Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете електрически тротинетки и 100 комплекта с чаши Granini


Спечелете електрически тротинетки и 100 комплекта с чаши Granini

„Празниците обичат Granini“

Лицата, желаещи да участват в Играта, трябва да се запознаят с условията й, изложени по-долу и наричани „Официални Правила

1.Организатор на Играта и официални правила.

Национална дигитална кампания –„Празниците обичат Granini“, наричана по-долу „Играта“, се организира от „ДЕВИН“ ЕАД, с ЕИК 040428304, гр. Девин, ул. Васил Левски 6, наричан по-долу „ Организатор“, с подизпълнител “БИ ПЛЮС АР” ООД, с ЕИК 203772137.

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта. С включването в настоящата Игра се приема от Организатора, че участникът е запознат с настоящитеОфициални правила и се е съгласил да ги спазва. Официалните правила са достъпни за целия период на Играта на сайта официалната страница на Granini - https://promo.granini.bg/

Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта: https://promo.granini.bg/

2. Територия на провеждане на Играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Всички детайли по провеждането на Играта и раздаване на наградите на печелившите участници са достъпни на сайта: https://promo.granini.bg/

3.Продължителност на Играта

Играта стартира на 04.04.2022 г. и се провежда до 31.05.2022 г. включително.

4. Описание на наградите

Наградите, които ще бъдат разпределени по време на Играта са общо 103 на брой.

  • 100 комплекта чаши Granini /2 чаши в комплект/
  • 3 електрически тротинетки

Всеки печеливш участник може да спечели само по една награда.

5. Право на участие. Механизъм.

Играта е отворена за участие на всички физически лица навършили 18-годишна възраст, с местоживеене територията на Република България, с изключение на служителите на Девин ЕАД и рекламна агенция “БИ ПЛЮС АР” ООД, както и членове на семействата им.

За да се включат в Играта участниците следва да приемат настоящите Официални правила.

Всеки, желаещ да участва в Играта „Празниците обичат Granini“ следва да регистрира касова бележка от покупката на 2 сока Granini 1л., качвайки снимка на касовата бележка на сайта promo.granini.bg. Всеки потребител, закупил 2 сока Granini 1л., има право да се регистрира неограничен брой пъти в сайта granini.bg за участие в Играта с различни касови бележки, което му носи допълнителен шанс за получаване на награда. Преди регистрацията на касовата бележка всеки участник следва да се съгласи с настоящите правила. Включвайки се в Играта и съгласявайки се с настоящите Официални правила, участниците автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (три имена, имейл, телефон и адрес) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите и изпращане на наградите. Наградите ще бъдат теглени на случаен лотариен принцип чрез специален софтуер, както следва:

- 18.04.2022 – 1 електрическа тротинетка и 34 комплекта чаши Granini, 2 чаши в комплект

- 16.05.2022 – 1 електрическа тротинетка и 34 комплекта чаши Granini, 2 чаши в комплект

- 31.05.2022 – 1 електрическа тротинетка и 34 комплекта чаши Granini, 2 чаши в комплект

Печелившите лица ще бъдат обявени на официалната страницата на Granini Bulgaria: https://promo.granini.bg/

6. Процедура за предаване и получаване на наградите

Представител на Организатора на Играта или негов подизпълнител ще се свърже чрез имейл съобщение на представения от участника имейл в регистрационната форма за участие, за да организира предоставянето на наградата чрез куриер, в рамките на 30 работни дни след обявяването на победителите на официалната страница на Granini – https://promo.granini.bg/. Участници, които нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

Наградата се получава на посочения от съответния участник адрес за доставка. В случай, че печеливш участник не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора, той губи правото си да получи своята награда. В този случай Организаторът има право да изтегли нов печеливш.

7. Печеливши и обявяване

Печелившите в Играта ще се определят на произволен принцип – чрез томбола. Обявяването на печелившите ще се извършва с публикуването на техните имена в сайта promo.granini.bg и Facebook страницата на Granini на 01.06.2021 г.

При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.

8.Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди.

9. Прекратяване на Играта

Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни от или противоречащи на зададените в Правилата.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Организаторът на играта и неговият подизпълнител си запазват правото да дисквалифицират съответния участник или участници, да свалят от игра неговите/нейните участия и да го/я лишат от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.

Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч. клеветническо, оскърбително, нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления или закононарушения.

10. Съдебни спорове:

Всички спорове между Организатора и участници в Играта се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

11. Публичност и лични данни

11.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни http://devinmineralna.bg/privacy-policy/ , с настоящото Организаторът информира участниците в Играта относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Организатора, неговия подизпълнител “БИ ПЛЮС АР“ ООД и куриерска фирма „Спиди“ АД във връзка с провеждането на Играта и предоставяне на наградите. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани само за целите на Играта и в съответствие с Политиката за защита на личните данни на „Девин“ ЕАД и всички законови изисквания.

11.2. За целите на получаването на награда от Играта, Организаторът събира и обработва следните данни от печелившите участници: три имена, е-мейл адрес, адрес и телефонен номер.

Организаторът събира и обработва личните данни въз основа на това, че участникът се е запознал с настоящите Официални правила и лично и доброволно е предоставил данните си с е цел получаване на награда.

С включването в Играта всеки участник се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, както и запознат с Политиката за защита на личните данни на „Девин“ ЕАД.

11.3. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни на участниците ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

11.4. Организаторът обработва личните данни на участниците в Играта за целите на:

•последващата идентификация за предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

11.5. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно и чрез възлагане на неговия подизпълнител “БИ ПЛЮС АР” ООД, и куриерска фирма „Спиди“ АД, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.

12. Политиката за защита на личните данни на ДЕВИН ЕАД е достъпна на адрес: http://devinmineralna.bg/privacy-policy/ Съгласието с настоящите Официални правила съставлява съгласие и с Политиката за защита на личните данни на „Девин“ ЕАД.


Условия за участие

„Празниците обичат Granini“

Лицата, желаещи да участват в Играта, трябва да се запознаят с условията й, изложени по-долу и наричани „Официални Правила

1.Организатор на Играта и официални правила.

Национална дигитална кампания –„Празниците обичат Granini“, наричана по-долу „Играта“, се организира от „ДЕВИН“ ЕАД, с ЕИК 040428304, гр. Девин, ул. Васил Левски 6, наричан по-долу „ Организатор“, с подизпълнител “БИ ПЛЮС АР” ООД, с ЕИК 203772137.

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта. С включването в настоящата Игра се приема от Организатора, че участникът е запознат с настоящитеОфициални правила и се е съгласил да ги спазва. Официалните правила са достъпни за целия период на Играта на сайта официалната страница на Granini - https://promo.granini.bg/

Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта: https://promo.granini.bg/

2. Територия на провеждане на Играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Всички детайли по провеждането на Играта и раздаване на наградите на печелившите участници са достъпни на сайта: https://promo.granini.bg/

3.Продължителност на Играта

Играта стартира на 04.04.2022 г. и се провежда до 31.05.2022 г. включително.

4. Описание на наградите

Наградите, които ще бъдат разпределени по време на Играта са общо 103 на брой.

  • 100 комплекта чаши Granini /2 чаши в комплект/
  • 3 електрически тротинетки

Всеки печеливш участник може да спечели само по една награда.

5. Право на участие. Механизъм.

Играта е отворена за участие на всички физически лица навършили 18-годишна възраст, с местоживеене територията на Република България, с изключение на служителите на Девин ЕАД и рекламна агенция “БИ ПЛЮС АР” ООД, както и членове на семействата им.

За да се включат в Играта участниците следва да приемат настоящите Официални правила.

Всеки, желаещ да участва в Играта „Празниците обичат Granini“ следва да регистрира касова бележка от покупката на 2 сока Granini 1л., качвайки снимка на касовата бележка на сайта promo.granini.bg. Всеки потребител, закупил 2 сока Granini 1л., има право да се регистрира неограничен брой пъти в сайта granini.bg за участие в Играта с различни касови бележки, което му носи допълнителен шанс за получаване на награда. Преди регистрацията на касовата бележка всеки участник следва да се съгласи с настоящите правила. Включвайки се в Играта и съгласявайки се с настоящите Официални правила, участниците автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (три имена, имейл, телефон и адрес) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите и изпращане на наградите. Наградите ще бъдат теглени на случаен лотариен принцип чрез специален софтуер, както следва:

- 18.04.2022 – 1 електрическа тротинетка и 34 комплекта чаши Granini, 2 чаши в комплект

- 16.05.2022 – 1 електрическа тротинетка и 34 комплекта чаши Granini, 2 чаши в комплект

- 31.05.2022 – 1 електрическа тротинетка и 34 комплекта чаши Granini, 2 чаши в комплект

Печелившите лица ще бъдат обявени на официалната страницата на Granini Bulgaria: https://promo.granini.bg/

6. Процедура за предаване и получаване на наградите

Представител на Организатора на Играта или негов подизпълнител ще се свърже чрез имейл съобщение на представения от участника имейл в регистрационната форма за участие, за да организира предоставянето на наградата чрез куриер, в рамките на 30 работни дни след обявяването на победителите на официалната страница на Granini – https://promo.granini.bg/. Участници, които нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

Наградата се получава на посочения от съответния участник адрес за доставка. В случай, че печеливш участник не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора, той губи правото си да получи своята награда. В този случай Организаторът има право да изтегли нов печеливш.

7. Печеливши и обявяване

Печелившите в Играта ще се определят на произволен принцип – чрез томбола. Обявяването на печелившите ще се извършва с публикуването на техните имена в сайта promo.granini.bg и Facebook страницата на Granini на 01.06.2021 г.

При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.

8.Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди.

9. Прекратяване на Играта

Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни от или противоречащи на зададените в Правилата.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Организаторът на играта и неговият подизпълнител си запазват правото да дисквалифицират съответния участник или участници, да свалят от игра неговите/нейните участия и да го/я лишат от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.

Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч. клеветническо, оскърбително, нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления или закононарушения.

10. Съдебни спорове:

Всички спорове между Организатора и участници в Играта се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

11. Публичност и лични данни

11.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни http://devinmineralna.bg/privacy-policy/ , с настоящото Организаторът информира участниците в Играта относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Организатора, неговия подизпълнител “БИ ПЛЮС АР“ ООД и куриерска фирма „Спиди“ АД във връзка с провеждането на Играта и предоставяне на наградите. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани само за целите на Играта и в съответствие с Политиката за защита на личните данни на „Девин“ ЕАД и всички законови изисквания.

11.2. За целите на получаването на награда от Играта, Организаторът събира и обработва следните данни от печелившите участници: три имена, е-мейл адрес, адрес и телефонен номер.

Организаторът събира и обработва личните данни въз основа на това, че участникът се е запознал с настоящите Официални правила и лично и доброволно е предоставил данните си с е цел получаване на награда.

С включването в Играта всеки участник се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, както и запознат с Политиката за защита на личните данни на „Девин“ ЕАД.

11.3. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни на участниците ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

11.4. Организаторът обработва личните данни на участниците в Играта за целите на:

•последващата идентификация за предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

11.5. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно и чрез възлагане на неговия подизпълнител “БИ ПЛЮС АР” ООД, и куриерска фирма „Спиди“ АД, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.

12. Политиката за защита на личните данни на ДЕВИН ЕАД е достъпна на адрес: http://devinmineralna.bg/privacy-policy/ Съгласието с настоящите Официални правила съставлява съгласие и с Политиката за защита на личните данни на „Девин“ ЕАД.Краен срок за участие: 31 Май 2022

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай