Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели 4 бр. слънчеви очила


Спечели 4 бр. слънчеви очила

1.1. Игрите се провеждат на стената на официалната страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic се организира от MEGA OPTIC - Гледай оптимистично, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в игрите. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Facebook страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично.1.2. Изпълнител на играта e “Диджитъл Вижън” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Граф Игнатиев 13А, ЕИК 201232847, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.2. Характеристики и период за провеждане на игрите2.1. Игрите на стената на Facebook страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично представляват игри, в които потребителите трябва да отговарят на въпроси, качват снимки, споделят мнение и други сходни предизвикателства под поста във Facebook страницата.2.2. Периодът на провеждане на игрите е различен за всеки месец.2.3. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.2.4. Победителят ще бъде известен с пост на стената на страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic и чрез отговор на неговия коментар.3. Право на участие3.1. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, на възраст над 18 години. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за MEGA OPTIC - Гледай оптимистично и “Диджитъл Вижън” ООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.4. Участващи продукти4.1. За участие в играта на стената на страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично във Facebook на адрес https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт.5. Начин за провеждане на игрите5.1. За участие в игрите участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.5.2. Играта на стената на страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично се провежда по следния начин: всеки, който иска да участва в играта, трябва да влезе на официалната Facebook страница на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic и да изпълни условието на играта.5.3. Изпълнителят известява спечелилите участници чрез отделен пост на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично, в който са упоменати името/имената на печелившия/печелившите участник/участници.5.4. За да получи наградата си, печелившият/печелившите следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за връзка под формата на лично съобщение в страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично в срок от 5 дни след уведомяването му. 5.5. Печелившият/печелившите има/имат срок от 10 дни да вземат своята награда от датата на обявяването им на Facebook страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic. В противен случай те губят правото си да я получат и на негово/тяхно място ще бъде изтеглен нов печеливш/печеливши. 5.6. Ако печелившият/печелившите е от град София, то той трябва да отиде да вземе награда си собстеворъчно от посочения адрес на Изпълнителя на играта. В този случай Изпълнителят не е задължен да изпрати наградата с куриер.5.7. Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.6. Награди6.1. Наградата/наградите в игрите на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично няма да бъдат задължително споменавани в текста или визиите на игрите. Наградата/наградите не може да се преотстъпва на друго лице.6.2. Наградата се тегли чрез томбола на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на играта на стената MEGA OPTIC - Гледай оптимистично.6.3. Печелившият/печелившите участник/участници ще бъде обявен/обявени на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично и се уведомяват от Изпълнителя при условията на т. 5.3 и т. 5.4.6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.6.5. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за контакт, предоставени от спечелилия участник.7. Правила на игрите на официалната Facebook страница на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично7.1. Настоящите правила на игрите на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично са на разположение на следния адрес: https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic8. Правни спорове8.1. Организаторът на игрите не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.8.3. Организаторът и Изпълнителят се задължават да осигурят и предоставят на всеки спечелил участник удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата, в случай, че тя надминава стойността от 30 (тридесет) лева. Спечелилият наградата може да ползва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 9. Защита на личните данниС участието си в Играта, всеки участник декларира, че:
  • е прочел, запознат е и се съгласява с настоящите Правила;
  • е запознат с целите, характера и условията на предоставяне и обработване на личните му данни (име, адрес, телефон) и се съгласява с тях;
  • предоставя доброволно личните си данни;
  • изразява изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани за целите на Играта.
9.1 Основанието за събирането и обработването на личните данни на участниците е изпълнението на задължението на Mega Optic - гледай оптимистично за предоставяне на награда на печелившия/печелившите участници в съотетствие с настоящите Правила и условия. 9.2 Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в игрите и доставяне на наградите. Организаторът и Изпълнителят гарантират, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.9.3 Организаторът и Изпълнителят поемат задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица. 10. Прекратяване на промоционалната кампания10.1. Настоящата промоция може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията, при условията на т. 2.2. и 5.2. от настоящите Правила.10.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично, а участието на потребителите се прекратява автоматично.11. Разни11.1. Всеки участник в игрите, провеждани на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic, се счита за уведомен и запознат с тези правила и съгласен с условията. С включването си в играта, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на Facebook страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично с цел обявяване на печелившите в Играта.11.2. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили във Facebook, или използват софтуер с цел повече участия в Играта и нарушават механизма й ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото си на участие, така и правото си на спечелена награда, в случай, че са се класирали за такава.11.3. Организаторът си запазва правото да премахва от Facebook страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора е окончателно.11.4. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.11.5. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.11.7. Игрите не се спонсорират, възлагат или осъществяват по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързват с Facebook. Участниците предоставят информацията си на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично, а не на Facebook.

Условия за участие

1.1. Игрите се провеждат на стената на официалната страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic се организира от MEGA OPTIC - Гледай оптимистично, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в игрите. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Facebook страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично.1.2. Изпълнител на играта e “Диджитъл Вижън” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Граф Игнатиев 13А, ЕИК 201232847, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.2. Характеристики и период за провеждане на игрите2.1. Игрите на стената на Facebook страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично представляват игри, в които потребителите трябва да отговарят на въпроси, качват снимки, споделят мнение и други сходни предизвикателства под поста във Facebook страницата.2.2. Периодът на провеждане на игрите е различен за всеки месец.2.3. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.2.4. Победителят ще бъде известен с пост на стената на страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic и чрез отговор на неговия коментар.3. Право на участие3.1. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, на възраст над 18 години. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за MEGA OPTIC - Гледай оптимистично и “Диджитъл Вижън” ООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.4. Участващи продукти4.1. За участие в играта на стената на страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично във Facebook на адрес https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт.5. Начин за провеждане на игрите5.1. За участие в игрите участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.5.2. Играта на стената на страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично се провежда по следния начин: всеки, който иска да участва в играта, трябва да влезе на официалната Facebook страница на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic и да изпълни условието на играта.5.3. Изпълнителят известява спечелилите участници чрез отделен пост на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично, в който са упоменати името/имената на печелившия/печелившите участник/участници.5.4. За да получи наградата си, печелившият/печелившите следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за връзка под формата на лично съобщение в страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично в срок от 5 дни след уведомяването му. 5.5. Печелившият/печелившите има/имат срок от 10 дни да вземат своята награда от датата на обявяването им на Facebook страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic. В противен случай те губят правото си да я получат и на негово/тяхно място ще бъде изтеглен нов печеливш/печеливши. 5.6. Ако печелившият/печелившите е от град София, то той трябва да отиде да вземе награда си собстеворъчно от посочения адрес на Изпълнителя на играта. В този случай Изпълнителят не е задължен да изпрати наградата с куриер.5.7. Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.6. Награди6.1. Наградата/наградите в игрите на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично няма да бъдат задължително споменавани в текста или визиите на игрите. Наградата/наградите не може да се преотстъпва на друго лице.6.2. Наградата се тегли чрез томбола на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на играта на стената MEGA OPTIC - Гледай оптимистично.6.3. Печелившият/печелившите участник/участници ще бъде обявен/обявени на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично и се уведомяват от Изпълнителя при условията на т. 5.3 и т. 5.4.6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.6.5. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за контакт, предоставени от спечелилия участник.7. Правила на игрите на официалната Facebook страница на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично7.1. Настоящите правила на игрите на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично са на разположение на следния адрес: https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic8. Правни спорове8.1. Организаторът на игрите не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.8.3. Организаторът и Изпълнителят се задължават да осигурят и предоставят на всеки спечелил участник удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата, в случай, че тя надминава стойността от 30 (тридесет) лева. Спечелилият наградата може да ползва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 9. Защита на личните данниС участието си в Играта, всеки участник декларира, че:
  • е прочел, запознат е и се съгласява с настоящите Правила;
  • е запознат с целите, характера и условията на предоставяне и обработване на личните му данни (име, адрес, телефон) и се съгласява с тях;
  • предоставя доброволно личните си данни;
  • изразява изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани за целите на Играта.
9.1 Основанието за събирането и обработването на личните данни на участниците е изпълнението на задължението на Mega Optic - гледай оптимистично за предоставяне на награда на печелившия/печелившите участници в съотетствие с настоящите Правила и условия. 9.2 Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в игрите и доставяне на наградите. Организаторът и Изпълнителят гарантират, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.9.3 Организаторът и Изпълнителят поемат задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица. 10. Прекратяване на промоционалната кампания10.1. Настоящата промоция може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията, при условията на т. 2.2. и 5.2. от настоящите Правила.10.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично, а участието на потребителите се прекратява автоматично.11. Разни11.1. Всеки участник в игрите, провеждани на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic, се счита за уведомен и запознат с тези правила и съгласен с условията. С включването си в играта, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на Facebook страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично с цел обявяване на печелившите в Играта.11.2. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили във Facebook, или използват софтуер с цел повече участия в Играта и нарушават механизма й ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото си на участие, така и правото си на спечелена награда, в случай, че са се класирали за такава.11.3. Организаторът си запазва правото да премахва от Facebook страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора е окончателно.11.4. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.11.5. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.11.7. Игрите не се спонсорират, възлагат или осъществяват по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързват с Facebook. Участниците предоставят информацията си на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично, а не на Facebook.

Краен срок за участие: 01 Ноември 2020

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#1 написа:
на 18.10.2020 г. 22:47

Страхотно