Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете ваучери за 90 лв., 50 лв. и 30 лв. за магазини Sport Vision от Moment


Спечелете ваучери за 90 лв., 50 лв. и 30 лв. за магазини Sport Vision от Moment

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛАНА КАМПАНИЯТА „MOMENTЛЕПНАТ ЗА СПОРТА”В периода от 15.03.2023 до 31.05.2023 г:Закупи продукт/ис марка Moment,независимо от стойността им ирегистрирай касоватабележкана www.promomoment.bgи участвай заваучер на стойност 30лв., 50 лв. или 90 лв от верига магазини SportVision.Как да участвам?1.Купи продукт/и с марка MOMENTнезависимо от стойността им и запази касовите бележки.2.Регистрирай касовитебележки, като въведеш номери качиш снимка на касовата бележка на www.promomoment.bg3.При регистриране на касови бележкиможе да спечелиш ваучер на стойност 30лв., 50 лв. или 90 лв.заверига магазини Sport Vision, който може да бъде използван в техните физически или онлайн магазини.Всеки участник в случай, че спечели наградасе задължава да пази касовите бележки до края на кампанията и да ги предостави в оригинал или копие за валидация.Участниците могат да се включат в кампанията с регистриране на касови бележки, издадени след направена покупка във физически магазин или електронен магазин.Участниците могат да се включат в кампанията и с регистриранена фактурив оригинал или копие. Всички точки вОфициалните правила на кампанията, в които се споменава касова бележка,важат и за участие с фактури. Участието в играта е обвързано с покупка. ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОРИНА КАМПАНИЯТА Кампанията „Moment Лепнат за спорта” се организира и провежда от „Хенкел България“ ЕООД и Биспоук България ЕООД (заедно наричани „Организатори” и поотделно съответно ХЕНКЕЛ и АГЕНЦИЯТА).ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. 2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на интернетстраницата www.promomoment.bg.2.3. Организаторитена Кампанията си запазватправото да допълвати/или променятОфициалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване наинтернет страницатаwww.promomoment.bg.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯКампанията„Moment Лепнат за спорта” се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти, в които можете да намерите продукти Momentи които издават касова бележка с описание на закупените артикулииликасови бележки, съпътствани със стокова разписказа съответните продукти, издадена от компютър.Търговски обекти, издаващи фактури за закупени продукти с описанието на закупените артикули.ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА 4.1. Кампаниятастартира на 15марти продължава до 31 май2023г. включително.4.2. Организаторитена Кампанията иматправо да променятсроковете йв изключителни случаи, ако важни причини налагат това, като известяватза това на интернет страницата www.promomoment.bg.ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 5.1. Кампанията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта. 5.2. В кампанията нямат право да участват служителите на Организаторите,всички обслужващи агенции, всички магазини, в които се продават продукти с марка Moment,както и членовете на техните семейства. 5.3. В случай, че Организаторите откриятили установятнередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то теиматправо,по своя преценка,да не го допуснатдо участие илида анулират получената от него/нея награда, за което се съставя констативен протокол на комисия от представители на Организатора и Агенцията.ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:Наградитепо кампанията са:•150броя електронен ваучер за 30лв.с ДДС от верига магазини Sport Vision;•70броя електроненваучер за 50 лв.с ДДС от верига магазини Sport Vision;•30броя електроненваучер за 90 лв. с ДДСот верига магазини Sport Vision.Ваучерът може да се използва,както във физическите магазини, така и в онлайн магазина на Sport Vision/www.sportvision.bg/magazin/и важи за стоки на редовна или промоционална цена.При покупка може да се прилага само един електронен ваучер.Получаването на наградата се извърша единствено на предоставения email адрес при регистрацията. Електронният ваучер се предоставя под формата уникален код, получен на предоставения електронен (имейл) адресот Участника.
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 7.1. Участващи продукти в игратаса всички продукти смарка Moment, независимо от тяхната стойност.7.2. Участващ обект е всеки търговски обект на територията на Република България, в които можете да намерите продукти Momentи които издават касова бележка с описание на закупените артикули или касови бележки, съпътствани със стокова разписка за съответните продукти, издадена от компютър. Търговски обекти, издаващи фактури за закупени продукти с описанието на закупените артикули.7.3. Участието в кампанията се осъществява след покупка/ина продукти с марка Momentнезависимо от стойността ими попълване на информация на интернет страницатаwww.promomoment.bg. Номер на касовия бонот покупка на продукт с марка Momentтрябва да бъдат предоставени при участие.Един касов бон може да бъдерегистриран само един път и чрез само един електронен (имейл) адрес, независимо от броя на закупените продукти Moment.Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всеки отделен касов бон не е регистрирандо момента и отговаря на тези Официалните правила на Промоцията.7.4. Механизъм за участие на уебстраница www.promomoment.bg:7.4.1. Закупипродукт/и с марка Moment,независимо от стойността имот Участващ обект(посочен в 7.2. по-горе), на територията на България, в периода на Промоцията, посочен в част 4.1 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от Участващ обект.;7.4.2. Регистрирайкасова бележка по т. 7.4.1 с покупката си на адрес www.promomoment.bgсъс следните данни: •електронен (имейл) адрес и телефон (незадължителен), на който Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянетому на спечелена от него награда в Промоцията и предоставяне на информацията на Партньора.Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД; •Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка,от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на
Участващи продукти следва да е в периода на Промоцията) и че отговаря на условията по т.7.4.1.;•В случай, че на касовата бележка не е изрично упомената марката Moment на закупения продукт, то на снимката на касовия бон трябва да присъства и самият продукт.•Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;3. Участникът следва да извърши регистрацията, по описаните в т.7.4.2критерии. След успешно въвеждане на данните, потребителят ще получи възможност да „изтрие“ виртуална скреч карта и да разбере веднага дали печели една от описаните в част 6награди. В случай, че потребителят печели награда, неговата регистрация ще премине процес на верификация: потвърждаване на валидността на касовата бележка и спазването на условията за регистрация, посочени в т.7.3.1по-горе. След успешно валидиране на регистрацията, представител на Промоцията ще се свърже с печелившите по имейли ще предостави съответния електронен ваучер.7.5. Участието в кампанията се осъществява единствено онлайн на www.promomoment.bg.7.6. Всеки регистриран e-mailадрес има право да спечели до 3броя награди.7.7.Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.7.8.В случай че сте спечелили награда, но не сте получили потвърждаващ мейл с електронен ваучер и/или телефонно обаждане ( в случай, че сте предоставили телефон за връзка), моля да се свържете с нас на e -mail: info@promomoment.bg, или на телефон: +359 889 7533227.9.В случай че сте спечелили награда, но не сте получили потвърждаващ мейл с електронен ваучер и/или телефонно обаждане ( в случай, че сте предоставили телефон за връзка), моля да се свържете с нас на e -mail: info@promomoment.bg, или на телефон: +359 893 893 9787.10.Невъзможност за свързванеПри невъзможност за свързване с обявените печеливши по телефонаи e-mailв рамките на 7 дневен срок, наградите се разпределят между резервни печеливши. Всеки може да провери дали е сред печелившите на e-mail: info@promomoment.bg, или на телефон: +359 889 753322.ЧАСТ 8. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент. ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ 10.1. Организаторитена кампанията не носятотговорност при допускане на печатна грешка.

Условия за участие

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛАНА КАМПАНИЯТА „MOMENTЛЕПНАТ ЗА СПОРТА”В периода от 15.03.2023 до 31.05.2023 г:Закупи продукт/ис марка Moment,независимо от стойността им ирегистрирай касоватабележкана www.promomoment.bgи участвай заваучер на стойност 30лв., 50 лв. или 90 лв от верига магазини SportVision.Как да участвам?1.Купи продукт/и с марка MOMENTнезависимо от стойността им и запази касовите бележки.2.Регистрирай касовитебележки, като въведеш номери качиш снимка на касовата бележка на www.promomoment.bg3.При регистриране на касови бележкиможе да спечелиш ваучер на стойност 30лв., 50 лв. или 90 лв.заверига магазини Sport Vision, който може да бъде използван в техните физически или онлайн магазини.Всеки участник в случай, че спечели наградасе задължава да пази касовите бележки до края на кампанията и да ги предостави в оригинал или копие за валидация.Участниците могат да се включат в кампанията с регистриране на касови бележки, издадени след направена покупка във физически магазин или електронен магазин.Участниците могат да се включат в кампанията и с регистриранена фактурив оригинал или копие. Всички точки вОфициалните правила на кампанията, в които се споменава касова бележка,важат и за участие с фактури. Участието в играта е обвързано с покупка. ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОРИНА КАМПАНИЯТА Кампанията „Moment Лепнат за спорта” се организира и провежда от „Хенкел България“ ЕООД и Биспоук България ЕООД (заедно наричани „Организатори” и поотделно съответно ХЕНКЕЛ и АГЕНЦИЯТА).ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. 2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на интернетстраницата www.promomoment.bg.2.3. Организаторитена Кампанията си запазватправото да допълвати/или променятОфициалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване наинтернет страницатаwww.promomoment.bg.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯКампанията„Moment Лепнат за спорта” се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти, в които можете да намерите продукти Momentи които издават касова бележка с описание на закупените артикулииликасови бележки, съпътствани със стокова разписказа съответните продукти, издадена от компютър.Търговски обекти, издаващи фактури за закупени продукти с описанието на закупените артикули.ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА 4.1. Кампаниятастартира на 15марти продължава до 31 май2023г. включително.4.2. Организаторитена Кампанията иматправо да променятсроковете йв изключителни случаи, ако важни причини налагат това, като известяватза това на интернет страницата www.promomoment.bg.ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 5.1. Кампанията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта. 5.2. В кампанията нямат право да участват служителите на Организаторите,всички обслужващи агенции, всички магазини, в които се продават продукти с марка Moment,както и членовете на техните семейства. 5.3. В случай, че Организаторите откриятили установятнередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то теиматправо,по своя преценка,да не го допуснатдо участие илида анулират получената от него/нея награда, за което се съставя констативен протокол на комисия от представители на Организатора и Агенцията.ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:Наградитепо кампанията са:•150броя електронен ваучер за 30лв.с ДДС от верига магазини Sport Vision;•70броя електроненваучер за 50 лв.с ДДС от верига магазини Sport Vision;•30броя електроненваучер за 90 лв. с ДДСот верига магазини Sport Vision.Ваучерът може да се използва,както във физическите магазини, така и в онлайн магазина на Sport Vision/www.sportvision.bg/magazin/и важи за стоки на редовна или промоционална цена.При покупка може да се прилага само един електронен ваучер.Получаването на наградата се извърша единствено на предоставения email адрес при регистрацията. Електронният ваучер се предоставя под формата уникален код, получен на предоставения електронен (имейл) адресот Участника.
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 7.1. Участващи продукти в игратаса всички продукти смарка Moment, независимо от тяхната стойност.7.2. Участващ обект е всеки търговски обект на територията на Република България, в които можете да намерите продукти Momentи които издават касова бележка с описание на закупените артикули или касови бележки, съпътствани със стокова разписка за съответните продукти, издадена от компютър. Търговски обекти, издаващи фактури за закупени продукти с описанието на закупените артикули.7.3. Участието в кампанията се осъществява след покупка/ина продукти с марка Momentнезависимо от стойността ими попълване на информация на интернет страницатаwww.promomoment.bg. Номер на касовия бонот покупка на продукт с марка Momentтрябва да бъдат предоставени при участие.Един касов бон може да бъдерегистриран само един път и чрез само един електронен (имейл) адрес, независимо от броя на закупените продукти Moment.Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всеки отделен касов бон не е регистрирандо момента и отговаря на тези Официалните правила на Промоцията.7.4. Механизъм за участие на уебстраница www.promomoment.bg:7.4.1. Закупипродукт/и с марка Moment,независимо от стойността имот Участващ обект(посочен в 7.2. по-горе), на територията на България, в периода на Промоцията, посочен в част 4.1 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от Участващ обект.;7.4.2. Регистрирайкасова бележка по т. 7.4.1 с покупката си на адрес www.promomoment.bgсъс следните данни: •електронен (имейл) адрес и телефон (незадължителен), на който Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянетому на спечелена от него награда в Промоцията и предоставяне на информацията на Партньора.Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД; •Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка,от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на
Участващи продукти следва да е в периода на Промоцията) и че отговаря на условията по т.7.4.1.;•В случай, че на касовата бележка не е изрично упомената марката Moment на закупения продукт, то на снимката на касовия бон трябва да присъства и самият продукт.•Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;3. Участникът следва да извърши регистрацията, по описаните в т.7.4.2критерии. След успешно въвеждане на данните, потребителят ще получи възможност да „изтрие“ виртуална скреч карта и да разбере веднага дали печели една от описаните в част 6награди. В случай, че потребителят печели награда, неговата регистрация ще премине процес на верификация: потвърждаване на валидността на касовата бележка и спазването на условията за регистрация, посочени в т.7.3.1по-горе. След успешно валидиране на регистрацията, представител на Промоцията ще се свърже с печелившите по имейли ще предостави съответния електронен ваучер.7.5. Участието в кампанията се осъществява единствено онлайн на www.promomoment.bg.7.6. Всеки регистриран e-mailадрес има право да спечели до 3броя награди.7.7.Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.7.8.В случай че сте спечелили награда, но не сте получили потвърждаващ мейл с електронен ваучер и/или телефонно обаждане ( в случай, че сте предоставили телефон за връзка), моля да се свържете с нас на e -mail: info@promomoment.bg, или на телефон: +359 889 7533227.9.В случай че сте спечелили награда, но не сте получили потвърждаващ мейл с електронен ваучер и/или телефонно обаждане ( в случай, че сте предоставили телефон за връзка), моля да се свържете с нас на e -mail: info@promomoment.bg, или на телефон: +359 893 893 9787.10.Невъзможност за свързванеПри невъзможност за свързване с обявените печеливши по телефонаи e-mailв рамките на 7 дневен срок, наградите се разпределят между резервни печеливши. Всеки може да провери дали е сред печелившите на e-mail: info@promomoment.bg, или на телефон: +359 889 753322.ЧАСТ 8. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент. ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ 10.1. Организаторитена кампанията не носятотговорност при допускане на печатна грешка.


Краен срок за участие: 31 Май 2023

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай