Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели 10 смартфонa Iphone 14 и 50бр ваучера за техника по 300лв.


Спечели 10 смартфонa Iphone 14 и 50бр ваучера за техника по 300лв.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛА под надслов „Плащайте сметки, данъци и такси с карта Виза в ePay.bg и можете да спечелите iPhone 14 или ваучер за техника по избор.” ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА. 1.1. Томболата се организира от „Ипей“ АД, ЕИК 131409398, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул „Иван Вазов“ № 16, наричано по-долу за краткост „Ипей“ АД/Организатора/ePay.bg“. ЧАСТ 2. ПРЕДМЕТ НА ТОМБОЛАТА. 2.1. Организаторът предоставя възможност на всички клиенти, които извършват плащания на битови сметки, данъци и такси или извършат заплащане на електронна винетка в ePay.bg (сайт и мобилно приложение), с карта VISA в периода от 24.01.2024 г. до 24.04.2024 г. включително, да участват в томбола, чрез която „Ипей“ АД ще предостави на случаен принцип 10 броя смартфон, модел Apple iPhone 14 и 50 ваучера за техника по избор от „Технополис България“ ЕАД на стойност от 300лв. Участниците се задължават да спазват настоящите Правила за участие в Томболата (“Правила/та”). ЧАСТ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА 3.1. Томболата се провежда в периода от 24.01.2024 г. до 24.04.2024 г. включително. ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА 4.1. Томболата се организира и провежда на територията на Република България. ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 5.1. Участник в Томболата може да бъде всяко физическо дееспособно лице над 18 години, което извършва плащане с VISA карта на сметки и/или данъци и/или за електронна винетка и такси в ePay.bg, независимо дали през сайта или мобилното приложение в периода от 24.01.2024 г. до 24.04.2024 г.; 5.2. В Томболата нямат право да вземат участие служители или законните представители на Организатора, както и техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 2-ра степен включително. ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА. Теглене на наградите. Участието в Томболата се реализира в периода, посочен в т. 3, както следва: 6.1. Всеки клиент, който отговаря на изискванията по т. 5, се регистрира автоматично за участие в томболата и придобива качеството „участник“ в момента, в който извърши плащане с VISA КАРТА на сметки и/или данъци и такси в ePay.bg (през сайта или мобилното приложение). Всяко успешно извършено плащане с карта VISA, така, както е описано по-горе се равнява на едно участие в томболата. В случай че клиент, отговарящ на условията за участие по т. 5, не желае да участва в настоящата Томбола,той/тя следва да заяви своя отказ от участие онлайн на следния имейл адрес: [email protected]. 6.2. Счита се, че с регистрирането по реда, посочен в т.6.1., съответният Участник приема и се съгласява с настоящите Правила и се задължава да ги спазва. 6.3. С приемането на настоящите Правила Участникът се съгласява и декларира, че разбира, че участва в организираната от “Ипей“ АД Томбола. 6.4. Всеки участник, за когото са налице условията по т. 5 и т. 6, участва в Томболата с пълната или част от информацията, събирана при заплащането на сметки: вид на сметката, абонаментен номер, адрес, номер на фактура, стойност на фактурата, както и всяка друга идентификация, свързана с плащането. 6.5. Системата на „Ипей“ АД на случаен принцип ще изтегли общо шестдесет печеливши участника от всички регистрирани за участие в Томболата клиентите по реда, описан в предходните точки, като тегленето на наградите ще се извърши до 30.04.2024 г. . Печелившите ще бъдат обявени на 2 30.04.2024г. . ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ. Начин на получаване на спечелена награда. 7.1. Описание на наградите: 7.1.1. 10 (десет) смартфона, модел Apple iphone 14 7.1.2. 50 (петдесет) ваучера за техника на стойност от 300 лв. всеки от „Технополис България“ ЕАД. 7.1.3. Ваучерите за техника по т. 7.1.2 се предоставят на печелившите участници при следните условия: 7.1.3.1. Ваучерът е валиден за срок от една година, считано от датата на изтегляне на наградите, съобразно т. 6.5. по-горе и важи само за покупка на стоки и услуги, продавани от „Технополис България“ ЕАД. 7.1.3.2. Ваучерът се използва еднократно и никаква част от стойността му не може да бъде осребрявана за пари в брой. 7.1.3.3. С ваучерът може да се пазарува с доплащане, като остатъкът от дължимата цена се заплаща в брой или с платежна карта. 7.1.3.4. Ваучерът не може да бъде използван за онлайн покупки. 7.1.3.5. Ваучерът не може да бъде използван за покупка на стоки, цената на които е с индивидуално договорена отстъпка. 7.1.3.6. Ваучерът не може да бъде използван за покупка на карта(и) “Подарък”. 7.1.4. Ваучерите за техника по т. 7.1.2 не могат да бъдат използвани при невалидност, като невалиден ваучер е налице в следните случаи: 7.1.4.1. Ваучер с изтекла валидност, съгласно т. 7.1.3.1. 7.1.4.2. Невалиден е всека Ваучер без печат на валидност, поставен в момента на покупката. 7.1.4.3. Невалиден е всеки Ваучер с нарушена цялост. 7.1.4.4. Невалиден е всеки Ваучер валидността или автентичността, на който не могат да бъдат установени по безспорен начин, в т.ч. при нечетлив печат за валидност, нанесени поправки и/или зачерквания, фалшификация и др. . 7.1.4.5. Невалиден е всеки Ваучер разпознат като такъв от касовата система, независимо от причината. 7.2. Всеки участник може да спечели най-много една награда за срока на провеждане на Томболата. 7.3. Печелившите участници ще бъдат обявени във Facebook страницата на „Ипей“ АД, като се публикува първата буква от личното име и фамилията на всеки един от печелившите и/или първите три символа от имейл адресите им. 7.4. Никоя от наградите по т. 7.1. не може да бъде заменяна за пари в брой. Преотстъпване на спечелена награда на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същиятгуби правото си върху наградата и действието му се зачита за неявяване. 7.5. Печелившият участник ще бъде уведомен допълнително за спечелената награда и от представител на Организатора чрез обаждане по телефона или чрез имейл, съгласно наличните данни за контакт с лицето в информационната система на Ипей АД, освен ако изрично не е заявил отказ от участие в Играта. 7.6. В случай че не е осъществена връзка с печеливш участник в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от обаждането и/или не е получено потвърждение за полученото известие и приемане на наградата в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от изпращането на имейл, печелившият участник губи правото си да получи спечелената награда, като последната отново ще бъде активна за разиграване в Томболата. 7.7. „Ипей“ АД не носи отговорност при условие, че печеливш от Томболата като клиент на Организатора е предоставил неверни или неактуални данни за контакт. 3 7.8. Наградата под формата на ваучер ще се изпраща на печелившите чрез куриер на вписания адрес в системата на „Ипей“ АД, на адрес за получаване, изрично посочен от клиента при уведомяването му за наградата или по имейл. 7.9. Печелившият Участник ще може да получи наградата си след подписване на приемопредавателен протокол, който ще му бъде предоставен от куриера. При получаване на наградите печелившият участник следва да представи документ за самоличност, за да се идентифицира като печеливш в Томболата. 7.10. В случай че избран за печеливш участник заяви несъгласието си за по-нататъшно участие в Играта, съответно за предоставяне на данни за получаване на спечелената от него награда, в това число ако Участникът откаже да се идентифицира с документ за самоличност или да подпише предоставеният му приемо-предавателен протокол по т. 7.19, Организаторът отказва да връчи спечелената от участника награда. ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ. 8.1. „Ипей“ АД не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни ограничения или каквито и да е други обстоятелства, несвързани с и не под контрола на „Ипей“ АД. 8.2. „Ипей“ АД не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. 8.3. „Ипей“ АД не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Томболата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора, включително в случай на неуспешно плащане поради технически или други проблеми, извън контрола на Организатора. 8.4. „Ипей“ АД не гарантира, че регистрацията за участие в Томболата ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това може да се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. 8.5. „Ипей“ АД не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта. 8.6. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на печелившите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда. Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява решението си за дисквалификацията. 8.7. „Ипей“ АД има неотменимо право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това на страницата на Организатора www.epay.bg и/или на официалната Facebook страница на Организатора, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други обстоятелства, налагащи прекратяването на Томболата. В тези случаи „Ипей“ АД не дължи каквито и да е компенсации на Участниците. 8.8. „Ипей“ АД си запазва правото без предупреждение да не допусне Участници, които не отговарят на описаните в ЧАСТ 5 условия за участие. 8.9. „Ипей“ АД се задължава да изтрие служебно вече регистриран в Томболата Участник, в случай, че Участникът е уведомил писмено„Ипей“ АД за желанието си да се откаже от участие в Томболата. 8.10. С включването си в Томболата всеки участник се счита за информиран, че при спечелване на награда от Томболата Организаторът има право да поиска от Участника провеждане на кратко интервю, 4 което ще се излъчи в електронна медия/и, избрани от Организатора, както и да направи снимки на печелившия участник, които да използва в социални мрежи, на интернет страницата на Организатора, в електронни медии или чрез други комуникационни канали, избрани от Организатора. ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица. ЧАСТ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 10.1. Томболата се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни. 10.2. „Ипей“ АД, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Томболата, единствено за следните цели: провеждане на Томболата, включително – определяне на печелившите Участници, предоставяне на наградите и обявяване на печелившите участници в социални мрежи, на интернет страницата на Организатора, в електронни медии или чрез други комуникационни канали, избрани от Организатора. 10.3. С регистрацията си за участие в Томболата Участниците дават изричното си съгласие: личните им данни, а именно:три имена,телефонен номер, както и други събрани във връзка с нормативни изисквания за доставчиците на платежни услуги лични данни, да бъдат обработвани от „Ипей“ АД за посочените в т.10.2. цели. Участник, спечелил от томболата, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение (снимка) от Организатора, в качеството му на печеливш. 10.4. Всеки Участник има всички права по Общия регламент относно защитата на данните, включително, но не само, право на достъп, коригиране и изтриване на своите лични данни, както и право на ограничаване на обработването. 10.5. „Ипей“ АД изтрива и заличава предоставените му, от участниците в Томболата лични данни, при постигане на целите, за които са събрани, освен ако е налице нормативно изискване за тяхното съхранение. 10.6. Допълнителна информация относно обработването на лични данни от „Ипей“ АД, както и начините за упражняване на посочените в т.10.4. права може да бъде получена посредством „Декларация за поверителност и защита на личните данни“ на сайта на „Ипей“ АД. ЧАСТ 11. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. 11.1. Настоящите Правила влизат в сила на датата на публикуването им на адрес www.epay.bg и ще бъдат достъпни за целия период на Томболата на интернет адреса на Организатора. 11.2. Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила. За целия период на Томболата всички заинтересувани лица могат да получат информация и консултация чрез изпращане на запитване на всички официални данни за контакт, посочени на адрес www.epay.bg или чрез запитване на телефон 02 4510 880. 11.3. „Ипей” АД си запазва правото по всяко време да променя или допълва настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на адрес www.epay.bg. Участниците в Томболата следва сами да проверяват на страницата на Организатора за промени в настоящите правила. 11.4. В случай, че е приложимо Организаторът, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и действащото законодателство в страната, изчислява дължимия данък въз основа брутната сума на спечелената награда и го превежда към бюджета, съгласно действащата нормативна уредба. Дължимите данъци са за сметка на Организатора. 11.5. С приемането на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА всеки участник декларира, че е запознат с изискванията на ЗДДФЛ и действащото законодателство и че при получаване на печалба, подлежаща на облагане с данък, той ще изпълни всички свои законови задължения. 11.6. С приемането на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА, всеки участник декларира, че при поискване от страна на Организатора, с цел изпълнението на задълженията му съгласно ЗДДФЛ и 5 действащото законодателство, ще предостави необходимата информация за изпълнение на задълженията на Организатора, включително всички необходими лични данни на участника. 11.7. Спорове между „Ипей” АД и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се отнася за разрешаване от компетентния български съд. За всички неуредени в настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство гр. София, 2024 г.

Условия за участие

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛА под надслов „Плащайте сметки, данъци и такси с карта Виза в ePay.bg и можете да спечелите iPhone 14 или ваучер за техника по избор.” ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА. 1.1. Томболата се организира от „Ипей“ АД, ЕИК 131409398, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул „Иван Вазов“ № 16, наричано по-долу за краткост „Ипей“ АД/Организатора/ePay.bg“. ЧАСТ 2. ПРЕДМЕТ НА ТОМБОЛАТА. 2.1. Организаторът предоставя възможност на всички клиенти, които извършват плащания на битови сметки, данъци и такси или извършат заплащане на електронна винетка в ePay.bg (сайт и мобилно приложение), с карта VISA в периода от 24.01.2024 г. до 24.04.2024 г. включително, да участват в томбола, чрез която „Ипей“ АД ще предостави на случаен принцип 10 броя смартфон, модел Apple iPhone 14 и 50 ваучера за техника по избор от „Технополис България“ ЕАД на стойност от 300лв. Участниците се задължават да спазват настоящите Правила за участие в Томболата (“Правила/та”). ЧАСТ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА 3.1. Томболата се провежда в периода от 24.01.2024 г. до 24.04.2024 г. включително. ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА 4.1. Томболата се организира и провежда на територията на Република България. ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 5.1. Участник в Томболата може да бъде всяко физическо дееспособно лице над 18 години, което извършва плащане с VISA карта на сметки и/или данъци и/или за електронна винетка и такси в ePay.bg, независимо дали през сайта или мобилното приложение в периода от 24.01.2024 г. до 24.04.2024 г.; 5.2. В Томболата нямат право да вземат участие служители или законните представители на Организатора, както и техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 2-ра степен включително. ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА. Теглене на наградите. Участието в Томболата се реализира в периода, посочен в т. 3, както следва: 6.1. Всеки клиент, който отговаря на изискванията по т. 5, се регистрира автоматично за участие в томболата и придобива качеството „участник“ в момента, в който извърши плащане с VISA КАРТА на сметки и/или данъци и такси в ePay.bg (през сайта или мобилното приложение). Всяко успешно извършено плащане с карта VISA, така, както е описано по-горе се равнява на едно участие в томболата. В случай че клиент, отговарящ на условията за участие по т. 5, не желае да участва в настоящата Томбола,той/тя следва да заяви своя отказ от участие онлайн на следния имейл адрес: [email protected]. 6.2. Счита се, че с регистрирането по реда, посочен в т.6.1., съответният Участник приема и се съгласява с настоящите Правила и се задължава да ги спазва. 6.3. С приемането на настоящите Правила Участникът се съгласява и декларира, че разбира, че участва в организираната от “Ипей“ АД Томбола. 6.4. Всеки участник, за когото са налице условията по т. 5 и т. 6, участва в Томболата с пълната или част от информацията, събирана при заплащането на сметки: вид на сметката, абонаментен номер, адрес, номер на фактура, стойност на фактурата, както и всяка друга идентификация, свързана с плащането. 6.5. Системата на „Ипей“ АД на случаен принцип ще изтегли общо шестдесет печеливши участника от всички регистрирани за участие в Томболата клиентите по реда, описан в предходните точки, като тегленето на наградите ще се извърши до 30.04.2024 г. . Печелившите ще бъдат обявени на 2 30.04.2024г. . ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ. Начин на получаване на спечелена награда. 7.1. Описание на наградите: 7.1.1. 10 (десет) смартфона, модел Apple iphone 14 7.1.2. 50 (петдесет) ваучера за техника на стойност от 300 лв. всеки от „Технополис България“ ЕАД. 7.1.3. Ваучерите за техника по т. 7.1.2 се предоставят на печелившите участници при следните условия: 7.1.3.1. Ваучерът е валиден за срок от една година, считано от датата на изтегляне на наградите, съобразно т. 6.5. по-горе и важи само за покупка на стоки и услуги, продавани от „Технополис България“ ЕАД. 7.1.3.2. Ваучерът се използва еднократно и никаква част от стойността му не може да бъде осребрявана за пари в брой. 7.1.3.3. С ваучерът може да се пазарува с доплащане, като остатъкът от дължимата цена се заплаща в брой или с платежна карта. 7.1.3.4. Ваучерът не може да бъде използван за онлайн покупки. 7.1.3.5. Ваучерът не може да бъде използван за покупка на стоки, цената на които е с индивидуално договорена отстъпка. 7.1.3.6. Ваучерът не може да бъде използван за покупка на карта(и) “Подарък”. 7.1.4. Ваучерите за техника по т. 7.1.2 не могат да бъдат използвани при невалидност, като невалиден ваучер е налице в следните случаи: 7.1.4.1. Ваучер с изтекла валидност, съгласно т. 7.1.3.1. 7.1.4.2. Невалиден е всека Ваучер без печат на валидност, поставен в момента на покупката. 7.1.4.3. Невалиден е всеки Ваучер с нарушена цялост. 7.1.4.4. Невалиден е всеки Ваучер валидността или автентичността, на който не могат да бъдат установени по безспорен начин, в т.ч. при нечетлив печат за валидност, нанесени поправки и/или зачерквания, фалшификация и др. . 7.1.4.5. Невалиден е всеки Ваучер разпознат като такъв от касовата система, независимо от причината. 7.2. Всеки участник може да спечели най-много една награда за срока на провеждане на Томболата. 7.3. Печелившите участници ще бъдат обявени във Facebook страницата на „Ипей“ АД, като се публикува първата буква от личното име и фамилията на всеки един от печелившите и/или първите три символа от имейл адресите им. 7.4. Никоя от наградите по т. 7.1. не може да бъде заменяна за пари в брой. Преотстъпване на спечелена награда на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същиятгуби правото си върху наградата и действието му се зачита за неявяване. 7.5. Печелившият участник ще бъде уведомен допълнително за спечелената награда и от представител на Организатора чрез обаждане по телефона или чрез имейл, съгласно наличните данни за контакт с лицето в информационната система на Ипей АД, освен ако изрично не е заявил отказ от участие в Играта. 7.6. В случай че не е осъществена връзка с печеливш участник в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от обаждането и/или не е получено потвърждение за полученото известие и приемане на наградата в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от изпращането на имейл, печелившият участник губи правото си да получи спечелената награда, като последната отново ще бъде активна за разиграване в Томболата. 7.7. „Ипей“ АД не носи отговорност при условие, че печеливш от Томболата като клиент на Организатора е предоставил неверни или неактуални данни за контакт. 3 7.8. Наградата под формата на ваучер ще се изпраща на печелившите чрез куриер на вписания адрес в системата на „Ипей“ АД, на адрес за получаване, изрично посочен от клиента при уведомяването му за наградата или по имейл. 7.9. Печелившият Участник ще може да получи наградата си след подписване на приемопредавателен протокол, който ще му бъде предоставен от куриера. При получаване на наградите печелившият участник следва да представи документ за самоличност, за да се идентифицира като печеливш в Томболата. 7.10. В случай че избран за печеливш участник заяви несъгласието си за по-нататъшно участие в Играта, съответно за предоставяне на данни за получаване на спечелената от него награда, в това число ако Участникът откаже да се идентифицира с документ за самоличност или да подпише предоставеният му приемо-предавателен протокол по т. 7.19, Организаторът отказва да връчи спечелената от участника награда. ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ. 8.1. „Ипей“ АД не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни ограничения или каквито и да е други обстоятелства, несвързани с и не под контрола на „Ипей“ АД. 8.2. „Ипей“ АД не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. 8.3. „Ипей“ АД не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Томболата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора, включително в случай на неуспешно плащане поради технически или други проблеми, извън контрола на Организатора. 8.4. „Ипей“ АД не гарантира, че регистрацията за участие в Томболата ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това може да се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. 8.5. „Ипей“ АД не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта. 8.6. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на печелившите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда. Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява решението си за дисквалификацията. 8.7. „Ипей“ АД има неотменимо право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това на страницата на Организатора www.epay.bg и/или на официалната Facebook страница на Организатора, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други обстоятелства, налагащи прекратяването на Томболата. В тези случаи „Ипей“ АД не дължи каквито и да е компенсации на Участниците. 8.8. „Ипей“ АД си запазва правото без предупреждение да не допусне Участници, които не отговарят на описаните в ЧАСТ 5 условия за участие. 8.9. „Ипей“ АД се задължава да изтрие служебно вече регистриран в Томболата Участник, в случай, че Участникът е уведомил писмено„Ипей“ АД за желанието си да се откаже от участие в Томболата. 8.10. С включването си в Томболата всеки участник се счита за информиран, че при спечелване на награда от Томболата Организаторът има право да поиска от Участника провеждане на кратко интервю, 4 което ще се излъчи в електронна медия/и, избрани от Организатора, както и да направи снимки на печелившия участник, които да използва в социални мрежи, на интернет страницата на Организатора, в електронни медии или чрез други комуникационни канали, избрани от Организатора. ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица. ЧАСТ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 10.1. Томболата се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни. 10.2. „Ипей“ АД, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Томболата, единствено за следните цели: провеждане на Томболата, включително – определяне на печелившите Участници, предоставяне на наградите и обявяване на печелившите участници в социални мрежи, на интернет страницата на Организатора, в електронни медии или чрез други комуникационни канали, избрани от Организатора. 10.3. С регистрацията си за участие в Томболата Участниците дават изричното си съгласие: личните им данни, а именно:три имена,телефонен номер, както и други събрани във връзка с нормативни изисквания за доставчиците на платежни услуги лични данни, да бъдат обработвани от „Ипей“ АД за посочените в т.10.2. цели. Участник, спечелил от томболата, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение (снимка) от Организатора, в качеството му на печеливш. 10.4. Всеки Участник има всички права по Общия регламент относно защитата на данните, включително, но не само, право на достъп, коригиране и изтриване на своите лични данни, както и право на ограничаване на обработването. 10.5. „Ипей“ АД изтрива и заличава предоставените му, от участниците в Томболата лични данни, при постигане на целите, за които са събрани, освен ако е налице нормативно изискване за тяхното съхранение. 10.6. Допълнителна информация относно обработването на лични данни от „Ипей“ АД, както и начините за упражняване на посочените в т.10.4. права може да бъде получена посредством „Декларация за поверителност и защита на личните данни“ на сайта на „Ипей“ АД. ЧАСТ 11. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. 11.1. Настоящите Правила влизат в сила на датата на публикуването им на адрес www.epay.bg и ще бъдат достъпни за целия период на Томболата на интернет адреса на Организатора. 11.2. Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила. За целия период на Томболата всички заинтересувани лица могат да получат информация и консултация чрез изпращане на запитване на всички официални данни за контакт, посочени на адрес www.epay.bg или чрез запитване на телефон 02 4510 880. 11.3. „Ипей” АД си запазва правото по всяко време да променя или допълва настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на адрес www.epay.bg. Участниците в Томболата следва сами да проверяват на страницата на Организатора за промени в настоящите правила. 11.4. В случай, че е приложимо Организаторът, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и действащото законодателство в страната, изчислява дължимия данък въз основа брутната сума на спечелената награда и го превежда към бюджета, съгласно действащата нормативна уредба. Дължимите данъци са за сметка на Организатора. 11.5. С приемането на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА всеки участник декларира, че е запознат с изискванията на ЗДДФЛ и действащото законодателство и че при получаване на печалба, подлежаща на облагане с данък, той ще изпълни всички свои законови задължения. 11.6. С приемането на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА, всеки участник декларира, че при поискване от страна на Организатора, с цел изпълнението на задълженията му съгласно ЗДДФЛ и 5 действащото законодателство, ще предостави необходимата информация за изпълнение на задълженията на Организатора, включително всички необходими лични данни на участника. 11.7. Спорове между „Ипей” АД и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се отнася за разрешаване от компетентния български съд. За всички неуредени в настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство гр. София, 2024 г.

Краен срок за участие: 24 Април 2024

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай