Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели 1000 ваучера по 300лв от LIDL


Спечели 1000 ваучера по 300лв от LIDL

Период на провеждане: 01.07.2024-28.07.2024


1. Право на участие


Играта се организира от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587. Право на участие имат физически лица, пребиваващи в Република България. Условие за участие в играта е инсталиране на приложението Lidl Plus на смартфон, както и създаването на акаунт. С участието си в играта, участникът приема условията за участие и потвърждава, че е навършил 18-годишна възраст и е дееспособен. Участие от името на трето лице не е допустимо.


2. Определяне на наградите


За всяка покупка на стойност мин. 40 лв. в един касов бон в периода 01.07.2024 – 28.07.2024, при която клиентите се идентифицират на касата с приложението Lidl Plus, те получават 1 точка в приложението. При 4 събрани точки клиентите получават възможност за участие в играта. Покупка на стойност 50 лв. означава 1 спечелена точка в приложението. Покупка на стойност от 120 лв., идентифицирана с Lidl Plus, означава 3 събрани точки в приложението. Покупка на стойност 160 лв., идентифицирана с Lidl Plus, означава 4 точки или 1 участие и т.н. до изчерпване на стойността на съответната покупка. Когато в апликацията се генерира поне една възможност за участие, участникът ще бъде поканен да заяви желание за участие в играта директно през приложението, натискайки бутон „Потвърди участие“ (с което регистрира своето участие). С потвърждаването на участие в играта клиентският идентификатор на участника и в случай на спечелване на награда, неговото собствено и фамилно име и телефонният му номер, записани в приложението по време на регистрацията, ще бъдат предадени на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД. Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus. След теглене на печелившите техните имена ще бъдат обявени на www.lidl.bg/igra. Агенция Advancead / Адванс Ед ЕООД, ЕИК: 206023890/ е оторизирана да се свърже с печелившите по имейл или телефон в срок от 5 работни дни от датата на тяхното определяне. Печелившият участник трябва да потвърди желанието си за получаване на наградата в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване за наградата. Ако агенцията не успее да се свърже с победител или не получи обратна връзка от него/нея в предвидения срок или ако се установи, че е предоставено невалидно ЕГН или невалиден телефонен номер, то победителят губи правото да получи своята награда, а „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш. Изтегленият брой печеливши на седмица може да варира при наличието на индивидуални случаи, без това да води до промяна на общата бройка спечелили от играта.

Многократно участие е допустимо.


3. Награди


Всеки участник, активирал поне едно участие в приложението Lidl Plus, автоматично получава възможност да участва в тегленето 1 от 1000 ваучера по 300 лв.

Наградите се разиграват на случаен принцип, като всеки първи работен ден от седмицата в периода 01.07.2024 г. – 28.07.2024 г. (4 седмици) се теглят печеливши участници за 250 ваучера по 300 лв. Последните печеливши ще бъдат изтеглени на 29.07.2024 г.

Изтеглените в първия работен ден от седмицата печеливши участници ще бъдат обявени на www.lidl.bg/igra най-късно в сряда на съответната седмица.

Активирано участие, което вече е било включено в теглене и е спечелило, не участва в бъдещи тегления.

Активирано участие, което е било включено в тегленето на награди през седмицата, в която е получено, но ако участникът не е спечелил награда, автоматично се прехвърля за участие през следващите седмици за целия период на играта. Прехвърлянето на активирано, но не спечелило участие продължава до спечелване на награда или до приключване на играта. Всеки участник се включва в играта с всяко активирано участие.

Един участник може да спечели само една награда, независимо от броя на активираните участия. В случай, че в рамките на периода на провеждане на Играта са генерирани повече от една възможности за участие в полза на един и същи участник, то ако някоя от тях спечели награда, автоматично се преклудира възможността останалите да спечелят.

Тегленето на печелившите участници се осъществява посредством специален софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите. Всички спечелили награди ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus и устно по телефон или писмено по имейл, регистриран в приложението Lidl Plus, от Агенция Advancead / Адванс Ед ЕООД, ЕИК: 206023890/.

Имената и телефонният номер са въведените в Lidl Plus при първоначална регистрация, в случай, че има несъответствие, Лидл не носи отговорност.

Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus и устно по телефон или писмено по имейл, регистриран в приложението Lidl Plus, от служител/и на Адванс Ед ЕООД.

Служител/и на Адванс Ед ЕООД ще се свържат с печелившите в срок от 5 работни дни от датата на тяхното теглене. Печелившият участник трябва да потвърди желанието си за получаване на наградата в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване, че е спечелил награда и да предостави информация за получаване на наградата, както и ЕГН за целите на данъчно облагане.

Ако стойността на наградата подлежи на облагане съгласно чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) всеки участник, спечелил награда, е необходимо да съдейства с информация за неговото име и ЕГН (ЛНЧ за чуждестранни лица).

Ако Адванс Ед ЕООД не успее да се свърже с печеливш участник, поради грешни или невярно предоставени данни за контакт (телефон, имейл) или не получи обратна връзка от него в предвидения срок или ако се установи, че е предоставено невалидно/невярно ЕГН и при молба не предостави коректно или въобще откаже да предостави ЕГН (за целите на данъчното облагане) или друга информация, необходима за изпращане на наградата, то печелившият губи правото да получи своята награда, а LIDL си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш участник в играта.

Допълнително теглене ще се извърши в срок от 6 (шест) дни от изтичане на 5-дневния срок, в който печелившият е трябвало да потвърди желанието си за получаване на наградата и да предостави нужната информация. В допълнителното теглене не участват вече изтеглени участници.

Ангажимент на Адванс Ед ЕООД е, да изпрати наградата по куриер, за своя сметка, до посочения от печелившия участник адрес, в срок между 5 (пет) и 10 (десет) работни дни след предоставяне на пълна информация за доставка. Адресът на печелившия участник ще бъде посетен от служителите на куриерската компания само веднъж. В случай че служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, тя ще остане на съхранение в най-близкия офис на съответната куриерска компания. Съответният участник ще бъде уведомен от куриерската компания за адреса на офиса чрез обаждане или SMS известие на телефона, предоставен от участника. Печелившият участник губи правото си да получи наградата, ако в срок от 6 работни дни не посети лично офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата.


4. Заключителни разпоредби


Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица. Наградите не могат да се изплащат в пари.


5. Списък на наградите


1000 ваучера за пазаруване в Lidl, всеки на стойност 300 лв. с валидност до 01.08.2025 г.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Данни на администратора на лични данни


„Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587, е лицето, отговорно за обработката на личните данни на участниците. „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД е определило длъжностно лице за защита на данните, с което може да се установи контакт на [email protected].

Видове и източници на данните

Следните лични данни ще бъдат обработвани от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД за нуждите на провеждането на играта:

- Клиентски идентификационен номер на всички участници в играта, информация за стойността на покупката;

- Допълнително три имена, телефонен номер и/или имейл и ЕГН на спечелилите.


2. Цели и правно основание на обработката на лични данни


Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД изключително за нуждите на провеждането на играта (напр. за определяне на спечелилите, уведомяване на спечелилите, изпращане на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП. Правното основание за обработка на данни в контекста на провежданите игри по правило е член 6, параграф 1, буква б) от GDPR. Участието в играта не е възможно без тези данни. Правното основание за обработка на данните (три имена и ЕГН), в контекста на деклариране в НАП чл. 6, параграф 1, буква в) от GDPR във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Правното основание за обработка на телефонни номера и имейл адреси на печелившите участници е както член 6, параграф 1, буква б) от GDPR във връзка с осъществяването на контакт и предоставянето на наградата, така и чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR поради наличието на легитимен интерес от обработката им до извършване на декларирането на данните в НАП.

В случай че данните се обработват на база дадено съгласие, правното основание е член 6, параграф 1 от GDPR. Организаторът има легитимен интерес да рекламира себе си и своите игри; освен това съществува обществен интерес (по-специално при останалите участници) от действителното провеждане на играта и от разпределението на наградите.


3. Получатели/Категории получатели:


Данните ще бъдат предоставени на Адванс Ед ЕООД за осъществяване на контакт с печелившите участници. Различно от посоченото предаване на данни към трети лица е изключено.


4. Период на съхранение/Критерии за определяне на периода на съхранение:


След приключване на играта и обявяване на спечелилите, личните данни на неспечелилите участници ще бъдат заличени.

Личните данни, необходими за деклариране на наградата – пълно име и ЕГН, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Телефонните номера и имейлите на печелившите участници ще се обработват до края на следващата календарна година, което е съобразено със сроковете за деклариране в НАП.


5. Права на субектите на данни


Участникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът също има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на данни, която е необходима за защита на законните интереси на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД или на трета страна. Ако участникът е дал съгласието си за обработка на данни в рамките на настоящата игра, той има право да оттегли това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще. Освен това участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на данните, по-специално в държавата-членка по местоживеене или мястото на предполагаемото нарушение.

За Република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: [email protected]


Условия за участие

Период на провеждане: 01.07.2024-28.07.2024


1. Право на участие


Играта се организира от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587. Право на участие имат физически лица, пребиваващи в Република България. Условие за участие в играта е инсталиране на приложението Lidl Plus на смартфон, както и създаването на акаунт. С участието си в играта, участникът приема условията за участие и потвърждава, че е навършил 18-годишна възраст и е дееспособен. Участие от името на трето лице не е допустимо.


2. Определяне на наградите


За всяка покупка на стойност мин. 40 лв. в един касов бон в периода 01.07.2024 – 28.07.2024, при която клиентите се идентифицират на касата с приложението Lidl Plus, те получават 1 точка в приложението. При 4 събрани точки клиентите получават възможност за участие в играта. Покупка на стойност 50 лв. означава 1 спечелена точка в приложението. Покупка на стойност от 120 лв., идентифицирана с Lidl Plus, означава 3 събрани точки в приложението. Покупка на стойност 160 лв., идентифицирана с Lidl Plus, означава 4 точки или 1 участие и т.н. до изчерпване на стойността на съответната покупка. Когато в апликацията се генерира поне една възможност за участие, участникът ще бъде поканен да заяви желание за участие в играта директно през приложението, натискайки бутон „Потвърди участие“ (с което регистрира своето участие). С потвърждаването на участие в играта клиентският идентификатор на участника и в случай на спечелване на награда, неговото собствено и фамилно име и телефонният му номер, записани в приложението по време на регистрацията, ще бъдат предадени на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД. Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus. След теглене на печелившите техните имена ще бъдат обявени на www.lidl.bg/igra. Агенция Advancead / Адванс Ед ЕООД, ЕИК: 206023890/ е оторизирана да се свърже с печелившите по имейл или телефон в срок от 5 работни дни от датата на тяхното определяне. Печелившият участник трябва да потвърди желанието си за получаване на наградата в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване за наградата. Ако агенцията не успее да се свърже с победител или не получи обратна връзка от него/нея в предвидения срок или ако се установи, че е предоставено невалидно ЕГН или невалиден телефонен номер, то победителят губи правото да получи своята награда, а „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш. Изтегленият брой печеливши на седмица може да варира при наличието на индивидуални случаи, без това да води до промяна на общата бройка спечелили от играта.

Многократно участие е допустимо.


3. Награди


Всеки участник, активирал поне едно участие в приложението Lidl Plus, автоматично получава възможност да участва в тегленето 1 от 1000 ваучера по 300 лв.

Наградите се разиграват на случаен принцип, като всеки първи работен ден от седмицата в периода 01.07.2024 г. – 28.07.2024 г. (4 седмици) се теглят печеливши участници за 250 ваучера по 300 лв. Последните печеливши ще бъдат изтеглени на 29.07.2024 г.

Изтеглените в първия работен ден от седмицата печеливши участници ще бъдат обявени на www.lidl.bg/igra най-късно в сряда на съответната седмица.

Активирано участие, което вече е било включено в теглене и е спечелило, не участва в бъдещи тегления.

Активирано участие, което е било включено в тегленето на награди през седмицата, в която е получено, но ако участникът не е спечелил награда, автоматично се прехвърля за участие през следващите седмици за целия период на играта. Прехвърлянето на активирано, но не спечелило участие продължава до спечелване на награда или до приключване на играта. Всеки участник се включва в играта с всяко активирано участие.

Един участник може да спечели само една награда, независимо от броя на активираните участия. В случай, че в рамките на периода на провеждане на Играта са генерирани повече от една възможности за участие в полза на един и същи участник, то ако някоя от тях спечели награда, автоматично се преклудира възможността останалите да спечелят.

Тегленето на печелившите участници се осъществява посредством специален софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите. Всички спечелили награди ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus и устно по телефон или писмено по имейл, регистриран в приложението Lidl Plus, от Агенция Advancead / Адванс Ед ЕООД, ЕИК: 206023890/.

Имената и телефонният номер са въведените в Lidl Plus при първоначална регистрация, в случай, че има несъответствие, Лидл не носи отговорност.

Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus и устно по телефон или писмено по имейл, регистриран в приложението Lidl Plus, от служител/и на Адванс Ед ЕООД.

Служител/и на Адванс Ед ЕООД ще се свържат с печелившите в срок от 5 работни дни от датата на тяхното теглене. Печелившият участник трябва да потвърди желанието си за получаване на наградата в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване, че е спечелил награда и да предостави информация за получаване на наградата, както и ЕГН за целите на данъчно облагане.

Ако стойността на наградата подлежи на облагане съгласно чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) всеки участник, спечелил награда, е необходимо да съдейства с информация за неговото име и ЕГН (ЛНЧ за чуждестранни лица).

Ако Адванс Ед ЕООД не успее да се свърже с печеливш участник, поради грешни или невярно предоставени данни за контакт (телефон, имейл) или не получи обратна връзка от него в предвидения срок или ако се установи, че е предоставено невалидно/невярно ЕГН и при молба не предостави коректно или въобще откаже да предостави ЕГН (за целите на данъчното облагане) или друга информация, необходима за изпращане на наградата, то печелившият губи правото да получи своята награда, а LIDL си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш участник в играта.

Допълнително теглене ще се извърши в срок от 6 (шест) дни от изтичане на 5-дневния срок, в който печелившият е трябвало да потвърди желанието си за получаване на наградата и да предостави нужната информация. В допълнителното теглене не участват вече изтеглени участници.

Ангажимент на Адванс Ед ЕООД е, да изпрати наградата по куриер, за своя сметка, до посочения от печелившия участник адрес, в срок между 5 (пет) и 10 (десет) работни дни след предоставяне на пълна информация за доставка. Адресът на печелившия участник ще бъде посетен от служителите на куриерската компания само веднъж. В случай че служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, тя ще остане на съхранение в най-близкия офис на съответната куриерска компания. Съответният участник ще бъде уведомен от куриерската компания за адреса на офиса чрез обаждане или SMS известие на телефона, предоставен от участника. Печелившият участник губи правото си да получи наградата, ако в срок от 6 работни дни не посети лично офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата.


4. Заключителни разпоредби


Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица. Наградите не могат да се изплащат в пари.


5. Списък на наградите


1000 ваучера за пазаруване в Lidl, всеки на стойност 300 лв. с валидност до 01.08.2025 г.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Данни на администратора на лични данни


„Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587, е лицето, отговорно за обработката на личните данни на участниците. „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД е определило длъжностно лице за защита на данните, с което може да се установи контакт на [email protected].

Видове и източници на данните

Следните лични данни ще бъдат обработвани от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД за нуждите на провеждането на играта:

- Клиентски идентификационен номер на всички участници в играта, информация за стойността на покупката;

- Допълнително три имена, телефонен номер и/или имейл и ЕГН на спечелилите.


2. Цели и правно основание на обработката на лични данни


Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД изключително за нуждите на провеждането на играта (напр. за определяне на спечелилите, уведомяване на спечелилите, изпращане на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП. Правното основание за обработка на данни в контекста на провежданите игри по правило е член 6, параграф 1, буква б) от GDPR. Участието в играта не е възможно без тези данни. Правното основание за обработка на данните (три имена и ЕГН), в контекста на деклариране в НАП чл. 6, параграф 1, буква в) от GDPR във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Правното основание за обработка на телефонни номера и имейл адреси на печелившите участници е както член 6, параграф 1, буква б) от GDPR във връзка с осъществяването на контакт и предоставянето на наградата, така и чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR поради наличието на легитимен интерес от обработката им до извършване на декларирането на данните в НАП.

В случай че данните се обработват на база дадено съгласие, правното основание е член 6, параграф 1 от GDPR. Организаторът има легитимен интерес да рекламира себе си и своите игри; освен това съществува обществен интерес (по-специално при останалите участници) от действителното провеждане на играта и от разпределението на наградите.


3. Получатели/Категории получатели:


Данните ще бъдат предоставени на Адванс Ед ЕООД за осъществяване на контакт с печелившите участници. Различно от посоченото предаване на данни към трети лица е изключено.


4. Период на съхранение/Критерии за определяне на периода на съхранение:


След приключване на играта и обявяване на спечелилите, личните данни на неспечелилите участници ще бъдат заличени.

Личните данни, необходими за деклариране на наградата – пълно име и ЕГН, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Телефонните номера и имейлите на печелившите участници ще се обработват до края на следващата календарна година, което е съобразено със сроковете за деклариране в НАП.


5. Права на субектите на данни


Участникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът също има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на данни, която е необходима за защита на законните интереси на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД или на трета страна. Ако участникът е дал съгласието си за обработка на данни в рамките на настоящата игра, той има право да оттегли това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще. Освен това участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на данните, по-специално в държавата-членка по местоживеене или мястото на предполагаемото нарушение.

За Република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: [email protected]Краен срок за участие: 28 Юли 2024

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай