Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете проектори, тонколонки и ваучери за приключения


Спечелете проектори, тонколонки и ваучери за приключения

NIVEAMENОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛАна Играта„ЗАРЕДИ СЕ С ЕМОЦИЯ“РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТАИОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА1.1.Играта„Зареди се с емоция“ (Играта) се организира и провежда от „Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин“ No 1, Телус Тауър, ет. 11 („Организатор на Играта“). 1.2.Игратаще се проведе чрез описания в РАЗДЕЛ 6 механизъм.1.3.С участието си в ИгратаУчастниците приематда спазват условията на изложените по-долу официални правила на Играта(„Официални правила“). Официалните правила сапублично оповестени на следната интернет страница:www.nivea.bg/mennationalза целия период на валидност на Играта. Организаторътна Игратаси запазва правото да допълва или променя Официалните правилапо всяко време, катопромените влизат в сила оттяхното оповестяване–датата на публикуването им на интернет-страницатаwww.nivea.bg/mennational. РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТАИ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ2.1.Игратасе провежда в периода от 26.05.2022г. до03.07.2022г., като участващи обекти за Играта са всички търговски обекти на територията на Република България, в които се продават продукти с марката „NIVEAMEN“.В играта може да участват всички потребители, закупили продукти с марка „NIVEAMEN“на стойност минимум 19лв. с ДДС независимо от търговския обект, от който са закупени. Детайли за Игратаса описани в РАЗДЕЛ 6.РАЗДЕЛ 3. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОДУКТИ3.1.В Игратаучастват всички продукти с марка „NIVEAMEN“.РАЗДЕЛ 4.НАГРАДИ4.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени в настоящата Игра, са следните:а. 3броя Samsung The Freestyle SP-LSP3B;б. 30 броя портативна тонколонаJBL Go3;в. 30 ваучерана стойност 150 лева всеки за skyvision.bgРАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
25.1.В Игратамогат да участват всичкидееспособнифизически лица,навършили 18 годиникъм момента на покупката, които пребивават на територията на Република България. 5.2.Служителите на Организатора, както и техните съпрузи ироднинипо права или съребрена линия до четвърта степен, нямат право да участват в Играта. РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА6.1. При еднократна покупка на продукти NIVEAMENна обща стойност минимум 19лв.с ДДСот който и да е търговски обект в страната,клиентътима възможност да участва в Играта заспечелване на една от наградитеот т.4.1.За да се регистрира, всеки клиент следва да влезе наwww.nivea.bg/mennationalи да въведесвоитетриимена, e-mail,телефон за връзка, номери датана касов бон/фактураи да качи снимка наоригинал насъответниякасов бон/фактура, удостоверяваща покупката напродукт/иNIVEAMENна стойност минимум 19лв.с ДДС.За участие в Игратасе изисква лицето да попълнивсички задължителни полета в регистрационната форма,описани по-горе, да прикачи снимка на касов бон/фактураи да даде изричното си съгласие,чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта.Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.6.2. Оригиналът накасовия бон/фактуратаза извършената покупкана продукт/иNIVEAMENна стойност минимум 19лв.с ДДСпрез периода на Играта следва да бъде запазен от лицето.6.3.Всеки Участник има право да участва в Игратамногократнокато за всяка регистрация качи снимка на касов бон/фактура,удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEAMEN,на стойност минимум 19лв.с ДДС,от която и да е търговска верига в страната, различна от вече регистриранкасов бон/фактураи при изпълнение наусловията в настоящите Официални правила.Всеки Участник може да спечели само една награда, независимо от броя регистрирани различни касови бонове/фактури.6.4. Ако с един и същи касов бон/фактураса закупени NIVEAMENпродукти на по-висока стойност от 19лв.с ДДС, клиентът има право да направи самоедна регистрацияс този касов бон/фактураи неговото име ще участва в Игратаза посоченитенаградисамо веднъж.6.5.Цената на участващите в Игратапродукти се определя от съответния търговски обект.6.6.Не участват втегленето за наградителица, които са: а.участвали с касов бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от продукти с марка NIVEAMEN, на по-ниска от посочената стойностилизакупени извън периода на провеждане на Играта.Заб.:Ако накасовия бон/фактуратаприсъстват и други продукти, закупени от който и да е търговски обект в страната, това не е пречка за участие в Играта, стига да са изпълнени условията касовият бон/фактуратада съдържа продукти с марка NIVEA MEN на стойност най-малко 19лв., закупени през периода на провеждане на Играта;
3б.участвали в Игратас касови бонове/фактуриза закупени продукти смарка NIVEAMENна стойност минимум 19лв.с ДДС, извън периода на Играта; в.направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези правила (три имена, e-mail, телефон за връзка, номер, датаи каченаснимканакасов бон/фактура, удостоверяваща покупката на NIVEAMENна стойност минимум 19лв.с ДДС), както ирегистрациис качени снимки накасови бонове/фактури, от които не е добре видиманаправената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Играта;г.участвали със служебен бон или дубликат на касовия бон/фактурата.6.7.Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Игратаи всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторътна Играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи спечеленатаот него или с негово съдействие награда.6.8.Забранени са действия от страна на Участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Игратаси запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.6.9.Организаторът на Игратане носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че Участник в Играта, независимо дали е спечелил награда или не, неправомерно е отнел или откраднал от това трето лице фактура, скоято въпросният Участник е участвал в Играта, или пък че касов бон/фактурае загубен от третото лице и намерен от Участника, който е използвал същияза участие в томболата. РАЗДЕЛ 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ7.1.На 13.07.2022г. вофис на представителя на „Байерсдорф България“ЕООД –„Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL),VAT No:RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени общо 63 (шестдесет и трима) печеливши Участници. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на шестдесет и триматапечеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на 63(шестдесет и трима)резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившитеУчастницисе извършва в следния ред –първо се изтеглят имената на 63печеливши Участници, след което се изтеглят имената на 63резервни печеливши Участници.7.2.За резултатите от теглениятана наградитесе съставятпротоколи,в които по реда на изтеглянето се вписват имената на печелившитеи резервнитепечелившиучастници.
47.3.Протоколитеще бъде публичнооповестенина 15.07.2022г. наwww.nivea.bg/mennational7.4.Участниците,спечелилинаградите,ще бъдатинформиранив двуседмичен срокот обявяването имчрез позвъняване на посоченитеот тяхтелефонниномера. 7.5.В случай,че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печелившитеУчастницина посоченитеот тяхтелефонниномера, тези Участницисе заместватот изтеглените резервни печелившиУчастници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печелившиУчастници. 7.6.ПечелившитеУчастницина награди 3 броя SamsungTheFreestyleSP-LSP3Bи30 броя портативна тонколона JBL Go3следва да предоставятадрес за доставка на наградата.РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 8.1.Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от настоящата Игра.В случай че Участник бъде изтеглен повече от един път със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш Участник, по реда за заместване, определен в настоящитеОфициалниправила.8.2. Наградите–3броя SamsungTheFreestyleSP-LSP3B, 30 броя портативна тонколонаJBL Go3се доставят чрез куриер на съответния адресза доставка, посочен от печелившитеУчастници, в срок до тридесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата.Разходите по доставяне на наградите се поемат от Организатора.30 ваучерaна стойност 150 лева всеки за skyvision.bgсе изпращат на съответния имейлпосочен от печелившитеУчастници, в срока посочен в т.7.4.8.2 Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметнитенаградив настоящата Игра подлежатна облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора–за негова сметка. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившияУчастник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т.2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. 8.3. При получаването на наградитепечелившитеУчастницитрябва да представятза справка документ за самоличност, както и дапредоставятна Организатора допълнителни свои лични данни –ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на Печелившитее вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на Печелившитене се изисква.8.4.Не се допуска замяна на спечеленатанаграда с нейната парична равностойност или с други награди. 8.5. Изображениятана наградите в рекламните материали на Играта са илюстративни. Цветът на наградите не е по избор на печелившия Участник.
5РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ9.1.„БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (като Организатор на Играта) е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Лични данни, във връзка с гореописаната Игра, представляват следните данни на Участниците: три имена, e-mail, телефон за връзка, дата на раждане, адрес,ЕГН и постоянен адрес(последните две се предоставят единствено от печелившите Участници при получаване на награда).9.2. „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не събира лични данни, освен в случаите, когато Участник в Играта доброволно не му ги предостави, само след изричното, недвусмислено и предварително съгласие на Участника, както и в случаите, в които обработването на съответните лични данни е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни.9.3. Съгласието на Участника следва да бъде изразено чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие вИграта, в специалното за това поле при попълването на споменатата регистрационна форма. 9.4.Предоставените от Участник в Играта, с изричното му и недвусмислено съгласие, лични данни, се събират, съхраняват, използват и обработват на основание член 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета). Предоставените от Участник в Играта лични данни изцяло служат за надлежното провеждане на Играта от Организатора, и само доколкото е необходимо, а именно: регистрацията на Участник за участие в Играта; изтеглянето на печеливш Участник и предоставянето му на спечелената награда; кореспонденцията между Организатора и Участника във връзка с провеждането на Играта; изпълнение на задълженията на Организатора по данъчното законодателство на Република България; както и за рекламни и маркетинг цели.9.5. „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не предоставя лични данни на Участниците в Играта на трети страни, освен когато това е вменено на „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД като задължение по закон или изискано от официални държавни органи, както и ако е необходимо за изпълнение на целите на Играта –предоставянетона спечелената наградана печеливш Участник чрез куриер.Организаторът изисква от тези трети лица да използват личните данни на Участниците само съгласно стандартите на Организатора, общата Политика за защита на личните данни/ информация относно обработката на "бисквитки" ("cookies") на Организатора (https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/privacy-policy), както и законовите изисквания за обработка на данни. С изключение на описания в настоящата точка случай, Организаторът не предоставя лични данни на Участниците в Играта на трети страни, освен ако Участник не даде изричното си и недвусмислено съгласие за това. Организаторът обаче си запазва правото да разкрива информация за Участниците в Играта, когато това му е вменено като задължение във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 или по закон бъде изискано от правоприлагащите органи, за което Участникът бива надлежно и своевременно уведомяван.9.6. Организаторът на Игратасе задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и заличаването на личните данни на участниците в Играта да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите Официални правила. С
6участието си в Играта, Участниците се съгласяват изцяло с общата Политика за защита на личните данни/ информация относно обработката на "бисквитки" ("cookies") на „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, публикувана на https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/privacy-policy. Участниците декларират, че са запознати със средствата за обработка, последиците от отказа за предоставяне на личните данни и правото надостъп и коригиране на събраните данни.Участницитесе съгласяват, че в случай на спечелване нанаграда,техните имена могат да се публикуват на сайта www.nivea.bg/mennational.9.7.Организаторът съхранява личните данни на Участниците в Играта за срок не по-дълъг от срока на провеждането на Играта. След изтичането на този срок Организаторът полага необходимите грижи да заличи и унищожи данните на Участниците, без ненужно забавяне. Срокът, в който Организаторът съхранява личните данни на Участниците в Играта, може да бъде удължен само във връзка с надлежното провеждане и целите на Играта и предоставянето на наградата напечелившите Участници, като изрично уведоми последните за това удължаване. Личните данни на печелившитеУчастницисе съхраняват от Организатора до предаването имна спечеленитенагради.9.8.Участниците в Играта имат следните права във връзка със защитата на личните им данни: ✓Участник в Играта може по всяко време да оттегли съгласието си за съхранение и обработване на личните му данни от Организатора. За целта е необходимо да се изрази изричното желание на Участника за оттегляне на съгласието му за съхранение и обработване на личните му данни, като може да се използва някой от посочените методи за контакт с Организатора, публикувани на https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/contact/contact-form. С оттеглянена съгласието си за съхранение и обработване на личните си данниУчастникът прекратява своето участие в Играта, като това не е обвързано с връщане на вече получена награда.✓Участник в Играта може по всяко време да отправи запитване до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, за това как се съхраняват личните данни на Участника, както и да получи достъп до или копие от тях в електронна или друга подходяща форма.✓Участник в Играта може по всяко време да отправи искане до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, относно коригирането, допълването или попълването на личните данни на Участника.✓Участник в Играта може по всяко време да реализира правото си „да бъде забравен“, аименно личните данни на Участника да бъдат заличени и изтрити от регистрите на Организатора. За целта Участникът трябва да отправи изрично искане до Организатора, посредством една от формите за контакт, публикувани на https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/contact/contact-form.✓Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни от Организатора, включително акоданните се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
7✓Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни, в случай че прецени, че е налице нарушение на правото му на защита на личните данни, като подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:Наименование: Комисия за защита на личните данниСедалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ No 2Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2Телефон:02 915 3 518Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bgУеб сайт: www.cpdp.bgУчастващите търговски обектинеобработватлични данни на участници в Играта.РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ10.1.Организаторът на Игратане носи отговорност при условие, че печелившитеУчастницисапредоставилиневалиден телефон и/или e-mail за контактили некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградите,или по друг начин не сапопълнилиправилно или точно необходимите данни за участие.10.2.Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол -случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.10.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.10.4.Организаторътне гарантира, че регистрацията за участие в Игратаще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или появана технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.10.5.Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Игратаиликаквато и да е друга техническа неизправност.10.6.Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват доставката или получаването на награда.10.7. Организаторът и търговските обектине носят отговорност, в случай че след изтичане на срока на провеждане на Играта в дадените обектиса останали рекламни материали, свързани с Играта. Участието е възможно само в рамките на посочения в настоящите правила период.
8РАЗДЕЛ 11.СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 11.1.Всеки потенциален правен спор между Организатора на Игратаи участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България. РАЗДЕЛ 12.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА12.1.Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Играта, както и да прекрати Игратапо всяко време, обявявайки товав съответствие с Раздел 1,т.1.5., в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на тяхната стойност.Настоящите правила влизат в сила от 26.05.2022г. гр. София

Условия за участие

NIVEAMENОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛАна Играта„ЗАРЕДИ СЕ С ЕМОЦИЯ“РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТАИОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА1.1.Играта„Зареди се с емоция“ (Играта) се организира и провежда от „Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин“ No 1, Телус Тауър, ет. 11 („Организатор на Играта“). 1.2.Игратаще се проведе чрез описания в РАЗДЕЛ 6 механизъм.1.3.С участието си в ИгратаУчастниците приематда спазват условията на изложените по-долу официални правила на Играта(„Официални правила“). Официалните правила сапублично оповестени на следната интернет страница:www.nivea.bg/mennationalза целия период на валидност на Играта. Организаторътна Игратаси запазва правото да допълва или променя Официалните правилапо всяко време, катопромените влизат в сила оттяхното оповестяване–датата на публикуването им на интернет-страницатаwww.nivea.bg/mennational. РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТАИ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ2.1.Игратасе провежда в периода от 26.05.2022г. до03.07.2022г., като участващи обекти за Играта са всички търговски обекти на територията на Република България, в които се продават продукти с марката „NIVEAMEN“.В играта може да участват всички потребители, закупили продукти с марка „NIVEAMEN“на стойност минимум 19лв. с ДДС независимо от търговския обект, от който са закупени. Детайли за Игратаса описани в РАЗДЕЛ 6.РАЗДЕЛ 3. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОДУКТИ3.1.В Игратаучастват всички продукти с марка „NIVEAMEN“.РАЗДЕЛ 4.НАГРАДИ4.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени в настоящата Игра, са следните:а. 3броя Samsung The Freestyle SP-LSP3B;б. 30 броя портативна тонколонаJBL Go3;в. 30 ваучерана стойност 150 лева всеки за skyvision.bgРАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
25.1.В Игратамогат да участват всичкидееспособнифизически лица,навършили 18 годиникъм момента на покупката, които пребивават на територията на Република България. 5.2.Служителите на Организатора, както и техните съпрузи ироднинипо права или съребрена линия до четвърта степен, нямат право да участват в Играта. РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА6.1. При еднократна покупка на продукти NIVEAMENна обща стойност минимум 19лв.с ДДСот който и да е търговски обект в страната,клиентътима възможност да участва в Играта заспечелване на една от наградитеот т.4.1.За да се регистрира, всеки клиент следва да влезе наwww.nivea.bg/mennationalи да въведесвоитетриимена, e-mail,телефон за връзка, номери датана касов бон/фактураи да качи снимка наоригинал насъответниякасов бон/фактура, удостоверяваща покупката напродукт/иNIVEAMENна стойност минимум 19лв.с ДДС.За участие в Игратасе изисква лицето да попълнивсички задължителни полета в регистрационната форма,описани по-горе, да прикачи снимка на касов бон/фактураи да даде изричното си съгласие,чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта.Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.6.2. Оригиналът накасовия бон/фактуратаза извършената покупкана продукт/иNIVEAMENна стойност минимум 19лв.с ДДСпрез периода на Играта следва да бъде запазен от лицето.6.3.Всеки Участник има право да участва в Игратамногократнокато за всяка регистрация качи снимка на касов бон/фактура,удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEAMEN,на стойност минимум 19лв.с ДДС,от която и да е търговска верига в страната, различна от вече регистриранкасов бон/фактураи при изпълнение наусловията в настоящите Официални правила.Всеки Участник може да спечели само една награда, независимо от броя регистрирани различни касови бонове/фактури.6.4. Ако с един и същи касов бон/фактураса закупени NIVEAMENпродукти на по-висока стойност от 19лв.с ДДС, клиентът има право да направи самоедна регистрацияс този касов бон/фактураи неговото име ще участва в Игратаза посоченитенаградисамо веднъж.6.5.Цената на участващите в Игратапродукти се определя от съответния търговски обект.6.6.Не участват втегленето за наградителица, които са: а.участвали с касов бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от продукти с марка NIVEAMEN, на по-ниска от посочената стойностилизакупени извън периода на провеждане на Играта.Заб.:Ако накасовия бон/фактуратаприсъстват и други продукти, закупени от който и да е търговски обект в страната, това не е пречка за участие в Играта, стига да са изпълнени условията касовият бон/фактуратада съдържа продукти с марка NIVEA MEN на стойност най-малко 19лв., закупени през периода на провеждане на Играта;
3б.участвали в Игратас касови бонове/фактуриза закупени продукти смарка NIVEAMENна стойност минимум 19лв.с ДДС, извън периода на Играта; в.направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези правила (три имена, e-mail, телефон за връзка, номер, датаи каченаснимканакасов бон/фактура, удостоверяваща покупката на NIVEAMENна стойност минимум 19лв.с ДДС), както ирегистрациис качени снимки накасови бонове/фактури, от които не е добре видиманаправената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Играта;г.участвали със служебен бон или дубликат на касовия бон/фактурата.6.7.Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Игратаи всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторътна Играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи спечеленатаот него или с негово съдействие награда.6.8.Забранени са действия от страна на Участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Игратаси запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.6.9.Организаторът на Игратане носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че Участник в Играта, независимо дали е спечелил награда или не, неправомерно е отнел или откраднал от това трето лице фактура, скоято въпросният Участник е участвал в Играта, или пък че касов бон/фактурае загубен от третото лице и намерен от Участника, който е използвал същияза участие в томболата. РАЗДЕЛ 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ7.1.На 13.07.2022г. вофис на представителя на „Байерсдорф България“ЕООД –„Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL),VAT No:RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени общо 63 (шестдесет и трима) печеливши Участници. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на шестдесет и триматапечеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на 63(шестдесет и трима)резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившитеУчастницисе извършва в следния ред –първо се изтеглят имената на 63печеливши Участници, след което се изтеглят имената на 63резервни печеливши Участници.7.2.За резултатите от теглениятана наградитесе съставятпротоколи,в които по реда на изтеглянето се вписват имената на печелившитеи резервнитепечелившиучастници.
47.3.Протоколитеще бъде публичнооповестенина 15.07.2022г. наwww.nivea.bg/mennational7.4.Участниците,спечелилинаградите,ще бъдатинформиранив двуседмичен срокот обявяването имчрез позвъняване на посоченитеот тяхтелефонниномера. 7.5.В случай,че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печелившитеУчастницина посоченитеот тяхтелефонниномера, тези Участницисе заместватот изтеглените резервни печелившиУчастници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печелившиУчастници. 7.6.ПечелившитеУчастницина награди 3 броя SamsungTheFreestyleSP-LSP3Bи30 броя портативна тонколона JBL Go3следва да предоставятадрес за доставка на наградата.РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 8.1.Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от настоящата Игра.В случай че Участник бъде изтеглен повече от един път със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш Участник, по реда за заместване, определен в настоящитеОфициалниправила.8.2. Наградите–3броя SamsungTheFreestyleSP-LSP3B, 30 броя портативна тонколонаJBL Go3се доставят чрез куриер на съответния адресза доставка, посочен от печелившитеУчастници, в срок до тридесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата.Разходите по доставяне на наградите се поемат от Организатора.30 ваучерaна стойност 150 лева всеки за skyvision.bgсе изпращат на съответния имейлпосочен от печелившитеУчастници, в срока посочен в т.7.4.8.2 Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметнитенаградив настоящата Игра подлежатна облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора–за негова сметка. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившияУчастник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т.2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. 8.3. При получаването на наградитепечелившитеУчастницитрябва да представятза справка документ за самоличност, както и дапредоставятна Организатора допълнителни свои лични данни –ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на Печелившитее вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на Печелившитене се изисква.8.4.Не се допуска замяна на спечеленатанаграда с нейната парична равностойност или с други награди. 8.5. Изображениятана наградите в рекламните материали на Играта са илюстративни. Цветът на наградите не е по избор на печелившия Участник.
5РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ9.1.„БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (като Организатор на Играта) е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Лични данни, във връзка с гореописаната Игра, представляват следните данни на Участниците: три имена, e-mail, телефон за връзка, дата на раждане, адрес,ЕГН и постоянен адрес(последните две се предоставят единствено от печелившите Участници при получаване на награда).9.2. „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не събира лични данни, освен в случаите, когато Участник в Играта доброволно не му ги предостави, само след изричното, недвусмислено и предварително съгласие на Участника, както и в случаите, в които обработването на съответните лични данни е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни.9.3. Съгласието на Участника следва да бъде изразено чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие вИграта, в специалното за това поле при попълването на споменатата регистрационна форма. 9.4.Предоставените от Участник в Играта, с изричното му и недвусмислено съгласие, лични данни, се събират, съхраняват, използват и обработват на основание член 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета). Предоставените от Участник в Играта лични данни изцяло служат за надлежното провеждане на Играта от Организатора, и само доколкото е необходимо, а именно: регистрацията на Участник за участие в Играта; изтеглянето на печеливш Участник и предоставянето му на спечелената награда; кореспонденцията между Организатора и Участника във връзка с провеждането на Играта; изпълнение на задълженията на Организатора по данъчното законодателство на Република България; както и за рекламни и маркетинг цели.9.5. „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не предоставя лични данни на Участниците в Играта на трети страни, освен когато това е вменено на „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД като задължение по закон или изискано от официални държавни органи, както и ако е необходимо за изпълнение на целите на Играта –предоставянетона спечелената наградана печеливш Участник чрез куриер.Организаторът изисква от тези трети лица да използват личните данни на Участниците само съгласно стандартите на Организатора, общата Политика за защита на личните данни/ информация относно обработката на "бисквитки" ("cookies") на Организатора (https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/privacy-policy), както и законовите изисквания за обработка на данни. С изключение на описания в настоящата точка случай, Организаторът не предоставя лични данни на Участниците в Играта на трети страни, освен ако Участник не даде изричното си и недвусмислено съгласие за това. Организаторът обаче си запазва правото да разкрива информация за Участниците в Играта, когато това му е вменено като задължение във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 или по закон бъде изискано от правоприлагащите органи, за което Участникът бива надлежно и своевременно уведомяван.9.6. Организаторът на Игратасе задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и заличаването на личните данни на участниците в Играта да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите Официални правила. С
6участието си в Играта, Участниците се съгласяват изцяло с общата Политика за защита на личните данни/ информация относно обработката на "бисквитки" ("cookies") на „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, публикувана на https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/privacy-policy. Участниците декларират, че са запознати със средствата за обработка, последиците от отказа за предоставяне на личните данни и правото надостъп и коригиране на събраните данни.Участницитесе съгласяват, че в случай на спечелване нанаграда,техните имена могат да се публикуват на сайта www.nivea.bg/mennational.9.7.Организаторът съхранява личните данни на Участниците в Играта за срок не по-дълъг от срока на провеждането на Играта. След изтичането на този срок Организаторът полага необходимите грижи да заличи и унищожи данните на Участниците, без ненужно забавяне. Срокът, в който Организаторът съхранява личните данни на Участниците в Играта, може да бъде удължен само във връзка с надлежното провеждане и целите на Играта и предоставянето на наградата напечелившите Участници, като изрично уведоми последните за това удължаване. Личните данни на печелившитеУчастницисе съхраняват от Организатора до предаването имна спечеленитенагради.9.8.Участниците в Играта имат следните права във връзка със защитата на личните им данни: ✓Участник в Играта може по всяко време да оттегли съгласието си за съхранение и обработване на личните му данни от Организатора. За целта е необходимо да се изрази изричното желание на Участника за оттегляне на съгласието му за съхранение и обработване на личните му данни, като може да се използва някой от посочените методи за контакт с Организатора, публикувани на https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/contact/contact-form. С оттеглянена съгласието си за съхранение и обработване на личните си данниУчастникът прекратява своето участие в Играта, като това не е обвързано с връщане на вече получена награда.✓Участник в Играта може по всяко време да отправи запитване до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, за това как се съхраняват личните данни на Участника, както и да получи достъп до или копие от тях в електронна или друга подходяща форма.✓Участник в Играта може по всяко време да отправи искане до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, относно коригирането, допълването или попълването на личните данни на Участника.✓Участник в Играта може по всяко време да реализира правото си „да бъде забравен“, аименно личните данни на Участника да бъдат заличени и изтрити от регистрите на Организатора. За целта Участникът трябва да отправи изрично искане до Организатора, посредством една от формите за контакт, публикувани на https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/contact/contact-form.✓Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни от Организатора, включително акоданните се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
7✓Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни, в случай че прецени, че е налице нарушение на правото му на защита на личните данни, като подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:Наименование: Комисия за защита на личните данниСедалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ No 2Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2Телефон:02 915 3 518Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bgУеб сайт: www.cpdp.bgУчастващите търговски обектинеобработватлични данни на участници в Играта.РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ10.1.Организаторът на Игратане носи отговорност при условие, че печелившитеУчастницисапредоставилиневалиден телефон и/или e-mail за контактили некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградите,или по друг начин не сапопълнилиправилно или точно необходимите данни за участие.10.2.Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол -случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.10.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.10.4.Организаторътне гарантира, че регистрацията за участие в Игратаще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или появана технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.10.5.Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Игратаиликаквато и да е друга техническа неизправност.10.6.Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват доставката или получаването на награда.10.7. Организаторът и търговските обектине носят отговорност, в случай че след изтичане на срока на провеждане на Играта в дадените обектиса останали рекламни материали, свързани с Играта. Участието е възможно само в рамките на посочения в настоящите правила период.
8РАЗДЕЛ 11.СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 11.1.Всеки потенциален правен спор между Организатора на Игратаи участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България. РАЗДЕЛ 12.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА12.1.Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Играта, както и да прекрати Игратапо всяко време, обявявайки товав съответствие с Раздел 1,т.1.5., в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на тяхната стойност.Настоящите правила влизат в сила от 26.05.2022г. гр. София

Краен срок за участие: 03 Юли 2022

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай