Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Играй за 5 екшън камери GoPro и 20 ваучера по 300лв. за слънчеви очила


Играй за 5 екшън камери GoPro и 20 ваучера по 300лв. за слънчеви очила

NIVEA ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на Играта „ПОТОПИ СЕ В ЛЯТНО НАСТРОЕНИЕ“ РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 1.1. Играта „Потопи се в лятно настроение“ (Играта) се организира и провежда от „Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 101, София Тауър 2, ет. 8 („Организатор на Играта“). 1.2. Играта ще се проведе чрез описания в РАЗДЕЛ 6 механизъм. 1.3. С участието си в Играта, Участниците приемат да спазват условията на изложените подолу официални правила на Играта („Официални правила“). 1.4. Официалните правила са публично оповестени на следната интернет страница: nivea.bg/summer за целия период на валидност на Играта. 1.5. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила от тяхното оповестяване – датата на публикуването им на интернет-страницата https://www.nivea.bg/summer. РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 2.1. Играта се провежда в периода от 17.06.2024 г. до 18.08.2024 г., като участващи обекти в Играта са всички търговски обекти на територията на Република България, в които се продават продукти с марката „NIVEA“. В играта може да участват всички потребители, закупили продукти с марка „NIVEA“ на стойност минимум 25 лв. с ДДС, като задължително един от тях е „NIVEA SUN’’ - независимо от търговския обект, от който са закупени. Детайли за механизма на Играта са описани в РАЗДЕЛ 6. РАЗДЕЛ 3. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОДУКТИ 3.1. В Играта участват всички продукти с марка „NIVEA“. РАЗДЕЛ 4. НАГРАДИ 4.1. Наградите, които може да бъде спечелени в настоящата Игра са 5 броя Ekшън камера ,,Go Pro Hero 12’’ или 20 броя ваучера за слънчеви очила, всеки от които на стойност 300 лв. *Валидността на ваучерите е за период от 1 година и с възможност за комбинация с промоциите както във физическите обекти, така и в онлайн магазина на оптики ,,Leonardo’’. 2 РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 5.1. В Играта могат да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години към момента на покупката, които пребивават на територията на Република България. 5.2. Служителите на Организатора, както и техните съпрузи и роднини по права или съребрена линия до четвърта степен, нямат право да участват в Играта. РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА 6.1. При еднократна покупка на продукти NIVEA на обща стойност минимум 25 лв. с ДДС, като един от тях задължително е ,,NIVEA SUN’’ от който и да е търговски обект в страната, клиентът има възможност да участва в Играта за спечелване на една от наградите, описани в т. 4.1. За да се регистрира, всеки клиент следва да посети http://www.nivea.bg/summer и да въведе своите три имена, e-mail, телефон за връзка, адрес за доставка, номер и дата на касов бон/фактура и да качи снимка на оригинал на съответния касов бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/и NIVEA на стойност минимум 25 лв. с ДДС, като един от тях задължително е ,,NIVEA SUN’’. За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на касов бон/фактура и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта. Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни. 6.2. Оригиналът на касовия бон/фактурата за извършената покупка на продукт/и NIVEA (като един от тях задължително e ,,NIVEA SUN’’) на стойност минимум 25 лв. с ДДС през периода на Играта следва да бъде запазен от лицето. 6.3. Всеки Участник има право да участва в Играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на касов бон/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA (като един от тях задължително e ,,NIVEA SUN’’), на стойност минимум 25 лв. с ДДС, от която и да е търговска верига в страната, различна от вече регистриран касов бон/фактура и при изпълнение на условията в настоящите Официални правила. Всеки Участник може да спечели само една награда от т.4.1., независимо от броя регистрирани различни касови бонове/фактури. 6.4. Ако с един и същи касов бон/фактура са закупени NIVEA продукти на по-висока стойност от 25 лв. с ДДС (като един от тях задължително e ,,NIVEA SUN’’), клиентът има право да направи само една регистрация с този касов бон/фактура и неговото име ще участва в Играта за посочените награди само по веднъж за тегленето съгласно т. 7.1. по-долу, което ще се проведе на 30.08.2024 г. 6.5. Цената на участващите в Играта продукти се определя от съответния търговски обект. 6.6. Не участват в тегленето за наградите лица, които са: а. участвали с касов бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от продукти с марка NIVEA, на по-ниска от посочената стойност или закупени извън периода на провеждане на Играта. 3 Забележка: Ако на касовия бон/фактурата присъстват и други продукти, закупени от който и да е търговски обект в страната, това не е пречка за участие в Играта, стига да са изпълнени условията касовият бон/фактурата да съдържа продукти с марка NIVEA (като един от тях задължително e ,,NIVEA SUN’’) на стойност най-малко 25 лв. с ДДС, закупени през периода на провеждане на Играта; б. участвали в Играта с касови бонове/фактури за закупени продукти с марка NIVEA (като един от тях задължително e ,,NIVEA SUN’’) на стойност минимум 25 лв. с ДДС, извън периода на Играта; в. направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези правила (три имена, e-mail, телефон за връзка, адрес за доставка, номер, дата и качена снимка на касов бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукти с марка NIVEA (като един от тях задължително e ,,NIVEA SUN’’) на стойност минимум 25 лв. с ДДС), както и регистрации с качени снимки на касови бонове/фактури, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Играта; г. участвали със служебен бон или дубликат на касовия бон/фактурата. 6.7. Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Играта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда. 6.8. Забранени са действия от страна на Участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди. 6.9. Организаторът на Играта не носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че са били Участници в Играта, независимо дали са спечелили награда или не, неправомерно са отнели или откраднали от това трето лице касов бон/фактура, с която въпросният Участник е участвал в Играта, или пък че касов бон/фактура е загубен от третото лице и намерен от Участника, който е използвал същия за участие в томболата. РАЗДЕЛ 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ 7.1. На 30.08.2024 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT №: RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ № 137А, ще бъдат изтеглени общо 25 (двадесет и пет) печеливши Участници за наградите от т.4.1. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на двадесет и петте печеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на двадесет и пет 4 резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите Участници се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 25 печеливши Участници, след което се изтеглят имената на 25 резервни печеливши Участници. 7.2. За резултатите от тегленето на наградите се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на печелившите и резервните печеливши участници. 7.3. Протоколът по т.7.1. ще бъде публично оповестен на 03.09.2024 г. на http://www.nivea.bg/summer 7.4. Участниците, спечелили наградите от т.4.1., ще бъдат информирани в двуседмичен срок от публичното обявяване на протокола съгласно предходната точка – чрез позвъняване на посочените от тях телефонни номера или чрез e-mail, въведен от тях при регистрацията в Играта. 7.5. В случай, че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти в рамките на 2 последователни работни дни с печелившите Участници, спечелили награда от т.4.1, на посочените от тях контакти, тези Участници се заместват от изтеглените резервни печеливши Участници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печеливши Участници. РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 8.1. Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от т.4.1. от настоящата Игра. В случай че Участник бъде изтеглен повече от един път със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш Участник, по реда за заместване, определен в настоящите Официални правила. 8.2. Наградите – 5 броя Ekшън камера ,,Go Pro Hero 12’’ или 20 броя ваучера за слънчеви очила на стойност 300 лв. (за един брой) се доставят чрез куриер на съответния адрес за доставка, посочен от печелившите Участници при регистрацията, в срок до тридесет работни дни от датата на уведомяването на Участника, че е спечелил награда съгласно т. 7.4. от настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност, ако печелившият участник не бъде открит на съответната дата. Разходите по доставяне на всички награди се поемат от Организатора. 8.2 Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметните награди по т. 4.1. от настоящата Игра подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова сметка. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия Участник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. 8.3. При уведомяване на печелившите по т. 4.1., същите се задължават да предоставят на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. При получаването на наградите по т. 4.1. от настоящата Игра печелившите Участници трябва да представят за справка документ за самоличност. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на Печелившите е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на 5 чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на Печелившите не се изисква. 8.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с други награди. 8.5. Изображенията на наградите в рекламните материали на Играта са илюстративни. Цветът на наградите не е по избор на печелившия Участник. РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 9.1. „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (като Организатор на Играта) е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Лични данни, във връзка с гореописаната Игра, представляват следните данни на Участниците: три имена, e-mail, телефон за връзка, дата на раждане, адрес за доставка, ЕГН и постоянен адрес (последните две категории са относими единствено за Печелившите участници). 9.2. „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не събира лични данни, освен в случаите, когато Участник в Играта доброволно не му ги предостави, само след изричното, недвусмислено и предварително съгласие на Участника, както и в случаите, в които обработването на съответните лични данни е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни. 9.3. Съгласието на Участника следва да бъде изразено чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, в специалното за това поле при попълването на споменатата регистрационна форма. 9.4. Предоставените от Участник в Играта, с изричното му и недвусмислено съгласие, лични данни, се събират, съхраняват, използват и обработват на основание член 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета). Предоставените от Участник в Играта лични данни изцяло служат за надлежното провеждане на Играта от Организатора, и само доколкото е необходимо, а именно: регистрацията на Участник за участие в Играта; изтеглянето на печеливш Участник и предоставянето му на спечелената награда; кореспонденцията между Организатора и Участника във връзка с провеждането на Играта; изпълнение на задълженията на Организатора по данъчното законодателство на Република България; както и за рекламни и маркетинг цели. 9.5. „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не предоставя лични данни на Участниците в Играта на трети страни, освен когато това е вменено на „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД като задължение по закон или изискано от официални държавни органи, както и ако е необходимо за изпълнение на целите на Играта – предоставянето на спечелената награда на печеливш Участник чрез куриер. Организаторът изисква от тези трети лица да използват личните данни на Участниците само съгласно стандартите на Организатора, общата Политика за защита на личните данни/информация относно обработката на "бисквитки" ("cookies") на Организатора (https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/privacy-policy), както и законовите изисквания за обработка на данни. С изключение на описания в настоящата точка случай, Организаторът не предоставя лични данни на Участниците в Играта на трети страни, освен ако Участник не даде изричното си и недвусмислено съгласие за това. Организаторът обаче си запазва правото да разкрива информация за Участниците в Играта, 6 когато това му е вменено като задължение във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 или по закон бъде изискано от правоприлагащите органи, за което Участникът бива надлежно и своевременно уведомяван. 9.6. Организаторът на Играта се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и заличаването на личните данни на участниците в Играта да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите Официални правила. С участието си в Играта, Участниците се съгласяват изцяло с общата Политика за защита на личните данни/ информация относно обработката на "бисквитки" ("cookies") на „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, публикувана на https://www.beiersdorf.bg/metapages/privacy-policy. Участниците декларират, че са запознати със средствата за обработка, последиците от отказа за предоставяне на личните данни и правото на достъп и коригиране на събраните данни. Участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да се публикуват на сайта https://www.nivea.bg/summer . 9.7. Организаторът съхранява личните данни на Участниците в Играта за срок не по-дълъг от срока на провеждането на Играта и изпращането на наградите на Печелившите участници. След изтичането на този срок Организаторът полага необходимите грижи да заличи и унищожи данните на Участниците, без ненужно забавяне. Срокът, в който Организаторът съхранява личните данни на Участниците в Играта, може да бъде удължен само във връзка с надлежното провеждане и целите на Играта и предоставянето на наградата на печелившите Участници, като изрично уведоми последните за това удължаване. Личните данни на печелившите Участници се съхраняват от Организатора до предаването им на спечелените награди. Личните данни на печелившите участници, ако е налице такова задължение за Организатора, се съхраняват в законовите срокове в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството. 9.8. Участниците в Играта имат следните права във връзка със защитата на личните им данни: ✓ Участник в Играта може по всяко време да оттегли съгласието си за съхранение и обработване на личните му данни от Организатора. За целта е необходимо да се изрази изричното желание на Участника за оттегляне на съгласието му за съхранение и обработване на личните му данни, като може да се използва някой от посочените методи за контакт с Организатора, публикувани на https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/contact/contact-form. С оттегляне на съгласието си за съхранение и обработване на личните си данни Участникът прекратява своето участие в Играта, като това не е обвързано с връщане на вече получена награда. ✓ Участник в Играта може по всяко време да отправи запитване до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, за това как се съхраняват личните данни на Участника, както и да получи достъп до или копие от тях в електронна или друга подходяща форма. ✓ Участник в Играта може по всяко време да отправи искане до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, относно коригирането, допълването или попълването на личните данни на Участника. 7 ✓ Участник в Играта може по всяко време да реализира правото си „да бъде забравен“, а именно личните данни на Участника да бъдат заличени и изтрити от регистрите на Организатора. За целта Участникът трябва да отправи изрично искане до Организатора, посредством една от формите за контакт, публикувани на https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/contact/contact-form. ✓ Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни от Организатора, включително ако данните се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. ✓ Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни, в случай че прецени, че е налице нарушение на правото му на защита на личните данни, като подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон:02 915 3 518 Email: [email protected], [email protected] Уеб сайт: www.cpdp.bg Участващите търговски обекти не обработват лични данни на участници в Играта. РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ 10.1. Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печелившите Участници са предоставили невалиден телефон и/или e-mail за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградите, или по друг начин не са попълнили правилно или точно необходимите данни за участие. 10.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора. 10.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник. 10.4. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта. 10.5. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта или каквато и да е друга техническа неизправност. 8 10.6. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват доставката или получаването на награда. 10.7. Организаторът и търговските обекти не носят отговорност, в случай че след изтичане на срока на провеждане на Играта в дадените обекти са останали рекламни материали, свързани с Играта. Участието е възможно само в рамките на посочения в настоящите правила период. 10.8. Организаторът не носи гаранционна отговорност относно наградите, получени от Печелившите участници в настоящата Игра. В случай на възникнал дефект по отношение на получена от Печелившите участници награда, то претенцията на съответния Печеливш участник, като потребител по смисъла на ЗЗП, следва да бъде адресирана до описаното в гаранционната карта на продукта юридическо лице. РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 11.1. Всеки потенциален правен спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България. РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА 12.1. Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Играта, както и да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, т. 1.5., в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на тяхната стойност. Настоящите правила влизат в сила от 17.06.2024 г. гр. София

Условия за участие

NIVEA ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на Играта „ПОТОПИ СЕ В ЛЯТНО НАСТРОЕНИЕ“ РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 1.1. Играта „Потопи се в лятно настроение“ (Играта) се организира и провежда от „Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 101, София Тауър 2, ет. 8 („Организатор на Играта“). 1.2. Играта ще се проведе чрез описания в РАЗДЕЛ 6 механизъм. 1.3. С участието си в Играта, Участниците приемат да спазват условията на изложените подолу официални правила на Играта („Официални правила“). 1.4. Официалните правила са публично оповестени на следната интернет страница: nivea.bg/summer за целия период на валидност на Играта. 1.5. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила от тяхното оповестяване – датата на публикуването им на интернет-страницата https://www.nivea.bg/summer. РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 2.1. Играта се провежда в периода от 17.06.2024 г. до 18.08.2024 г., като участващи обекти в Играта са всички търговски обекти на територията на Република България, в които се продават продукти с марката „NIVEA“. В играта може да участват всички потребители, закупили продукти с марка „NIVEA“ на стойност минимум 25 лв. с ДДС, като задължително един от тях е „NIVEA SUN’’ - независимо от търговския обект, от който са закупени. Детайли за механизма на Играта са описани в РАЗДЕЛ 6. РАЗДЕЛ 3. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОДУКТИ 3.1. В Играта участват всички продукти с марка „NIVEA“. РАЗДЕЛ 4. НАГРАДИ 4.1. Наградите, които може да бъде спечелени в настоящата Игра са 5 броя Ekшън камера ,,Go Pro Hero 12’’ или 20 броя ваучера за слънчеви очила, всеки от които на стойност 300 лв. *Валидността на ваучерите е за период от 1 година и с възможност за комбинация с промоциите както във физическите обекти, така и в онлайн магазина на оптики ,,Leonardo’’. 2 РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 5.1. В Играта могат да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години към момента на покупката, които пребивават на територията на Република България. 5.2. Служителите на Организатора, както и техните съпрузи и роднини по права или съребрена линия до четвърта степен, нямат право да участват в Играта. РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА 6.1. При еднократна покупка на продукти NIVEA на обща стойност минимум 25 лв. с ДДС, като един от тях задължително е ,,NIVEA SUN’’ от който и да е търговски обект в страната, клиентът има възможност да участва в Играта за спечелване на една от наградите, описани в т. 4.1. За да се регистрира, всеки клиент следва да посети http://www.nivea.bg/summer и да въведе своите три имена, e-mail, телефон за връзка, адрес за доставка, номер и дата на касов бон/фактура и да качи снимка на оригинал на съответния касов бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/и NIVEA на стойност минимум 25 лв. с ДДС, като един от тях задължително е ,,NIVEA SUN’’. За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на касов бон/фактура и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта. Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни. 6.2. Оригиналът на касовия бон/фактурата за извършената покупка на продукт/и NIVEA (като един от тях задължително e ,,NIVEA SUN’’) на стойност минимум 25 лв. с ДДС през периода на Играта следва да бъде запазен от лицето. 6.3. Всеки Участник има право да участва в Играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на касов бон/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA (като един от тях задължително e ,,NIVEA SUN’’), на стойност минимум 25 лв. с ДДС, от която и да е търговска верига в страната, различна от вече регистриран касов бон/фактура и при изпълнение на условията в настоящите Официални правила. Всеки Участник може да спечели само една награда от т.4.1., независимо от броя регистрирани различни касови бонове/фактури. 6.4. Ако с един и същи касов бон/фактура са закупени NIVEA продукти на по-висока стойност от 25 лв. с ДДС (като един от тях задължително e ,,NIVEA SUN’’), клиентът има право да направи само една регистрация с този касов бон/фактура и неговото име ще участва в Играта за посочените награди само по веднъж за тегленето съгласно т. 7.1. по-долу, което ще се проведе на 30.08.2024 г. 6.5. Цената на участващите в Играта продукти се определя от съответния търговски обект. 6.6. Не участват в тегленето за наградите лица, които са: а. участвали с касов бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от продукти с марка NIVEA, на по-ниска от посочената стойност или закупени извън периода на провеждане на Играта. 3 Забележка: Ако на касовия бон/фактурата присъстват и други продукти, закупени от който и да е търговски обект в страната, това не е пречка за участие в Играта, стига да са изпълнени условията касовият бон/фактурата да съдържа продукти с марка NIVEA (като един от тях задължително e ,,NIVEA SUN’’) на стойност най-малко 25 лв. с ДДС, закупени през периода на провеждане на Играта; б. участвали в Играта с касови бонове/фактури за закупени продукти с марка NIVEA (като един от тях задължително e ,,NIVEA SUN’’) на стойност минимум 25 лв. с ДДС, извън периода на Играта; в. направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези правила (три имена, e-mail, телефон за връзка, адрес за доставка, номер, дата и качена снимка на касов бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукти с марка NIVEA (като един от тях задължително e ,,NIVEA SUN’’) на стойност минимум 25 лв. с ДДС), както и регистрации с качени снимки на касови бонове/фактури, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Играта; г. участвали със служебен бон или дубликат на касовия бон/фактурата. 6.7. Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Играта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда. 6.8. Забранени са действия от страна на Участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди. 6.9. Организаторът на Играта не носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че са били Участници в Играта, независимо дали са спечелили награда или не, неправомерно са отнели или откраднали от това трето лице касов бон/фактура, с която въпросният Участник е участвал в Играта, или пък че касов бон/фактура е загубен от третото лице и намерен от Участника, който е използвал същия за участие в томболата. РАЗДЕЛ 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ 7.1. На 30.08.2024 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT №: RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ № 137А, ще бъдат изтеглени общо 25 (двадесет и пет) печеливши Участници за наградите от т.4.1. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на двадесет и петте печеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на двадесет и пет 4 резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите Участници се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 25 печеливши Участници, след което се изтеглят имената на 25 резервни печеливши Участници. 7.2. За резултатите от тегленето на наградите се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на печелившите и резервните печеливши участници. 7.3. Протоколът по т.7.1. ще бъде публично оповестен на 03.09.2024 г. на http://www.nivea.bg/summer 7.4. Участниците, спечелили наградите от т.4.1., ще бъдат информирани в двуседмичен срок от публичното обявяване на протокола съгласно предходната точка – чрез позвъняване на посочените от тях телефонни номера или чрез e-mail, въведен от тях при регистрацията в Играта. 7.5. В случай, че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти в рамките на 2 последователни работни дни с печелившите Участници, спечелили награда от т.4.1, на посочените от тях контакти, тези Участници се заместват от изтеглените резервни печеливши Участници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печеливши Участници. РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 8.1. Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от т.4.1. от настоящата Игра. В случай че Участник бъде изтеглен повече от един път със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш Участник, по реда за заместване, определен в настоящите Официални правила. 8.2. Наградите – 5 броя Ekшън камера ,,Go Pro Hero 12’’ или 20 броя ваучера за слънчеви очила на стойност 300 лв. (за един брой) се доставят чрез куриер на съответния адрес за доставка, посочен от печелившите Участници при регистрацията, в срок до тридесет работни дни от датата на уведомяването на Участника, че е спечелил награда съгласно т. 7.4. от настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност, ако печелившият участник не бъде открит на съответната дата. Разходите по доставяне на всички награди се поемат от Организатора. 8.2 Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметните награди по т. 4.1. от настоящата Игра подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова сметка. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия Участник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. 8.3. При уведомяване на печелившите по т. 4.1., същите се задължават да предоставят на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. При получаването на наградите по т. 4.1. от настоящата Игра печелившите Участници трябва да представят за справка документ за самоличност. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на Печелившите е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на 5 чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на Печелившите не се изисква. 8.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с други награди. 8.5. Изображенията на наградите в рекламните материали на Играта са илюстративни. Цветът на наградите не е по избор на печелившия Участник. РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 9.1. „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (като Организатор на Играта) е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Лични данни, във връзка с гореописаната Игра, представляват следните данни на Участниците: три имена, e-mail, телефон за връзка, дата на раждане, адрес за доставка, ЕГН и постоянен адрес (последните две категории са относими единствено за Печелившите участници). 9.2. „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не събира лични данни, освен в случаите, когато Участник в Играта доброволно не му ги предостави, само след изричното, недвусмислено и предварително съгласие на Участника, както и в случаите, в които обработването на съответните лични данни е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни. 9.3. Съгласието на Участника следва да бъде изразено чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, в специалното за това поле при попълването на споменатата регистрационна форма. 9.4. Предоставените от Участник в Играта, с изричното му и недвусмислено съгласие, лични данни, се събират, съхраняват, използват и обработват на основание член 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета). Предоставените от Участник в Играта лични данни изцяло служат за надлежното провеждане на Играта от Организатора, и само доколкото е необходимо, а именно: регистрацията на Участник за участие в Играта; изтеглянето на печеливш Участник и предоставянето му на спечелената награда; кореспонденцията между Организатора и Участника във връзка с провеждането на Играта; изпълнение на задълженията на Организатора по данъчното законодателство на Република България; както и за рекламни и маркетинг цели. 9.5. „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не предоставя лични данни на Участниците в Играта на трети страни, освен когато това е вменено на „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД като задължение по закон или изискано от официални държавни органи, както и ако е необходимо за изпълнение на целите на Играта – предоставянето на спечелената награда на печеливш Участник чрез куриер. Организаторът изисква от тези трети лица да използват личните данни на Участниците само съгласно стандартите на Организатора, общата Политика за защита на личните данни/информация относно обработката на "бисквитки" ("cookies") на Организатора (https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/privacy-policy), както и законовите изисквания за обработка на данни. С изключение на описания в настоящата точка случай, Организаторът не предоставя лични данни на Участниците в Играта на трети страни, освен ако Участник не даде изричното си и недвусмислено съгласие за това. Организаторът обаче си запазва правото да разкрива информация за Участниците в Играта, 6 когато това му е вменено като задължение във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 или по закон бъде изискано от правоприлагащите органи, за което Участникът бива надлежно и своевременно уведомяван. 9.6. Организаторът на Играта се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и заличаването на личните данни на участниците в Играта да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите Официални правила. С участието си в Играта, Участниците се съгласяват изцяло с общата Политика за защита на личните данни/ информация относно обработката на "бисквитки" ("cookies") на „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, публикувана на https://www.beiersdorf.bg/metapages/privacy-policy. Участниците декларират, че са запознати със средствата за обработка, последиците от отказа за предоставяне на личните данни и правото на достъп и коригиране на събраните данни. Участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да се публикуват на сайта https://www.nivea.bg/summer . 9.7. Организаторът съхранява личните данни на Участниците в Играта за срок не по-дълъг от срока на провеждането на Играта и изпращането на наградите на Печелившите участници. След изтичането на този срок Организаторът полага необходимите грижи да заличи и унищожи данните на Участниците, без ненужно забавяне. Срокът, в който Организаторът съхранява личните данни на Участниците в Играта, може да бъде удължен само във връзка с надлежното провеждане и целите на Играта и предоставянето на наградата на печелившите Участници, като изрично уведоми последните за това удължаване. Личните данни на печелившите Участници се съхраняват от Организатора до предаването им на спечелените награди. Личните данни на печелившите участници, ако е налице такова задължение за Организатора, се съхраняват в законовите срокове в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството. 9.8. Участниците в Играта имат следните права във връзка със защитата на личните им данни: ✓ Участник в Играта може по всяко време да оттегли съгласието си за съхранение и обработване на личните му данни от Организатора. За целта е необходимо да се изрази изричното желание на Участника за оттегляне на съгласието му за съхранение и обработване на личните му данни, като може да се използва някой от посочените методи за контакт с Организатора, публикувани на https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/contact/contact-form. С оттегляне на съгласието си за съхранение и обработване на личните си данни Участникът прекратява своето участие в Играта, като това не е обвързано с връщане на вече получена награда. ✓ Участник в Играта може по всяко време да отправи запитване до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, за това как се съхраняват личните данни на Участника, както и да получи достъп до или копие от тях в електронна или друга подходяща форма. ✓ Участник в Играта може по всяко време да отправи искане до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, относно коригирането, допълването или попълването на личните данни на Участника. 7 ✓ Участник в Играта може по всяко време да реализира правото си „да бъде забравен“, а именно личните данни на Участника да бъдат заличени и изтрити от регистрите на Организатора. За целта Участникът трябва да отправи изрично искане до Организатора, посредством една от формите за контакт, публикувани на https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/contact/contact-form. ✓ Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни от Организатора, включително ако данните се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. ✓ Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни, в случай че прецени, че е налице нарушение на правото му на защита на личните данни, като подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон:02 915 3 518 Email: [email protected], [email protected] Уеб сайт: www.cpdp.bg Участващите търговски обекти не обработват лични данни на участници в Играта. РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ 10.1. Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печелившите Участници са предоставили невалиден телефон и/или e-mail за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградите, или по друг начин не са попълнили правилно или точно необходимите данни за участие. 10.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора. 10.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник. 10.4. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта. 10.5. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта или каквато и да е друга техническа неизправност. 8 10.6. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват доставката или получаването на награда. 10.7. Организаторът и търговските обекти не носят отговорност, в случай че след изтичане на срока на провеждане на Играта в дадените обекти са останали рекламни материали, свързани с Играта. Участието е възможно само в рамките на посочения в настоящите правила период. 10.8. Организаторът не носи гаранционна отговорност относно наградите, получени от Печелившите участници в настоящата Игра. В случай на възникнал дефект по отношение на получена от Печелившите участници награда, то претенцията на съответния Печеливш участник, като потребител по смисъла на ЗЗП, следва да бъде адресирана до описаното в гаранционната карта на продукта юридическо лице. РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 11.1. Всеки потенциален правен спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България. РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА 12.1. Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Играта, както и да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, т. 1.5., в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на тяхната стойност. Настоящите правила влизат в сила от 17.06.2024 г. гр. София

Краен срок за участие: 18 Август 2024

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай