Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели бебефони, нагреватели за шишета, и други награди


Спечели бебефони, нагреватели за шишета, и други награди

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ

“Кампания WaterWipes – купи и спечели през ЮЛИ “

Период на провеждане на Кампанията: 01.07.2024 г. – 31.07.2024 г.

Организатор

–  1.1. Кампания “Кампания WaterWipes –  купи и спечели “, наричана за краткост “КАМПАНИЯТА” се организира и провежда от „МАКАВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Константин Фотинов” № 113А, с ЕИК: 175259516, наричано по-долу, за краткост „ОРГАНИЗАТОР”.

– 1.2. Официалните правила на КАМПАНИЯТА са публикувани на WWW.MOE-BEBE.COM/GAME/, където ще са достъпни през целия период на КАМПАНИЯТА по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

– 1.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в КАМПАНИЯТА. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като допълненията и/или измененията влизат в сила след публикуването им на следната Интернет страница: WWW.MOE-BEBE.COM/GAME/. Участниците поемат задължение да следят актуалната версия на Правилата към момента на участието си в КАМПАНИЯТА.

– 1.4. КАМПАНИЯТА се организира с рекламна цел – за популяризиране търговската марка на Организатора – WaterWipes.

– 1.5. Връзка с Организатора на КАМПАНИЯТА може да бъде осъществена чрез съобщение, изпратено на [email protected]

Период и място за провеждане на КАМПАНИЯТА

– 2.1. КАМПАНИЯТА стартира, считано от 01.07.2024 г. и продължава до 31.07.2024 г.(включително).

– 2.2. КАМПАНИЯТА се провежда при условията на настоящите Правила.

– 2.3. КАМПАНИЯТА се организира и важи за всички покупки на територията на Република България както онлайн, така и офлайн.

Право на участие

– 3.1. В КАМПАНИЯТА право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на участието му в КАМПАНИЯТА, което пребивава на територията на Република България. В настоящата КАМПАНИЯ не могат да участват лица, работещи във „МАКАВЕ ” EООД или техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

– 3.2. В случай, че в КАМПАНИЯТА желаят да участват лица, ненавършили 18 години или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

Участващи продукти

– 4.1. В настоящата КАМПАНИЯ участват всички продукти с търговска марка WaterWipes®, продавани на територията на Република България.

– 4.2. Върху участващите в КАМПАНИЯТА продукти няма изрично обособена маркировка или друго изрично обозначение.

Начин за провеждане на КАМПАНИЯТА

– 5.1. През периода на провеждане на КАМПАНИЯТА, посочен в т. 2.1, желаещите да участват в нея трябва да закупят от търговската мрежа съгласно т. 2.3, продукт/и с търговска марка WaterWipes ®, участващ/и в КАМПАНИЯТА и посочени в т. 4.1, на стойност минимум 10 (десет) лева с ДДС. След заплащане и извършване на покупката, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката или фактура/ потвърждение, удостоверяващо нейната истинност на Интернет адрес: WWW.MOE-BEBE.COM/GAME/ като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма. Ако клиента е закупил продуктите по електронен път, регистрира получената фактура или документ, удостоверяващ покупката .

– 5.2. Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда. Една регистрация носи шанс за печалба от момента на регистрация до приключване на Играта.

– 5.3. С една касова бележка може да бъде направена само една регистрация, независимо от броя и стойността на закупените с нея продукт/и с търговска марка WaterWipes ®.

–  5.4. Участникът е длъжен да запази касовата бележка/фактура до изтичане на КАМПАНИЯТА.

Награди

– 6.1. Наградите , които могат да спечелят участниците в Играта са общо 8 бр., както следва:

5 бр. ЧАША MINI-ME SIP PP 300мл различни видове SKU 10225322

1 бр. NUK for NATURE Temperature Control СЕТ РР Шишета Perfect start – 6 части SKU 10225680

1 бр. NUK нагревател шишета и бурканчета Thermo express plus – комбиниран SKU 10256404

1 бр. NUK БЕБЕФОН Eco Control Audio Display 530D SKU 10256439

-6.2.  Не се допуска подменянето на спечелена награда срещу паричната ѝ равностойност, както и други замени.

-6.3. Теглене на наградите:

  • 3.1 Награди се теглят всяка сряда след старта на кампанията както следва:

10.07.2024 г.

17.07.2024 г.

24.07.2024 г.

31.07.2024 г.

  • 3.2 Всяка сряда в посочените дати в т. 6.3.1 се раздават както следва:

10.07.2024 г.  – 5 бр. ЧАША MINI-ME SIP PP 300мл различни видове SKU 10225322

17.07.2024 г. – 1 бр. NUK for NATURE Temperature Control СЕТ РР Шишета Perfect start – 6 части SKU 10225680

24.07.2024 г. – 1 бр. NUK нагревател шишета и бурканчета Thermo express plus – комбиниран SKU 10256404

31.07.2024 г. -1 бр. NUK БЕБЕФОН Eco Control Audio Display 530D SKU 10256439

  1. Получаване на наградите:

6.4.1. Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Всеки участник има право да регистрира една или повече касови бележки / фактури  в Промоцията/Играта.

6.4.2. Регистрацията на касова бележка/фактура е валидна до края на Кампанията и носи шанс за печалба всяка седмица. Регистрацията на повече от 1 касова бележка увеличават шанса за печалба на седмична база.

6.4.3.  Имената на спечелилите ще бъдат обявени на официалната страница на кампанията WWW.MOE-BEBE.COM/GAME и фейсбук страницата на WaterWipes  https://www.facebook.com/99waterwipes, за което същите дават изричното си съгласие, приемайки настоящите Правила.

6.4.4. В рамките на 7 дни след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие.

6.4.5. Участникът е длъжен да съхранява и покаже касовата бележка / фактура за закупените продукти преди получаване на наградата.

6.4.6. Предаването на награда на печеливш се осъществява или лично от представител на Организатора срещу подпис на Приемно-предавателен протокол или чрез Български пощи. Печелившият трябва да предаде на представителят на Организатора печелившата касова бележка/фактура. Ако Организаторът прецени да изпрати през Български пощи наградата, се изисква от печелившия да изпрати снимка с печелившата касова бележка/фактура.

 

Ограничения на отговорността

– 7.1. Организаторът не носи отговорност за предявени претенции, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с КАМПАНИЯТА.

– 7.2. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участника или негово имущество по време, във връзка или по повод на участието му в настоящата КАМПАНИЯ, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на ОРГАНИЗАТОРА.

– 7.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на участник, чиито фискален бон/фактура е използван от друго лице, независимо дали участникът е дал или не съгласие за това.

– 7.4. Организаторът на КАМПАНИЯТА не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

– 7.5. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на КАМПАНИЯТА, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

– 7.6. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в КАМПАНИЯТА, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат спора до съответно компетентните органи, които да разрешат.

Прекратяване на КАМПАНИЯТА и дисквалификация на участник:

– 8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати КАМПАНИЯТА по всяко време, в случай на материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на WWW.MOE-BEBE.COM/GAME, а участието на лицата се прекратява автоматично.

– 8.2. При настъпили форсмажорни обстоятелства свързани с извънредна  обстановка, Организаторът запазва правото си еднократно да удължи срока на провеждане на кампанията с 14 календарни дни след посочения официален срок в основните комуникационни материали за КАМПАНИЯТА.

– 8.3. Забранени са действия от страна на участници в КАМПАНИЯТА, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в КАМПАНИЯТА или увеличават шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, ОРГАНИЗАТОРЪТ на КАМПАНИЯТА си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

– 8.4. Печелившият участник е нужно да валидира своето участие чрез представянето на касова бележка/фактура пред ОРГАНИЗАТОРА. При липса на такава участникът бива дисквалифициран и на негово място се тегли нов печеливш.

Разни

– 9.1. В рекламните материали за КАМПАНИЯТА, ОРГАНИЗАТОРЪТ информира лицата относно механизма на КАМПАНИЯТА, както и местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в КАМПАНИЯТА. С участието си в КАМПАНИЯТА участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да ги спазват.

– 9.2. Организаторът, не носи каквато и да е отговорност за данъци, такси или други данъчни задължения на печелившите, ако такива са възникнали във връзка с участието им в настоящата КАМПАНИЯ.

– 9.3. С участието си в КАМПАНИЯТА участниците потвърждават съгласието си ОРГАНИЗАТОРЪТ да обработва техните лични данни, посочени при регистрирането на касова бележка за участие: три имена, адрес, телефон, електронна поща, направени снимки при връчването на наградата, които могат да бъдат споделяни на уеб сайта на дружеството и в официалните страници в социалните мрежи (Facebook, Instagram и др.).

– 9.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, телефонен номер, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

– 9.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма право да споделя предоставените лични данни с трети страни, освен по отношение на участниците, които следва да получат наградите си по куриер на посочен от тях адрес.

– 9.6. Всички лични данни на участниците, събрани чрез платформата за участие в Промоцията/Играта се унищожават 30 дни след изтичане на срока на Промоцията/Играта.

– 9.7. Лични данни, предоставени на Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 60 дни от края на Промоцията/Играта.

– 9.8. Участниците в Играта имат следните права във връзка със защитата на личните им данни:

Участник в Играта може по всяко време да оттегли съгласието си за съхранение и обработване на личните му данни от Организатора. За целта е необходимо да се изрази изричното желание на участника за оттегляне на съгласието му за съхранение и обработване на личните му данни, като може да се използва някой от посочените методи за контакт с Организатора. С оттегляне на съгласието си за съхранение и обработване на личните си данни участникът прекратява своето участие в Играта.

Участник в Играта може по всяко време да отправи запитване до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, за това как се съхраняват личните данни на участника, както и да получи достъп до или копие от тях в електронна или друга подходяща форма.

Участник в Играта може по всяко време да отправи искане до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, относно коригирането, допълването или попълването на личните данни на Участника.

Участник в Играта може по всяко време да реализира правото си „да бъде забравен“, а именно личните данни на участника да бъдат заличени и изтрити от регистрите на Организатора. За целта участникът трябва да отправи изрично искане до Организатора, посредством една от формите за контакт.

Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни от Организатора, включително ако данните се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни, в случай че прецени, че е налице нарушение на правото му на защита на личните данни, като подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Настоящите Официални правила влизат в сила на 01.07.2024г. .


Условия за участие

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ

“Кампания WaterWipes – купи и спечели през ЮЛИ “

Период на провеждане на Кампанията: 01.07.2024 г. – 31.07.2024 г.

Организатор

–  1.1. Кампания “Кампания WaterWipes –  купи и спечели “, наричана за краткост “КАМПАНИЯТА” се организира и провежда от „МАКАВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Константин Фотинов” № 113А, с ЕИК: 175259516, наричано по-долу, за краткост „ОРГАНИЗАТОР”.

– 1.2. Официалните правила на КАМПАНИЯТА са публикувани на WWW.MOE-BEBE.COM/GAME/, където ще са достъпни през целия период на КАМПАНИЯТА по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

– 1.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в КАМПАНИЯТА. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като допълненията и/или измененията влизат в сила след публикуването им на следната Интернет страница: WWW.MOE-BEBE.COM/GAME/. Участниците поемат задължение да следят актуалната версия на Правилата към момента на участието си в КАМПАНИЯТА.

– 1.4. КАМПАНИЯТА се организира с рекламна цел – за популяризиране търговската марка на Организатора – WaterWipes.

– 1.5. Връзка с Организатора на КАМПАНИЯТА може да бъде осъществена чрез съобщение, изпратено на [email protected]

Период и място за провеждане на КАМПАНИЯТА

– 2.1. КАМПАНИЯТА стартира, считано от 01.07.2024 г. и продължава до 31.07.2024 г.(включително).

– 2.2. КАМПАНИЯТА се провежда при условията на настоящите Правила.

– 2.3. КАМПАНИЯТА се организира и важи за всички покупки на територията на Република България както онлайн, така и офлайн.

Право на участие

– 3.1. В КАМПАНИЯТА право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на участието му в КАМПАНИЯТА, което пребивава на територията на Република България. В настоящата КАМПАНИЯ не могат да участват лица, работещи във „МАКАВЕ ” EООД или техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

– 3.2. В случай, че в КАМПАНИЯТА желаят да участват лица, ненавършили 18 години или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

Участващи продукти

– 4.1. В настоящата КАМПАНИЯ участват всички продукти с търговска марка WaterWipes®, продавани на територията на Република България.

– 4.2. Върху участващите в КАМПАНИЯТА продукти няма изрично обособена маркировка или друго изрично обозначение.

Начин за провеждане на КАМПАНИЯТА

– 5.1. През периода на провеждане на КАМПАНИЯТА, посочен в т. 2.1, желаещите да участват в нея трябва да закупят от търговската мрежа съгласно т. 2.3, продукт/и с търговска марка WaterWipes ®, участващ/и в КАМПАНИЯТА и посочени в т. 4.1, на стойност минимум 10 (десет) лева с ДДС. След заплащане и извършване на покупката, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката или фактура/ потвърждение, удостоверяващо нейната истинност на Интернет адрес: WWW.MOE-BEBE.COM/GAME/ като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма. Ако клиента е закупил продуктите по електронен път, регистрира получената фактура или документ, удостоверяващ покупката .

– 5.2. Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда. Една регистрация носи шанс за печалба от момента на регистрация до приключване на Играта.

– 5.3. С една касова бележка може да бъде направена само една регистрация, независимо от броя и стойността на закупените с нея продукт/и с търговска марка WaterWipes ®.

–  5.4. Участникът е длъжен да запази касовата бележка/фактура до изтичане на КАМПАНИЯТА.

Награди

– 6.1. Наградите , които могат да спечелят участниците в Играта са общо 8 бр., както следва:

5 бр. ЧАША MINI-ME SIP PP 300мл различни видове SKU 10225322

1 бр. NUK for NATURE Temperature Control СЕТ РР Шишета Perfect start – 6 части SKU 10225680

1 бр. NUK нагревател шишета и бурканчета Thermo express plus – комбиниран SKU 10256404

1 бр. NUK БЕБЕФОН Eco Control Audio Display 530D SKU 10256439

-6.2.  Не се допуска подменянето на спечелена награда срещу паричната ѝ равностойност, както и други замени.

-6.3. Теглене на наградите:

  • 3.1 Награди се теглят всяка сряда след старта на кампанията както следва:

10.07.2024 г.

17.07.2024 г.

24.07.2024 г.

31.07.2024 г.

  • 3.2 Всяка сряда в посочените дати в т. 6.3.1 се раздават както следва:

10.07.2024 г.  – 5 бр. ЧАША MINI-ME SIP PP 300мл различни видове SKU 10225322

17.07.2024 г. – 1 бр. NUK for NATURE Temperature Control СЕТ РР Шишета Perfect start – 6 части SKU 10225680

24.07.2024 г. – 1 бр. NUK нагревател шишета и бурканчета Thermo express plus – комбиниран SKU 10256404

31.07.2024 г. -1 бр. NUK БЕБЕФОН Eco Control Audio Display 530D SKU 10256439

  1. Получаване на наградите:

6.4.1. Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Всеки участник има право да регистрира една или повече касови бележки / фактури  в Промоцията/Играта.

6.4.2. Регистрацията на касова бележка/фактура е валидна до края на Кампанията и носи шанс за печалба всяка седмица. Регистрацията на повече от 1 касова бележка увеличават шанса за печалба на седмична база.

6.4.3.  Имената на спечелилите ще бъдат обявени на официалната страница на кампанията WWW.MOE-BEBE.COM/GAME и фейсбук страницата на WaterWipes  https://www.facebook.com/99waterwipes, за което същите дават изричното си съгласие, приемайки настоящите Правила.

6.4.4. В рамките на 7 дни след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие.

6.4.5. Участникът е длъжен да съхранява и покаже касовата бележка / фактура за закупените продукти преди получаване на наградата.

6.4.6. Предаването на награда на печеливш се осъществява или лично от представител на Организатора срещу подпис на Приемно-предавателен протокол или чрез Български пощи. Печелившият трябва да предаде на представителят на Организатора печелившата касова бележка/фактура. Ако Организаторът прецени да изпрати през Български пощи наградата, се изисква от печелившия да изпрати снимка с печелившата касова бележка/фактура.

 

Ограничения на отговорността

– 7.1. Организаторът не носи отговорност за предявени претенции, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с КАМПАНИЯТА.

– 7.2. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участника или негово имущество по време, във връзка или по повод на участието му в настоящата КАМПАНИЯ, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на ОРГАНИЗАТОРА.

– 7.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на участник, чиито фискален бон/фактура е използван от друго лице, независимо дали участникът е дал или не съгласие за това.

– 7.4. Организаторът на КАМПАНИЯТА не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

– 7.5. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на КАМПАНИЯТА, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

– 7.6. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в КАМПАНИЯТА, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат спора до съответно компетентните органи, които да разрешат.

Прекратяване на КАМПАНИЯТА и дисквалификация на участник:

– 8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати КАМПАНИЯТА по всяко време, в случай на материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на WWW.MOE-BEBE.COM/GAME, а участието на лицата се прекратява автоматично.

– 8.2. При настъпили форсмажорни обстоятелства свързани с извънредна  обстановка, Организаторът запазва правото си еднократно да удължи срока на провеждане на кампанията с 14 календарни дни след посочения официален срок в основните комуникационни материали за КАМПАНИЯТА.

– 8.3. Забранени са действия от страна на участници в КАМПАНИЯТА, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в КАМПАНИЯТА или увеличават шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, ОРГАНИЗАТОРЪТ на КАМПАНИЯТА си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

– 8.4. Печелившият участник е нужно да валидира своето участие чрез представянето на касова бележка/фактура пред ОРГАНИЗАТОРА. При липса на такава участникът бива дисквалифициран и на негово място се тегли нов печеливш.

Разни

– 9.1. В рекламните материали за КАМПАНИЯТА, ОРГАНИЗАТОРЪТ информира лицата относно механизма на КАМПАНИЯТА, както и местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в КАМПАНИЯТА. С участието си в КАМПАНИЯТА участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да ги спазват.

– 9.2. Организаторът, не носи каквато и да е отговорност за данъци, такси или други данъчни задължения на печелившите, ако такива са възникнали във връзка с участието им в настоящата КАМПАНИЯ.

– 9.3. С участието си в КАМПАНИЯТА участниците потвърждават съгласието си ОРГАНИЗАТОРЪТ да обработва техните лични данни, посочени при регистрирането на касова бележка за участие: три имена, адрес, телефон, електронна поща, направени снимки при връчването на наградата, които могат да бъдат споделяни на уеб сайта на дружеството и в официалните страници в социалните мрежи (Facebook, Instagram и др.).

– 9.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, телефонен номер, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

– 9.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма право да споделя предоставените лични данни с трети страни, освен по отношение на участниците, които следва да получат наградите си по куриер на посочен от тях адрес.

– 9.6. Всички лични данни на участниците, събрани чрез платформата за участие в Промоцията/Играта се унищожават 30 дни след изтичане на срока на Промоцията/Играта.

– 9.7. Лични данни, предоставени на Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 60 дни от края на Промоцията/Играта.

– 9.8. Участниците в Играта имат следните права във връзка със защитата на личните им данни:

Участник в Играта може по всяко време да оттегли съгласието си за съхранение и обработване на личните му данни от Организатора. За целта е необходимо да се изрази изричното желание на участника за оттегляне на съгласието му за съхранение и обработване на личните му данни, като може да се използва някой от посочените методи за контакт с Организатора. С оттегляне на съгласието си за съхранение и обработване на личните си данни участникът прекратява своето участие в Играта.

Участник в Играта може по всяко време да отправи запитване до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, за това как се съхраняват личните данни на участника, както и да получи достъп до или копие от тях в електронна или друга подходяща форма.

Участник в Играта може по всяко време да отправи искане до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт с Организатора, относно коригирането, допълването или попълването на личните данни на Участника.

Участник в Играта може по всяко време да реализира правото си „да бъде забравен“, а именно личните данни на участника да бъдат заличени и изтрити от регистрите на Организатора. За целта участникът трябва да отправи изрично искане до Организатора, посредством една от формите за контакт.

Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни от Организатора, включително ако данните се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни, в случай че прецени, че е налице нарушение на правото му на защита на личните данни, като подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Настоящите Официални правила влизат в сила на 01.07.2024г. .Краен срок за участие: 31 Юли 2024

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай