Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете 3 лаптопа Lenovo и 30 абонамента за семейна програма от Nivea и dm


Спечелете 3 лаптопа Lenovo и 30 абонамента за семейна програма от Nivea и dm

ПРЕКАРАЙ ПЪЛНОЦЕННО ВРЕМЕТО У ДОМА

Участвай в новата кампания на NIVEA, която се провежда в магазини dm в периода 30 септември - 27 октомври 2021г.!

Можеш да участваш за страхотни награди, като напазаруваш продукти NIVEA за минимум 12лв. с ДДС от магазини dm, а след това регистрираш касовия бон или фактурата във формуляра на по-долу. Така ще се запишеш в томбола, чрез която можеш да спечелиш 1 от 3 лаптопа или 1 от 30 броя 6-месечни абонамента за семейна програма „ДИЗАЙН ОТКРИВАТЕЛИ“! 

Прекарай пълноценно времето у дома и се радвай на компанията на близките си!
 
ОТКРИЙ ПОВЕЧЕ ЗА СЕМЕЙНА ПРОГРАМА "ДИЗАЙН ОТКРИВАТЕЛИ" НА RED PAPER PLANE

Семейна програма "Дизайн откриватели" на Red Paper Plane e измислена и създадена в България. Тя предоставя по-добро, по-пълноценно и по-интригуващо време за 4-10 годишни деца и за техните родители. Програмата създава учебни преживявания с дизайн мислене в учебна среда или у дома. Чрез този процес можем да насърчим успешно редица от компетенциите и уменията на 21-ви век - решаване на проблеми, критично мислене, емпатия, наблюдателност, любознателност, проактивност, работа в екип и увереност в способностите.

Със семейна програма "Дизайн откриватели" всеки месец получаваш нова тема от живота, седмични мисии, игри с карти, родителски дискусии и още много. Повече ще  разбереш на bg.rpplane.com/parents. Програмата е достъпна през дигитална платформа с внимателно избрани занимания, чрез които с помощта на дизайн мислене се подпомага развитието, образованието и общуването с децата между 4 и 10г.

Промо  играта  се  организира  и  провежда  във  всички  търговски  обекти  на  „дм 
България“ ЕООД на територията на Република България. 
 
Желаещите да участват в Промо играта, следва да закупят в търговски обект на 
„дм България” ЕООД продукт или продукти с марка NIVEA на стойност минимум 12 лв. 
с ДДС, след което имат възможност да участват в Промо играта за една от посочените в 
т. 4.3 награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени в настоящите 
правила,  може да се регистрира на nivea.bg/rpp  като въведе име,  презиме и  фамилия 
(задължително в предвидения тук ред), e-mail, телефон за връзка, адрес и качи снимка на 
фискалния бон/фактура  –  удостоверяващ/а покупката на продукт/ продукти  NIVEA  на 
стойност от минимум 12 лв. с ДДС.  
 
За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в 
регистрационната  форма  описани  по-горе,  да  прикачи  снимка  на  оригиналния/ната 
фискалния бон/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на 
личните му данни за целите на Промо играта. 
 
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни. 
 
Оригиналът  на  фискалния  бон/фактура  за  извършената  покупка  на  продукт/ 
продукти NIVEA следва да бъде запазен от Участника в Промо играта. Непредставянето 
на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване получаването на 
награда.  
 
Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка 
регистрация качи снимка на фискалния бон/фактура,  удостоверяващ нова покупка на 
продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 12 лв. с ДДС,  различен от вече 
регистриран  фискален  бон/фактура  и  при  изпълнение  на  условията  на  настоящите 
Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки участник ще се счита 
за  уникален посредством  своя  e-mail  и  телефонен  номер.  Ако  двама  или  повече  от 
изтеглените печеливши Участници имат един и същ e-mail адрес или телефонен номер, 
за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора, 
а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна. 
 
Ако с един и същ фискален бон/фактура са закупени продукт/ продукти NIVEA 
на стойност,  надхвърляща 12 лв.  с ДДС,  клиентът има право да  направи само  една 
регистрация с този фискален бон/фактура и неговото име ще участва в томболата само 
веднъж. 
 
Независимо от  броя  на  направените  регистрации,  всеки  Участник  може  да 
спечели само една награда, настоящото ограничение се отнася, и в случай че Участникът 
се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони. 
 
Цената  на  участващите  в  Промо  играта  продукти  се  определя  от  съответния 
търговски обект.  
 
Не участват в разпределението на наградите лица, които са:  
 
a) участвали с фискален бон/фактура  за покупка на каквито и да е други продукти, 
различни от марката NIVEA;  
b) участвали в Промо играта с фискални бонове/фактури за закупени продукти NIVEA, 
извън периода на Промо играта;  
c) направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно 
тези Официални правила (име, презиме и фамилия, e-mail, телефон за връзка, качена 
снимка  на  фискален бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/ продукти 
NIVEA на стойност минимум 12 лв. с ДДС), както и такива, направили регистрации, 
с качени снимки на фискалния бон/фактура, от които не е добре видима направената 
покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Промо играта. 
d) направили регистрации, с качени снимки на дубликат на фискалния бон/фактура или 
служебен бон. 
 
Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от 
Промо  играта,  както и  всички  действия,  извършвани  с  цел  да  бъде  заблуден 
Организаторът на Промо играта. При установяването на такива действия, извършилият 
ги Участник се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие 
награда.  
 
Представянето на  копие от фискален бон/ фактура  или служебен бон,  вместо 
оригинал се приема за опит за измама и е основание за дисквалификация на съответния 
участник. Всеки опит за манипулация или промяна на оригинала на фискалния  бон/ 
фактура дава право на Организатора да дисквалифицира съответния участник.  
 
На  05.11.2021г.  в  офис  на  представителя  на  „Байерсдорф  България“ ЕООД  – 
„Република  Интерактив“  СРЛ  (Republika  Interactive  SRL), VAT No: RO23981359,  
дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: 
Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени 33 
(тридесет  и  трима)  печеливши  Участници.  Тегленето  на  наградите  се  извършва  на 
случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org.  Заедно с имената на 
тридесет и тримата печеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на тридесет и 
тримата резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния 
ред – първо се изтеглят имената на 33 печеливши, след което се изтеглят имената на 33 
резервни печеливши Участници. 
 
За резултатите от тегленето на печелившите участници се съставя протокол, в който 
по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 3 (три) лаптопа Lenovo и 30 
6-месечни абонамента за семейна програма "Дизайн откриватели“ на RPP, както и 
на 33 резервни печеливши Участници.  
 
Протоколът с резултатите от тегленето на наградите ще бъде публично оповестен 
до 09.11.2021г. на nivea.bg/rpp. 
 
Всички печеливши Участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата 
до 18.00 часа на 26.11.2021г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер. 
  
В случай че,  Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш 
участник  на  посочения  от  него  телефонен  номер,  този  участник  се  замества  от 
изтеглените  резервни  печеливши  Участници.  Заместването  се  извършва  по  реда  на 
изтеглянето на резервните печеливши Участници.  
 
Наградите 3 (три) лаптопа  Lenovo се  изпращат  с  куриер  на  печелившите 
Участници на адреса за доставка, предоставен съгласно т. 6.17. Наградите 30 (тридесет) 
абонамента за семейна програма "Дизайн откриватели“ на RPP  се  изпращат на 
печелившите Участници в електронен вид –  на посочения от тях в регистрационната 
форма  e-mail  адрес.  Наградите  се  считат  за  получени  от  Печелившите  участници  с 
изпращането им към посочените в регистрационната форма e-mail адреси. 
   
Преди получаването на наградата печелившият Участник трябва да предостави на 
Организатора  допълнителни  свои  лични  данни  –  ЕГН  и  постоянен  адрес,  с  оглед 
задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от 
обработване на допълнителните лични данни на Печелившия е вменена на Организатора 
по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, 
съгласие за обработка на лични данни на Печелившия не се изисква. 
 
Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна 
стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, наградите в 
настоящата Промо игра подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 
14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова 
сметка. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи 
имената на печелившия Участник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 
73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.  


Условия за участие

ПРЕКАРАЙ ПЪЛНОЦЕННО ВРЕМЕТО У ДОМА

Участвай в новата кампания на NIVEA, която се провежда в магазини dm в периода 30 септември - 27 октомври 2021г.! 

Можеш да участваш за страхотни награди, като напазаруваш продукти NIVEA за минимум 12лв. с ДДС от магазини dm, а след това регистрираш касовия бон или фактурата във формуляра на по-долу. Така ще се запишеш в томбола, чрез която можеш да спечелиш 1 от 3 лаптопа или 1 от 30 броя 6-месечни абонамента за семейна програма „ДИЗАЙН ОТКРИВАТЕЛИ“! 

Прекарай пълноценно времето у дома и се радвай на компанията на близките си!
 
ОТКРИЙ ПОВЕЧЕ ЗА СЕМЕЙНА ПРОГРАМА "ДИЗАЙН ОТКРИВАТЕЛИ" НА RED PAPER PLANE

Семейна програма "Дизайн откриватели" на Red Paper Plane e измислена и създадена в България. Тя предоставя по-добро, по-пълноценно и по-интригуващо време за 4-10 годишни деца и за техните родители. Програмата създава учебни преживявания с дизайн мислене в учебна среда или у дома. Чрез този процес можем да насърчим успешно редица от компетенциите и уменията на 21-ви век - решаване на проблеми, критично мислене, емпатия, наблюдателност, любознателност, проактивност, работа в екип и увереност в способностите.

Със семейна програма "Дизайн откриватели" всеки месец получаваш нова тема от живота, седмични мисии, игри с карти, родителски дискусии и още много. Повече ще  разбереш на bg.rpplane.com/parents. Програмата е достъпна през дигитална платформа с внимателно избрани занимания, чрез които с помощта на дизайн мислене се подпомага развитието, образованието и общуването с децата между 4 и 10г.

Промо  играта  се  организира  и  провежда  във  всички  търговски  обекти  на  „дм 
България“ ЕООД на територията на Република България. 
 
Желаещите да участват в Промо играта, следва да закупят в търговски обект на 
„дм България” ЕООД продукт или продукти с марка NIVEA на стойност минимум 12 лв. 
с ДДС, след което имат възможност да участват в Промо играта за една от посочените в 
т. 4.3 награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени в настоящите 
правила,  може да се регистрира на nivea.bg/rpp  като въведе име,  презиме и  фамилия 
(задължително в предвидения тук ред), e-mail, телефон за връзка, адрес и качи снимка на 
фискалния бон/фактура  –  удостоверяващ/а покупката на продукт/ продукти  NIVEA  на 
стойност от минимум 12 лв. с ДДС.  
 
За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в 
регистрационната  форма  описани  по-горе,  да  прикачи  снимка  на  оригиналния/ната 
фискалния бон/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на 
личните му данни за целите на Промо играта. 
 
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни. 
 
Оригиналът  на  фискалния  бон/фактура  за  извършената  покупка  на  продукт/ 
продукти NIVEA следва да бъде запазен от Участника в Промо играта. Непредставянето 
на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване получаването на 
награда.  
 
Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка 
регистрация качи снимка на фискалния бон/фактура,  удостоверяващ нова покупка на 
продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 12 лв. с ДДС,  различен от вече 
регистриран  фискален  бон/фактура  и  при  изпълнение  на  условията  на  настоящите 
Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки участник ще се счита 
за  уникален посредством  своя  e-mail  и  телефонен  номер.  Ако  двама  или  повече  от 
изтеглените печеливши Участници имат един и същ e-mail адрес или телефонен номер, 
за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора, 
а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна. 
 
Ако с един и същ фискален бон/фактура са закупени продукт/ продукти NIVEA 
на стойност,  надхвърляща 12 лв.  с ДДС,  клиентът има право да  направи само  една 
регистрация с този фискален бон/фактура и неговото име ще участва в томболата само 
веднъж. 
 
Независимо от  броя  на  направените  регистрации,  всеки  Участник  може  да 
спечели само една награда, настоящото ограничение се отнася, и в случай че Участникът 
се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони. 
 
Цената  на  участващите  в  Промо  играта  продукти  се  определя  от  съответния 
търговски обект.  
 
Не участват в разпределението на наградите лица, които са:  
 
a) участвали с фискален бон/фактура  за покупка на каквито и да е други продукти, 
различни от марката NIVEA;  
b) участвали в Промо играта с фискални бонове/фактури за закупени продукти NIVEA, 
извън периода на Промо играта;  
c) направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно 
тези Официални правила (име, презиме и фамилия, e-mail, телефон за връзка, качена 
снимка  на  фискален бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/ продукти 
NIVEA на стойност минимум 12 лв. с ДДС), както и такива, направили регистрации, 
с качени снимки на фискалния бон/фактура, от които не е добре видима направената 
покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Промо играта. 
d) направили регистрации, с качени снимки на дубликат на фискалния бон/фактура или 
служебен бон. 
 
Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от 
Промо  играта,  както и  всички  действия,  извършвани  с  цел  да  бъде  заблуден 
Организаторът на Промо играта. При установяването на такива действия, извършилият 
ги Участник се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие 
награда.  
 
Представянето на  копие от фискален бон/ фактура  или служебен бон,  вместо 
оригинал се приема за опит за измама и е основание за дисквалификация на съответния 
участник. Всеки опит за манипулация или промяна на оригинала на фискалния  бон/ 
фактура дава право на Организатора да дисквалифицира съответния участник.  
 
На  05.11.2021г.  в  офис  на  представителя  на  „Байерсдорф  България“ ЕООД  – 
„Република  Интерактив“  СРЛ  (Republika  Interactive  SRL), VAT No: RO23981359,  
дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: 
Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени 33 
(тридесет  и  трима)  печеливши  Участници.  Тегленето  на  наградите  се  извършва  на 
случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org.  Заедно с имената на 
тридесет и тримата печеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на тридесет и 
тримата резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния 
ред – първо се изтеглят имената на 33 печеливши, след което се изтеглят имената на 33 
резервни печеливши Участници. 
 
За резултатите от тегленето на печелившите участници се съставя протокол, в който 
по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 3 (три) лаптопа Lenovo и 30 
6-месечни абонамента за семейна програма "Дизайн откриватели“ на RPP, както и 
на 33 резервни печеливши Участници.  
 
Протоколът с резултатите от тегленето на наградите ще бъде публично оповестен 
до 09.11.2021г. на nivea.bg/rpp. 
 
Всички печеливши Участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата 
до 18.00 часа на 26.11.2021г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер. 
  
В случай че,  Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш 
участник  на  посочения  от  него  телефонен  номер,  този  участник  се  замества  от 
изтеглените  резервни  печеливши  Участници.  Заместването  се  извършва  по  реда  на 
изтеглянето на резервните печеливши Участници.  
 
Наградите 3 (три) лаптопа  Lenovo се  изпращат  с  куриер  на  печелившите 
Участници на адреса за доставка, предоставен съгласно т. 6.17. Наградите 30 (тридесет) 
абонамента за семейна програма "Дизайн откриватели“ на RPP  се  изпращат на 
печелившите Участници в електронен вид –  на посочения от тях в регистрационната 
форма  e-mail  адрес.  Наградите  се  считат  за  получени  от  Печелившите  участници  с 
изпращането им към посочените в регистрационната форма e-mail адреси. 
   
Преди получаването на наградата печелившият Участник трябва да предостави на 
Организатора  допълнителни  свои  лични  данни  –  ЕГН  и  постоянен  адрес,  с  оглед 
задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от 
обработване на допълнителните лични данни на Печелившия е вменена на Организатора 
по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, 
съгласие за обработка на лични данни на Печелившия не се изисква. 
 
Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна 
стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, наградите в 
настоящата Промо игра подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 
14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова 
сметка. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи 
имената на печелившия Участник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 
73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.  Краен срок за участие: 27 Октомври 2021

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай