Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете дрон, безжични слушалки, говорители и бандани


Спечелете дрон, безжични слушалки, говорители и бандани

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), включили се в нея. 1.2. Организатор на Играта е „Филипс България” ЕООД, ЕИК 040448997, със седалище и адрес на управление: 1766 София, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София № 1, сграда 12Б, ет. 3, уебсайт: http://www.philips.bg/ (по-долу за краткост Организатор и/или Philips); РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. 2.1. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се организира и се провежда на страницата на Организатора на адрес https://www.philips.bg/c-w/promotions/oneblade-registration-campaign.html 2.2. Официалните правила са достъпни на посочената интернет страница. Допълнителна информация може да бъде получена чрез формата за контакт на адрес https://www.philips.bg/c-w/support-home/support-contact-page.html РАЗДЕЛ 3. СРОК. 3.1. Играта се провежда в периода от 01.11.2021 г. до 31.12.2021 г., вкл. 3.2. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на Играта, за което участниците ще бъдат уведомени своевременно чрез съобщение на страницата по т.2.1. РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. 4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители пряко ангажирани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). 4.2. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно, дееспособно физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на лицата посочени в 4.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст. 4.3. Участието в Играта е обвързано с покупка на стока. 4.4. С факта на включването си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в нея. 4.5. Не се допуска регистрация с фалшиви данни/профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда. 4.6. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за него, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил настоящите Правила. 4.7. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички данни/материали, подадени от тях при регистрацията за участие, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива данни/материали. Участниците нямат право да поставят (качват) на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата, на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на закона. Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално съдържание. 4.8. Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч. клеветническо, оскърбително, нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство срещу права на трети лица или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления. РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА. 5.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта е: • Закупило от търговски обект на територията на Република България продукт Philips OneBlade със следните SKU кодове: QP2520/20, QP2520/65 или QP2620/20 • Попълнило е регистрационната форма за участие на страницата по т.2.1. • Регистрирало е касовия бон за покупката в регистрационната форма на страницата по т.2.1. чрез заснемане и прикачане на снимка на касовия бон (достъп до страницата може да бъде осъществен и посредством QR код). Прикачената снимка трябва да възпроизвежда в цялост касовия бон по начин, който позволява нормалното разчитане на необходимите данни свързани с участие в Играта, съдържащи се в него, в това число дата на касовия бон, закупения продукт и номерът на касовия бон. Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта са имейл адрес, номер на уреда и касов бон от покупката. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на наградата: три имена, адрес за получаване на наградата, телефон за контакт, както и единен граждански номер с оглед данъчното облагане на съответните предметни награди. 5.2. С факта на включването си в Играта всяко лице-участник декларира, че е прочело, разбира, приело е и се задължава да спазва настоящите Правила и е предоставило доброволно необходимите лични данни. 5.3. В Играта участват всички лица, които отговарят на условията на Раздел 4 и които в периода на провеждане на Играта са: 1.Прочели и приели условията на Играта; 2.Изпълнили са условията за покупка и регистрация в страницата по т.2.1. 5.4. Всеки участник може да регистрира и да участва в разпределението на наградите еднократно, с всеки един регистриран от него касов бон, с който се удостоверява извършената покупка на посочения в т.5.1. продукт в периода на провеждане на Играта. Касов бон, който е регистриран от участник в Играта не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация. С цел избягване на всякакво съмнение всеки Участник в Играта има шанс да спечели само една награда срещу всеки един регистриран от него касов бон за покупка на един брой от продукта. 5.5. В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се регистрира в Играта като участник. РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА. 6.1. Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 314 броя, както следва: награда един брой бандана – общо 300 награди. награда един брой безжичен говорител Philips TAS5505/00 – общо 10 награди. награда един брой безжични слушалки Philips TAPH805BK/00 – общо 3 награди. награда един брой дрон DJI MAVIC MINI – общо 1 награда. 6.2. Наградите се осигуряват от Организатора. 6.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност. РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ. 7.1. След изтичане на срока по т.3.1., в срок до 20 работни дни се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите. Награди, които не са раздадени при тегленето на победители, поради недостатъчен брой участници остават нераздадени. 7.2. Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез томбола от две лица – представители, определени от Организатора, чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип - https://commentpicker.com/random-name-picker.php. Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от двамата представители. Определянето на победителите за съответната награда се извършва по реда на изтегляне на участниците при спазване на следната поредност за разпределение на наградите: 1.Определяне на триста победители сред участниците за награда бандана. 2.Определяне на десет победители за награда безжичен говорител Philips TAS5505/00. 3.Определяне на трима победители за награда безжични слушалки Philips TAPH805BK/00. 4.Определяне на един победител за награда дрон DJI MAVIC MINI. С цел избягване на всякакво съмнение изборът на победители за съответната награда се извършва по реда на изтеглянето им до изчерпване на броя на наградите от посочения ред и при спазване на посочената последователност. 7.3. Имената на Участниците избрани за Победители съобразно условията на настоящия раздел се обявяват на страницата по т.2.1. в срок до 2 работни дни считано от датата на избирането им по реда на т.7.2. Информация за победителите може да бъде открита и в официалните профили на Организатора в Инстаграм (www.instagram.com/philips.bulgaria) и Фейсбук (www.facebook.com/PhilipsBulgaria). С цел избягване на всякакво съмнение посочените профили на Организатора в социалните мрежи се използват единствено с информативна цел, като същите не се използват за осъществяване на контакт между Организатор и победители. 7.4. Освен обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Организаторът се свързва и чрез съобщение на посочения от участника при регистрацията му email. 7.5. Всеки победител трябва да отговори на съобщението на ОРГАНИЗАТОРА по т.7.4. в срок до 5 работни дни (от имейла, който е регистрирал) от получаването му като посочи необходимите лични данни по т.5.1. (три имена, адрес за доставка, телефон за контакт, а за награди на стойност над 100 лева и единен граждански номер с оглед изпълнение на нормативните изисквания за деклариране на предметни награди). Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител сред останалите участници за същата награда. РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА. 8.1. Наградите се изпращат до адреса, посочен от победителите, чрез куриер в срок до 10 дни от получаване на данните от Победителя по реда на т.7.5. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Играта. За получаване на наградата Победителят представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя и задължително касовия бон, който му е бил издаден при покупката на продукта, който Победителят е регистрирал за участие в Играта и с който е бил определен за Победител. 8.2. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него. 8.3. При получаването на награда по т.7.2. т.2, т.3 и т.4, всеки победител подписва приемо- предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя и декларира доброволното предоставяне на лични данни свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните нормативни актове относно предметната награда за която това изискване е приложимо. 8.4. Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това. 8.5. На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. РАЗДЕЛ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. 9.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Играта, като информира за това участниците чрез страницата по т.2.1. или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация или неустойка за участие в Играта. 9.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата по т.2.1., където първоначално са били публикувани. РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ 10.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно и информирано съгласие личните им данни, предоставени при регистрация и определяне на победител, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Организатора, както и негови подизпълнители за цели свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта и осъществяване на комуникация с участниците, за доставката на спечелената награда. Победители, спечелили награда, която е на стойност над 100 лева, предоставят на Организатора своите три имена и ЕГН, необходими за изпълнение на задълженията му по т. 8.5. 10.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези условия. Личните данни на участниците се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ ОРЗД за участието им в играта. Личните данни на победителите от Играта, които са спечелили предметна награда на стойност над 100 лева, се обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „в“ ОРЗД за изпълнение на задължения на ОРГАНИЗАТОРА съгласно данъчното законодателство. 10.3. С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общ регламент относно защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679(ОРЗД/GDPR), а именно: Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни; Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни; Право да изискат изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване; Право да искат ограничаването на обработката на лични данни; Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна; Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето; Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД. Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон. 10.4. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови. 10.5. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителите в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта. 10.6. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в тези Правила негов адрес/email. 10.7. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни. 10.8. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат съхранявани до един месец от приключване на Играта. Личните данни на победителите от Играта ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Играта, освен личните данни за три имена и ЕГН на участник, спечелил предметна награда на стойност над 100 лева, които ОРГАНИЗАТОРЪТ има задължение да съхранява съгласно данъчното законодателство. 10.9. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане. 10.10. Всеки участник/победител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/. 10.11. По всички въпроси свързани с настоящия раздел Участниците могат да поучат повече информация и да се свържат с Организатора чрез посочения адрес https://www.philips.bg/aw/privacy-notice.html#triggername=info_contact_us РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ 11.1. С участието си в играта участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с тях като спазват техните клаузи и регулации. 11.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждането й поради извънредни обстоятелства. 11.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на българското законодателство и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора. 11.4. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, или с който не може да бъде осъществен контакт или който не изпълни други приложими условия съгласно тези Правила. 11.5. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в играта при предоставянето на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника. РАЗДЕЛ 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 12.1. Настоящите Правила са достъпни на страницата на Организатора за периода на провеждане на Играта. 12.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство. 12.3. Всички спорове между Организаторът и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд. 12.4. Настоящите Правила влизат в сила на 01.11.2021 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Условия за участие

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), включили се в нея. 1.2. Организатор на Играта е „Филипс България” ЕООД, ЕИК 040448997, със седалище и адрес на управление: 1766 София, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София № 1, сграда 12Б, ет. 3, уебсайт: http://www.philips.bg/ (по-долу за краткост Организатор и/или Philips); РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. 2.1. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се организира и се провежда на страницата на Организатора на адрес https://www.philips.bg/c-w/promotions/oneblade-registration-campaign.html 2.2. Официалните правила са достъпни на посочената интернет страница. Допълнителна информация може да бъде получена чрез формата за контакт на адрес https://www.philips.bg/c-w/support-home/support-contact-page.html РАЗДЕЛ 3. СРОК. 3.1. Играта се провежда в периода от 01.11.2021 г. до 31.12.2021 г., вкл. 3.2. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на Играта, за което участниците ще бъдат уведомени своевременно чрез съобщение на страницата по т.2.1. РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. 4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители пряко ангажирани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). 4.2. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно, дееспособно физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на лицата посочени в 4.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст. 4.3. Участието в Играта е обвързано с покупка на стока. 4.4. С факта на включването си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в нея. 4.5. Не се допуска регистрация с фалшиви данни/профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда. 4.6. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за него, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил настоящите Правила. 4.7. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички данни/материали, подадени от тях при регистрацията за участие, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива данни/материали. Участниците нямат право да поставят (качват) на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата, на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на закона. Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално съдържание. 4.8. Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч. клеветническо, оскърбително, нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство срещу права на трети лица или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления. РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА. 5.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта е: • Закупило от търговски обект на територията на Република България продукт Philips OneBlade със следните SKU кодове: QP2520/20, QP2520/65 или QP2620/20 • Попълнило е регистрационната форма за участие на страницата по т.2.1. • Регистрирало е касовия бон за покупката в регистрационната форма на страницата по т.2.1. чрез заснемане и прикачане на снимка на касовия бон (достъп до страницата може да бъде осъществен и посредством QR код). Прикачената снимка трябва да възпроизвежда в цялост касовия бон по начин, който позволява нормалното разчитане на необходимите данни свързани с участие в Играта, съдържащи се в него, в това число дата на касовия бон, закупения продукт и номерът на касовия бон. Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта са имейл адрес, номер на уреда и касов бон от покупката. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на наградата: три имена, адрес за получаване на наградата, телефон за контакт, както и единен граждански номер с оглед данъчното облагане на съответните предметни награди. 5.2. С факта на включването си в Играта всяко лице-участник декларира, че е прочело, разбира, приело е и се задължава да спазва настоящите Правила и е предоставило доброволно необходимите лични данни. 5.3. В Играта участват всички лица, които отговарят на условията на Раздел 4 и които в периода на провеждане на Играта са: 1.Прочели и приели условията на Играта; 2.Изпълнили са условията за покупка и регистрация в страницата по т.2.1. 5.4. Всеки участник може да регистрира и да участва в разпределението на наградите еднократно, с всеки един регистриран от него касов бон, с който се удостоверява извършената покупка на посочения в т.5.1. продукт в периода на провеждане на Играта. Касов бон, който е регистриран от участник в Играта не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация. С цел избягване на всякакво съмнение всеки Участник в Играта има шанс да спечели само една награда срещу всеки един регистриран от него касов бон за покупка на един брой от продукта. 5.5. В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се регистрира в Играта като участник. РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА. 6.1. Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 314 броя, както следва: награда един брой бандана – общо 300 награди. награда един брой безжичен говорител Philips TAS5505/00 – общо 10 награди. награда един брой безжични слушалки Philips TAPH805BK/00 – общо 3 награди. награда един брой дрон DJI MAVIC MINI – общо 1 награда. 6.2. Наградите се осигуряват от Организатора. 6.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност. РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ. 7.1. След изтичане на срока по т.3.1., в срок до 20 работни дни се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите. Награди, които не са раздадени при тегленето на победители, поради недостатъчен брой участници остават нераздадени. 7.2. Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез томбола от две лица – представители, определени от Организатора, чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип - https://commentpicker.com/random-name-picker.php. Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от двамата представители. Определянето на победителите за съответната награда се извършва по реда на изтегляне на участниците при спазване на следната поредност за разпределение на наградите: 1.Определяне на триста победители сред участниците за награда бандана. 2.Определяне на десет победители за награда безжичен говорител Philips TAS5505/00. 3.Определяне на трима победители за награда безжични слушалки Philips TAPH805BK/00. 4.Определяне на един победител за награда дрон DJI MAVIC MINI. С цел избягване на всякакво съмнение изборът на победители за съответната награда се извършва по реда на изтеглянето им до изчерпване на броя на наградите от посочения ред и при спазване на посочената последователност. 7.3. Имената на Участниците избрани за Победители съобразно условията на настоящия раздел се обявяват на страницата по т.2.1. в срок до 2 работни дни считано от датата на избирането им по реда на т.7.2. Информация за победителите може да бъде открита и в официалните профили на Организатора в Инстаграм (www.instagram.com/philips.bulgaria) и Фейсбук (www.facebook.com/PhilipsBulgaria). С цел избягване на всякакво съмнение посочените профили на Организатора в социалните мрежи се използват единствено с информативна цел, като същите не се използват за осъществяване на контакт между Организатор и победители. 7.4. Освен обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Организаторът се свързва и чрез съобщение на посочения от участника при регистрацията му email. 7.5. Всеки победител трябва да отговори на съобщението на ОРГАНИЗАТОРА по т.7.4. в срок до 5 работни дни (от имейла, който е регистрирал) от получаването му като посочи необходимите лични данни по т.5.1. (три имена, адрес за доставка, телефон за контакт, а за награди на стойност над 100 лева и единен граждански номер с оглед изпълнение на нормативните изисквания за деклариране на предметни награди). Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител сред останалите участници за същата награда. РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА. 8.1. Наградите се изпращат до адреса, посочен от победителите, чрез куриер в срок до 10 дни от получаване на данните от Победителя по реда на т.7.5. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Играта. За получаване на наградата Победителят представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя и задължително касовия бон, който му е бил издаден при покупката на продукта, който Победителят е регистрирал за участие в Играта и с който е бил определен за Победител. 8.2. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него. 8.3. При получаването на награда по т.7.2. т.2, т.3 и т.4, всеки победител подписва приемо- предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя и декларира доброволното предоставяне на лични данни свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните нормативни актове относно предметната награда за която това изискване е приложимо. 8.4. Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това. 8.5. На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. РАЗДЕЛ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. 9.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Играта, като информира за това участниците чрез страницата по т.2.1. или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация или неустойка за участие в Играта. 9.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата по т.2.1., където първоначално са били публикувани. РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ 10.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно и информирано съгласие личните им данни, предоставени при регистрация и определяне на победител, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Организатора, както и негови подизпълнители за цели свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта и осъществяване на комуникация с участниците, за доставката на спечелената награда. Победители, спечелили награда, която е на стойност над 100 лева, предоставят на Организатора своите три имена и ЕГН, необходими за изпълнение на задълженията му по т. 8.5. 10.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези условия. Личните данни на участниците се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ ОРЗД за участието им в играта. Личните данни на победителите от Играта, които са спечелили предметна награда на стойност над 100 лева, се обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „в“ ОРЗД за изпълнение на задължения на ОРГАНИЗАТОРА съгласно данъчното законодателство. 10.3. С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общ регламент относно защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679(ОРЗД/GDPR), а именно: Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни; Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни; Право да изискат изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване; Право да искат ограничаването на обработката на лични данни; Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна; Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето; Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД. Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон. 10.4. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови. 10.5. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителите в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта. 10.6. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в тези Правила негов адрес/email. 10.7. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни. 10.8. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат съхранявани до един месец от приключване на Играта. Личните данни на победителите от Играта ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Играта, освен личните данни за три имена и ЕГН на участник, спечелил предметна награда на стойност над 100 лева, които ОРГАНИЗАТОРЪТ има задължение да съхранява съгласно данъчното законодателство. 10.9. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане. 10.10. Всеки участник/победител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/. 10.11. По всички въпроси свързани с настоящия раздел Участниците могат да поучат повече информация и да се свържат с Организатора чрез посочения адрес https://www.philips.bg/aw/privacy-notice.html#triggername=info_contact_us РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ 11.1. С участието си в играта участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с тях като спазват техните клаузи и регулации. 11.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждането й поради извънредни обстоятелства. 11.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на българското законодателство и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора. 11.4. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, или с който не може да бъде осъществен контакт или който не изпълни други приложими условия съгласно тези Правила. 11.5. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в играта при предоставянето на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника. РАЗДЕЛ 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 12.1. Настоящите Правила са достъпни на страницата на Организатора за периода на провеждане на Играта. 12.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство. 12.3. Всички спорове между Организаторът и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд. 12.4. Настоящите Правила влизат в сила на 01.11.2021 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Краен срок за участие: 31 Декември 2021

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай