Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
През лятото валят подаръци: Играй и спечели GoPro Hero 7


През лятото валят подаръци: Играй и спечели GoPro Hero 7

Много вълнение, огромни емоции и незабравими моменти - лятото винаги ни носи положително настроение и много изненади. Разбира се, топлите месеци не биха били същите, ако не са прекарани на морския бряг или в любимото ни прохладно кътче в планината. Да, това са месеците, през които можем да си позволим да се отпуснем, да забравим за досадните ангажименти и да посветим времето на самите нас и любимите ни хора.


Условия за участие

I. Общи разпоредби 1. Тази игра се организира от CashCredit и Dama.bg (седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рикардо Вакарини 1, офис 3) 2. Период на Играта: 03.06.2019г. - 16.06.2019г. 3. Участието в играта не е обвързано с покупка. 4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Dama.bg, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на играта. 5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби. II. Механизъм на Играта 6. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу: • Да отговори на въпросите; • Да попълни коректно полетата във формата за участие, поместена в публикацията на играта: - „Име“; „ Фамилия“ - „E-mail”; • Да приеме Общите условия; • Да заяви, че е над 16 годишна възраст; • Да се съгласи да получават маркетингови съобщения от Dama.bg; • Да натисне бутона „Участвай в играта“ • По този начин, участникът се съгласява да се абонира за e-mail бюлетина на Организаторите; III. Награди 7. Получаване на наградата • В рамките на кампанията ще бъде раздадена една награда от CashCredit на един участник. Наградата е видеокамера GoPro Hero 7. • Печелившият участник ще бъде изтеглен на томболен принцип от екипа на Dama.bg • Печелившият участник ще бъдат изтеглен и обявен на 28.06.2018 г. чрез специално създадена за целта публикация в сайта Dama.bg • Един участник може да спечели само 1 бр. награда. 8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. 9. Печелившият участник ще бъде уведомен от Организатора за спечелената награда в Играта по следния начин: мейл адрес. Всеки печеливш участник, който желае да получи спечелената от него награда, следва да предостави на Организатора следните данни: Име, Фамилия и мейл адрес по следния начин: като се регистрира в играта. Тези данни, в случай на необходимост, ще бъдат предоставени от Организатора на съответния Партньор, осигуряващ спечелената награда. Наградата ще бъде предоставена на печелившия участник лично от Организатора или от Партньора, който е осигурил съответната награда по начин, допълнително уговорен между съответното юридическо лице и участника. Печелившият участник, непотърсил наградата си в десет-дневен срок от спечелването ѝ, автоматично губи правото си на нейното получаване. IV. Лични данни 10. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. 10.1 Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни и данни за контакт (имена и e-mail) за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време. В случай, че участникът се откаже от получаването на информационни бюлетини по време на срока на играта, той прекратява участието си за награда считано от момента на прекратяване. 10.2. Включвайки се в настоящата Игра, участниците декларират, потвърждават и се съгласяват за следното: 10.2.1. Че са запознати с, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите Общи условия на Играта; 10.2.2. Че доброволно са предоставили на Организатора своите лични данни и данни за контакт; 10.2.3. Че са съгласни Организатора, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните им данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участниците декларират, че са съгласни Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, както е описано в настоящите правила или когато това е необходимо за провеждането и администрирането на Играта; 10.2.4. Че разрешават на Организатора да използва личните им данни и данните им за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволяват използването с цел информиране на различни канали за комуникация с тях, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни и данните му за контакт да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организатора; 10.2.5. Че изрично се съгласяват техните лични данни и данни за контакт, предоставени на Организатора във връзка с провеждането и администрирането на Играта, да бъдат разкривани и предоставяни от Организатора на който и да било от Партньорите във връзка с провеждането и администрирането на Играта и получаването на спечелените награди. Участникът се съгласява, че всеки от Партньорите, на който Организатора е предоставил негови лични данни и/или данни за контакт, съгласно настоящите правила, ще има правото да ги събира, съхранява, обработва, използва за собствените си цели, разкрива и предоставя на трети лица, както е уговорено в т. 10.2.3., 10.2.4 и 10.2.5. 10.2.6. Че са запознати и са съгласни, ако бъдат обявени за печеливши участници в Играта, предоставените от тях лични данни и/или данни за контакт да бъдат обявени от Организатора или от Партньорите в сайтовете www.dama.bg , www.facebook_dama.bg , 10.2.7. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора и за Партньорите, станала му известна при или по повод участието му в Играта; 11. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на страницата на играта. 12. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.11 от настоящите Общи условия, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. 13. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи. 14. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи. 15. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в играта (включително – разходи за достъп до интернет) и други. Участникът може да направи справка за възможните разходи за интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план. 16. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. 17. Участниците се съгласяват, че Организатора може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции. 18. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до играта Dama.bg по каквито и да било причини. 19. Организаторът не носи отговорност за загуби от каквото и да е естество.Краен срок за участие: 16 Юни 2019

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#1 написа:
на 05.06.2019 г. 18:43

Участвам!