Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели Apple Airpods 2, хладилни чанти, и стекове


Спечели Apple Airpods 2, хладилни чанти, и стекове

1. Организатор

1.1. Промоционалната игра на Devin Mineral & Vitamins “ВЪРНИ СИ СИЛИТЕ, ИГРАЙ ЗА СВЕЖИ НАГРАДИ“ , наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Девин“ ЕАД, с ЕИК 040428304 (наричано по-долу за краткост „Организатор“) със съдействието на рекламна агенция „Мейт Адвъртайзинг” ЕООД, с ЕИК 203999626, в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта. Изпълнителят администрира провеждането на Играта и извършва тегленето на печелившите телефонни номера. След тегленето на печелившите телефонни номера Организаторът осъществява връзката с печелившите участници и организира доставянето на наградите.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.devin-promo.bg. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.devin-promo.bg

Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Промоционалната игра се организира с рекламна цел - за популяризиране търговскaтa маркa на Организатора – „Devin“.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира на 01.07.2024 г. и продължава до 25.08.2024 г. (включително).

3. Право на участие

3.1. Право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра не могат да участват лица, работещи за Организатора или Изпълнителя, техни съпрузи или техни роднини.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват всички продукти с марка DEVIN Mineral & Vitamins всички вкусове 0,425 л , независимо откъде са закупени:


 


Devin Mineral & Vitamins

ПРОДУКТ:

1

Devin Mineral & Vitamins ImmunityЯгода& мента

2

Devin Mineral & VitaminsImmunityЧереша& роза

3

Devin Mineral & VitaminsMood UpliftКокос& ананас

4

DevinMineral&VitaminsMoodUplift Праскова и тропически плодове

5

Devin Mineral & VitaminsVitalityМанго& ананас

6

Devin Mineral & VitaminsVitalityЯбълка& киви

7

Devin Mineral & VitaminsVitality Краставица бъз и лимон

!Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

 

5. Условия за участие в Играта

 

5.1.За да участва в томбола за награди, всеки участник следва да:

Купи минимум 3 бутилки Devin Mineral & Vitamins и да регистрира касова бележка на www.devin-promo.bg, верифицирайки я със снимка.

В касовата бележка следва да е видима маркатаDevin на закупените продукти. За избягване на съмнение в играта няма да бъдат приемани за участие касови бележки, чрез които не е възможно да се докаже каква марка продукти са закупени.

За да е успешна регистрацията, участникът трябва:
- да въведе мобилен номер за контакт;
- да въведе номера на касовата бележка;

- да заснеме касовата бележка
- да потвърди (чрез check-box), че е съгласен с Официалните правила на Играта, да съхрани касовата бележка до края на Играта като доказателство за покупка, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа ще бъдат скрити (напр. 0887111***).

5.2.Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3.Регистрираните касови бележки подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия, съответният касов бон се счита за невалиден.


6. Награди и теглене на печелившите

6.1. Наградите в Играта са:

6.1.1. 112 стека Devin Mineral & Vitamins (един стек съдържа 6 бутилки Devin Mineral & Vitamins Ягода и Мента)

6.1.2. 56 бр. хладилни чанти

6.1.3. 8 бр. слушалки Apple Airpods 2 nd Generation

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративна цел.

6.2 . Теглене на печелившите:

6.2.1. Тегленето на наградите, описани в т.6.1.1 и 6.1.2 ще се извършва всеки ден в периода на кампанията на случаен принцип, чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, който ще определя печелившите измежду всички участници, покрили условията за участие описани в т.5. Всеки ден ще бъдат теглени като награда по 2 стека Devin Mineral & Vitamis, по 1 хладилна чанта, а на всеки 7 дни ще бъде теглена наградата слушалки Airpods 2 nd Generation.

6.2.2 . Един участник може да направи максимум 10 регистрации на ден с различни касови бонове.

6.2.3 . Един касов бон, може да бъде регистриран само един път и чрез само една персонална регистрация на един потребителВ случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден .

6.2 .4. Участниците, спечелили награда, ще бъдат известени чрез SMS на посочения от тях мобилен номер. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена, ЕГН и адрес). Ако спечелилият не се обади в този срок, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

6.2 .5. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник, в срок до 45 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т.

6.2.6. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да вземе наградата си, същият губи право да я получи.

6.2 .7. Наградите се получават само от лицето, предоставило името си срещу изтегления като печеливш телефонен номер. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на лична карта и касовия бон, с които участникът е спечелил наградата .

7. Нередовни касови бележки

Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда нужната информация или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.

8. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник.

8.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта www.devin-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

8.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Промоционална игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

7.6. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

7.7. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.8. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

7.9. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.10. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

8. Прекратяване на Играта

8.1. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.devin-promo.bg, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

9. Защита на личните данни

9.1.Организаторът на играта е администратор на личните данни, , които се предоставят при участие в Играта.

9.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с настоящите Официалните правила и с Политикатазащита на личните данни от съответния участник в Играта се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай, че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359887 123***) ще бъде публикуван на www.devin-promo.bg, в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

9.3.Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават от Организатора. Лични данни се предоставят само на куриер с цел доставяне на наградата, като куриерът също е администратор на лични данни във връзка с осъществяване на куриерските услуги.

9.4.Организаторът се задължава да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5.За целите на администрирането на играта и предоставянето на награда от нея, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер.

Основание за обработката на предоставените лични данните е:

- договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в игра с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в играта;

- изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ.

9.6. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на играта, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Играта. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на Играта), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство (данни относно спечелили участници могат да се съхранят за срок от 10 години следващ годината на приключване на Играта с оглед изискванията на счетоводните и данъчните закони). Телефонните номера, събрани от участниците с цел регистрация за играта, ще бъдат унищожени от базите данни на Организатора и Агенцията в рамките на 6 месеца след края на играта.

9.7. Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на фирмата, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата

9.8. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за защита на личните данни, публикувана на https://devin-bg.com/политика-за-защита-на-личните-данни/

9.9. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към Организатора на следния е-мейл адрес: [email protected].

9.10.Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: [email protected].

10. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

 

Играта е валидна в периода от 00:00 часа на 01.07.2024 г. до 23:59 часа на 25.08.2024 г. Организатор на играта и администратор на личните данни е Девин ЕАД. Всеки участник трябва да запази регистриран касов бон до получаване на наградата. Предоставяне на копие от същият е условие за получаване на спечелена награда. Пълните правила на играта може да намерите на devin-promo.bg, а повече информация на 0888422758 (според тарифния план на абоната).


Условия за участие

1. Организатор

1.1. Промоционалната игра на Devin Mineral & Vitamins “ВЪРНИ СИ СИЛИТЕ, ИГРАЙ ЗА СВЕЖИ НАГРАДИ“ , наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Девин“ ЕАД, с ЕИК 040428304 (наричано по-долу за краткост „Организатор“) със съдействието на рекламна агенция „Мейт Адвъртайзинг” ЕООД, с ЕИК 203999626, в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта. Изпълнителят администрира провеждането на Играта и извършва тегленето на печелившите телефонни номера. След тегленето на печелившите телефонни номера Организаторът осъществява връзката с печелившите участници и организира доставянето на наградите.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.devin-promo.bg. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.devin-promo.bg

Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Промоционалната игра се организира с рекламна цел - за популяризиране търговскaтa маркa на Организатора – „Devin“.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира на 01.07.2024 г. и продължава до 25.08.2024 г. (включително).

3. Право на участие

3.1. Право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра не могат да участват лица, работещи за Организатора или Изпълнителя, техни съпрузи или техни роднини.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват всички продукти с марка DEVIN Mineral & Vitamins всички вкусове 0,425 л , независимо откъде са закупени:


 


Devin Mineral & Vitamins

ПРОДУКТ:

1

Devin Mineral & Vitamins ImmunityЯгода& мента

2

Devin Mineral & VitaminsImmunityЧереша& роза

3

Devin Mineral & VitaminsMood UpliftКокос& ананас

4

DevinMineral&VitaminsMoodUplift Праскова и тропически плодове

5

Devin Mineral & VitaminsVitalityМанго& ананас

6

Devin Mineral & VitaminsVitalityЯбълка& киви

7

Devin Mineral & VitaminsVitality Краставица бъз и лимон

!Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

 

5. Условия за участие в Играта

 

5.1.За да участва в томбола за награди, всеки участник следва да:

Купи минимум 3 бутилки Devin Mineral & Vitamins и да регистрира касова бележка на www.devin-promo.bg, верифицирайки я със снимка.

В касовата бележка следва да е видима маркатаDevin на закупените продукти. За избягване на съмнение в играта няма да бъдат приемани за участие касови бележки, чрез които не е възможно да се докаже каква марка продукти са закупени.

За да е успешна регистрацията, участникът трябва:
- да въведе мобилен номер за контакт;
- да въведе номера на касовата бележка;

- да заснеме касовата бележка
- да потвърди (чрез check-box), че е съгласен с Официалните правила на Играта, да съхрани касовата бележка до края на Играта като доказателство за покупка, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа ще бъдат скрити (напр. 0887111***).

5.2.Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3.Регистрираните касови бележки подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия, съответният касов бон се счита за невалиден.


6. Награди и теглене на печелившите

6.1. Наградите в Играта са:

6.1.1. 112 стека Devin Mineral & Vitamins (един стек съдържа 6 бутилки Devin Mineral & Vitamins Ягода и Мента)

6.1.2. 56 бр. хладилни чанти

6.1.3. 8 бр. слушалки Apple Airpods 2 nd Generation

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративна цел.

6.2 . Теглене на печелившите:

6.2.1. Тегленето на наградите, описани в т.6.1.1 и 6.1.2 ще се извършва всеки ден в периода на кампанията на случаен принцип, чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, който ще определя печелившите измежду всички участници, покрили условията за участие описани в т.5. Всеки ден ще бъдат теглени като награда по 2 стека Devin Mineral & Vitamis, по 1 хладилна чанта, а на всеки 7 дни ще бъде теглена наградата слушалки Airpods 2 nd Generation.

6.2.2 . Един участник може да направи максимум 10 регистрации на ден с различни касови бонове.

6.2.3 . Един касов бон, може да бъде регистриран само един път и чрез само една персонална регистрация на един потребителВ случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден .

6.2 .4. Участниците, спечелили награда, ще бъдат известени чрез SMS на посочения от тях мобилен номер. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена, ЕГН и адрес). Ако спечелилият не се обади в този срок, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

6.2 .5. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник, в срок до 45 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т.

6.2.6. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да вземе наградата си, същият губи право да я получи.

6.2 .7. Наградите се получават само от лицето, предоставило името си срещу изтегления като печеливш телефонен номер. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на лична карта и касовия бон, с които участникът е спечелил наградата .

7. Нередовни касови бележки

Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда нужната информация или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.

8. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник.

8.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта www.devin-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

8.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Промоционална игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

7.6. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

7.7. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.8. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

7.9. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.10. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

8. Прекратяване на Играта

8.1. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.devin-promo.bg, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

9. Защита на личните данни

9.1.Организаторът на играта е администратор на личните данни, , които се предоставят при участие в Играта.

9.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с настоящите Официалните правила и с Политикатазащита на личните данни от съответния участник в Играта се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай, че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359887 123***) ще бъде публикуван на www.devin-promo.bg, в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

9.3.Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават от Организатора. Лични данни се предоставят само на куриер с цел доставяне на наградата, като куриерът също е администратор на лични данни във връзка с осъществяване на куриерските услуги.

9.4.Организаторът се задължава да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5.За целите на администрирането на играта и предоставянето на награда от нея, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер.

Основание за обработката на предоставените лични данните е:

- договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в игра с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в играта;

- изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ.

9.6. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на играта, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Играта. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на Играта), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство (данни относно спечелили участници могат да се съхранят за срок от 10 години следващ годината на приключване на Играта с оглед изискванията на счетоводните и данъчните закони). Телефонните номера, събрани от участниците с цел регистрация за играта, ще бъдат унищожени от базите данни на Организатора и Агенцията в рамките на 6 месеца след края на играта.

9.7. Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на фирмата, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата

9.8. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за защита на личните данни, публикувана на https://devin-bg.com/политика-за-защита-на-личните-данни/

9.9. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към Организатора на следния е-мейл адрес: [email protected].

9.10.Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: [email protected].

10. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

 

Играта е валидна в периода от 00:00 часа на 01.07.2024 г. до 23:59 часа на 25.08.2024 г. Организатор на играта и администратор на личните данни е Девин ЕАД. Всеки участник трябва да запази регистриран касов бон до получаване на наградата. Предоставяне на копие от същият е условие за получаване на спечелена награда. Пълните правила на играта може да намерите на devin-promo.bg, а повече информация на 0888422758 (според тарифния план на абоната).Краен срок за участие: 25 Август 2024

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай