Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Играй и спечели футболна маса, шапки и бутилки Adidas и други награди


Играй и спечели футболна маса, шапки и бутилки Adidas и други награди

Официални правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА ПРОДУКТИ Adidas

Чл. 1. Организатор

1. Промоционалната кампания на Adidas по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Орбико България” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Челопешко шосе” 24, представлявано от управителя Александрина Димитрова Маринова.

2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната Кампания на следния уебсайт: https://ub-promo.com

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: https://ub-promo.com

4. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила (нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.

Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти

Кампанията се провежда в избрани обекти на територията на Република България, изброени в Приложение 1 към настоящите Официални правила.

Чл. 3. Продължителност на Кампанията

Кампанията стартира на 15 май 2024 г. и продължава до 31 юли 2024 г. включително.

В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта https://ub-promo.com

Чл. 4. Право на участие

В Кампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 15 май 2024 г. и пребивава на територията на Република България и е изпълнило условията на Кампанията, описани по-долу:

– Закупило е минимум 1 продукт с марка Adidas, в рамките на една покупка, независимо от неговия, разновидност и грамаж, от участващите обекти, упоменати в чл. 2 на настоящите правила.

– Регистрирало се е на https://ub-promo.com, като регистрацията включва: посочване на две имена, имейл адрес, телефон, посочване на номер на касова бележка за направена покупка и качване на снимка на касовата бележка.

В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

Чл. 5. Участващи продукти

1. Участващите продукти са: всички продукти с марка Adidas, независимо от техния вид, разновидност и грамаж, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.

2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални правила в периода от 15 май 2024 г. до 31 юли 2023 г.

3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи минимум 1 продукт с марка Adidas в рамките на една покупка, независимо от техния вид, разновидност и грамаж, от участващите обекти, посочени в чл.2 от настоящите Официални Правила, има право да се регистрира на сайта https://hb-promo.com, като следва стъпките, описани в чл. 4 по-горе и по този начин може да участва за спечелването на една от следните награди: подаръчен ваучер на стойност 50 лв за покупки от популярен магазин за спортни стоки, футболна маса – 1 брой, Adidas брандирана бутилка, Adidas брандирана бейзболна шапка.

Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация. В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените задължителни полета, което не може да го допусне до регистрация.

В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупените продукти, за да бъде приета за валидна извършената регистрация и съответната касова бележка.

За всяка извършена покупка на участващи продукти за стойността, описана по-горе, за която има отделна касова бележка, участникът е необходимо отново да изпълни стъпките на чл. 4 по-горе, а именно: да въведе две имена, имейл адрес и телефон, както и да посочи номер на касова бележка за направена покупка и да качи на снимка на касовата бележка. За участие в кампанията ще бъдат допускани само регистрирани касови бележки, които отговарят на посочените по-горе условия за тях. В платформата няма да бъдат допускани за участие касови бележки с едни и същи номера, както и касови бележки, от които не е видно вида/ наименованието на закупения продукт, търговския обект, от който е закупен и датата на закупуване. В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупените продукти, за да бъде приета за валидна извършената регистрация и съответната касова бележка.

Един участник може да участва неограничен брой пъти в Кампанията с различни касови бележки. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Чл. 6.1. Печеливши участници

Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез система на случаен принцип на 12.08.2024 г. Заедно с печелившите участници, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай, че някой от печелившите участници се откаже от нея, не бъде намерен, за да му бъде връчена и/или в случай, че е налице невъзможност да се установи връзка със спечелилите участници в рамките на до 3 /три/ дни от получаване на уведомлението от Организатора, че съответното лице е спечелил участник. За удостоверяване на резултатите от тегленето на томболата, ще бъде съставен протокол. В случай, че определената дата за теглене на печелившите участници се падне в почивен и/или официален празничен ден, то печелившите участници ще бъдат изтеглени на първия работен ден след съответния почивен и/или официален празничен ден.

Телефонните номера на печелившите участници ще бъдат публикувани на https://hb-promo.com в деня на тегленето. Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането си в платформата имейл или телефонен номер. Наградите се доставят на посочения от печелившите участници адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата.

Организаторът се задължава да не използва процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградата.

Чл. 7. Ограничения

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участия „автоматично“ вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на кампанията ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушението изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; б) регистрирането на повече от един път на един и същ номер от касов бон; в) при несъответствие между посочен код на касова бележка и кода на същата касова бележка от качената й снимка; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не е задължен да посочи пояснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на Кампанията.

В случай, че Организаторът констатира нарушение на правилата на Кампанията, включително участие с подправени касови бележки и след като наградата е била предадена на печеливш участник, който е нарушил правилата, той трябва да я върне, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в системата, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната Кампания и които са извън неговия контрол. 

Печелившият участник поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторът не носи никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемането на наградата или във връзка с нея.

Чл. 8. Награди

Наградите, които участниците могат да спечелят, пазарувайки участващите продукти от участващите обекти, описани в чл. 2 по-горе,  са:

1. 1 брой футболна маса

2. 3 броя подаръчен ваучер на стойност 50 лв. за покупки от популярен магазин за спортни стоки;

3. 50 броя Adidas брандирана бутилка;     

4. 25 броя Adidas брандирана бейзболна шапка.

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Чл. 9. Лични данни

„Орбико България” ЕООД като организатор се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използва предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за защита на личните данни.

Информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за защитата на лични данни на следния електронен адрес: https://hb-promo.com/privacy-policy/.

Чл. 10. Данъци и такси

С включването си в кампанията участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица.

Организаторът на Кампанията не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията.

Чл. 11. Съдебни спорове и приложимо законодателство

Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в България съобразно приложимото законодателство.

Чл. 12. Прекратяване на „Кампанията” преди официалния краен срок

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства.

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено една седмица предварително на  https://hb-promo.com

Включването на участниците в Kампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на Kампанията и се считат обвързани с тях.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ

ГРАД ОБЕКТ АДРЕС
БАНСКО ФАРС 13 ЕООД-УЛ.НАЙДЕН ГЕРОВ УЛ.НАЙДЕН ГЕРОВ 16
БАНСКО ГРОШЕ БАНСКО ООД – ОБЕКТ УЛ.ТРЕТИ МАРТ 11
БОТУНЕЦ ИВАН ДАКОВ ЕООД-БОТУНЕЦ КВ.БОТУНЕЦ, УЛ.ВИТИНЯ 17 1870
БРЕЗНИК ЕХО 2001 ООД-ОБЕКТ УЛ.ГЕОРГИ БУНДЖУЛОВ 31
БУРГАС БОЛЕРО-12-ЖК ИЗГРЕВ ЖК ИЗГРЕВ БЛ.101
БУРГАС БОЛЕРО-11-УЛ.ЦАР КАЛОЯН УЛ.ЦАР КАЛОЯН ТЪРГ.К-С КРАСНОДАР
БУРГАС БОЛЕРО-6-БРАТЯ МИЛАДИНОВИ БЛ.147 ЖК.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ БЛ.147
БУРГАС БОЛЕРО ВИП ЕООД-ЖК СЛАВЕЙКОВ ЖК СЛАВЕЙКОВ БЛ.164
БУРГАС БОЛЕРО ВИП ЕООД-ЖК ЛАЗУР ЖК ЛАЗУР ДО БЛ.71
БУРГАС БОЛЕРО ВИП ЕООД-ДО ХОТЕЛ АКВА ЖК ЛАЗУР БЛ.163 ВХ.1 ПАРТЕР
БУРГАС БОЛЕРО-3-ЖК ЗОРНИЦА ЖК ЗОРНИЦА БЛ.47 ВХ Г-Е
БУРГАС БОЛЕРО-1-БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ 70
БУРГАС БОЛЕРО-2-МЕДЕН РУДНИК ЖК МЕДЕН РУДНИК ДО БЛ. 4
БУРГАС БОЛЕРО-ФЛОРА ЖК.ЛАЗУР 166  ФЛОРА ПАНОРАМА
БУРГАС БОЛЕРО ВИП ЕООД-КВ. ВЕТРЕН КВ.ВЕТРЕН УЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 30
БУРГАС АНЕТ-2 ЕООД-М.РУДНИК ДО БЛ.479 ЖК МЕДЕН РУДНИК ДО БЛ.479
БУРГАС АНЕТ-2 ЕООД-М.РУДНИК ДО БЛ.424 ЖК МЕДЕН РУДНИК ДО БЛ.424
БУРГАС АНЕТ-3 ЕООД-ЖК СЛАВЕЙКОВ ЖК СЛАВЕЙКОВ БЛ.44
БУРГАС АНЕТ-2 ЕООД-СЛАВЕЙКОВ ДО БЛ191 ЖК СЛАВЕЙКОВ БЛ.191
БУРГАС ЕЛДИМАР ЕООД-ОБЕКТ УЛ.ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ 83
БУРГАС АНЕТ-4 ЕООД-МЕДЕН РУДНИК БЛ.93 ЖК МЕДЕН РУДНИК БЛ.93
БЪЛГАРЕНЕ ЕСКУС-ТРАНС-Й.НАНКОВ ЕТ-ОБ УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 2А
ВАРНА ТРЪНЧЕВ 18 ООД-БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ П БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 115
ВАРНА ТРЪНЧЕВ ООД 15-БУЛ.КОНСТ.И ФРУЖИН БУЛ.КОНСТАНТИН И ФРУЖИН 420
ВАРНА ТРЪНЧЕВ ООД 17-ГРАНД МОЛ ВАРНА УЛ.АНДРЕЙ САХАРОВ 2,ГРАНД МОЛ ВАРНА
ВАРНА АФРИН 21 ЕООД – ОБЕКТ БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 158
ВАРНА ОВИК-94 ЕООД-ОБЕКТ 1 УЛ.П.РАЙЧЕВ 20
ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЪЧВАРОВ СН ООД-УЛ.ДРАГАН ЦОНЧЕВ УЛ.ДРАГАН ЦОНЧЕВ 15
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОХРИД МАКС ЕООД-ОБЕКТ УЛ.АЛЕН МАК 13
ВЕЛИНГРАД ДОМИНО 97 ЕТ-ОБЕКТ 2 ПЛ.МАКЕДОНИЯ 2
ВЛАДО ТРИЧКОВ ГЕОРГИЕВ-ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА-ВЛАДО ТРИ УЛ.ПЪРВА 2
ГОРНА ОРЯХОВИЦА МАКС МАРК ООД-ВИЧО ГРЪНЧАРОВ УЛ.ВИЧО ГРЪНЧАРОВ 10
ГЪЛЪБОВО ДИНЬО ДИНЕВ-ВАНДАМ ЕТ-ОБЕКТ 1 КВ.СЪЕДИНЕНИЕ БЛ.30
ГЪРМЕН ДИМИТЪР ТЕРНЯНОВ ЕТ-ГЪРМЕН,1 ОБЕКТ УЛ.ДЕСЕТА 24
ДИМИТРОВГРАД ЖИР 65-ЖИВКО РУСЕВ ЕТ-ОБЕКТ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 41
ДОБРИЧ АНИКОС ЕООД-ОБЕКТ УЛ.АГЛИКИНА ПОЛЯНА 19 В
ДУПНИЦА АН МАРКЕТ ЕООД – ОБЕКТ УЛ.СЕДМА РИЛСКА ДИВИЗИЯ 50
КАЛЕКОВЕЦ РАЙЧЕВИ 2015 ЕООД-ОБЕКТ УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ 16
КАЛОФЕР ЧАР 2021 ЕООД-ОБЕКТ УЛ.КАЛОФЕР ВОЙВОДА 10
КОЗЛОДУЙ РАДОСТИ 09 ЕООД-КОЗЛОДУЙ УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 6
КРУШОВИЦА НАТУР АЛИМЕНТ ТРЕЙД ЕООД-ОБЕКТ ЦЕНТЪР
КУРТОВО КОНАРЕ ВЕС ДАР ЕООД – ОБЕКТ УЛ.1-ВА 115А
КЮСТЕНДИЛ ТОНИТА ТРЕЙД ЕООД-КЮСТЕНДИЛ УЛ.ОХРИД 4
ЛЕВСКИ АБСОЛЮТ ПЛЮС-КИРИЛ И МЕТОДИЙ УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 33
ЛЕВСКИ АБСОЛЮТ ПЛЮС-ХАН АСПАРУХ УЛ.ХАН АСПАРУХ 1А
ЛОЗЕНЕЦ ТЕГЕЛ-99 ЕООД-МАГАЗИН УЛ.СТРАНДЖА 1А
НОВИ ИСКЪР БУТИК КРИСИЯ ЕООД – ОБЕКТ УЛ.ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ 121 31 ДКЦ
НОВИ ПАЗАР КУЛЧЕВИ ООД-ОБЕКТ УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 23
НОВИ ПАЗАР КУЛЧЕВИ ООД-ОБЕКТ 2 УЛ.ОБОРИЩЕ 22
ПАВЛИКЕНИ АБСОЛЮТ ПЛЮС-ПАВЛИКЕНИ,РУСКИ БУЛ.РУСКИ 63
ПАВЛИКЕНИ АБСОЛЮТ ПЛЮС-ПАВЛИКЕНИ,СТ.КАРАДЖА УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА 16
ПАЗАРДЖИК ЯНА-96-ЯНКА ИВАНОВА ЕТ-ОБЕКТ МИЛЬО ВОЙВОДА 36
ПАЗАРДЖИК ЕНЕРДЖИ-НР ЕООД-ХР.БОТЕВ УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 18
ПЕТРИЧ АРОМАТИ ДРОГЕРИЕ МАРКЕТ ЕООД – ОБЕК УЛ.ЦАР БОРИС III 46
ПЕТРИЧ АРОМАТИ ДРОГЕРИЕ МАРКЕТ ЕООД – ОБЕК УЛ.ЦАР БОРИС III 46
ПЛЕВЕН РАДОСТИ 09 ЕООД-ДРУЖБА УЛ.ТРЕТИ МАРТ 35
ПЛЕВЕН РАДОСТИ 09 ЕООД-ДРУЖБА БЛ.420 ЖК ДРУЖБА БЛ.420
ПЛЕВЕН РАДОСТИ 09 ЕООД-ЖК СТОРГОЗИЯ ЖК СТОРГОЗИЯ 82А
ПЛЕВЕН РАДОСТИ 09 ЕООД-ЦАР САМУИЛ УЛ.ЦАР САМУИЛ 138
ПОМОРИЕ БОЛЕРО-9-ПОМОРИЕ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ 48
ПОМОРИЕ ГАРХУЛОВ ООД-УЛ.ПРОФ.СТОЯНОВ УЛ.ПРОФ.СТОЯНОВ 56-А
ПОМОРИЕ ГАРХУЛОВ ООД-УЛ.СОЛНА УЛ.СОЛНА 10 ЗАД ОБЩИНАТА
РАКОВСКИ СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД – РАКОВСКИ ЖК СЕКИРОВО УЛ.П.БОГДАН 91
РЕБРОВО ГЕОРГИЕВ-ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА-РЕБРОВО ОБЩ.СВОГЕ
САМОВОДЕНЕ ЮВЕНТА Й.ЙОРДАНОВ ЕТ-ОПЪЛЧЕНСКА УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА 2
СВЕТИ ВЛАС МЕРКУРИЙ-99 ООД-ОБЕКТ МЕСТНОСТ ЮРТА
СЛИВЕН ЕЛИТ-Х И К ООД-ОБЕКТ 2 КВ.РЕЧИЦА УЛ.ТОДОР АСЕНОВ 12
СОЗОПОЛ БОЛЕРО-8-СОЗОПОЛ УЛ.РЕПУБЛИКАНСКА 10,ПАРТЕР
СОЗОПОЛ ЧЕРИ-3-ШОП ЕООД-ОБЕКТ 2 СОЗОПОЛ-ПЛАЖА
СОФИЯ ФУУДТРЕЙД 2017 ЕООД-ОБЕКТ 2 ЖК РЕДУТА УЛ.БЛАГА ДИМИТРОВА 1
СОФИЯ К. АЛБЕНА ЛАЛОВА ЕООД – ОБЕКТ КАЗИЧЕНЕ УЛ.ЦАР БОРИС III 29
СОФИЯ ТИТИ И КО ЕООД-ЛЮЛИН 10-КОЗМЕТИКА ЖК ЛЮЛИН 10 УЛ.ЛУИ ПАСТЬОР ДО 1335
СОФИЯ ТЕХНОМАШПРОГРЕС ООД-ОБЕКТ ЖК ЛЕВСКИ Г БЛ.19
СОФИЯ БИЛД КОМЕРС 1 ООД-ОБЕКТ ЖК ЛЕВСКИ В УЛ.СТ.ДОСПЕВСКИ 65А
СОФИЯ ИВЕЛ-2015 ЕООД-ОБЕКТ ЛЮЛИН ЖК.ЛЮЛИН БЛ.210А УЛ.ДОБРИНОВА СКАЛА
СОФИЯ ЛОК ТРЕЙДИНГ 21 ЕООД – ОБЕКТ УЛ.ИВАН АСЕН II 50
СОФИЯ ЛОК ТРЕЙДИНГ 21 ЕООД – ОБЕКТ 2 УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК 21
СОФИЯ ТИТИ И КО ЕООД-ПАЗАР РОСИЦА ЖК КРАСНА ПОЛЯНА ПАЗАР РОСИЦА
СОФИЯ БЕЛА ВМ ЕООД-ОБЕКТ УЛ.МИЛЕ ПОПЙОРДАНОВ 21
СОФИЯ ВЛАД АУТО ДРАЙВЪР ЕООД-ОБЕКТ УЛ.ВИХРЕН 37
СОФИЯ ЕВЕЛ -19 ЕООД – ЦАР БОРИС КВ.КНЯЖЕВО УЛ.ЦАР БОРИС III 28 1619
СОФИЯ ЕЛ ДЖИ АР ЕООД- ЦАР БОРИС III БУЛ.ЦАР БОРИС III 128
СОФИЯ КАСКАДАС ШОП ЕООД  – ОБЕКТ УЛ.ДОБРОТИЦА ДЕСПОТ 41
СОФИЯ МЕЛИНС ООД-ОБЕКТ ЖК ГОРНА БАНЯ,УЛ.ПЛАНИНИЦА 17 1614
СОФИЯ МОНТИ 91 ЕООД-ОБЕКТ УЛ.ИВАН СУСАНИН 59 ВХ.Б
СОФИЯ НИГСИ 2010 ООД-ОВЧА КУПЕЛ ЖК ОВЧА КУПЕЛ 1 БЛ.513 ВХ.В
СОФИЯ СВЕЖЕСТ ЕМ 2017 ЕООД – ОБЕКТ УЛ.ВАСИЛ СТЕФАНОВ 178
СОФИЯ ЦЕСАР ЕООД-ОБЕКТ ЖК ГОРНА БАНЯ УЛ.ПЛАНИНИЦА 5 1614
СОФИЯ ВЕЛИЗАР ЮРУКОВ-72 ЕООД-ОБЕКТ ЖК ЛОЗЕНЕЦ,УЛ.РИЛСКИ ЕЗЕРА 8-12
СОФИЯ ВИЛИ СЕМ ЕООД – УЛ.АМИ БУЕ УЛ.АМИ БУЕ 2
СОФИЯ ГРЕЙТ ТРЕЙД ЕООД-ОБЕКТ 2 УЛ.ШАНДОР ПЕТЬОФИ 23
СОФИЯ ЕС МАШ ГРУП ООД-ОБЕКТ УЛ.ДВАДЕСЕТИ АПРИЛ 13
СОФИЯ КАБОНИ ТРЕЙД ЕООД – ОБЕКТ УЛ.ЯКОВ КРАЙКОВ 25
СОФИЯ ЕВЕЛ -19 ЕООД – МАГАЗИН ДЕНИ ДИАНАБ ЖК.ДИАНАБАД УЛ.МАРКО ТЕМЛЯНОВ 2А
СОФИЯ МАГИКО КОМЕРС ООД-СТ.ГРАД БЛ.22 СТ.ГРАД БЛ.22 1700
СОФИЯ САРИНА Т ООД-Н.ГАБРОВСКИ БУЛ.Н.ГАБРОВСКИ 108 СРЕДЕН МАГАЗИН
СТАРА ЗАГОРА СЕВЪН ЕС ЕООД-ОБЕКТ 1 УЛ.ПАЗАРСКА 2
ТОМПСЪН ГЕОРГИЕВ-ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА-ТОМПСЪН ОБЩ.СВОГЕ
ТРОЯН ЛАЙФ МАРКЕТ ЕООД-ОБЕКТ УЛ.Д.ИКОНОМОВ-ДИМИТРИЦАТА 53
ТРЯВНА ДИМИТРОВИ ТРЯВНА ООД-ОБЕКТ УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ 66
ТЪРГОВИЩЕ ТРЪНЧЕВ ООД 11-ТЪРГОВИЩЕ,ТРАПЕЗИЦА УЛ.ТРАПЕЗИЦА 15
ТЪРГОВИЩЕ ТРЪНЧЕВ ООД 12-ТЪРГОВИЩЕ,ЖК ЗАПАД ЖК.ЗАПАД 3 БУЛ.СЮРЕН 29
ТЪРГОВИЩЕ ТРЪНЧЕВ ООД 13-ТЪРГОВИЩЕ,ПАЗАРА УЛ.ГЕН.СКОБЕЛЕВ ОБЩИНСКИ ПАЗАР
ТЪРГОВИЩЕ ТРЪНЧЕВ ООД 19-ТЪРГОВИЩЕ,ТРЕТИ МАРТ УЛ.ТРЕТИ МАРТ 20
ЦАРЕВО БОЛЕРО-4-ЦАРЕВО УЛ.МИЛИН КАМЪК 11
ЦАРЕВО ВАТОМ ТОМОВИ 1991 ООД-ОБЕКТ УЛ.МИЛИН КАМЪК 5
Ч.БРЯГ РАДОСТИ 09 ЕООД-Ч.БРЯГ УЛ.АНТИМ I 5
ЧЕРНОМОРЕЦ БОЛЕРО-5-ЧЕРНОМОРЕЦ ДО БЛ.3
ШУМЕН ТРЪНЧЕВ ООД 16-УЛ.ИСКЪР УЛ.ИСКЪР 7
ШУМЕН ТРЪНЧЕВ ООД 2-СИМЕОН ВЕЛИКИ УЛ.СИМЕОН ВЕЛИКИ 14
ШУМЕН ТРЪНЧЕВ ООД 4-МАДАРА,АВТОГАРА БУЛ.МАДАРА 30
ШУМЕН ТРЪНЧЕВ ООД 5-УЛ.МАКЕДОНИЯ УЛ.МАКЕДОНИЯ 40
ШУМЕН ТРЪНЧЕВ ООД 6-УЛ.СТРАНДЖА УЛ.СТРАНДЖА 21
ШУМЕН ТРЪНЧЕВ ООД 7-БУЛ.В.ПРЕСЛАВ,РУМ БУЛ.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 28, РУМ
ШУМЕН ТРЪНЧЕВ ООД-10,П.ХИТОВ УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ 2

Условия за участие

Официални правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА ПРОДУКТИ Adidas

Чл. 1. Организатор

1. Промоционалната кампания на Adidas по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Орбико България” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Челопешко шосе” 24, представлявано от управителя Александрина Димитрова Маринова.

2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната Кампания на следния уебсайт: https://ub-promo.com

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: https://ub-promo.com

4. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила (нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.

Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти

Кампанията се провежда в избрани обекти на територията на Република България, изброени в Приложение 1 към настоящите Официални правила.

Чл. 3. Продължителност на Кампанията

Кампанията стартира на 15 май 2024 г. и продължава до 31 юли 2024 г. включително.

В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта https://ub-promo.com

Чл. 4. Право на участие

В Кампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 15 май 2024 г. и пребивава на територията на Република България и е изпълнило условията на Кампанията, описани по-долу:

– Закупило е минимум 1 продукт с марка Adidas, в рамките на една покупка, независимо от неговия, разновидност и грамаж, от участващите обекти, упоменати в чл. 2 на настоящите правила.

– Регистрирало се е на https://ub-promo.com, като регистрацията включва: посочване на две имена, имейл адрес, телефон, посочване на номер на касова бележка за направена покупка и качване на снимка на касовата бележка.

В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

Чл. 5. Участващи продукти

1. Участващите продукти са: всички продукти с марка Adidas, независимо от техния вид, разновидност и грамаж, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.

2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални правила в периода от 15 май 2024 г. до 31 юли 2023 г.

3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи минимум 1 продукт с марка Adidas в рамките на една покупка, независимо от техния вид, разновидност и грамаж, от участващите обекти, посочени в чл.2 от настоящите Официални Правила, има право да се регистрира на сайта https://hb-promo.com, като следва стъпките, описани в чл. 4 по-горе и по този начин може да участва за спечелването на една от следните награди: подаръчен ваучер на стойност 50 лв за покупки от популярен магазин за спортни стоки, футболна маса – 1 брой, Adidas брандирана бутилка, Adidas брандирана бейзболна шапка.

Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация. В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените задължителни полета, което не може да го допусне до регистрация.

В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупените продукти, за да бъде приета за валидна извършената регистрация и съответната касова бележка.

За всяка извършена покупка на участващи продукти за стойността, описана по-горе, за която има отделна касова бележка, участникът е необходимо отново да изпълни стъпките на чл. 4 по-горе, а именно: да въведе две имена, имейл адрес и телефон, както и да посочи номер на касова бележка за направена покупка и да качи на снимка на касовата бележка. За участие в кампанията ще бъдат допускани само регистрирани касови бележки, които отговарят на посочените по-горе условия за тях. В платформата няма да бъдат допускани за участие касови бележки с едни и същи номера, както и касови бележки, от които не е видно вида/ наименованието на закупения продукт, търговския обект, от който е закупен и датата на закупуване. В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупените продукти, за да бъде приета за валидна извършената регистрация и съответната касова бележка.

Един участник може да участва неограничен брой пъти в Кампанията с различни касови бележки. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Чл. 6.1. Печеливши участници

Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез система на случаен принцип на 12.08.2024 г. Заедно с печелившите участници, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай, че някой от печелившите участници се откаже от нея, не бъде намерен, за да му бъде връчена и/или в случай, че е налице невъзможност да се установи връзка със спечелилите участници в рамките на до 3 /три/ дни от получаване на уведомлението от Организатора, че съответното лице е спечелил участник. За удостоверяване на резултатите от тегленето на томболата, ще бъде съставен протокол. В случай, че определената дата за теглене на печелившите участници се падне в почивен и/или официален празничен ден, то печелившите участници ще бъдат изтеглени на първия работен ден след съответния почивен и/или официален празничен ден.

Телефонните номера на печелившите участници ще бъдат публикувани на https://hb-promo.com в деня на тегленето. Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането си в платформата имейл или телефонен номер. Наградите се доставят на посочения от печелившите участници адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата.

Организаторът се задължава да не използва процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградата.

Чл. 7. Ограничения

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участия „автоматично“ вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на кампанията ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушението изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; б) регистрирането на повече от един път на един и същ номер от касов бон; в) при несъответствие между посочен код на касова бележка и кода на същата касова бележка от качената й снимка; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не е задължен да посочи пояснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на Кампанията.

В случай, че Организаторът констатира нарушение на правилата на Кампанията, включително участие с подправени касови бележки и след като наградата е била предадена на печеливш участник, който е нарушил правилата, той трябва да я върне, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в системата, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната Кампания и които са извън неговия контрол. 

Печелившият участник поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторът не носи никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемането на наградата или във връзка с нея.

Чл. 8. Награди

Наградите, които участниците могат да спечелят, пазарувайки участващите продукти от участващите обекти, описани в чл. 2 по-горе,  са:

1. 1 брой футболна маса

2. 3 броя подаръчен ваучер на стойност 50 лв. за покупки от популярен магазин за спортни стоки;

3. 50 броя Adidas брандирана бутилка;     

4. 25 броя Adidas брандирана бейзболна шапка.

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Чл. 9. Лични данни

„Орбико България” ЕООД като организатор се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използва предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за защита на личните данни.

Информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за защитата на лични данни на следния електронен адрес: https://hb-promo.com/privacy-policy/.

Чл. 10. Данъци и такси

С включването си в кампанията участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица.

Организаторът на Кампанията не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията.

Чл. 11. Съдебни спорове и приложимо законодателство

Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в България съобразно приложимото законодателство.

Чл. 12. Прекратяване на „Кампанията” преди официалния краен срок

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства.

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено една седмица предварително на  https://hb-promo.com

Включването на участниците в Kампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на Kампанията и се считат обвързани с тях.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ

ГРАД ОБЕКТ АДРЕС
БАНСКО ФАРС 13 ЕООД-УЛ.НАЙДЕН ГЕРОВ УЛ.НАЙДЕН ГЕРОВ 16
БАНСКО ГРОШЕ БАНСКО ООД – ОБЕКТ УЛ.ТРЕТИ МАРТ 11
БОТУНЕЦ ИВАН ДАКОВ ЕООД-БОТУНЕЦ КВ.БОТУНЕЦ, УЛ.ВИТИНЯ 17 1870
БРЕЗНИК ЕХО 2001 ООД-ОБЕКТ УЛ.ГЕОРГИ БУНДЖУЛОВ 31
БУРГАС БОЛЕРО-12-ЖК ИЗГРЕВ ЖК ИЗГРЕВ БЛ.101
БУРГАС БОЛЕРО-11-УЛ.ЦАР КАЛОЯН УЛ.ЦАР КАЛОЯН ТЪРГ.К-С КРАСНОДАР
БУРГАС БОЛЕРО-6-БРАТЯ МИЛАДИНОВИ БЛ.147 ЖК.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ БЛ.147
БУРГАС БОЛЕРО ВИП ЕООД-ЖК СЛАВЕЙКОВ ЖК СЛАВЕЙКОВ БЛ.164
БУРГАС БОЛЕРО ВИП ЕООД-ЖК ЛАЗУР ЖК ЛАЗУР ДО БЛ.71
БУРГАС БОЛЕРО ВИП ЕООД-ДО ХОТЕЛ АКВА ЖК ЛАЗУР БЛ.163 ВХ.1 ПАРТЕР
БУРГАС БОЛЕРО-3-ЖК ЗОРНИЦА ЖК ЗОРНИЦА БЛ.47 ВХ Г-Е
БУРГАС БОЛЕРО-1-БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ 70
БУРГАС БОЛЕРО-2-МЕДЕН РУДНИК ЖК МЕДЕН РУДНИК ДО БЛ. 4
БУРГАС БОЛЕРО-ФЛОРА ЖК.ЛАЗУР 166  ФЛОРА ПАНОРАМА
БУРГАС БОЛЕРО ВИП ЕООД-КВ. ВЕТРЕН КВ.ВЕТРЕН УЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 30
БУРГАС АНЕТ-2 ЕООД-М.РУДНИК ДО БЛ.479 ЖК МЕДЕН РУДНИК ДО БЛ.479
БУРГАС АНЕТ-2 ЕООД-М.РУДНИК ДО БЛ.424 ЖК МЕДЕН РУДНИК ДО БЛ.424
БУРГАС АНЕТ-3 ЕООД-ЖК СЛАВЕЙКОВ ЖК СЛАВЕЙКОВ БЛ.44
БУРГАС АНЕТ-2 ЕООД-СЛАВЕЙКОВ ДО БЛ191 ЖК СЛАВЕЙКОВ БЛ.191
БУРГАС ЕЛДИМАР ЕООД-ОБЕКТ УЛ.ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ 83
БУРГАС АНЕТ-4 ЕООД-МЕДЕН РУДНИК БЛ.93 ЖК МЕДЕН РУДНИК БЛ.93
БЪЛГАРЕНЕ ЕСКУС-ТРАНС-Й.НАНКОВ ЕТ-ОБ УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 2А
ВАРНА ТРЪНЧЕВ 18 ООД-БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ П БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 115
ВАРНА ТРЪНЧЕВ ООД 15-БУЛ.КОНСТ.И ФРУЖИН БУЛ.КОНСТАНТИН И ФРУЖИН 420
ВАРНА ТРЪНЧЕВ ООД 17-ГРАНД МОЛ ВАРНА УЛ.АНДРЕЙ САХАРОВ 2,ГРАНД МОЛ ВАРНА
ВАРНА АФРИН 21 ЕООД – ОБЕКТ БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 158
ВАРНА ОВИК-94 ЕООД-ОБЕКТ 1 УЛ.П.РАЙЧЕВ 20
ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЪЧВАРОВ СН ООД-УЛ.ДРАГАН ЦОНЧЕВ УЛ.ДРАГАН ЦОНЧЕВ 15
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОХРИД МАКС ЕООД-ОБЕКТ УЛ.АЛЕН МАК 13
ВЕЛИНГРАД ДОМИНО 97 ЕТ-ОБЕКТ 2 ПЛ.МАКЕДОНИЯ 2
ВЛАДО ТРИЧКОВ ГЕОРГИЕВ-ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА-ВЛАДО ТРИ УЛ.ПЪРВА 2
ГОРНА ОРЯХОВИЦА МАКС МАРК ООД-ВИЧО ГРЪНЧАРОВ УЛ.ВИЧО ГРЪНЧАРОВ 10
ГЪЛЪБОВО ДИНЬО ДИНЕВ-ВАНДАМ ЕТ-ОБЕКТ 1 КВ.СЪЕДИНЕНИЕ БЛ.30
ГЪРМЕН ДИМИТЪР ТЕРНЯНОВ ЕТ-ГЪРМЕН,1 ОБЕКТ УЛ.ДЕСЕТА 24
ДИМИТРОВГРАД ЖИР 65-ЖИВКО РУСЕВ ЕТ-ОБЕКТ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 41
ДОБРИЧ АНИКОС ЕООД-ОБЕКТ УЛ.АГЛИКИНА ПОЛЯНА 19 В
ДУПНИЦА АН МАРКЕТ ЕООД – ОБЕКТ УЛ.СЕДМА РИЛСКА ДИВИЗИЯ 50
КАЛЕКОВЕЦ РАЙЧЕВИ 2015 ЕООД-ОБЕКТ УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ 16
КАЛОФЕР ЧАР 2021 ЕООД-ОБЕКТ УЛ.КАЛОФЕР ВОЙВОДА 10
КОЗЛОДУЙ РАДОСТИ 09 ЕООД-КОЗЛОДУЙ УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 6
КРУШОВИЦА НАТУР АЛИМЕНТ ТРЕЙД ЕООД-ОБЕКТ ЦЕНТЪР
КУРТОВО КОНАРЕ ВЕС ДАР ЕООД – ОБЕКТ УЛ.1-ВА 115А
КЮСТЕНДИЛ ТОНИТА ТРЕЙД ЕООД-КЮСТЕНДИЛ УЛ.ОХРИД 4
ЛЕВСКИ АБСОЛЮТ ПЛЮС-КИРИЛ И МЕТОДИЙ УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 33
ЛЕВСКИ АБСОЛЮТ ПЛЮС-ХАН АСПАРУХ УЛ.ХАН АСПАРУХ 1А
ЛОЗЕНЕЦ ТЕГЕЛ-99 ЕООД-МАГАЗИН УЛ.СТРАНДЖА 1А
НОВИ ИСКЪР БУТИК КРИСИЯ ЕООД – ОБЕКТ УЛ.ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ 121 31 ДКЦ
НОВИ ПАЗАР КУЛЧЕВИ ООД-ОБЕКТ УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 23
НОВИ ПАЗАР КУЛЧЕВИ ООД-ОБЕКТ 2 УЛ.ОБОРИЩЕ 22
ПАВЛИКЕНИ АБСОЛЮТ ПЛЮС-ПАВЛИКЕНИ,РУСКИ БУЛ.РУСКИ 63
ПАВЛИКЕНИ АБСОЛЮТ ПЛЮС-ПАВЛИКЕНИ,СТ.КАРАДЖА УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА 16
ПАЗАРДЖИК ЯНА-96-ЯНКА ИВАНОВА ЕТ-ОБЕКТ МИЛЬО ВОЙВОДА 36
ПАЗАРДЖИК ЕНЕРДЖИ-НР ЕООД-ХР.БОТЕВ УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 18
ПЕТРИЧ АРОМАТИ ДРОГЕРИЕ МАРКЕТ ЕООД – ОБЕК УЛ.ЦАР БОРИС III 46
ПЕТРИЧ АРОМАТИ ДРОГЕРИЕ МАРКЕТ ЕООД – ОБЕК УЛ.ЦАР БОРИС III 46
ПЛЕВЕН РАДОСТИ 09 ЕООД-ДРУЖБА УЛ.ТРЕТИ МАРТ 35
ПЛЕВЕН РАДОСТИ 09 ЕООД-ДРУЖБА БЛ.420 ЖК ДРУЖБА БЛ.420
ПЛЕВЕН РАДОСТИ 09 ЕООД-ЖК СТОРГОЗИЯ ЖК СТОРГОЗИЯ 82А
ПЛЕВЕН РАДОСТИ 09 ЕООД-ЦАР САМУИЛ УЛ.ЦАР САМУИЛ 138
ПОМОРИЕ БОЛЕРО-9-ПОМОРИЕ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ 48
ПОМОРИЕ ГАРХУЛОВ ООД-УЛ.ПРОФ.СТОЯНОВ УЛ.ПРОФ.СТОЯНОВ 56-А
ПОМОРИЕ ГАРХУЛОВ ООД-УЛ.СОЛНА УЛ.СОЛНА 10 ЗАД ОБЩИНАТА
РАКОВСКИ СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД – РАКОВСКИ ЖК СЕКИРОВО УЛ.П.БОГДАН 91
РЕБРОВО ГЕОРГИЕВ-ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА-РЕБРОВО ОБЩ.СВОГЕ
САМОВОДЕНЕ ЮВЕНТА Й.ЙОРДАНОВ ЕТ-ОПЪЛЧЕНСКА УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА 2
СВЕТИ ВЛАС МЕРКУРИЙ-99 ООД-ОБЕКТ МЕСТНОСТ ЮРТА
СЛИВЕН ЕЛИТ-Х И К ООД-ОБЕКТ 2 КВ.РЕЧИЦА УЛ.ТОДОР АСЕНОВ 12
СОЗОПОЛ БОЛЕРО-8-СОЗОПОЛ УЛ.РЕПУБЛИКАНСКА 10,ПАРТЕР
СОЗОПОЛ ЧЕРИ-3-ШОП ЕООД-ОБЕКТ 2 СОЗОПОЛ-ПЛАЖА
СОФИЯ ФУУДТРЕЙД 2017 ЕООД-ОБЕКТ 2 ЖК РЕДУТА УЛ.БЛАГА ДИМИТРОВА 1
СОФИЯ К. АЛБЕНА ЛАЛОВА ЕООД – ОБЕКТ КАЗИЧЕНЕ УЛ.ЦАР БОРИС III 29
СОФИЯ ТИТИ И КО ЕООД-ЛЮЛИН 10-КОЗМЕТИКА ЖК ЛЮЛИН 10 УЛ.ЛУИ ПАСТЬОР ДО 1335
СОФИЯ ТЕХНОМАШПРОГРЕС ООД-ОБЕКТ ЖК ЛЕВСКИ Г БЛ.19
СОФИЯ БИЛД КОМЕРС 1 ООД-ОБЕКТ ЖК ЛЕВСКИ В УЛ.СТ.ДОСПЕВСКИ 65А
СОФИЯ ИВЕЛ-2015 ЕООД-ОБЕКТ ЛЮЛИН ЖК.ЛЮЛИН БЛ.210А УЛ.ДОБРИНОВА СКАЛА
СОФИЯ ЛОК ТРЕЙДИНГ 21 ЕООД – ОБЕКТ УЛ.ИВАН АСЕН II 50
СОФИЯ ЛОК ТРЕЙДИНГ 21 ЕООД – ОБЕКТ 2 УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК 21
СОФИЯ ТИТИ И КО ЕООД-ПАЗАР РОСИЦА ЖК КРАСНА ПОЛЯНА ПАЗАР РОСИЦА
СОФИЯ БЕЛА ВМ ЕООД-ОБЕКТ УЛ.МИЛЕ ПОПЙОРДАНОВ 21
СОФИЯ ВЛАД АУТО ДРАЙВЪР ЕООД-ОБЕКТ УЛ.ВИХРЕН 37
СОФИЯ ЕВЕЛ -19 ЕООД – ЦАР БОРИС КВ.КНЯЖЕВО УЛ.ЦАР БОРИС III 28 1619
СОФИЯ ЕЛ ДЖИ АР ЕООД- ЦАР БОРИС III БУЛ.ЦАР БОРИС III 128
СОФИЯ КАСКАДАС ШОП ЕООД  – ОБЕКТ УЛ.ДОБРОТИЦА ДЕСПОТ 41
СОФИЯ МЕЛИНС ООД-ОБЕКТ ЖК ГОРНА БАНЯ,УЛ.ПЛАНИНИЦА 17 1614
СОФИЯ МОНТИ 91 ЕООД-ОБЕКТ УЛ.ИВАН СУСАНИН 59 ВХ.Б
СОФИЯ НИГСИ 2010 ООД-ОВЧА КУПЕЛ ЖК ОВЧА КУПЕЛ 1 БЛ.513 ВХ.В
СОФИЯ СВЕЖЕСТ ЕМ 2017 ЕООД – ОБЕКТ УЛ.ВАСИЛ СТЕФАНОВ 178
СОФИЯ ЦЕСАР ЕООД-ОБЕКТ ЖК ГОРНА БАНЯ УЛ.ПЛАНИНИЦА 5 1614
СОФИЯ ВЕЛИЗАР ЮРУКОВ-72 ЕООД-ОБЕКТ ЖК ЛОЗЕНЕЦ,УЛ.РИЛСКИ ЕЗЕРА 8-12
СОФИЯ ВИЛИ СЕМ ЕООД – УЛ.АМИ БУЕ УЛ.АМИ БУЕ 2
СОФИЯ ГРЕЙТ ТРЕЙД ЕООД-ОБЕКТ 2 УЛ.ШАНДОР ПЕТЬОФИ 23
СОФИЯ ЕС МАШ ГРУП ООД-ОБЕКТ УЛ.ДВАДЕСЕТИ АПРИЛ 13
СОФИЯ КАБОНИ ТРЕЙД ЕООД – ОБЕКТ УЛ.ЯКОВ КРАЙКОВ 25
СОФИЯ ЕВЕЛ -19 ЕООД – МАГАЗИН ДЕНИ ДИАНАБ ЖК.ДИАНАБАД УЛ.МАРКО ТЕМЛЯНОВ 2А
СОФИЯ МАГИКО КОМЕРС ООД-СТ.ГРАД БЛ.22 СТ.ГРАД БЛ.22 1700
СОФИЯ САРИНА Т ООД-Н.ГАБРОВСКИ БУЛ.Н.ГАБРОВСКИ 108 СРЕДЕН МАГАЗИН
СТАРА ЗАГОРА СЕВЪН ЕС ЕООД-ОБЕКТ 1 УЛ.ПАЗАРСКА 2
ТОМПСЪН ГЕОРГИЕВ-ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА-ТОМПСЪН ОБЩ.СВОГЕ
ТРОЯН ЛАЙФ МАРКЕТ ЕООД-ОБЕКТ УЛ.Д.ИКОНОМОВ-ДИМИТРИЦАТА 53
ТРЯВНА ДИМИТРОВИ ТРЯВНА ООД-ОБЕКТ УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ 66
ТЪРГОВИЩЕ ТРЪНЧЕВ ООД 11-ТЪРГОВИЩЕ,ТРАПЕЗИЦА УЛ.ТРАПЕЗИЦА 15
ТЪРГОВИЩЕ ТРЪНЧЕВ ООД 12-ТЪРГОВИЩЕ,ЖК ЗАПАД ЖК.ЗАПАД 3 БУЛ.СЮРЕН 29
ТЪРГОВИЩЕ ТРЪНЧЕВ ООД 13-ТЪРГОВИЩЕ,ПАЗАРА УЛ.ГЕН.СКОБЕЛЕВ ОБЩИНСКИ ПАЗАР
ТЪРГОВИЩЕ ТРЪНЧЕВ ООД 19-ТЪРГОВИЩЕ,ТРЕТИ МАРТ УЛ.ТРЕТИ МАРТ 20
ЦАРЕВО БОЛЕРО-4-ЦАРЕВО УЛ.МИЛИН КАМЪК 11
ЦАРЕВО ВАТОМ ТОМОВИ 1991 ООД-ОБЕКТ УЛ.МИЛИН КАМЪК 5
Ч.БРЯГ РАДОСТИ 09 ЕООД-Ч.БРЯГ УЛ.АНТИМ I 5
ЧЕРНОМОРЕЦ БОЛЕРО-5-ЧЕРНОМОРЕЦ ДО БЛ.3
ШУМЕН ТРЪНЧЕВ ООД 16-УЛ.ИСКЪР УЛ.ИСКЪР 7
ШУМЕН ТРЪНЧЕВ ООД 2-СИМЕОН ВЕЛИКИ УЛ.СИМЕОН ВЕЛИКИ 14
ШУМЕН ТРЪНЧЕВ ООД 4-МАДАРА,АВТОГАРА БУЛ.МАДАРА 30
ШУМЕН ТРЪНЧЕВ ООД 5-УЛ.МАКЕДОНИЯ УЛ.МАКЕДОНИЯ 40
ШУМЕН ТРЪНЧЕВ ООД 6-УЛ.СТРАНДЖА УЛ.СТРАНДЖА 21
ШУМЕН ТРЪНЧЕВ ООД 7-БУЛ.В.ПРЕСЛАВ,РУМ БУЛ.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 28, РУМ
ШУМЕН ТРЪНЧЕВ ООД-10,П.ХИТОВ УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ 2


Краен срок за участие: 31 Юли 2024

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай