Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете 10 джаги и 40 футболни топки World Cup 2022


Спечелете 10 джаги и 40 футболни топки World Cup 2022

Официални правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Coca-Cola промоция във „Фантастико“ магазини 01.09.2022- 30.09.2022г.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

 1. Промоцията “Купи продукти Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Spriteот супермаркет от ТВ „Фантастико“ за минимум 4 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за футболни награди, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричанo по-нататък Организатор. Промоцията протича с помощта на рекламна агенция “БиСпоук България” ЕООД, ЕИК: 204713095, с офис в гр. София, бул. Черни връх 84, наричано по-нататък “Партньор''.

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://coca-cola.promo и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта  https://coca-cola.promo

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Промоцията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Промоцията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

3.1. Промоцията “Купи продукти Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Spriteот супермаркет от ТВ „Фантастико“  за минимум 4 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за футболни награди“ се организира и провежда на територията на Република България  във  всички супермаркети  от  ТВ „Фантастико“  ("Участващи обекти“).

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18

 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

 

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

5.1. Промоцията стартира от 00:00 ч. на 01.09.2022 г. и продължава до 23:59 ч. на 30.09.2022г. За избягване на всяко съмнение, след 23:59 ч. на 30.09.2022г, регистриране и участие в Промоцията няма да бъде възможно, Организаторът няма да има задължение за включване в промоционалната игра, отчитане на регистрации на касови бележки и предоставяне на възможност за печалба на награди.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

 

6.1. Участващи са всички продукти Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta и Sprite, разпространявани в Участващите обекти – в магазинната мрежа на TВ „Фантастико“

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

 • Футболна маса (джага) за вътрешно ползване (размери:120 x 61 x 78.5 (h); - 10 броя
 • Футболна топка Световно първенство – 40 броя

 

7.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

7.4. Тук посочената награда Джага е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

7.5. Наградата не включва поддръжка и ремонт или разходите за тях.

 

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

8.1. Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4, по-горе в тези правила, може да участва в Промоцията “Купи продукти Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite от супермаркет от ТВ „Фантастико“  за минимум 4 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за футболни награди“ за спечелване на някоя от изброените в част 7, точка 7.1. награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

 

8.1.1. Закупи Участващи продукти (посочени в част 6 по-горе) от Участващ обект (супермаркет  „Фантастико“) в България, в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от Участващ обект, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 4 лв.;

 

8.1.2. Регистрира касовата бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://coca-cola.promo в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, като при регистрацията посочи следните данни:

 • Своите данни за контакт - имена, телефонен номер и електронен (и-мейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани единствено за цели, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
 • Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията, касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващи продукти следва да е в периода на Промоцията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.;
 • Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

 

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната стойност за регистрация и участие.  

 

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на Официалните правила на Промоцията.

 

Всяка регистрация на касова бележка с покупка на Участващи продукти  на стойност минимум 4 лв. съгласно описаното по-горе и отговаряща на условията по тези Официални правила дава на участника право на участие в Промоцията и съответно в разпределение на случаен принцип за една от посочените в Част 7 чл. 7.1. от правилата награди, НО в рамките на Промоцията, една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда, а един участник може да спечели само по 1 брой от вид награда, описани в т.7.1., не повече, независимо колко регистрации на касови бележки е направил

 

8.1.3. С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1. през целия период на Промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени, с теглене на томбола на случаен принцип, както следва:

 • 1 теглене (10.09.2022 г.) – х2 Джага и x10 Футболни топки на Световното първенство – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Промоцията до 23:59 часа на 09.09.2022г.
 • 2 теглене (17.09.2022 г.) – х3 Джага и x10 Футболни топки на Световното първенство – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Промоцията до 23:59 часа на 16.09.2022г.
 • 3 теглене (24.09.2022 г.) – х2 Джага и x10 Футболни топки на Световното първенство – в тегленето участват регистрации направени от началото на Промоцията до 23:59 часа на 23.09.2022г.
 • 4 теглене (01.10.2022 г.) – х3 Джага и x10 Футболни топки на Световното първенство – в тегленето участват регистрации направени от началото на Промоцията. до 23:59 часа на 30.09.2022г.

 

8.1.4. За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Промоция се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Промоцията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

 

8.1.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дупликати“ или „копие“ на касови бележки. 

 

8.1.6. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.

Нарушение включва и действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

в) използването на Касова бележка „Дубликат“ или „Копие“, или други терминологии, касаещи дупликирането на касовата бележка.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

 

 

ЧАСТ  9.  ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

9.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Промоцията, и в срок са предоставили адрес и телефон/ данни за доставка/, както и при изпълнение на останалите условия в тези правила.

 

9.2. Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участника, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 7 дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  

 

9.3. Наградите ще бъдат доставени чрез куриер, в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

 

9.4.  Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни  удобен ден и час за получаване на наградата. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. Предаването на наградата може да се удостовери по подходящ начин. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

 

9.5.  Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. В тази връзка, в деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Промоцията и във връзка с това, информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

 

9.6. Спечелилите са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и пoдписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.

 

9.7. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника) или е предоставил грешна информация. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.

 

9.8. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да предостави данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина, връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес.

 

9.9. Организаторът не е длъжен да предостави неполучените награди на друг участник.

 

ЧАСТ 10.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ

 

10.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела  и спорове за собственост върху касови бележки.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, учaствал в Промоцията, спазвайки настоящите официални правила.

10.3. Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция по повод претенции, породени от регистрация на касова бележка след изтичане срока на Промоцията или други подобни поводи.

 

ЧАСТ 11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

11.1. Организаторът не носи отговорност за нарушени опаковки на участващи в Промоцията продукти.

11.2. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

11.3. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

11.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.

11.5. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Промоцията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

12.2. При приключване на промоционалния период спрямо т.5.1.

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

 

13.1 Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

 

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

14.1. С участието в тази Промоция, участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент, всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията, като се обади на безплатната линия на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД: 0800 12345, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава направените до момента номинации и цялата си активност в  сайта https://coca-cola.promo/, както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели. 

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

14.2. С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 • Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 • Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 • Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 • Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
 • Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 • Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
 • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
 • Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

 

За повече информация относно защитата на личните данни, моля посететеhttps://bg.coca-colahellenic.com  и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

 

14.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите  декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 1 година след края й.


Условия за участие

Официални правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Coca-Cola промоция във „Фантастико“ магазини 01.09.2022- 30.09.2022г.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

 1. Промоцията “Купи продукти Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Spriteот супермаркет от ТВ „Фантастико“ за минимум 4 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за футболни награди, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричанo по-нататък Организатор. Промоцията протича с помощта на рекламна агенция “БиСпоук България” ЕООД, ЕИК: 204713095, с офис в гр. София, бул. Черни връх 84, наричано по-нататък “Партньор''.

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://coca-cola.promo и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта  https://coca-cola.promo

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Промоцията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Промоцията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

3.1. Промоцията “Купи продукти Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Spriteот супермаркет от ТВ „Фантастико“  за минимум 4 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за футболни награди“ се организира и провежда на територията на Република България  във  всички супермаркети  от  ТВ „Фантастико“  ("Участващи обекти“).

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18

 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

 

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

5.1. Промоцията стартира от 00:00 ч. на 01.09.2022 г. и продължава до 23:59 ч. на 30.09.2022г. За избягване на всяко съмнение, след 23:59 ч. на 30.09.2022г, регистриране и участие в Промоцията няма да бъде възможно, Организаторът няма да има задължение за включване в промоционалната игра, отчитане на регистрации на касови бележки и предоставяне на възможност за печалба на награди.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

 

6.1. Участващи са всички продукти Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta и Sprite, разпространявани в Участващите обекти – в магазинната мрежа на TВ „Фантастико“

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

 • Футболна маса (джага) за вътрешно ползване (размери:120 x 61 x 78.5 (h); - 10 броя
 • Футболна топка Световно първенство – 40 броя

 

7.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

7.4. Тук посочената награда Джага е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

7.5. Наградата не включва поддръжка и ремонт или разходите за тях.

 

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

8.1. Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4, по-горе в тези правила, може да участва в Промоцията “Купи продукти Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite от супермаркет от ТВ „Фантастико“  за минимум 4 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за футболни награди“ за спечелване на някоя от изброените в част 7, точка 7.1. награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

 

8.1.1. Закупи Участващи продукти (посочени в част 6 по-горе) от Участващ обект (супермаркет  „Фантастико“) в България, в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от Участващ обект, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 4 лв.;

 

8.1.2. Регистрира касовата бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://coca-cola.promo в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, като при регистрацията посочи следните данни:

 • Своите данни за контакт - имена, телефонен номер и електронен (и-мейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани единствено за цели, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
 • Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията, касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващи продукти следва да е в периода на Промоцията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.;
 • Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

 

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната стойност за регистрация и участие.  

 

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на Официалните правила на Промоцията.

 

Всяка регистрация на касова бележка с покупка на Участващи продукти  на стойност минимум 4 лв. съгласно описаното по-горе и отговаряща на условията по тези Официални правила дава на участника право на участие в Промоцията и съответно в разпределение на случаен принцип за една от посочените в Част 7 чл. 7.1. от правилата награди, НО в рамките на Промоцията, една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда, а един участник може да спечели само по 1 брой от вид награда, описани в т.7.1., не повече, независимо колко регистрации на касови бележки е направил

 

8.1.3. С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1. през целия период на Промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени, с теглене на томбола на случаен принцип, както следва:

 • 1 теглене (10.09.2022 г.) – х2 Джага и x10 Футболни топки на Световното първенство – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Промоцията до 23:59 часа на 09.09.2022г.
 • 2 теглене (17.09.2022 г.) – х3 Джага и x10 Футболни топки на Световното първенство – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Промоцията до 23:59 часа на 16.09.2022г.
 • 3 теглене (24.09.2022 г.) – х2 Джага и x10 Футболни топки на Световното първенство – в тегленето участват регистрации направени от началото на Промоцията до 23:59 часа на 23.09.2022г.
 • 4 теглене (01.10.2022 г.) – х3 Джага и x10 Футболни топки на Световното първенство – в тегленето участват регистрации направени от началото на Промоцията. до 23:59 часа на 30.09.2022г.

 

8.1.4. За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Промоция се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Промоцията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

 

8.1.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дупликати“ или „копие“ на касови бележки. 

 

8.1.6. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.

Нарушение включва и действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

в) използването на Касова бележка „Дубликат“ или „Копие“, или други терминологии, касаещи дупликирането на касовата бележка.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

 

 

ЧАСТ  9.  ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

9.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Промоцията, и в срок са предоставили адрес и телефон/ данни за доставка/, както и при изпълнение на останалите условия в тези правила.

 

9.2. Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участника, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 7 дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  

 

9.3. Наградите ще бъдат доставени чрез куриер, в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

 

9.4.  Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни  удобен ден и час за получаване на наградата. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. Предаването на наградата може да се удостовери по подходящ начин. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

 

9.5.  Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. В тази връзка, в деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Промоцията и във връзка с това, информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

 

9.6. Спечелилите са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и пoдписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.

 

9.7. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника) или е предоставил грешна информация. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.

 

9.8. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да предостави данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина, връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес.

 

9.9. Организаторът не е длъжен да предостави неполучените награди на друг участник.

 

ЧАСТ 10.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ

 

10.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела  и спорове за собственост върху касови бележки.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, учaствал в Промоцията, спазвайки настоящите официални правила.

10.3. Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция по повод претенции, породени от регистрация на касова бележка след изтичане срока на Промоцията или други подобни поводи.

 

ЧАСТ 11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

11.1. Организаторът не носи отговорност за нарушени опаковки на участващи в Промоцията продукти.

11.2. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

11.3. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

11.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.

11.5. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Промоцията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

12.2. При приключване на промоционалния период спрямо т.5.1.

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

 

13.1 Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

 

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

14.1. С участието в тази Промоция, участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент, всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията, като се обади на безплатната линия на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД: 0800 12345, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава направените до момента номинации и цялата си активност в  сайта https://coca-cola.promo/, както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели. 

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

14.2. С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 • Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 • Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 • Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 • Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
 • Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 • Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
 • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
 • Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

 

За повече информация относно защитата на личните данни, моля посететеhttps://bg.coca-colahellenic.com  и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

 

14.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите  декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 1 година след края й.Краен срок за участие: 30 Септември 2022

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай