Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете куфар, раница за пикник или шезлонг


Спечелете куфар, раница за пикник или шезлонг

Раздел 2. Цели на промоцията и участващи продукти

Линекс Форте — 14 капсули

Линекс Гастро — 16 капсули; 32 капсули

Линекс Бебе — 10 сашета; 20 сашета; 8 мл. капки

Линекс Имуно — 20 капсули

2.2. Условие за участие в Промоцията е едновременното закупуване на поне две опаковки от които и да е от горните продукти с марка Линекс (наричани по-долу "Линекс"), включително две опаковки от един и същ или от различни продукти Линекс, по избор на потребителя.

Раздел 3. Период на промоцията

3.1. Промоцията ще бъде проведена през периода от 15.06.2017 г. до 15.08.2017 г. Потребителите ще имат възможност да участват в Промоцията, ако през горния срок са закупили 2 опаковки Линекс и до 20.08.2017 г. са изпратили съобщение по електронната поща до Изпълнителя съгласно условията на Раздел 6, Раздел 7 и Раздел 8 по-долу.

3.2. Промоцията може да бъде прекратена предсрочно при условията на Раздел 10 от настоящите Официални правила.

Раздел 4. Териториален обхват на промоцията и участващи обекти

4.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

4.2. В Промоцията ще участват някои търговски обекти (аптеки, дрогерии) на територията на България, които са приели да участват в Промоцията и да спазват настоящите Официални правила ("Обекти, участващи в Промоцията").

4.3. С цел избягване на съмнения, Организаторът изрично уведомява потребителите, че не всички търговски обекти на територията на България, в които се предлагат продукти Линекс, ще участват в Промоцията. Ако желае да участва в Промоцията, потребителят следва да се увери преди закупуването на Продуктите дали съответният обект участва в Промоцията. Организаторът ще положи усилия в Обектите, участващи в Промоцията, да бъдат поставени промоционални плакати или други материали, които указват, че съответният обект участва в Промоцията. Информация за Обектите, участващи в Промоцията, може да бъде получена от Организатора на телефон 02/970 47 47.


Условия за участие

Раздел 5. Награди

5.1. Участниците в Промоцията ще имат възможност да спечелят на случаен принцип и съгласно условията на Промоцията някоя от следните награди (наричани заедно "Наградите", а поотделно — "Награда"), които ще бъдат осигурени от Организатора:

  1. Куфар 34×16×49 cм. — 10 бр.;
  2. Раница за пикник 27×14×37 см. — 50 бр.;
  3. Шезлонг 47×60×62 см. — 100 бр.

5.2. Организаторът ще разпространи в Обектите, участващи в Промоцията, общо до 100 000 (сто хиляди) броя скреч карти. 160 (сто и шестдесет) бр.от горните карти ще бъдат печеливши и ще съдържат означение за спечелването на някоя от посочените по-горе Награди. Скреч картите, в това число и печелившите такива, ще бъдат разпределени между Обектите, участващи в Промоцията, на случаен принцип.

Раздел 6. Право на участие в промоцията

6.1. Право на участие в Промоцията имат всички физически лица, които през периода на Промоцията, посочен в т. 3.1 по-горе, са закупили в Обект, участващ в Промоцията, едновременно 2 или повече опаковки от които и да е продукти Линекс, и са навършили 18 години към момента на покупката.

6.2. Служители на Организатора, на Изпълнителя, на наетия от последния куриер, който ще доставя Наградите, други лица, които по някакъв начин, директно или индиректно, са свързани с организирането или провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства, както и медицински специалисти, в това число, но не само: лекари, медицински сестри, фармацевти и помощник-фармацевти, нямат право да участват в Промоцията и да получават Награди. За целите на настоящите Официални правила "член на семейство" включва ненавършилите пълнолетие лица, съпрузите и лицата, живеещи във фактическо съжителство или в едно домакинство със служителя.

6.3. Участниците имат право на повече от едно участие в Промоцията, при последващи покупки на Линекс, които отговарят на условията съгласно настоящите Официални правила.

Раздел 7. Участие в промоцията

7.1. Участникът, закупил едновременно най-малко две опаковки от включените в Промоцията продукти Линекс, в Обект, участващ в Промоцията, съгласно описаните по-горе условия, следва да поиска от лицето, което му е продало продуктите, да му бъде предоставена скреч карта за участие в Промоцията.

7.2. При една покупка може да бъде получена само една скреч карта, независимо от броя и стойността на закупените продукти. Участникът следва да запази касовата бележка за покупката, скреч картата, както и външните картонени опаковки на закупените продукти Линекс, за да може да получи евентуално спечелена Награда.

7.3. Участникът следва да изтрие указаната зона в скреч картата, за да разбере дали печели Награда или не. Възможните надписи под указаната за изтриване зона в скреч картата са: 
7.3.1. "Честито! Ти спечели куфар!" — на общо 10 скреч карти в рамките на Промоцията; 
7.3.2. "Честито! Ти спечели раница за пикник!" — на общо 50 скреч карти в рамките на Промоцията; 
7.3.3. "Честито! Ти спечели шезлонг!" — на общо 100 скреч карти в рамките на Промоцията; 
7.3.4. "Съжаляваме, не печелиш награда." — на всички останали скреч карти.

7.4. Не е необходимо скреч картата да бъде изтривана в Обекта, участващ в Промоцията, нито служители на горния Обект да бъдат уведомявани за резултата от участието и евентуалното спечелване на Награда, тъй като Наградите ще бъдат раздавани от Изпълнителя съгласно условията на Раздел 8 по-долу, а не в Обектите, участващи в Промоцията.Краен срок за участие: 15 Август 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#2 написа:
на 12.07.2017 г. 15:27

закупувала съм го за детето

#1 написа:
на 30.06.2017 г. 14:47

Опитвала съм го