Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете чудесна лодка


Спечелете чудесна лодка

Играта продължава до 31 август 2019 г.

1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТАНастоящите правила (наричани по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на промоционална игра (наричана по-долу за краткост Играта) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта.Играта с предметни награди се организира и провежда от „БОЛЕРО” ЕООД, вписано в Търговски регистър, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Христо Ботев”№70, ЕИК102842770, наричано по-нататък „Организатор“.Официалните правила на играта са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.Правилата на играта са достъпни в писмен (разпечатан) вариант в съответните магазини от Верига Супермаркети СВА Болеро, както и на фейсбук страницата /bolerosupermarkets/. Правилата ще бъдат оповeстени на горепосочените места не по-късно от 04.07.2019г.Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.Съгласието с Правилата на играта с предметни награди е необходимо условие за участие в Играта.Със заявяване на желанието си да участва в играта, чрез пускането на талон в предвидените за това урни, участникът доброволно приема и напълно се съгласява с настоящите Правила.Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на Правилата на играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.2. ТЕРИТОРИЯИграта се организира и провежда на територията на Република България, област Бургас, във всички 14(четиринадесесет)търговски обекта на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО.3. ПЕРИОД НА ИГРАТАИграта ще се проведе в периода 04.07.2019г.- 31.08.2019г., включително.Началният час на започването на Играта и часът на приключването й съвпадат с работното време на съответния търговски обект от Верига Супермаркети СВА Болеро.Организаторът потвърждава, че играта започва на 04.07.2019г. и продължава до 31.08.2019г., включително, независимо че преди 04.07.2019г. и/или след 31.08.2019г. рекламни материали, оповестяващи играта, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване. Същите следва да бъдат отстранени в срок до 10 /десет/ дни след приключване на играта от служителите на Верига Супермаркети СВА Болеро.4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТАУчастието в Играта не е обвързано с покупка на стоки или услуги.Всеки желаещ да участва в Играта трябва да попълни талон и да го пуснете в предвидените за това урни, находящи се във всеки търговски обект на ЦБА БОЛЕРО.Талонът е безплатен и може да бъде получен на касата във всеки търговски обект на Верига Супермаркети СВА Болеро.На гърба на талона трябва да бъдат изписани трите имена, телефонен номер, населено място, дата и подпис на участника, като същите следва да бъдат изписани четливо с черен или син химикал. Лицето, желаещо да участва в играта, трябва да пусне посочения по-горе талон в специално обособените за томболата на играта урни в съответния търговски обект на Верига Супермаркети СВА Болеро, от които урни след приключване периода на играта ще бъде изтеглен печелившия.Всяко лице има право да пусне/подаде неограничен бройталони за участие през периода на Играта.Всяко попълване и пускане в урните на талон гарантира участие в тегленето на наградите при равни условия, но не гарантира спечелването на награда.Съгласнодопълнителни разпоредби на ЗДДФЛ, § 1, т.62, „предметна печалба с незначителна стойност“ е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв.,стойността на награда, с пазарна цена над тази стойност, представлява облагаем доход и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство.Предоставяната предметна награда е с пазарна стойност над 100 лв., като съгласно нормите на ЗДДФЛ се облага сокончателен данък в размер на 10% от стойността. Дължимият данък Организаторът ще поеме за своя сметка и ще го внесе по законоустановения ред.Всички останали разходи по получаване и придобиване на наградата са за сметка на печелившия.Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез телефонни разговори, посредством предоставения на гърба на талона телефонен номер за обратна връзка.5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТАУчастник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице,спазило механизма на Играта и коректно предоставило личните си данни,което физическо лице е дееспособно (съгласно българското законодателство)и пребивава на територията на Република България.В играта нямат право да участват служители на Организатора на Играта – Верига Супермаркети СВА Болеро, членове на техните семейства и техни роднини по права линия, както и лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия.6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТАНаградата в Играта е:– Лодка, 1 брой, с дължина на корпуса: 4,54м., широчина на корпуса: 1,80м.включва:1.1.Корпус1.2.Палуба1.3.Скоби – носовa – 1 бр., кърмови – 2 бр.1.4.Подключни планки – 2 бр.1.5.Транцеви дъски – 2 бр.1.6.Опесъчаване против хлъзгане1.7.Буртик гумен– Допълнения към лодката /екстри/.2.1.Кнехт – 2 бр.2.2.Рулева колонка2.3.Леер бордови2.4.Щурвал /волан/Гаранция: Три годиниНаградата се дава еднократно, след приключването на Играта и изтеглянето на печелившия.7. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯТегленето на наградата ще се извърши на 04.09.2019год. в 12,00ч в гр.ЦАРЕВО.Тегленето на наградата ще се осъществи, като от всички пуснати талони в предназначените за това урни във всеки един от 14-те обекта на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО, бъдатизтеглени 2(два) броя талони, като вторият изтеглен талон ще бъде резерва.В случай, че е налице невъзможност да се установи връзка с печелившото лице и/или са налице други обстоятелства, поради които наградата не може да се предостави на същия, наградата се предоставя на лице, чийто талон е изтегленкато резерва.В случай на необходимост, ако е налице невъзможност по каквато и да е причина наградата да бъде получена от печелившия участник или от лицето, чийто талон е изтеглен като резерва, се извършва теглене на други 2(два) броя талони, като вторият изтеглен талон ще бъде резерва.

Условия за участие

Играта продължава до 31 август 2019 г.

1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТАНастоящите правила (наричани по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на промоционална игра (наричана по-долу за краткост Играта) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта.Играта с предметни награди се организира и провежда от „БОЛЕРО” ЕООД, вписано в Търговски регистър, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Христо Ботев”№70, ЕИК102842770, наричано по-нататък „Организатор“.Официалните правила на играта са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.Правилата на играта са достъпни в писмен (разпечатан) вариант в съответните магазини от Верига Супермаркети СВА Болеро, както и на фейсбук страницата /bolerosupermarkets/. Правилата ще бъдат оповeстени на горепосочените места не по-късно от 04.07.2019г.Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.Съгласието с Правилата на играта с предметни награди е необходимо условие за участие в Играта.Със заявяване на желанието си да участва в играта, чрез пускането на талон в предвидените за това урни, участникът доброволно приема и напълно се съгласява с настоящите Правила.Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на Правилата на играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.2. ТЕРИТОРИЯИграта се организира и провежда на територията на Република България, област Бургас, във всички 14(четиринадесесет)търговски обекта на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО.3. ПЕРИОД НА ИГРАТАИграта ще се проведе в периода 04.07.2019г.- 31.08.2019г., включително.Началният час на започването на Играта и часът на приключването й съвпадат с работното време на съответния търговски обект от Верига Супермаркети СВА Болеро.Организаторът потвърждава, че играта започва на 04.07.2019г. и продължава до 31.08.2019г., включително, независимо че преди 04.07.2019г. и/или след 31.08.2019г. рекламни материали, оповестяващи играта, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване. Същите следва да бъдат отстранени в срок до 10 /десет/ дни след приключване на играта от служителите на Верига Супермаркети СВА Болеро.4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТАУчастието в Играта не е обвързано с покупка на стоки или услуги.Всеки желаещ да участва в Играта трябва да попълни талон и да го пуснете в предвидените за това урни, находящи се във всеки търговски обект на ЦБА БОЛЕРО.Талонът е безплатен и може да бъде получен на касата във всеки търговски обект на Верига Супермаркети СВА Болеро.На гърба на талона трябва да бъдат изписани трите имена, телефонен номер, населено място, дата и подпис на участника, като същите следва да бъдат изписани четливо с черен или син химикал. Лицето, желаещо да участва в играта, трябва да пусне посочения по-горе талон в специално обособените за томболата на играта урни в съответния търговски обект на Верига Супермаркети СВА Болеро, от които урни след приключване периода на играта ще бъде изтеглен печелившия.Всяко лице има право да пусне/подаде неограничен бройталони за участие през периода на Играта.Всяко попълване и пускане в урните на талон гарантира участие в тегленето на наградите при равни условия, но не гарантира спечелването на награда.Съгласнодопълнителни разпоредби на ЗДДФЛ, § 1, т.62, „предметна печалба с незначителна стойност“ е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв.,стойността на награда, с пазарна цена над тази стойност, представлява облагаем доход и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство.Предоставяната предметна награда е с пазарна стойност над 100 лв., като съгласно нормите на ЗДДФЛ се облага сокончателен данък в размер на 10% от стойността. Дължимият данък Организаторът ще поеме за своя сметка и ще го внесе по законоустановения ред.Всички останали разходи по получаване и придобиване на наградата са за сметка на печелившия.Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез телефонни разговори, посредством предоставения на гърба на талона телефонен номер за обратна връзка.5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТАУчастник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице,спазило механизма на Играта и коректно предоставило личните си данни,което физическо лице е дееспособно (съгласно българското законодателство)и пребивава на територията на Република България.В играта нямат право да участват служители на Организатора на Играта – Верига Супермаркети СВА Болеро, членове на техните семейства и техни роднини по права линия, както и лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия.6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТАНаградата в Играта е:– Лодка, 1 брой, с дължина на корпуса: 4,54м., широчина на корпуса: 1,80м.включва:1.1.Корпус1.2.Палуба1.3.Скоби – носовa – 1 бр., кърмови – 2 бр.1.4.Подключни планки – 2 бр.1.5.Транцеви дъски – 2 бр.1.6.Опесъчаване против хлъзгане1.7.Буртик гумен– Допълнения към лодката /екстри/.2.1.Кнехт – 2 бр.2.2.Рулева колонка2.3.Леер бордови2.4.Щурвал /волан/Гаранция: Три годиниНаградата се дава еднократно, след приключването на Играта и изтеглянето на печелившия.7. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯТегленето на наградата ще се извърши на 04.09.2019год. в 12,00ч в гр.ЦАРЕВО.Тегленето на наградата ще се осъществи, като от всички пуснати талони в предназначените за това урни във всеки един от 14-те обекта на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО, бъдатизтеглени 2(два) броя талони, като вторият изтеглен талон ще бъде резерва.В случай, че е налице невъзможност да се установи връзка с печелившото лице и/или са налице други обстоятелства, поради които наградата не може да се предостави на същия, наградата се предоставя на лице, чийто талон е изтегленкато резерва.В случай на необходимост, ако е налице невъзможност по каквато и да е причина наградата да бъде получена от печелившия участник или от лицето, чийто талон е изтеглен като резерва, се извършва теглене на други 2(два) броя талони, като вторият изтеглен талон ще бъде резерва.

Краен срок за участие: 31 Август 2019

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#1 написа:
на 14.07.2019 г. 16:21

Участвам