Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Играй за 10 планински велосипеда Cross Fusion 9


Играй за 10 планински велосипеда Cross Fusion 9

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

„Пиринско лятна активност“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

Националната промоция на Пиринско светло пиво 2024г.,за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, ЕИК 127015636, адрес гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията , с изпълнител „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, адрес гр. София, ул. „Коломан“ №6, Бизнес център Интерленд, ет.2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоциятаще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата www.pirinskopromo.bg

Организаторътна промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на www.pirinskopromo.bg.

2. Територия на провеждане на Националната консуматорска промоция

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Продължителност на Промоцията

Промоцията стартира на 01.07.2024г. и e валидна до 31.08.2024г.

За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди. Описаните награди в точка 5.2 трябва да бъдат предявени за получаване в срок от 5 календарни дни от получаването на уведомително SMS съобщение за спечелването на наградата, като спечелилият трябва да се обади на посочения в съобщението телефонен номер, за да потвърди наградата си и да предостави данни за доставка. След изтичането на този срок Организаторът не е задължен да предоставя награди.

4. Участващи търговски марки

Участващата търговска марка е Пиринско в следната опаковка:

• Пиринско Светло, оборотна стъклена бутилка 0,5l

Наричани по-долу участващи опаковки.

5. Описание на наградите

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

· Планинско колело - 10 бр.

Наградата планинско колело (10 бр.) изисква регистрацията на номерата на касови бележки, където фигурират покупки на участващия продукт на стойност минимум 10 лв.за едно валидно участие. При регистрация на отделни касови бележки цените на покупките на Пиринско Светло 0,5л. се натрупват до достигане на поне 10лв. за едно валидно участие в томболата. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за наградите с покупки на стойност поне 10лв. Наградите ще бъдат изтеглени чрез томбола в присъствието на тричленна комисия след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията.

6. Механизъм на промоцията:

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи съответния участващ продукт и да регистрира кода на касовата си бележка като следва долуописаните стъпки:

1. Да посети интернет адрес www.pirinskopromo.bg

2. Да въведе номера от касовата бележка;

3. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX;

4. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

5. Да потвърди, че ще запази касовата бележка с регистрирания код;

6. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".

Един участник може да регистрира максимум 10 бележки на ден.

Един участник може да спечели само една награда за периода на промоцията.

7. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма касовите бележки с регистрираните печеливши кодове и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

8. Печеливши, претенции:

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса www.pirinskopromo.bg след края на периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Касови бележки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, се считат за невалидни и се обезсилват.

9. Отговорност:

Всички предявявания на печеливши касови бележки подлежат на проверка от Организатора. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на 5-дневния срок за предявяване на спечелената награда по т.7.

При регистрирането на значителен брой кодове от касови бележки от един мобилен номер, Организаторът има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай, че Организаторът констатира злоупотреба има право да дисквалифицира участника от промоционалната игра.

Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки събитие, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията.

Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставената награда и/или за вреди, причинени при нейното използване.

10. Право на участие:

Промоцията е валидна за всички физически лица на територията на Република България, навършили 18 години, с изключение служителите на Карлсберг България АД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, както и техните семейства.

11. Отсъствие на парични алтернативи:

Не се допуска размяна на печеливши касови бележки или награда срещу пари и други изгоди.

12. Прекратяване на промоцията:

Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.

13. Съдебни спорове:

Всички спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

14. Публичност и лични данни

14.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни , с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора във връзка с провеждането на промоцията и предоставяне на наградите, описани в т. 5.

14.2. За целите на получаването на награда от Промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, ЕГН, фамилия, адрес и телефонен номер.

Основание за обработката на предоставените лични данните е:

- договорно отношение между Участника и Организатора , по-конкретно - участие в промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията;

- изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ

Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Промоцията , предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Промоцията .

Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й. Печелившите участници в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни от Организатора за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 10 години от нейното приключване.

14.3 Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

14.4. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора , участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на Организатора и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

14.5. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

- изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

14.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:

• Рекламна агенция и куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;

14.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни. Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/

14.8. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта има право да:

• поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;

• поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;

• поиска изтриване на личните данни (познато още като "правото да бъдеш забравен"), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;

• получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като "право на преносимост на данните");

• възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;

- правата по горните точки могат да бъдат упражнение на имейл адрес [email protected];

• поиска защита по административен ред чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: [email protected], интернет страница: www.cpdp.bg в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

14.9. Участниците имат право да възразят срещу събирането и обработката на личните им данни от Организатора, а Организаторът си запазва правото да откаже предоставяне на награда на печеливш участник при невъзможност за изпълнение. В този случай Организаторът няма да носи отговорност за неизпълнение на настоящите правила.

14.10. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

15. Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес:

Global policies (carlsberggroup.com)

16. Официални правила:

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.pirinskopromo.bg

Повече информация може да бъде получена на тел. 0882618982 (според тарифния план на абоната). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да спазват тези Официални правила.


Условия за участие

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

„Пиринско лятна активност“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

Националната промоция на Пиринско светло пиво 2024г.,за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, ЕИК 127015636, адрес гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията , с изпълнител „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, адрес гр. София, ул. „Коломан“ №6, Бизнес център Интерленд, ет.2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоциятаще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата www.pirinskopromo.bg

Организаторътна промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на www.pirinskopromo.bg.

2. Територия на провеждане на Националната консуматорска промоция

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Продължителност на Промоцията

Промоцията стартира на 01.07.2024г. и e валидна до 31.08.2024г.

За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди. Описаните награди в точка 5.2 трябва да бъдат предявени за получаване в срок от 5 календарни дни от получаването на уведомително SMS съобщение за спечелването на наградата, като спечелилият трябва да се обади на посочения в съобщението телефонен номер, за да потвърди наградата си и да предостави данни за доставка. След изтичането на този срок Организаторът не е задължен да предоставя награди.

4. Участващи търговски марки

Участващата търговска марка е Пиринско в следната опаковка:

• Пиринско Светло, оборотна стъклена бутилка 0,5l

Наричани по-долу участващи опаковки.

5. Описание на наградите

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

· Планинско колело - 10 бр.

Наградата планинско колело (10 бр.) изисква регистрацията на номерата на касови бележки, където фигурират покупки на участващия продукт на стойност минимум 10 лв.за едно валидно участие. При регистрация на отделни касови бележки цените на покупките на Пиринско Светло 0,5л. се натрупват до достигане на поне 10лв. за едно валидно участие в томболата. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за наградите с покупки на стойност поне 10лв. Наградите ще бъдат изтеглени чрез томбола в присъствието на тричленна комисия след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията.

6. Механизъм на промоцията:

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи съответния участващ продукт и да регистрира кода на касовата си бележка като следва долуописаните стъпки:

1. Да посети интернет адрес www.pirinskopromo.bg

2. Да въведе номера от касовата бележка;

3. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX;

4. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

5. Да потвърди, че ще запази касовата бележка с регистрирания код;

6. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".

Един участник може да регистрира максимум 10 бележки на ден.

Един участник може да спечели само една награда за периода на промоцията.

7. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма касовите бележки с регистрираните печеливши кодове и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

8. Печеливши, претенции:

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса www.pirinskopromo.bg след края на периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Касови бележки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, се считат за невалидни и се обезсилват.

9. Отговорност:

Всички предявявания на печеливши касови бележки подлежат на проверка от Организатора. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на 5-дневния срок за предявяване на спечелената награда по т.7.

При регистрирането на значителен брой кодове от касови бележки от един мобилен номер, Организаторът има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай, че Организаторът констатира злоупотреба има право да дисквалифицира участника от промоционалната игра.

Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки събитие, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията.

Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставената награда и/или за вреди, причинени при нейното използване.

10. Право на участие:

Промоцията е валидна за всички физически лица на територията на Република България, навършили 18 години, с изключение служителите на Карлсберг България АД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, както и техните семейства.

11. Отсъствие на парични алтернативи:

Не се допуска размяна на печеливши касови бележки или награда срещу пари и други изгоди.

12. Прекратяване на промоцията:

Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.

13. Съдебни спорове:

Всички спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

14. Публичност и лични данни

14.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни , с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора във връзка с провеждането на промоцията и предоставяне на наградите, описани в т. 5.

14.2. За целите на получаването на награда от Промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, ЕГН, фамилия, адрес и телефонен номер.

Основание за обработката на предоставените лични данните е:

- договорно отношение между Участника и Организатора , по-конкретно - участие в промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията;

- изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ

Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Промоцията , предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Промоцията .

Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й. Печелившите участници в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни от Организатора за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 10 години от нейното приключване.

14.3 Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

14.4. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора , участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на Организатора и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

14.5. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

- изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

14.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:

• Рекламна агенция и куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;

14.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни. Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/

14.8. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта има право да:

• поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;

• поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;

• поиска изтриване на личните данни (познато още като "правото да бъдеш забравен"), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;

• получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като "право на преносимост на данните");

• възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;

- правата по горните точки могат да бъдат упражнение на имейл адрес [email protected];

• поиска защита по административен ред чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: [email protected], интернет страница: www.cpdp.bg в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

14.9. Участниците имат право да възразят срещу събирането и обработката на личните им данни от Организатора, а Организаторът си запазва правото да откаже предоставяне на награда на печеливш участник при невъзможност за изпълнение. В този случай Организаторът няма да носи отговорност за неизпълнение на настоящите правила.

14.10. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

15. Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес:

Global policies (carlsberggroup.com)

16. Официални правила:

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.pirinskopromo.bg

Повече информация може да бъде получена на тел. 0882618982 (според тарифния план на абоната). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да спазват тези Официални правила.Краен срок за участие: 31 Август 2024

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай