Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете 30 барбекюта, 60 куфара с прибори и 90 престилки


Спечелете 30 барбекюта, 60 куфара с прибори и 90 престилки

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания BBQ Историите с МЕТРО и Mastercard” („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км, накратко „Организатор“.

Настоящите Официални правила са публикувани на сайта https://promo.metro.bg/, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата https://promo.metro.bg/.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на тези Официални правила:

КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, ползващо валидна клиентска карта МЕТРО (независимо дали картата е издадена на името на физическо или юридическо лице). Ако картата МЕТРО е издадена на юридическо лице, КЛИЕНТ е лицето, което се е регистрирало като УЧАСТНИК. В такъв случай Организаторът не носи отговорност за отношенията между КЛИЕНТА и лицето, на чието име и издадена картата МЕТРО.

УЧАСТНИК се нарича Клиент, регистрирал покупката си от МЕТРО на: https://promo.metro.bg/, заплатена с карта на Mastercard, чрез фактура и POS бележка.

Минималната стойност на регистрираната фактура не трябва да е под 99.00 лв. с ДДС.

ПЕЧЕЛИВШ е онзи Участник, който е изтеглен на случаен принцип чрез използването на специализиран софтуер и може да участва за една от предварително обявените награди.

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 00:00:00 на 18 април 2022 г. до 23:59:59 на 17 юли 2022 г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на Клиентите по доставка) („Участващи обекти“).

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който  направи покупка на  стойност минимум 99.00 лв. с ДДС в някой от Участващите обекти, заплати своята фактура безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находяща се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания 18.04.2022 г., след това регистрира данните от POS бележката и фактурата, и след това качи четима снимка на POS бележката на сайтаhttps://promo.metro.bg/, участва в Играта.

При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни.

При спазване на тези условия и след регистриране на валидни данни от POS бележка и фактура, и качване снимка на POS бележка, която е четима и съвпада с данните на регистрираната фактура, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленето на наградите.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, валиден номер на МЕТРО фактура, и дата, и сума на трансакцията от POS с безконтактна карта Mastercard и качи четима снимка на POS бележката на сайта на Организатора.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка регистрирана уникална фактура за поне 99.00 лв. с ДДС и съответната POS бележка от заплащането по нея се считат за едно участие.

При спечелване, Участникът трябва да представи печелившата POS бележка и оригинална фактура, при поискване на организатора, които доказват валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания спрямо настоящите общи условия.

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

В Промоционалната кампания се раздават общо 180(сто и осемдесет) награди, разделени в три тегления:

1-во теглене (17.05.2022 г.) ще бъдат изтеглени:

 • Барбекю – 10 броя
 • Барбекю сет – 20 броя
 • Престилка – 30 броя

Тегленето е за всички регистрации направени от 18.04.2022 до 15.05.2022г.

2-ро теглене (14.06.2022г.) ще бъдат изтеглени:

 • Барбекю – 10 броя
 • Барбекю сет – 20 броя
 • Престилка – 30 броя

Тегленето е за всички регистрации направени от 16.05.2022г. до 12.06.2022г.

3-то теглене (19.07.2022 г,) ще бъдат изтеглени:

 • Барбекю – 10 броя
 • Барбекю сет – 20 броя
 • Престилка – 30 броя

Тегленето е за всички регистрации направени от 13.06.2022г. до 17.07.2022г.

Всеки участник има право да получи само една награда за целия период на играта.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Освен сто и осемдесет Печеливши, при тегленето ще бъдат изтеглени и 180 (сто и осемдесет) резервни участника.

V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на https://promo.metro.bg/в срок до 14 дни след изтеглянето им.

В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите в срок от 7дни след първи опит за свързване, печелившите не потвърдят съгласието си до 7 дни след първото свързване или не изпратят документи до 7 дни след първо поискване Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора https://promo.metro.bg/след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

VІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА И ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда.
Участниците трябва да съхраняват регистрираните POS бележки и оригинални МЕТРО фактури. При изтегляне на победителите, от тях може да се изиска предоставяне на оригинални печеливши POS бележки и МЕТРО фактура,  отговарящи на общите условия на Играта, за сверяване на регистрираните данни. Победителите трябва да ги предоставят в срок от 7 дни след поискване.

Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си, да бъдат фото заснемани, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора и/или Mastercard по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели без да дължат възнаграждение за това.

Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрацията им за участие кога и в кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Печелившите могат да вземат наградата си от посочения от тях обект до два месеца след уведомяване от Организатора, след което губят право.

Награди са с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни от Участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в Промоционалната кампания, поради настъпване на извънредни обстоятелства, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

Организаторът не гарантира, че достъпът до сайта https://promo.metro.bg/и възможността за регистрация за участие в Промоционалната кампания ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоционалната кампания.

При възникване на технически проблеми в интернет сайта https://promo.metro.bg/ обявяването на Печелившите ще се извърши след окончателното им отстраняване. Организаторът умолява всички Участници стриктно да проверяват своята входяща пощенска кутия (inbox), както и „SPAM” (СПАМ) директория за получени съобщения от адреси с домейн metro.bg. Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратен от него имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на Печеливш. Организаторът не носи отговорност, ако Печеливш участник е пропуснал да забележи съобщения във връзка със спечелена награда и/или не е потвърдил желанието си да получи наградата в срок до 7 календарни дни от получаване на известието.

Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с една и съща POS бележка и една и съща фактура от различни лица; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното лице в Промоционалната кампания; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Промоционалната кампания или увеличава шансовете за печалба на някой Участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на Официалните правила. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, Организаторът запазва правото си да прекрати Промоционалната кампания.

Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Кампанията, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Кампанията поради извънредни обстоятелства.

VІІI. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Официалните правила на Промоционалната кампания са достъпни на https://promo.metro.bg/. Допълнителна информация относно Промоционалната кампания може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (цена на минута според тарифния план на абоната) всеки работен ден от 08:00 до 19:00 часа.

Списъкът с Печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км.

С извършването на регистрация съгласно раздел III от тези Официални правила всеки Участник се счита уведомен за настоящите Официални правила и се съгласява с тях.

IХ. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в Промоцията може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.

Х. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоцията ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.


Условия за участие

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания BBQ Историите с МЕТРО и Mastercard” („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км, накратко „Организатор“.

Настоящите Официални правила са публикувани на сайта https://promo.metro.bg/, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата https://promo.metro.bg/.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на тези Официални правила:

КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, ползващо валидна клиентска карта МЕТРО (независимо дали картата е издадена на името на физическо или юридическо лице). Ако картата МЕТРО е издадена на юридическо лице, КЛИЕНТ е лицето, което се е регистрирало като УЧАСТНИК. В такъв случай Организаторът не носи отговорност за отношенията между КЛИЕНТА и лицето, на чието име и издадена картата МЕТРО.

УЧАСТНИК се нарича Клиент, регистрирал покупката си от МЕТРО на: https://promo.metro.bg/, заплатена с карта на Mastercard, чрез фактура и POS бележка.

Минималната стойност на регистрираната фактура не трябва да е под 99.00 лв. с ДДС.

ПЕЧЕЛИВШ е онзи Участник, който е изтеглен на случаен принцип чрез използването на специализиран софтуер и може да участва за една от предварително обявените награди.

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 00:00:00 на 18 април 2022 г. до 23:59:59 на 17 юли 2022 г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на Клиентите по доставка) („Участващи обекти“).

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който  направи покупка на  стойност минимум 99.00 лв. с ДДС в някой от Участващите обекти, заплати своята фактура безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находяща се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания 18.04.2022 г., след това регистрира данните от POS бележката и фактурата, и след това качи четима снимка на POS бележката на сайтаhttps://promo.metro.bg/, участва в Играта.

При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни.

При спазване на тези условия и след регистриране на валидни данни от POS бележка и фактура, и качване снимка на POS бележка, която е четима и съвпада с данните на регистрираната фактура, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленето на наградите.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, валиден номер на МЕТРО фактура, и дата, и сума на трансакцията от POS с безконтактна карта Mastercard и качи четима снимка на POS бележката на сайта на Организатора.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка регистрирана уникална фактура за поне 99.00 лв. с ДДС и съответната POS бележка от заплащането по нея се считат за едно участие.

При спечелване, Участникът трябва да представи печелившата POS бележка и оригинална фактура, при поискване на организатора, които доказват валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания спрямо настоящите общи условия.

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

В Промоционалната кампания се раздават общо 180(сто и осемдесет) награди, разделени в три тегления:

1-во теглене (17.05.2022 г.) ще бъдат изтеглени:

 • Барбекю – 10 броя
 • Барбекю сет – 20 броя
 • Престилка – 30 броя

Тегленето е за всички регистрации направени от 18.04.2022 до 15.05.2022г.

2-ро теглене (14.06.2022г.) ще бъдат изтеглени:

 • Барбекю – 10 броя
 • Барбекю сет – 20 броя
 • Престилка – 30 броя

Тегленето е за всички регистрации направени от 16.05.2022г. до 12.06.2022г.

3-то теглене (19.07.2022 г,) ще бъдат изтеглени:

 • Барбекю – 10 броя
 • Барбекю сет – 20 броя
 • Престилка – 30 броя

Тегленето е за всички регистрации направени от 13.06.2022г. до 17.07.2022г.

Всеки участник има право да получи само една награда за целия период на играта.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Освен сто и осемдесет Печеливши, при тегленето ще бъдат изтеглени и 180 (сто и осемдесет) резервни участника.

V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на https://promo.metro.bg/в срок до 14 дни след изтеглянето им.

В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите в срок от 7дни след първи опит за свързване, печелившите не потвърдят съгласието си до 7 дни след първото свързване или не изпратят документи до 7 дни след първо поискване Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора https://promo.metro.bg/след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

VІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА И ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда.
Участниците трябва да съхраняват регистрираните POS бележки и оригинални МЕТРО фактури. При изтегляне на победителите, от тях може да се изиска предоставяне на оригинални печеливши POS бележки и МЕТРО фактура,  отговарящи на общите условия на Играта, за сверяване на регистрираните данни. Победителите трябва да ги предоставят в срок от 7 дни след поискване.

Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си, да бъдат фото заснемани, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора и/или Mastercard по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели без да дължат възнаграждение за това.

Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрацията им за участие кога и в кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Печелившите могат да вземат наградата си от посочения от тях обект до два месеца след уведомяване от Организатора, след което губят право.

Награди са с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни от Участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в Промоционалната кампания, поради настъпване на извънредни обстоятелства, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

Организаторът не гарантира, че достъпът до сайта https://promo.metro.bg/и възможността за регистрация за участие в Промоционалната кампания ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоционалната кампания.

При възникване на технически проблеми в интернет сайта https://promo.metro.bg/ обявяването на Печелившите ще се извърши след окончателното им отстраняване. Организаторът умолява всички Участници стриктно да проверяват своята входяща пощенска кутия (inbox), както и „SPAM” (СПАМ) директория за получени съобщения от адреси с домейн metro.bg. Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратен от него имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на Печеливш. Организаторът не носи отговорност, ако Печеливш участник е пропуснал да забележи съобщения във връзка със спечелена награда и/или не е потвърдил желанието си да получи наградата в срок до 7 календарни дни от получаване на известието.

Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с една и съща POS бележка и една и съща фактура от различни лица; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното лице в Промоционалната кампания; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Промоционалната кампания или увеличава шансовете за печалба на някой Участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на Официалните правила. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, Организаторът запазва правото си да прекрати Промоционалната кампания.

Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Кампанията, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Кампанията поради извънредни обстоятелства.

VІІI. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Официалните правила на Промоционалната кампания са достъпни на https://promo.metro.bg/. Допълнителна информация относно Промоционалната кампания може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (цена на минута според тарифния план на абоната) всеки работен ден от 08:00 до 19:00 часа.

Списъкът с Печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км.

С извършването на регистрация съгласно раздел III от тези Официални правила всеки Участник се счита уведомен за настоящите Официални правила и се съгласява с тях.

IХ. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в Промоцията може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.

Х. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоцията ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.Краен срок за участие: 17 Юли 2022

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай