Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете 10 хладилника Indesit и 1000 ваучера по 50 лв.


Спечелете 10 хладилника Indesit и 1000 ваучера по 50 лв.

 1. Играта се организира под името „Queen’s – 25 год. Споделяме Коледа заедно”.
 2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
 3. Срок на играта: 15.11.2021г. – 31.12.2021г. 23:59 часа (българско време).
 4. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на сайта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ („Официални правила“).
 5. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването ѝ до раздаването на наградите.

 
ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА.

 1. Организатор на Играта.
  • На територията на България Играта се осъществява от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, ЕИК: 110558022, наричан по-долу Организатор.
 2. Изпълнител на Играта е “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094.
 3. Участници в Играта:

В Играта може да участва всяко физическо лице, което е на възраст над 18 години. В играта не могат да участват: служители или съдружници на Организатора, собственици и служители на търговски обекти, които търгуват с промоционалните продукти, лицата, заети в тегленето на наградите, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на Играта и сътрудничещи на Организатора, както и членове на техните семейства. Под „членове на техните семейства” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА.

 1. Играта е обвързана с покупка и включва закупуване на следните продукти с регистриране на касова бележка с натрупваща се сума:
  • Queen’s – 1 L - /всички вкусове/
  • Queen’s 2 L PET - /всички вкусове/, наричани по-долу Продуктите.
  • Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.
 2. Продажбите на продуктите, свързани с Играта, започват на 15.11.2021 г. и продължават до 31.12.2021 г. Продукти могат да бъдат налични и продавани, извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в Играта, с изключение на продукти, закупени в обекти, в които обозначаването на Играта с рекламни материали е стартирало по - рано, а именно 08.11.2021 – 14.11.2021 г.

 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

 1. В Играта има право да участва всяко физическо лице, отговарящо на условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните изисквания:

а/ да създаде свой потребителски профил на уеб сайта на Играта: HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ в периода от 00:00:00 часа на 15.11.2021г. до 23:59:59 часа на 31.12.2021 г., след като потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила и попълни задължителните полета с личните си данни: име и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 15.11.2021 г. до 23:59:59 часа на 31.12.2021 г. на следния сайт: HTTP://PROMO.QUEENS.BG/.

б/ да регистрира стойност и номер на касова бележка, която доказва закупуването на продуктите посочени в раздел III, т.1, като въведе точна сума до два знака след десетичната запетая.

в/ да качи ясна и видима снимка на касовата бележка в профила си на сайта на Играта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/, от която, ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са Queen’s, тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.

г/ потребителят може да се включи в седмично теглене за ваучер от Содексо на стойност 50 лв., ако е закупил продукти за минимална стойност 3 лв. Потребителите, акумулирали по-голяма сума и участвали повече пъти, имат по-голям шанс да спечелят ваучер.

д/ ако потребителят не се включи в нито една томбола - седмична или за голямата награда, то той не може да предявява претенции за пропуснати ползи.

е/ ако потребителят се е включил в седмично теглене, но не е спечелил, то той няма право отново да участва в играта със същия касов бон, стойността на касовата бележка (използвана вече за участие) се изважда от акумулираната до момента сума в профила на потребителя.

 1. Потребители, които не са качили ясна снимка на касова бележка, посочената стойност е невярна или включват различни продукти от посочените в раздел III, т.1 се смятат за невалидни и Организаторът си запазва правото да не ги включи в седмичното теглене на играта. Една и съща касова бележка не може да се използва при повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.
 2. Един потребител може да спечели максимално 1 брой ваучер и 1 брой хладилник.
 3. Със завършване на регистрацията физическото лице дава съгласието си за обработване на собствените си и/или на представлявания лични данни за целите на настоящата игра.
 4. Участникът трябва да направи своята регистрация за участие в промоцията еднократно. При регистрацията участникът вписва e-mail адрес и той става неговото потребителско име и създава своя парола. В случай на закупуване на следващ продукт участникът регистрира номера на касовата бележка от закупения продукт и сумата на закупените Queen’s продукти, като влиза на сайта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/, използвайки потребителското си име и паролата си.
 5. Всеки участник трябва да запази до края на Играта касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/. При предоставяне на награда на участник, Организаторът или негов представител ще изиска всички касови бележки, вписани от участника на сайта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/. В тези случаи предоставянето на касови бележки се счита за съществено условие за получаване на наградите във връзка с промоцията.

 
РЕГИСТРИРАНЕ НА КАСОВИ БЕЛЕЖКИ И УСЛОВИЯ.

 1. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, като регистрацията на всяка бележка се свързва със закупуването на продукт, посочен в раздел III, т.1 от настоящите правила. Касовите бележки и стойността на закупените Queen’s продукти се регистрира еднократно на HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ и след натрупване на определена сума, може да се участва в томболата за една от посочените награди в раздел VI.
 2. Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
 3. Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да докаже участието си в Играта и за да получи наградата си, ако е изтеглен като печеливш.
 4. Един участник може да участва повече от веднъж, като регистрира данните от касовите бележки, които отговарят на условията на Играта.
 5. За участие в томбола се изискват покупки на следната стойност:
 • а/ ваучер Sodexo на стойност 50 лв. – 3 лв.;
 • б/ хладилник – 7 лв.;

НАГРАДЕН ФОНД.

 1. Два вида награди, общо 1010 награди:

а/ ваучер Sodexo на стойност 50 лв. – 1000 бр., за целия период, 145 за 6 седмици и 130 за една седмица.

За повече информация къде може да използвате ваучерите: WWW.SODEXO.BG

б/ Хладилник Indesit LI8 S1E S – 10 бр. – ще може да се участва в периода 15.11 - 31.12.2021г., като печелившите ще бъдат изтеглени на седмото теглене: 04.01.2022г.

 1. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
 2. Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.
 3. Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели в седмично теглене е 1 бр. ваучер Sodexo.
 4. Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на играта е 1 бр. ваучер Sodexo и 1 бр. хладилник.

 
ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ.

 1. Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез томбола, в която участват всички регистрирани. Ако броят регистрирани е по-малък от броя седмични награди, съответните се прехвърлят за следващото теглене.
 2. Тегленето на наградите ще се организира на датите описани по долу:

a/ Теглене седмица 1 (15.11. – 21.11.2021г.) – 22.11.2021г. – теглене на печеливши за 145 ваучера х 50лв.

б/ Теглене седмица 2 (22.11. – 28.11.2021г.) – 29.11.2021г. – теглене на  печеливши за 145 ваучера х 50лв.

в/ Теглене седмица 3 (29.11. – 05.12.2021г.) – 06.12.2021г. – теглене на печеливши за 145 ваучера х 50лв.

г/ Теглене седмица 4 (06.12. – 12.12.2021г.) – 13.12.2021г. – теглене на печеливши за 145 ваучера х 50лв.

д/ Теглене седмица 5 (13.12. – 19.12.2021г.) – 20.12.2021г. – теглене на  печеливши за 145 ваучера х 50лв.

ж/ Теглене седмица 6 (20.12. – 26.12.2021г.) – 29.12.2021г.  – теглене на печеливши за 145 ваучера х 50лв.

з/ Теглене седмица 7 (27.12. – 31.12.2021г.) – 04.01.2022г.  -  теглене на  печеливши за 130 ваучера х 50лв. и 10 хладилника Indesit LI8 S1E S , пълни с Queen’s продукти.

и / За всяка една категория награди, ще бъдат изтеглени следните печеливши на седмична база: 145 печеливши за ваучер Sodexo и 10 резерви през първите шест седмици и 130 печеливши през последната - седма седмица и 10 резерви. При последното 7 теглене на Играта ще бъдат изтеглени и 10-те /десетте/ хладилника плюс 3 /трима/ резерви.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

 • В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.
 • За тази цел всеки печеливш получава от Изпълнителя специално изработен приемо-предавателен протокол с Организатора за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни коректно трите си имена, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Изпълнителя протокола, чрез Куриера или лично, който в последствие бива предаден на Организатора.
 • Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна/парична награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.
 • Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени от страна на спечелилия данни, във връзка с декларирането на съответната награда.


ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

Обявяване на резултатите от играта

 1. Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/с първото си име и последните четири цифри на телефонния си номер и информирани, чрез телефонно обаждане в рамките на 7 календарни дни с информация за спечелената от тях награда. За да бъде установено, че участникът отговаря на условията на настоящите правила за получаване на наградата, същият следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в раздел III, т.1 на тези правила.

Доставка на наградите:

 1. Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, точен адрес или адрес на офис на Speedy и мобилен телефон, или не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец след края на седмичното теглене или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта, има липса на касови бележки, въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни дни; спечелил участник, не е предоставил валиден и пълен адрес на територията на Република България или адрес на офис на куриерска фирма “Speedy”; или спечелилият откаже наградата си може да бъде ограничен от Организаторът, като не получи спечелената награда.
 2. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа или в офис на куриерска фирма „Speedy” до поискване. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
 3. Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
 4. Награда, която се е върнала при Организатора съгласно т. 3, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след края на седмичното теглене, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
 5. На адреса, посочен от печеливш участник, или в офис на куриерска фирма „Speedy”, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.
 6. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два опита за доставка.
 7. Участникът трябва да запази регистрираните касовите бележки на закупените от него продукти и да ги предостави на куриера, като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.
 8. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.

 
ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 1. Отговорност на Организатора:
  1. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер, електронна поща.
  2. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина.
  3. Допуска се отклонение във вида на наградите, представени на сайта, както и във вида на рекламните материали, изготвени за промоцията.
  4. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

- Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;

- Загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на сайта на Играта, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с участието в играта.

 1. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на интернет и страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
 2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

 
ЛИЧНИ ДАННИ.

В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че:

 1. Администратор на Вашите лични данни е:
 2. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, област Ловеч, п.к.5548, с ЕИК: 110558022   
 3. Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47
 4. Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236
 5. Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail  адрес: GDPRBG@MASPEX.COM; Ловеч 5500, пощ. кутия 236
 6. Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на промоционална игра на Queen’s от “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД – Изпълнител, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094 и Куриерска фирма, доставчик на наградите.
 7. Личните данни на участниците в играта, които ще бъдат обработвани са: име, фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер.
 8. Личните данни на участниците в играта, спечелили седмична награда – ваучер “Sodexo” на стойност 50 лв., които ще бъдат обработвани са: име, фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер, адрес за доставка.
 9. Личните данни, които ще бъдат обработвани за спечелилите хладилник са: личните данни, необходими за изготвяне на съответните документи във връзка с начисляването, декларирането и внасянето на дължимия данък от страна на Организатора, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ и Закона за счетоводството - име, презиме и фамилия, ЕГН, адрес по лична карта, както и и-мейл адрес, мобилен телефонен номер, пълен адрес за получаване на наградата.
 10. Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.
 11. Вашите лични данни ще бъдат предоставени на “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД – Изпълнител на играта, както и на избрания куриер, единствено и само за целите на играта.
 12. Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.
 13. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срока на играта.
 14. За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България.
 15. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от тази промоция.
 16. Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
 17. Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес на инспектора по защита на личните данни, както е посочено в точка 2.
 18. Имате право да оттегляте Вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в точка 2 по-горе.
 19. Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИна Р.България.ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА.

 1. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на Интернет адрес HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ в секция „Правила“. Организаторът си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените се оповестяват на HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ . В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.
 2. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.
 3. Организаторът си запазва правото да отстранява от участие участници, които не отговарят на условията за участие, които нарушават настоящите Правила, както и в случай на установени злоупотреби от тяхна страна.
 4. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори в дух на добра воля между страните. В случай, че не се достигне до взаимно удовлетворително решение, спорът може да се отнесе до компетентния съдебен орган, съгласно разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
 5. С включването си в Играта участниците приемат настоящите правила и се съгласяват да ги спазват.

Условия за участие

 1. Играта се организира под името „Queen’s – 25 год. Споделяме Коледа заедно”.
 2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
 3. Срок на играта: 15.11.2021г. – 31.12.2021г. 23:59 часа (българско време).
 4. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на сайта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ („Официални правила“).
 5. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването ѝ до раздаването на наградите.

 
ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА.

 1. Организатор на Играта.
  • На територията на България Играта се осъществява от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, ЕИК: 110558022, наричан по-долу Организатор.
 2. Изпълнител на Играта е “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094.
 3. Участници в Играта:

В Играта може да участва всяко физическо лице, което е на възраст над 18 години. В играта не могат да участват: служители или съдружници на Организатора, собственици и служители на търговски обекти, които търгуват с промоционалните продукти, лицата, заети в тегленето на наградите, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на Играта и сътрудничещи на Организатора, както и членове на техните семейства. Под „членове на техните семейства” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА.

 1. Играта е обвързана с покупка и включва закупуване на следните продукти с регистриране на касова бележка с натрупваща се сума:
  • Queen’s – 1 L - /всички вкусове/
  • Queen’s 2 L PET - /всички вкусове/, наричани по-долу Продуктите.
  • Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.
 2. Продажбите на продуктите, свързани с Играта, започват на 15.11.2021 г. и продължават до 31.12.2021 г. Продукти могат да бъдат налични и продавани, извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в Играта, с изключение на продукти, закупени в обекти, в които обозначаването на Играта с рекламни материали е стартирало по - рано, а именно 08.11.2021 – 14.11.2021 г.

 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

 1. В Играта има право да участва всяко физическо лице, отговарящо на условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните изисквания:

а/ да създаде свой потребителски профил на уеб сайта на Играта: HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ в периода от 00:00:00 часа на 15.11.2021г. до 23:59:59 часа на 31.12.2021 г., след като потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила и попълни задължителните полета с личните си данни: име и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 15.11.2021 г. до 23:59:59 часа на 31.12.2021 г. на следния сайт: HTTP://PROMO.QUEENS.BG/.

б/ да регистрира стойност и номер на касова бележка, която доказва закупуването на продуктите посочени в раздел III, т.1, като въведе точна сума до два знака след десетичната запетая.

в/ да качи ясна и видима снимка на касовата бележка в профила си на сайта на Играта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/, от която, ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са Queen’s, тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.

г/ потребителят може да се включи в седмично теглене за ваучер от Содексо на стойност 50 лв., ако е закупил продукти за минимална стойност 3 лв. Потребителите, акумулирали по-голяма сума и участвали повече пъти, имат по-голям шанс да спечелят ваучер.

д/ ако потребителят не се включи в нито една томбола - седмична или за голямата награда, то той не може да предявява претенции за пропуснати ползи.

е/ ако потребителят се е включил в седмично теглене, но не е спечелил, то той няма право отново да участва в играта със същия касов бон, стойността на касовата бележка (използвана вече за участие) се изважда от акумулираната до момента сума в профила на потребителя.

 1. Потребители, които не са качили ясна снимка на касова бележка, посочената стойност е невярна или включват различни продукти от посочените в раздел III, т.1 се смятат за невалидни и Организаторът си запазва правото да не ги включи в седмичното теглене на играта. Една и съща касова бележка не може да се използва при повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.
 2. Един потребител може да спечели максимално 1 брой ваучер и 1 брой хладилник.
 3. Със завършване на регистрацията физическото лице дава съгласието си за обработване на собствените си и/или на представлявания лични данни за целите на настоящата игра.
 4. Участникът трябва да направи своята регистрация за участие в промоцията еднократно. При регистрацията участникът вписва e-mail адрес и той става неговото потребителско име и създава своя парола. В случай на закупуване на следващ продукт участникът регистрира номера на касовата бележка от закупения продукт и сумата на закупените Queen’s продукти, като влиза на сайта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/, използвайки потребителското си име и паролата си.
 5. Всеки участник трябва да запази до края на Играта касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/. При предоставяне на награда на участник, Организаторът или негов представител ще изиска всички касови бележки, вписани от участника на сайта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/. В тези случаи предоставянето на касови бележки се счита за съществено условие за получаване на наградите във връзка с промоцията.

 
РЕГИСТРИРАНЕ НА КАСОВИ БЕЛЕЖКИ И УСЛОВИЯ.

 1. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, като регистрацията на всяка бележка се свързва със закупуването на продукт, посочен в раздел III, т.1 от настоящите правила. Касовите бележки и стойността на закупените Queen’s продукти се регистрира еднократно на HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ и след натрупване на определена сума, може да се участва в томболата за една от посочените награди в раздел VI.
 2. Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
 3. Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да докаже участието си в Играта и за да получи наградата си, ако е изтеглен като печеливш.
 4. Един участник може да участва повече от веднъж, като регистрира данните от касовите бележки, които отговарят на условията на Играта.
 5. За участие в томбола се изискват покупки на следната стойност:
 • а/ ваучер Sodexo на стойност 50 лв. – 3 лв.;
 • б/ хладилник – 7 лв.;

НАГРАДЕН ФОНД.

 1. Два вида награди, общо 1010 награди:

а/ ваучер Sodexo на стойност 50 лв. – 1000 бр., за целия период, 145 за 6 седмици и 130 за една седмица.

За повече информация къде може да използвате ваучерите: WWW.SODEXO.BG

б/ Хладилник Indesit LI8 S1E S – 10 бр. – ще може да се участва в периода 15.11 - 31.12.2021г., като печелившите ще бъдат изтеглени на седмото теглене: 04.01.2022г.

 1. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
 2. Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.
 3. Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели в седмично теглене е 1 бр. ваучер Sodexo.
 4. Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на играта е 1 бр. ваучер Sodexo и 1 бр. хладилник.

 
ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ.

 1. Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез томбола, в която участват всички регистрирани. Ако броят регистрирани е по-малък от броя седмични награди, съответните се прехвърлят за следващото теглене.
 2. Тегленето на наградите ще се организира на датите описани по долу:

a/ Теглене седмица 1 (15.11. – 21.11.2021г.) – 22.11.2021г. – теглене на печеливши за 145 ваучера х 50лв.

б/ Теглене седмица 2 (22.11. – 28.11.2021г.) – 29.11.2021г. – теглене на  печеливши за 145 ваучера х 50лв.

в/ Теглене седмица 3 (29.11. – 05.12.2021г.) – 06.12.2021г. – теглене на печеливши за 145 ваучера х 50лв.

г/ Теглене седмица 4 (06.12. – 12.12.2021г.) – 13.12.2021г. – теглене на печеливши за 145 ваучера х 50лв.

д/ Теглене седмица 5 (13.12. – 19.12.2021г.) – 20.12.2021г. – теглене на  печеливши за 145 ваучера х 50лв.

ж/ Теглене седмица 6 (20.12. – 26.12.2021г.) – 29.12.2021г.  – теглене на печеливши за 145 ваучера х 50лв.

з/ Теглене седмица 7 (27.12. – 31.12.2021г.) – 04.01.2022г.  -  теглене на  печеливши за 130 ваучера х 50лв. и 10 хладилника Indesit LI8 S1E S , пълни с Queen’s продукти.

и / За всяка една категория награди, ще бъдат изтеглени следните печеливши на седмична база: 145 печеливши за ваучер Sodexo и 10 резерви през първите шест седмици и 130 печеливши през последната - седма седмица и 10 резерви. При последното 7 теглене на Играта ще бъдат изтеглени и 10-те /десетте/ хладилника плюс 3 /трима/ резерви.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

 • В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.
 • За тази цел всеки печеливш получава от Изпълнителя специално изработен приемо-предавателен протокол с Организатора за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни коректно трите си имена, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Изпълнителя протокола, чрез Куриера или лично, който в последствие бива предаден на Организатора.
 • Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна/парична награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.
 • Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени от страна на спечелилия данни, във връзка с декларирането на съответната награда.


ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

Обявяване на резултатите от играта

 1. Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/с първото си име и последните четири цифри на телефонния си номер и информирани, чрез телефонно обаждане в рамките на 7 календарни дни с информация за спечелената от тях награда. За да бъде установено, че участникът отговаря на условията на настоящите правила за получаване на наградата, същият следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в раздел III, т.1 на тези правила.

Доставка на наградите:

 1. Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, точен адрес или адрес на офис на Speedy и мобилен телефон, или не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец след края на седмичното теглене или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта, има липса на касови бележки, въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни дни; спечелил участник, не е предоставил валиден и пълен адрес на територията на Република България или адрес на офис на куриерска фирма “Speedy”; или спечелилият откаже наградата си може да бъде ограничен от Организаторът, като не получи спечелената награда.
 2. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа или в офис на куриерска фирма „Speedy” до поискване. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
 3. Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
 4. Награда, която се е върнала при Организатора съгласно т. 3, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след края на седмичното теглене, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
 5. На адреса, посочен от печеливш участник, или в офис на куриерска фирма „Speedy”, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.
 6. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два опита за доставка.
 7. Участникът трябва да запази регистрираните касовите бележки на закупените от него продукти и да ги предостави на куриера, като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.
 8. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.

 
ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 1. Отговорност на Организатора:
  1. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер, електронна поща.
  2. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина.
  3. Допуска се отклонение във вида на наградите, представени на сайта, както и във вида на рекламните материали, изготвени за промоцията.
  4. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

- Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;

- Загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на сайта на Играта, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с участието в играта.

 1. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на интернет и страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
 2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

 
ЛИЧНИ ДАННИ.

В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че:

 1. Администратор на Вашите лични данни е:
 2. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, област Ловеч, п.к.5548, с ЕИК: 110558022   
 3. Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47
 4. Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236
 5. Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail  адрес: GDPRBG@MASPEX.COM; Ловеч 5500, пощ. кутия 236
 6. Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на промоционална игра на Queen’s от “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД – Изпълнител, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094 и Куриерска фирма, доставчик на наградите.
 7. Личните данни на участниците в играта, които ще бъдат обработвани са: име, фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер.
 8. Личните данни на участниците в играта, спечелили седмична награда – ваучер “Sodexo” на стойност 50 лв., които ще бъдат обработвани са: име, фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер, адрес за доставка.
 9. Личните данни, които ще бъдат обработвани за спечелилите хладилник са: личните данни, необходими за изготвяне на съответните документи във връзка с начисляването, декларирането и внасянето на дължимия данък от страна на Организатора, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ и Закона за счетоводството - име, презиме и фамилия, ЕГН, адрес по лична карта, както и и-мейл адрес, мобилен телефонен номер, пълен адрес за получаване на наградата.
 10. Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.
 11. Вашите лични данни ще бъдат предоставени на “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД – Изпълнител на играта, както и на избрания куриер, единствено и само за целите на играта.
 12. Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.
 13. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срока на играта.
 14. За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България.
 15. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от тази промоция.
 16. Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
 17. Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес на инспектора по защита на личните данни, както е посочено в точка 2.
 18. Имате право да оттегляте Вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в точка 2 по-горе.
 19. Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИна Р.България.ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА.

 1. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на Интернет адрес HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ в секция „Правила“. Организаторът си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените се оповестяват на HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ . В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.
 2. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.
 3. Организаторът си запазва правото да отстранява от участие участници, които не отговарят на условията за участие, които нарушават настоящите Правила, както и в случай на установени злоупотреби от тяхна страна.
 4. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори в дух на добра воля между страните. В случай, че не се достигне до взаимно удовлетворително решение, спорът може да се отнесе до компетентния съдебен орган, съгласно разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
 5. С включването си в Играта участниците приемат настоящите правила и се съгласяват да ги спазват.


Краен срок за участие: 31 Декември 2021

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай