Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете прахосмукачки Flexxo Gen2 28Vmax Синьо BBH3K2800 от Bosch


Спечелете прахосмукачки Flexxo Gen2 28Vmax Синьо BBH3K2800 от Bosch

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ »ОЦЕНИ И СПЕЧЕЛИ НАГРАДА« 1. Общи положения Тези правила уреждат провеждането на кампания с награди »Оцени и спечели награда« (Bosch Review) (наричана по-нататък в текста: "Кампанията"), с Организатор БСХ Домакински уреди България ЕООД, ЕИК 201796449, бул. Черни връх 51Б, ФПИ Бизнес Център, 1407 София, България (наричано по-нататък в текста: "Организатор"). Кампанията с награди се провежда от 01.01.2023 г., 0:00 часа до 30.06.2023 г., 23:59 часа включително в Република България на интернет страница: www.bosch-home.bg. Целта на Кампанията е промоция на домакинските уреди с марка "BOSCH". Настоящите Правила на Кампанията („Правила“) са достъпни на адрес: https://www.boschhome.bg/specials/write-a-review. 2. Право на участие и условия за участие Право на участие в Кампанията имат всички пълнолетни физически лица с настоящ адрес в Република България (наричани по-нататък в текста: "Участници"), които направят ревю (текстов коментар) за който и да е актуален домакински уред с марка "Bosch", който е наличен на интернет страницата www.boschhome.bg. Публикуването на ревю не изисква закупуване уред с марка Bosch, нито регистрация от Участниците в програмата My Bosch, а единствено публикуване на текстов коментар под продукт на Bosch, оценка на съответния продукт от 1 до 5 и предоставяне на лични данни за обратна връзка. Коментар за уред на уебсайта https://www.bosch-home.bg/specials/write-a-review, може да бъде оставен чрез попълване на електронната форма, която се зарежда при натискане на бутона „Напишете оценка“. Един Участник има право да направи едно ревю за един етап. В случай, че Участник направи повече от едно ревю в един етап, всички ревюта, след първоначалното, няма да участват при оценката на Организатора по т.3.2 по-долу, съответно – няма да участват за спечелване на награда по т.4 по-долу. Участникът, направил ревю в един етап, има право да участва за спечелване на награда и в следващ етап, с ново ревю. Участниците могат да оставят един коментар за един уред за всички етапи на Кампанията. Участници с нечетливи, непълни или по друг начин грешни данни, попълнени в електронната форма за оставяне на коментар, нямат право на участие в Кампанията. Данните в електронната форма се изписват разбираемо, без съкращения, на кирилица. Данни, изписани на латиница (с изключение на имейл адреса на Участника), няма да бъдат разглеждани. Коментарите следва: да не касаят клиентското обслужване; да не бъдат публикувани повече от веднъж; да не съдържат спам; да не съдържат нецензурни думи и изрази; да не касаят доставката на уреда; да не съдържат линкове; да не споменават конкурентни на Bosch марки; да не съдържат информация за 2 цена; да не касаят промоции и оферти; да не са на език, различен от българския; да не съдържат лична информация за Участника; да не се отнасят за сервизно обслужване на уреди Bosch; да не съдържат прикачени към текстовата част на коментара снимки, които не кореспондират с текста на коментара; да са информативни; да няма разминавания в описанието на продукта, за който се отнасят; да са написани от лица над 18г.; да се отнасят точно за продукта, който е отбелязан; дадената оценка със звезди и текстът на коментара да си кореспондират; да не споменават търговската верига, от която уреда е закупен. Коментари, които не отговарят на горните изисквания, не могат да участват в Кампанията, за което Участниците ще бъдат информирани от Организатора чрез имейл на посочения от тях електронен адрес. Служители на БСХ Домакински уреди България ЕООД и членове на техните семейства (съпруг/а, деца, включително и осиновени, внуци, братя, сестри и осиновители на служителя) нямат право да участват в Кампанията, както и упълномощени от Организатора рекламни агенции, и техните служители, и ръководни кадри. 3. Протичане на Кампанията с награди 3.1. Етапи на Кампанията Кампанията » Оцени и спечели награда « ще се проведе в 6 етапа. Етапите се провеждат в следните времеви интервали: - ревюта на уреди, публикувани от 1.1.2023 г., 0:00 до 31.1.2023 г., 23:59. - ревюта на уреди, публикувани от 1.2.2023 г., 0:00 до 28.2.2023 г., 23:59. - ревюта на уреди, публикувани от 1.3.2023 г., 0:00 до 31.3.2023 г., 23:59. - ревюта на уреди, публикувани от 1.4.2023 г., 0:00 до 30.4.2023 г., 23:59. - ревюта на уреди, публикувани от 1.5.2023 г., 0:00 до 31.5.2023 г., 23:59. - ревюта на уреди, публикувани от 1.6.2023 г., 0:00 до 30.6.2023 г., 23:59. 3.2 Оценка на ревюта След изтичане на всеки етап, Организаторът извършва оценяване на трите най-добри ревюта, публикувани за съответния етап. Критерият за оценка е полезността и информативността на коментара за потенциалните купувачи на оценявания уред. Всеки от Участниците, който е оценен като един от трите най-добри коментара за съответния етап, получава наградата, посочена в т.4 по-долу. Комисията на Организатора, която извършва оценката на ревютата, се състои от трима служители на Организатора. Организаторът обявява печелившите ревюта на www.bosch-home.bg. 4. Награди 1. етап (избор на 3-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.1.2023 г., 0:00 до 31.1.2023 г., 23:59: 3 x BBH3ZOO28 (препоръчителна цена на дребно: 479лв., с ДДС.) 2. етап (избор на 3-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.2.2023 г., 0:00 до 28.2.2023 г., 23:59: 3 x MUMS2EW30 (препоръчителна цена на дребно: 499лв., с ДДС) 3 3. етап (избор на 3-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.3.2023 г., 0:00 до 31.3.2023 г., 23:59.: 3 x BBH3K2800 (препоръчителна цена на дребно: 449лв., с ДДС) 4. етап (избор на 3-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.4.2023 г., 0:00 до 30.4.2023 г., 23:59: 3 x MC812M844 (препоръчителна цена на дребно: 459лв., с ДДС) 5. етап (избор на 3-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.5.2023 г., 0:00 до 31.5.2023 г., 23:59: 3 x BCS712XXL (препоръчителна цена на дребно: 779лв., с ДДС.) 6. етап (избор на 3-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.6.2023 г., 0:00 до 30.6.2023 г., 23:59: 3 x BBS8214PET (препоръчителна цена на дребно: 999лв., с ДДС) 5. Други правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да не предостави награда на печеливш Участник, ако: - се появи оправдано съмнение в достоверността на данните на Участника или - се установи, че печелившият Участник не отговаря на условията, посочени в тези Правила или - в случай, че след изпращане на и-мейл от Организатора, с който Участникът се уведомява, че е печеливш, Участникът не предостави адрес за доставка на наградата. Печелившите Участници нямат право да изискват различни по вид и количество награди от тези, посочени в настоящите Правила. Наградите не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица. Организаторът не поема отговорност във връзка с използването и употребата на наградите, освен отговорността, която се дължи по закон. Печелившите Участници ще бъдат уведомени с и-мейл на електронната поща, която са посочили при публикуване на направеното от тях ревю, не по-късно от десет работни дни след датата на определяне на печелившите Участници за съответния етап. В и-мейла на Организатора до Участника ще се съдържа искане за предоставяне на адрес за доставка на наградата. Ако печелившият Участник не изпрати адрес за доставка в срок от един месец след изпращане на и-мейла от Организатора, Организаторът има право да не му/й предостави наградата. В такъв случай печелившият Участник също няма право да получи каквато и да е друга компенсация, както и наградата няма да бъде присъдена на друг Участник. Изпращането на Наградата се извършва по куриер на посочения от Участника адрес. При грешки в адреса на Участника, той/тя няма право на повторно изпращане на наградата. В случай на непотърсена награда от печеливш Участник, последната се пази в куриерското дружество до изтичането на определен от куриера срок, след което се връща на Организатора. В случай на невъзможност за изпращане на награда до печеливш Участник, по причина, за която Организаторът или куриерът не отговарят, печелившият Участник губи правото си да получи наградата. Организаторът не носи отговорност за евентуални щети, които Участникът би могъл да понесе заради логистични пречки, технически и други проблеми, възникнали при Участника, без вина на Организатора. Организаторът не носи отговорност за нефункционирането или непълното функциониране на електронната поща на Участника. 4 Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя правилата на Кампанията, ако това е необходимо по технически или търговски причини или заради други причини. Всички евентуални промени и новини, свързани с Кампанията, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Организатора www.bosch-home.bg и ще влизат в сила, считано от тяхното публикуване. 6. Защита на личните данни БСХ Домакински уреди България ЕООД спазва стриктно защитата на личните данни, поради което личните данни на Участниците ще бъдат обработени с голямо внимание и в съответствие с валидните нормативни предписания за защита на личните данни. 7. Други За всички неуредени от настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София. Телефон за информация във връзка с Кампанията: 0700 20 817, от понеделник до събота от 08:00 до 20:00 часа.

Условия за участие

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ »ОЦЕНИ И СПЕЧЕЛИ НАГРАДА« 1. Общи положения Тези правила уреждат провеждането на кампания с награди »Оцени и спечели награда« (Bosch Review) (наричана по-нататък в текста: "Кампанията"), с Организатор БСХ Домакински уреди България ЕООД, ЕИК 201796449, бул. Черни връх 51Б, ФПИ Бизнес Център, 1407 София, България (наричано по-нататък в текста: "Организатор"). Кампанията с награди се провежда от 01.01.2023 г., 0:00 часа до 30.06.2023 г., 23:59 часа включително в Република България на интернет страница: www.bosch-home.bg. Целта на Кампанията е промоция на домакинските уреди с марка "BOSCH". Настоящите Правила на Кампанията („Правила“) са достъпни на адрес: https://www.boschhome.bg/specials/write-a-review. 2. Право на участие и условия за участие Право на участие в Кампанията имат всички пълнолетни физически лица с настоящ адрес в Република България (наричани по-нататък в текста: "Участници"), които направят ревю (текстов коментар) за който и да е актуален домакински уред с марка "Bosch", който е наличен на интернет страницата www.boschhome.bg. Публикуването на ревю не изисква закупуване уред с марка Bosch, нито регистрация от Участниците в програмата My Bosch, а единствено публикуване на текстов коментар под продукт на Bosch, оценка на съответния продукт от 1 до 5 и предоставяне на лични данни за обратна връзка. Коментар за уред на уебсайта https://www.bosch-home.bg/specials/write-a-review, може да бъде оставен чрез попълване на електронната форма, която се зарежда при натискане на бутона „Напишете оценка“. Един Участник има право да направи едно ревю за един етап. В случай, че Участник направи повече от едно ревю в един етап, всички ревюта, след първоначалното, няма да участват при оценката на Организатора по т.3.2 по-долу, съответно – няма да участват за спечелване на награда по т.4 по-долу. Участникът, направил ревю в един етап, има право да участва за спечелване на награда и в следващ етап, с ново ревю. Участниците могат да оставят един коментар за един уред за всички етапи на Кампанията. Участници с нечетливи, непълни или по друг начин грешни данни, попълнени в електронната форма за оставяне на коментар, нямат право на участие в Кампанията. Данните в електронната форма се изписват разбираемо, без съкращения, на кирилица. Данни, изписани на латиница (с изключение на имейл адреса на Участника), няма да бъдат разглеждани. Коментарите следва: да не касаят клиентското обслужване; да не бъдат публикувани повече от веднъж; да не съдържат спам; да не съдържат нецензурни думи и изрази; да не касаят доставката на уреда; да не съдържат линкове; да не споменават конкурентни на Bosch марки; да не съдържат информация за 2 цена; да не касаят промоции и оферти; да не са на език, различен от българския; да не съдържат лична информация за Участника; да не се отнасят за сервизно обслужване на уреди Bosch; да не съдържат прикачени към текстовата част на коментара снимки, които не кореспондират с текста на коментара; да са информативни; да няма разминавания в описанието на продукта, за който се отнасят; да са написани от лица над 18г.; да се отнасят точно за продукта, който е отбелязан; дадената оценка със звезди и текстът на коментара да си кореспондират; да не споменават търговската верига, от която уреда е закупен. Коментари, които не отговарят на горните изисквания, не могат да участват в Кампанията, за което Участниците ще бъдат информирани от Организатора чрез имейл на посочения от тях електронен адрес. Служители на БСХ Домакински уреди България ЕООД и членове на техните семейства (съпруг/а, деца, включително и осиновени, внуци, братя, сестри и осиновители на служителя) нямат право да участват в Кампанията, както и упълномощени от Организатора рекламни агенции, и техните служители, и ръководни кадри. 3. Протичане на Кампанията с награди 3.1. Етапи на Кампанията Кампанията » Оцени и спечели награда « ще се проведе в 6 етапа. Етапите се провеждат в следните времеви интервали: - ревюта на уреди, публикувани от 1.1.2023 г., 0:00 до 31.1.2023 г., 23:59. - ревюта на уреди, публикувани от 1.2.2023 г., 0:00 до 28.2.2023 г., 23:59. - ревюта на уреди, публикувани от 1.3.2023 г., 0:00 до 31.3.2023 г., 23:59. - ревюта на уреди, публикувани от 1.4.2023 г., 0:00 до 30.4.2023 г., 23:59. - ревюта на уреди, публикувани от 1.5.2023 г., 0:00 до 31.5.2023 г., 23:59. - ревюта на уреди, публикувани от 1.6.2023 г., 0:00 до 30.6.2023 г., 23:59. 3.2 Оценка на ревюта След изтичане на всеки етап, Организаторът извършва оценяване на трите най-добри ревюта, публикувани за съответния етап. Критерият за оценка е полезността и информативността на коментара за потенциалните купувачи на оценявания уред. Всеки от Участниците, който е оценен като един от трите най-добри коментара за съответния етап, получава наградата, посочена в т.4 по-долу. Комисията на Организатора, която извършва оценката на ревютата, се състои от трима служители на Организатора. Организаторът обявява печелившите ревюта на www.bosch-home.bg. 4. Награди 1. етап (избор на 3-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.1.2023 г., 0:00 до 31.1.2023 г., 23:59: 3 x BBH3ZOO28 (препоръчителна цена на дребно: 479лв., с ДДС.) 2. етап (избор на 3-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.2.2023 г., 0:00 до 28.2.2023 г., 23:59: 3 x MUMS2EW30 (препоръчителна цена на дребно: 499лв., с ДДС) 3 3. етап (избор на 3-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.3.2023 г., 0:00 до 31.3.2023 г., 23:59.: 3 x BBH3K2800 (препоръчителна цена на дребно: 449лв., с ДДС) 4. етап (избор на 3-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.4.2023 г., 0:00 до 30.4.2023 г., 23:59: 3 x MC812M844 (препоръчителна цена на дребно: 459лв., с ДДС) 5. етап (избор на 3-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.5.2023 г., 0:00 до 31.5.2023 г., 23:59: 3 x BCS712XXL (препоръчителна цена на дребно: 779лв., с ДДС.) 6. етап (избор на 3-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.6.2023 г., 0:00 до 30.6.2023 г., 23:59: 3 x BBS8214PET (препоръчителна цена на дребно: 999лв., с ДДС) 5. Други правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да не предостави награда на печеливш Участник, ако: - се появи оправдано съмнение в достоверността на данните на Участника или - се установи, че печелившият Участник не отговаря на условията, посочени в тези Правила или - в случай, че след изпращане на и-мейл от Организатора, с който Участникът се уведомява, че е печеливш, Участникът не предостави адрес за доставка на наградата. Печелившите Участници нямат право да изискват различни по вид и количество награди от тези, посочени в настоящите Правила. Наградите не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица. Организаторът не поема отговорност във връзка с използването и употребата на наградите, освен отговорността, която се дължи по закон. Печелившите Участници ще бъдат уведомени с и-мейл на електронната поща, която са посочили при публикуване на направеното от тях ревю, не по-късно от десет работни дни след датата на определяне на печелившите Участници за съответния етап. В и-мейла на Организатора до Участника ще се съдържа искане за предоставяне на адрес за доставка на наградата. Ако печелившият Участник не изпрати адрес за доставка в срок от един месец след изпращане на и-мейла от Организатора, Организаторът има право да не му/й предостави наградата. В такъв случай печелившият Участник също няма право да получи каквато и да е друга компенсация, както и наградата няма да бъде присъдена на друг Участник. Изпращането на Наградата се извършва по куриер на посочения от Участника адрес. При грешки в адреса на Участника, той/тя няма право на повторно изпращане на наградата. В случай на непотърсена награда от печеливш Участник, последната се пази в куриерското дружество до изтичането на определен от куриера срок, след което се връща на Организатора. В случай на невъзможност за изпращане на награда до печеливш Участник, по причина, за която Организаторът или куриерът не отговарят, печелившият Участник губи правото си да получи наградата. Организаторът не носи отговорност за евентуални щети, които Участникът би могъл да понесе заради логистични пречки, технически и други проблеми, възникнали при Участника, без вина на Организатора. Организаторът не носи отговорност за нефункционирането или непълното функциониране на електронната поща на Участника. 4 Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя правилата на Кампанията, ако това е необходимо по технически или търговски причини или заради други причини. Всички евентуални промени и новини, свързани с Кампанията, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Организатора www.bosch-home.bg и ще влизат в сила, считано от тяхното публикуване. 6. Защита на личните данни БСХ Домакински уреди България ЕООД спазва стриктно защитата на личните данни, поради което личните данни на Участниците ще бъдат обработени с голямо внимание и в съответствие с валидните нормативни предписания за защита на личните данни. 7. Други За всички неуредени от настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София. Телефон за информация във връзка с Кампанията: 0700 20 817, от понеделник до събота от 08:00 до 20:00 часа.

Краен срок за участие: 31 Март 2023

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай