Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете 10 комплекта инструменти, 10 електрически тримера, и раници


Спечелете 10 комплекта инструменти, 10 електрически тримера, и раници

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Национална кампания на Светът на Инструментите България“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Играта „Национална кампания на Светът на Инструментите България” наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „СВЕТЪТ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ-БЪЛГАРИЯ” ООД, с ЕИК 201548329, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Малашевска“ № 8, сграда А, офис 2, наричанo по-нататък Организатор. 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa http://igra.toolsworld.info и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта. 2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта http://igra.toolsworld.info.2.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта „Национална кампания на Светът на Инструментите България” се организира и провежда на територията на Република България само онлайн на интернет адрес: http://igra.toolsworld.info.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на от „СВЕТЪТ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ-БЪЛГАРИЯ” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира от 00:00 ч. на 15.08.2023 г. и продължава до 23:59 ч. на 15.11.2023 г. За избягване на всяко съмнение, след 23:59 ч. на 15.11.2023 г. участие в Играта няма да бъде възможно, Организаторът няма да има задължение за включване в Играта на касови бележки, подадени след този момент.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ 
6.1. Участващи са всички продукти, продавани от Организатора с марките MTX, Sparta, Denzel, Palisad, Gross и Stels, предлагани от партньор на Организатора. 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са:3 бр електрически тримера Denzel (продуктов код от системата на Организатора - 966117)10 бр Комплекти инструменти MTX (продуктов код от системата на Организатора - 135099)10 бр раници Gross (продуктов код от системата на Организатора - 902789)7.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.7.4. Наградите не включват поддръжка и ремонт или разходите за тях

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
8.1. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта в http://igra.toolsworld.info, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: интернет-страницата на http://igra.toolsworld.info.
8.2. Всеки потребител, който закупи Участващи продукти на стойност минимум 20 лв. в една касова бележка и отговаря на условията в част 4 по-горе в тези правила, може да участва в Играта „Национална кампания на Светът на Инструментите България“ за спечелване на някоя от изброените в част 7, точка 7.1. награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:
8.2.1. Закупи Участващи продукти от партньор на Организатора  в България, в периода на Играта, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от партньора, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 20 лв. 8.2.2. Регистрира касова бележка с дата на покупката за периода на Играта или изпрати снимка на касова бележка с дата на покупката за периода на играта на адрес: http://igra.toolsworld.info.8.2.3. Попълни коректно всички необходими данни (три имена, телефонен номер, имейл адрес и други) за завършване на регистрацията.
8.2.4. Запази касовата бележка и я представи за получаване на награда.
8.3. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила. Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Играта и идентифициране на спечелилия участник, както и при изпращането или предоставянето на спечелена от него награда.  
8.4. Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да спечели само една награда, независимо от броя, вида и стойността на Участващите продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната стойност за участие. 
8.5. Всеки потребител може да участва с неограничен брой касови бележки, в случай че всяка от тях е уникална и отговаря на Официалните правила на Играта.
8.6. Всяка касова бележка с покупка на Участващи продукти на стойност минимум 20 лв., отговаряща на условията по тези Официални правила, дава на участника право на участие в Играта и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част 7, точка 7.1. от правилата награди. В рамките на Играта, с една касова бележка може да се спечели само една награда, като един участник може да спечели само една награда, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал.  
8.7. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.  Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1. Печелившите участници се определят на случаен принцип, чрез теглене, което ще се извърши на три пъти,  на 15 или 16 число всеки месец, в присъствието на представители на Организатора. Теглят се в следния порядък и бройки по следната схема:- Електрически тример Denzel –  3 бр  - на 15.09.2023, 3 бр - на 16.10.2023, 4 бр - на 15.11.2023. Комплекти инструменти MTX – 4 бр - на 15.09.2023, 3 бр - на 16.10.2023, 3 бр - на 15.11.2023 Раница Gross – 3 бр - на 15.09.2023, 4 бр - на 16.10.2023, 3 бр - на 15.11.2023
9.2. Наградите се предоставят на участници по куриер или в обекта откъдето е направена покупката, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Играта.
9.3. Организаторът ще се свърже с всеки от спечелилите участници на предоставения от тях телефон и електронна поща, в рамките на 7 дни след спечелване на наградата, с цел да информира участника, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка.  
9.4. Наградите ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от момента, в който участникът е предоставил съответните данни и при условие, че същият е намерен на посочения от него адрес и при условие, че представи оригинала на регистрираната/сниманата касова бележка, с която е участвала в Играта и е бил избран за печеливш. 9.5. Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите участници, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. Като условие за получаване на наградата, спечелилият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта и да представи оригинала на регистрираната/сниманата касова бележка, с която е участвала в Играта и е бил избран за печеливш. Предаването на наградата може да се удостовери по подходящ начин. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже със спечелилия участник и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за неотменим отказ на спечелилия участник да получи наградата, съответно такава не се предоставя. Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила. Организаторът има право да избере да не предостави наградата и на участник, който не е представил оригинала на регистрираната /сниманата касова бележка, с която е участвала в Играта и е бил избран за печеливш. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.
9.6. Спечелилите участници са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и подписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил участник не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност
9.7. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника) или е предоставил грешна информация. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.
9.8. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да предостави данни за контакт, е направил техническа (правописна) грешка при изписването им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е възможна или не е намерен на посочения адрес.
9.9. Организаторът не е длъжен да предостави неполучените награди на друг участник.

ЧАСТ 10.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ
10.1. Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела и спорове за собственост върху касови бележки. 10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, учaствал в Играта, спазвайки настоящите официални правила.10.3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция по повод претенции, породени от регистрация на касова бележка след изтичане срока на Играта или други подобни поводи.

ЧАСТ 11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
11.1. Организаторът не носи отговорност за нарушени опаковки и дефекти на участващи в Играта продукти. 11.2. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.11.3. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи невярна или подвеждаща информация.11.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.11.5. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.
12.2. При приключване на периода Играта.

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ
13.1 Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЛНОСТ
14.1. С участието в Играта участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в Играта, правилата за определяне на спечелилите участници, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Играта като уведоми писмено Организатора за това, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и се заличават направените до момента активности, както и губи правото си да участва в Играта и възможността да спечели.  
14.2. С участието в тази Игра участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:•Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;•Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;•Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;•Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;•Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;•Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;•Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;•Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.
За повече информация относно целите и правното основание за обработването на личните данни; Категориите получатели на лични данни; Правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на Организатора; Защитата на личните данни, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на „СВЕТЪТ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, публикувана на интернет страницата на Организатора bg.toolsworld.com - Политика за защита на лични данни. Контакт за връзка по въпроси, свързани с лични данни - Електронна поща: sales@toolsworld.bg. 
14.3. При спечелване на награда, на спечелилите участници е известно, за което те дават своето изрично съгласие, че техните имена или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, спечелилите участници декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставения от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 1 година след края й. 
14.4. Всеки участник има право да поиска личните му данни да бъдат унищожени, като за целта изпраща имейл на sales@toolsworld.bg. Организаторът не носи отговорност ако в този случай участникът не може да продължи участието си или не е в състояние да му връчи награда.

Условия за участие

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Национална кампания на Светът на Инструментите България“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Играта „Национална кампания на Светът на Инструментите България” наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „СВЕТЪТ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ-БЪЛГАРИЯ” ООД, с ЕИК 201548329, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Малашевска“ № 8, сграда А, офис 2, наричанo по-нататък Организатор. 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa http://igra.toolsworld.info и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта. 2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта http://igra.toolsworld.info.2.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта „Национална кампания на Светът на Инструментите България” се организира и провежда на територията на Република България само онлайн на интернет адрес: http://igra.toolsworld.info.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на от „СВЕТЪТ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ-БЪЛГАРИЯ” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира от 00:00 ч. на 15.08.2023 г. и продължава до 23:59 ч. на 15.11.2023 г. За избягване на всяко съмнение, след 23:59 ч. на 15.11.2023 г. участие в Играта няма да бъде възможно, Организаторът няма да има задължение за включване в Играта на касови бележки, подадени след този момент.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ 
6.1. Участващи са всички продукти, продавани от Организатора с марките MTX, Sparta, Denzel, Palisad, Gross и Stels, предлагани от партньор на Организатора. 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са:3 бр електрически тримера Denzel (продуктов код от системата на Организатора - 966117)10 бр Комплекти инструменти MTX (продуктов код от системата на Организатора - 135099)10 бр раници Gross (продуктов код от системата на Организатора - 902789)7.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.7.4. Наградите не включват поддръжка и ремонт или разходите за тях

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
8.1. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта в http://igra.toolsworld.info, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: интернет-страницата на http://igra.toolsworld.info.
8.2. Всеки потребител, който закупи Участващи продукти на стойност минимум 20 лв. в една касова бележка и отговаря на условията в част 4 по-горе в тези правила, може да участва в Играта „Национална кампания на Светът на Инструментите България“ за спечелване на някоя от изброените в част 7, точка 7.1. награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:
8.2.1. Закупи Участващи продукти от партньор на Организатора  в България, в периода на Играта, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от партньора, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 20 лв. 8.2.2. Регистрира касова бележка с дата на покупката за периода на Играта или изпрати снимка на касова бележка с дата на покупката за периода на играта на адрес: http://igra.toolsworld.info.8.2.3. Попълни коректно всички необходими данни (три имена, телефонен номер, имейл адрес и други) за завършване на регистрацията.
8.2.4. Запази касовата бележка и я представи за получаване на награда.
8.3. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила. Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Играта и идентифициране на спечелилия участник, както и при изпращането или предоставянето на спечелена от него награда.  
8.4. Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да спечели само една награда, независимо от броя, вида и стойността на Участващите продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната стойност за участие. 
8.5. Всеки потребител може да участва с неограничен брой касови бележки, в случай че всяка от тях е уникална и отговаря на Официалните правила на Играта.
8.6. Всяка касова бележка с покупка на Участващи продукти на стойност минимум 20 лв., отговаряща на условията по тези Официални правила, дава на участника право на участие в Играта и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част 7, точка 7.1. от правилата награди. В рамките на Играта, с една касова бележка може да се спечели само една награда, като един участник може да спечели само една награда, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал.  
8.7. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.  Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1. Печелившите участници се определят на случаен принцип, чрез теглене, което ще се извърши на три пъти,  на 15 или 16 число всеки месец, в присъствието на представители на Организатора. Теглят се в следния порядък и бройки по следната схема:- Електрически тример Denzel –  3 бр  - на 15.09.2023, 3 бр - на 16.10.2023, 4 бр - на 15.11.2023. Комплекти инструменти MTX – 4 бр - на 15.09.2023, 3 бр - на 16.10.2023, 3 бр - на 15.11.2023 Раница Gross – 3 бр - на 15.09.2023, 4 бр - на 16.10.2023, 3 бр - на 15.11.2023
9.2. Наградите се предоставят на участници по куриер или в обекта откъдето е направена покупката, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Играта.
9.3. Организаторът ще се свърже с всеки от спечелилите участници на предоставения от тях телефон и електронна поща, в рамките на 7 дни след спечелване на наградата, с цел да информира участника, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка.  
9.4. Наградите ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от момента, в който участникът е предоставил съответните данни и при условие, че същият е намерен на посочения от него адрес и при условие, че представи оригинала на регистрираната/сниманата касова бележка, с която е участвала в Играта и е бил избран за печеливш. 9.5. Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите участници, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. Като условие за получаване на наградата, спечелилият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта и да представи оригинала на регистрираната/сниманата касова бележка, с която е участвала в Играта и е бил избран за печеливш. Предаването на наградата може да се удостовери по подходящ начин. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже със спечелилия участник и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за неотменим отказ на спечелилия участник да получи наградата, съответно такава не се предоставя. Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила. Организаторът има право да избере да не предостави наградата и на участник, който не е представил оригинала на регистрираната /сниманата касова бележка, с която е участвала в Играта и е бил избран за печеливш. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.
9.6. Спечелилите участници са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и подписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил участник не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност
9.7. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника) или е предоставил грешна информация. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.
9.8. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да предостави данни за контакт, е направил техническа (правописна) грешка при изписването им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е възможна или не е намерен на посочения адрес.
9.9. Организаторът не е длъжен да предостави неполучените награди на друг участник.

ЧАСТ 10.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ
10.1. Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела и спорове за собственост върху касови бележки. 10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, учaствал в Играта, спазвайки настоящите официални правила.10.3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция по повод претенции, породени от регистрация на касова бележка след изтичане срока на Играта или други подобни поводи.

ЧАСТ 11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
11.1. Организаторът не носи отговорност за нарушени опаковки и дефекти на участващи в Играта продукти. 11.2. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.11.3. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи невярна или подвеждаща информация.11.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.11.5. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.
12.2. При приключване на периода Играта.

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ
13.1 Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЛНОСТ
14.1. С участието в Играта участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в Играта, правилата за определяне на спечелилите участници, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Играта като уведоми писмено Организатора за това, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и се заличават направените до момента активности, както и губи правото си да участва в Играта и възможността да спечели.  
14.2. С участието в тази Игра участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:•Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;•Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;•Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;•Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;•Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;•Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;•Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;•Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.
За повече информация относно целите и правното основание за обработването на личните данни; Категориите получатели на лични данни; Правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на Организатора; Защитата на личните данни, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на „СВЕТЪТ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, публикувана на интернет страницата на Организатора bg.toolsworld.com - Политика за защита на лични данни. Контакт за връзка по въпроси, свързани с лични данни - Електронна поща: sales@toolsworld.bg. 
14.3. При спечелване на награда, на спечелилите участници е известно, за което те дават своето изрично съгласие, че техните имена или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, спечелилите участници декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставения от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 1 година след края й. 
14.4. Всеки участник има право да поиска личните му данни да бъдат унищожени, като за целта изпраща имейл на sales@toolsworld.bg. Организаторът не носи отговорност ако в този случай участникът не може да продължи участието си или не е в състояние да му връчи награда.

Краен срок за участие: 15 Ноември 2023

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай