обща снимка на посочените документи. Участникът следва да потвърди приемането на настоящите официални условия с отбелязване на съответното място във формата за регистрация.

7.4. Участник може да регистрира неограничен брой различни продукти, закупени в периода на регистрацията. Участникът може да направи само една регистрация с покупката на един продукт.

7.5. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: (02) 953 35 54  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч. до 17.00 ч.

7.6. Всички валидни регистрации участват в тегленето на наградите. Изтеглените като печеливши регистрации в първото теглене, не участват в следващите 3, съответно в останалите тегления. За валидна регистрация се приема всяка такава,  за която има попълнени валидни – 2 имена/фирма, E-mail, телефонен номер и обща снимка на касова бележка/фактура и гаранционна карта.

7.7.  Тегленето на награди по точка 6.1. ще бъде извършено на 05.07.2023 г. по следния начин:

7.7.1. Тегленето на наградите ще бъде в четири кръга на посочената дата, като ще бъдат извършени отделни тегления за всеки 5 бройки от четирите вида продукти, в следната хронология:

 • първи кръг – изтегляне на случаен принцип на 5 номера от списъка с регистрации на участниците, които ще спечелят награда – Норвежки електрически конвектор “BEHA PV 20 WiFi“ с електронен термостат 2000 W;
 • втори кръг – изтегляне на случаен принцип на 5 номера от списъка с регистрации на участниците, които ще спечелят награда – Малолитражен бойлер”Atlantic Ondeo“ 10 литра;
 • трети кръг – изтегляне на случаен принцип на 5 номера от списъка с регистрации на участниците, които ще спечелят награда – Пречиствател на въздух “Toyotomi AC-20“, 2in1 филтър, бял, 35 W;
 • четвърти кръг – изтегляне на случаен принцип на 5 номера от списъка с регистрации на участниците, които ще спечелят награда – Дъска за гладене”Onde“ Meliconi.

Изтеглените във всеки кръг печеливши номера, НЕ участват в следващите тегления!

7.7.2. Тегленето се осъществява чрез използване на софтуерна програма за генериране на случайни числа. Организаторът изготвя списък с номерата на всички регистрирани покупки в Томболата, като чрез използване на функцията на софтуера за генериране на случайни числа, се избират печелившите участници, за всяка една от предлаганите награди.

7.7.3. За гарантиране, че тегленето на наградите е напълно случайно и че всеки участник в Томболата има равни шансове да спечели, Организаторът е предприел и гарантирал прилагането на следните мерки:

Използва надежден и проверен софтуер за генериране на случайни числа, който да генерира числата без каквито и да било тенденции, предубеждения или възможности за въздействие.
Всеки регистриран участник получава номер в списъка на регистрираните, който не се дублира с друг и е идентичен като права и възможности с всички останали, като се различава единствено по поредността си. Никакви специални права или привилегии за регистриран участник не се допускат. Всички отделни регистрации имат еднакъв шанс за спечелване на награда.

Списък с печелившите регистрации с техните уникални номера и съответстващите инициали/фирма  и телефонните номера със заличени четири цифри, се обявява на официалната страница на томболата, в официалния сайт на организатора с адрес: www.bgr.bg/tombola2023/, до края на деня, в който се провеждат тегленията – 05.07.2023 година в четирите кръга. До всеки от спечелилите участници се изпраща  уведомление по електронна поща на посочения от него електронен адрес при регистрацията и участникът бива уведомен на посочения телефон.

8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Томболата според т. 4 и останалите от Официалните правила.

8.2. Наградите от Томболата ще бъдат връчвани по следния начин:

А) При спечелване на награда от точка 6 участникът ще получи  уведомление по електронна поща на посочения от него при регистрацията електронен адрес. Печелившият, ще следва да предостави по електронна поща на адрес office@bgr.bg  трите си  имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, ако е физическо лице и наименованието на дружеството, ЕИК, лице за контакт/законен представител, адрес и телефон за връзка, ако е юридическо лице. Данните са необходими, както за физическото получаване на наградата, така и за установяване на фактът, че печелившия участник отговаря на условията за участие. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

Б) Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 6.2.

В) Печелившият ще има срок от две седмици след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда, а правата на печелившия се погасяват. Организатора не носи отговорност за грешно посочени данни за контакт при регистрацията на участниците.

8.4.  Наградите ще бъдат доставяни с куриер  до всеки печеливш за сметка на Организатора в срок до 45 (Четиридесет и пет) работни дни след подаването на адрес за доставка по реда, предвиден в Официалните правила. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 (Двадесет) работни дни от съответния куриер. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

8.5. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, отговарящ на данните с които участника се е регистрирал и подписване на приемо-предавателен протокол изготвен от куриера. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, само ако печелившия участник потвърди възможността за получаване от лицето, с което контактува куриера.

8.6. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от Томболата, че участникът няма необходимата възраст за участие.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. С Официалните  правила Организаторът информира участниците в Томболата относно необходимостта да обработва техни лични данни във връзка с нейното провеждане и предоставянето на наградите. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

9.2. Включвайки се в Томболата, участниците предоставят доброволно личните си данни (три имена, ЕГН, мобилен телефонен номер, имейл адреси дават съгласие същите за да бъдат използвани/събирани и администрирани от Организатора, както и неговите подизпълнители/партньори (куриери) и административни органи, само и единствено за цели, свързани с Томболата – валидно участие в Томболата, определяне на печелившите. Предоставените от участниците лични данни /имена, ЕГН и адрес/ ще бъдат използвани от Организатора и неговите подизпълнители отново само за целите на Томболата, а именно: установяване на контакт с тях, предоставяне на спечелените награди и задълженията по чл.73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

9.3. С цел получаване на награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност, чрез сверяване на данните. Основание за обработване на данните за получаване на наградата са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в Томболата и предоставяне на наградата, съгласно Официалните правила. Печеливш участник, който откаже да бъдат сверени данните, губи правото си да получи наградата си.

9.4. Организаторът съхранява личните данни за участника в електронна форма, като съхранява и обработва личните данни на участника в защитена среда.

9.5. С участието в Томболата участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 • Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 • Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 • Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 • Право на ограничаването на обработката на лични данни;
 • Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 • Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;
 • Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

9.6. Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление  на имейл  адреса на Организатора: office@bg.bg, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

9.7. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната Томбола лични данни и  декларира, че е уведомен, че  доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни ще бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

 • идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Томболата;
 • идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

9.8. Организаторът ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Томболата – 1 ( Една ) година от заявяването за участие в Томболата, за целите на изпълнение на законовите си задължения за деклариране и внасяне на данъка за предоставените награди, за срока, съгласно действащото законодателство.

9.9. С участието си в  Томболата и приемането на настоящите  Официални правила всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и от посочените в настоящите Официални правила лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите Официални правила за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, както е описано по-горе.

10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с печеливш участник, поради технически причини или заради подадени неверни данни от участника. Организаторът не носи отговорност в случай, че по независещи от него причини, не може да бъде установена връзка със спечелил участник. Организаторът не носи отговорност в случай, че участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Томболата.

10.2. Организаторът не носи отговорност, в случай че спечелил участник е обективно възпрепятстван да получи и/или използва наградата. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградата и удовлетвореността на спечелилия участник от нея.

10.3. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участници в Томболата като цяло и/или за грешки и/или недостатъци при провеждането й като цяло, поради извънредни обстоятелства, неизправности или технически грешки в интернет страницата на Организатора и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

10.4. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Томболата като цяло, поради форсмажорни обстоятелства, неизправности или възникнали технически, софтуерни или хардуерни проблеми, които се дължат на поведението на трети лица и не са по вина на Организатора и са извън контрола на Организатора.

10.5. Организаторът има право да дисквалифицира участник при констатирани нарушения в процеса на участие в Томболата или при установено нарушение на настоящите Правила от страна на участника. Решението на Организатора е окончателно и обвързващо участника.

10.6. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице/юридическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

10.8. Организаторът на Томболата не е длъжен да води кореспонденция с непечеливши участници след изтичането на Периода на провеждане на Томболата по каквито и да е поводи.

10.9. Организаторът си запазва правото да промени Периода на Томболата, ако поради непредвидени обстоятелства, като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира Томболата на 01.05.2023 г. и/или да я прекрати на 30.06.2023 г.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ

11.1. Организаторът има право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с 2 от Официалните Правила.

12. ПУБЛИЧНОCТ

12.1. С участието в Томбола “Томбола Пролет – лято 2023“ участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Томболата, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си Томболата, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес office@bg.bg. В e-mail съобщението си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Томболата, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Томболата, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Томболата и възможността да спечели.

12.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством имейл, телефонни разговори и SMS по време на Томболата и след това.

12.3. Обявяването  на спечелилите участници се извършва с посочване на  инициалите/ фирмата, телефонния номер посочен от участника при регистрация със заличаване на минимум четири цифри от номера като се посочват първите четири и последните две цифри от номера. Списъка на спечелилите  награди от Томболата ще  бъде публикуван на интернет сайта на Организатора до 24 часа след изтеглянето им.Краен срок за участие: 30 Юни 2023

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай