Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели детски четки Oral-B, органайзери за кола, чанти за храна, пликове за пелени и други награди


Спечели детски четки Oral-B, органайзери за кола, чанти за храна, пликове за пелени и други награди

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

 

„Pampers Pants носят и приятни изненади“

 

Кампания за потребители

 

Срок на кампанията: 20.06. - 20.09.2024

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

 

1.1. Кампанията „Pampers Pants носят и приятни изненади“ (оттук нататък наричана „Кампанията“) се организира и осъществява от ”ДНК Глобъл Груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121783198 (оттук нататък наричано „Организаторът“), в полза на „ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 831514349, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София 1404, бул. „България” № 69 (оттук нататък наричано „П&Г“).

 

1.2. Кампанията се провежда чрез агенцията Just Snap GmbH, регистрирана в Germany, със седалище в Gontard Straße 11, 10178 Berlin, VAT# DE313123639, отговорна за всички дейности свързани с онлайн платформата за регистрация в Кампанията, възложена от П&Г (оттук нататък наричана „Партньор“).

 

1.3.        Кампанията ще се проведе съгласно условията на настоящите Официални правила, които участниците в Кампанията следва да спазват (оттук нататък наричан "Официалния регламент”). С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват да спазват и съблюдават всички разпоредби, правила и условия на Официалните правила..

 

1.4. Официалните правила на Кампанията са изготвени и публикувани съгласно действащото законодателство в България и са достъпни безплатно за всеки участник по някой от следните начини:

 

 • чрез достъп до уебсайта https://pgonlinepromos.bg/ в Раздела за Кампанията (достъпен и през мобилен телефон или таблет) и уебсайта https://pgonlinepromos.bg/PampersBillaLoyalty;

 

или

 

 • чрез изпращане на писмено искане на вниманието на Организатора на неговия адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б, за целия срок, през който продължава Кампанията.

 

1.5. По преценка на Организатора, Кампанията може да се рекламира с цел информиране на обществеността, включително чрез рекламни и/или информационни материали. Информацията, включена в тези материали, се тълкува съгласно и се допълва от разпоредбите на настоящите Официални правила. Наградите, представени в изображенията, използвани в промоционалните материали на Кампанията, са предвидени изключително за презентационни цели.

 

1.6. Организаторът си запазва правото да променя и/или изменя настоящите Официални правила, включително правото да спира, прекратява, прекъсва и/или удължава продължителността на Кампанията за целия срок на Кампанията, във всеки момент, посредством допълнения, в сила от датата, на която обществеността е информирана за тези промени, най-малко 24 часа преди влизането им в сила. Всяко допълнение се публикува и на::

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

 

2.1. Кампанията е организирана в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

РАЗДЕЛ 3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА И СРОК НА КАМПАНИЯТА

 

3.1. Кампанията се организира на територията на България, във всички физически търговски обекти на „БИЛЛА България“ ЕООД, посочени в Приложение 2 (оттук нататък наричани „Участващите магазини“), съгласно разпоредбите на настоящите Правила.

 

3.2. Кампанията се осъществява в периода 20.06.2024 (от 00:00:00 ч. българско време) – 20.09.2024, (до 23:59:59 ч. българско време), оттук нататък наричан „Срокът на Кампанията“).

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. Кампанията е ограничена само за територията на Р. България и е насочена към всички физически лица, които са напълно дееспособни, като имат навършени 18 години на датата на започване на Кампанията, които отговарят на условията в настоящите Официални правила и които с участието си в Кампанията действат  качеството си на потребител (т.е. не при упражняване на своята професионална или търговска дейност) (оттук нататък поотделно наричани „Участник“, а заедно „Участници“).

 

4.2. Упълномощени лица, служители на Организатора, Агенциите или други дружества, участващи в организирането на Кампанията, в зависимост от случая, или членовете на техните семейства до и включително втората степен (т.е. деца, внуци, родители, баби/дядовци, братя/сестри) или съпрузи не могат да участват в тази Кампания.

 

4.3. Участието в тази Кампания предполага пълно, изрично и недвусмислено потвърждаване и приемане на настоящите Официални правила от Участниците.

 

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

 

5.1. Всички продукти с марка Pampers, продавани в Участващите магазини (оттук нататък наричани "Участващите продукти") участват в Кампанията.

 

5.2. След датата на изтичане на срока на Кампанията, Участващите продукти, описани по-горе, вече не са Участващи продукти и Организаторът, както и „БИЛЛА България“ ЕООД вече не носят отговорност и не са обвързани по отношение на каквито и да било обстоятелства, които евентуално може да накарат обществеността да сметне, че Кампанията все още е актуална или продължава.

 

5.3. Участващите продукти са налични до изчерпване на наличните количества.

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ НА КАМПАНИЯТА

 

6.1. Като част от Кампанията се предлагат следните награди, в съответствие с настоящите Официални правила:

 

 • Награда вид 1 (моментна награда за събрани 2 сърчица/40лв.):

 

Награда

Количество

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС)

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Обща стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

 

Pampers чорапки

1799 бр.

2,98 лв.

5362,25 лв.

5362,25 лв.

 

 • Награда вид 2 (моментна награда за събрани 3 сърчица/60лв.):

 

Награда

Количество

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС)

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Обща стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

 

Pampers рамка за снимка

531 бр.

5,09 лв.

2704,37 лв.

2704,37 лв.

 

 • Награда вид 3 (моментна награда за събрани 5 сърчица/100лв.):

 

Награда

Количество

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС)

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Обща стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

 

Pampers плик за пелени

1199 бр.

6,74 лв.

8076,32 лв.

8076,32 лв.

 

 • Награда вид 4 (моментна награда за събрани 7 сърчица/140лв.):

 

Награда

Количество

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС)

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Обща стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

 

Pampers чанта за храна

591 бр.

6,97 лв.

4119,61 лв.

4119,61 лв.

 

 • Награда вид 5 (моментна награда за събрани 9 сърчица/180лв.):

 

Награда

Количество

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС)

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Обща стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

 

Pampers органайзер за кола

86 бр.

16,66 лв.

1433,08 лв.

1433,08 лв.

 

 • Награда вид 6 (възможност за спечелване в томбола, със събрани 12 сърчица/240лв.):

 

Награда

Количество

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС)

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Обща стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

 

Oral-B ел.четка Pro

30 бр.

79,99 лв.

2399,70 лв.

2399,70 лв.

 

 

6.2. Общата приблизителна стойност на наградите е 24 095,33 лв. (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди). 

 

 

6.3. Лицата, спечелили наградите, предоставени в рамките на настоящата Кампания, не могат да искат промяна на параметрите/характеристиките на наградите, нито да искат да получат паричната равностойност на наградите. Печелившите са единствените получатели на предоставените награди и нямат право да прехвърлят правата върху спечелените награди на други лица.

 

 

6.4. В рамките на тази Кампания един участник може да спечели само по една награда от ВИД.

 

 

6.5. На Участниците в Кампанията не се налагат допълнителни преки или косвени разходи, с изключение на обичайните разходи за провеждане на Кампанията (например: интернет за достъп до уебсайта на Кампанията).  

6.6. П&Г предоставя всички награди на Организатора единствено за целите на Кампанията.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

 

 

7.1. За участие и валидна регистрация в Кампанията, и за да имат възможността да спечелят една от наградите, присъждани от Организатора в рамките на тази Кампания,  Участниците трябва да спазят следния механизъм:

 

 

 1. Участникът има право да се регистрира съгласно разпоредбите на Раздел 4 по-горе;

 

 

 1. Участникът е необходимо да закупи по време на Срока на Кампанията Участващи в Кампанията продукти от Участващите магазини и да може да предостави доказателство за покупката (фискална касова бележка/данъчна фактура):
 2. При закупуване на участващи продукти, всеки 20 лв. от стойността е равен на 1 сърчице.

Събрани сърчица:

Участникът автоматично получава награда:

2 сърчица (40лв. с ДДС)

ВИД 1

3 сърчица (60лв. с ДДС)

ВИД 2

5 сърчица (100лв. с ДДС)

ВИД 3

7 сърчица (140лв. с ДДС)

ВИД 4

9 сърчица (180лв. с ДДС)

ВИД 5

 

Събрани сърчица:

Участникът автоматично участва в томбола за награда:

12 сърчица (240лв. с ДДС)

ВИД 6

 

Със събрани 2 сърчица (закупени участващи продукти на стойност 40 лв. с ДДС), Участникът автоматично получава Награда ВИД 1.

Със събрани допълнителни 3 сърчица (закупени участващи продукти на обща стойност 60 лв. с ДДС), Участникът автоматично получава Награда ВИД 2. 

Със събрани допълнителни 5 сърчица (закупени участващи продукти на обща стойност 100 лв. с ДДС), Участникът автоматично получава Награда ВИД 3. 

Със събрани допълнителни 7 сърчица (закупени участващи продукти на обща стойност 140 лв. с ДДС), Участникът автоматично получава Награда ВИД 4. 

Със събрани допълнителни 9 сърчица (закупени участващи продукти на обща стойност 180 лв. с ДДС), Участникът автоматично получава Награда ВИД 5.   

Със събрани допълнителни 12 сърчица (закупени участващи продукти на обща стойност 240 лв. с ДДС), Участникът автоматично участва в томбола за Награда ВИД 6.

 

*С всяка допълнителна покупка на Участващи продукти на стойност 20 лв., Участникът трупа допълнителни сърчица и продължава на следващите нива награди (не започва да събира сърчица от начало).

Пример 1: след като Участник е закупил Участващи продукти на стойност 40 лв. с ДДС, получава награда ВИД 1, и със следната покупка на Участващи продукти на стойност 20 лв. с ДДС, получава 3 сърчица и автоматично и Награда ВИД 2. След като направи покупки на стойност 60 лв. с ДДС и получи награда ВИД 1 и награда ВИД 2, с допълнителната покупка от още 40 лв. с ДДС, получава награда ВИД 3, и т.н.

Пример 2: ако Участник е направил покупка на Участващи продукти на стойност 100лв. наведнъж (на една касова бележка), получава три награди (награда ВИД 1, награда ВИД 2 и награда ВИД 3). Със следващата покупка на Участващи продукти на стойност 80 лв. получава още две награди (награда ВИД 4 и награда ВИД 5). Със следващата покупка на Участващи продукти на стойност 60 лв. автоматично участва в томбола за награда ВИД 6.

Пример 3: ако Участник  е закупил Участващи продукти на стойност 240 лв. наведнъж (на една касова бележка), получава пет награди (награда ВИД 1, ВИД 2, ВИД 3, ВИД 4, ВИД 5) и участва в томбола за награда ВИД 6.

 

 

 1. Участниците избират дали да се регистрират или да се логнат на Уебсайта за Кампанията, като коректно и пълно попълнят в регистрационния формуляр на уебсайта изискваните лични данни, като попълването на тези данни е задължително за валидната регистрация в Кампанията;

 

 

 1. Участникът трябва да се регистрира специално за Кампанията чрез изпращане / качване на снимка на една фискална касова бележка/ данъчна фактура или чрез изпращане / качване на снимки на няколко фискални касови бележки/ данъчни фактури, удостоверяващ/а покупката на Участващи продукти, на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/ упоменат в точка 1.4 през Срока на Кампанията, но не по-късно от 23:59:59 ч. на 20.09.2024, в специално посветения на Кампанията раздел и в съответствие с необходимите условия, посочени в Раздел 7.2 по-долу. Неуспешното качване на ясна и четлива снимка на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за покупка на Участващи продукти води до невалидна регистрация;
 2. Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:
 • Снимката трябва да е ясна и четлива;
 • Снимката не трябва да бъде преекспонирана или сканирана;
 • На снимката не трябва да има повече от една касова бележка;
 • На снимката трябва да има само и единствено касовата бележка;
 • На снимката трябва ясно да се виждат: обектът, от който са закупени продуктите, номерът на касовата бележка, описанието на закупените продукти и тяхната стойност, общата стойност на покупката, датата и часът на покупката.

* Обработката на снимката от касовата бележка, от страна на Партньора, може да отнеме до 24 часа.

 

 

 1. Участниците имат право да регистрират само фискални касови бележки/ данъчни фактури за покупки на Участващи продукти, които са направили сами за лична употреба. Участващи продукти или фискални касови бележки/ данъчни фактури, придобити по друг начин (напр. като подарък, заем, мостра, за професионална, търговска, бизнес или друга нелична употреба и др.) или незаконно, не дават право на Участника да участва в Кампанията или да получава каквито и да е награди, присъждани като част от Кампанията;

 

 

 1. Регистрацията се извършва само през Срока на Кампанията, упоменат в раздел 3 по-горе;

 

 

 1. Участникът трябва да използва валиден, личен имейл адрес за регистрация;

 

 

 1. Един Участник може да се регистрира и да качи неограничен брой фискални касови бележки/данъчни фактури в периода на  Кампанията, но може да получи само по една награда от ВИД (една награда от ВИД 1, една награда от ВИД 2, една награда от ВИД 3, една награда от ВИД 4, една награда от ВИД 5 и една награда от ВИД 6);

 

 

 1. Един единствен Участник се определя от един и същи имейл адрес;

 

 

 1. Една и съща фискална касова бележка/ данъчна фактура може да бъде регистриран/а в Кампанията само веднъж. Ако Организаторът получи една и съща фискална касова бележка / данъчна фактура от два или няколко различни имейл адреса, те ще бъде взети под внимание само за имейл адреса, съответстващ на първата регистрация, като редът на регистрациите е хронологичен, свързан с момента на постъпване в базата данни на Партньора, а не с момента на изпращане на фискалната касова бележка / данъчната фактура;

 

 

 1. Партньорът си запазва правото да извършва проверки в базата данни на Кампанията, за да предотврати всякакви опити за измама;

 

 

 1. Партньорът има право (но не и задължение), в случай на съмнение, да поиска допълнителен/и документ/и, снимки, данни и доказателства, които счете за необходими по своя преценка, за валидиране регистрацията на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за закупените Участващи продукти и самия Участник и да анулира всяка регистрация или профил на Участник, когато основателно смята, че настоящите Официални правила не са спазени. В случай, че описанието на продуктите на касовата бележка не е ясно, Партньорът ще поиска допълнително снимка от закупените продукти, на която трябва да се вижда техния EAN баркод, и снимката трябва да бъде направена заедно с ясно четлива касова бележка.

 

 

 1. Партньорът има право да отстрани от участие и да изтрие всички регистрации и профили на Участници, които са действали недобросъвестно, измамно или незаконно при участието си в Кампанията, или по друг начин не спазват настоящите Официални правила.

 

 

 1. Отговорност единствено на Участника е да осигури всички данни, предоставени по време на Кампанията, да са ясни, точни и четливи. Организаторът, Партньорът и П&Г нямат задължения да проследяват и уведомяват Участника, ако той/тя не е изпълнил/а това задължение.

 

 

Регистрацията на Уебсайта на кампанията https://pgonlinepromos.bg/PampersBillaLoyalty, в Раздела на Кампанията, се осъществява, както следва:

 

 

 • Участниците се регистрират чрез попълване и подаване, по време на Срока на Кампанията, формуляра за регистрация, наличен на Уебсайта на кампанията https://pgonlinepromos.bg/, в Раздела на кампанията (достъпен също от мобилен телефон или таблет).

 

 

 • Регистрацията е валидна само когато формулярът за регистрация е попълнен и подаден съгласно гореспоменатия механизъм, по време на Срока на Кампанията 20.06.2024 (час 00:00:00, българско време) – 20.09.2024 (час 23:59:59, българско време).

 

 

 

 • За да може да се регистрира в Уебсайта на кампанията https://pgonlinepromos.bg/PampersBillaLoyalty, Участникът трябва

 

 

 1. Да се регистрира в уебсайта, чрез попълване на следните полета в показаната форма:

 

 

 • Задължително поле, съответстващо на името;

 

 

 • Задължително поле, съответстващо на фамилията;

 

 

 • Задължителното поле, съответстващо на имейл адреса на Участника*, чрез който може да бъде осъществен контакт с Участника, в случай, че бъде посочен за потенциален печеливш;

* Уникален Участник се идентифицира от един и същи имейл адрес.

 

 

 • Задължително поле, съответстващо на паролата.

*Имейл адресът на Участника  ще бъде използван само за целите на Кампанията.

 

 

ИЛИ

 

 

 1. Да даде данни за своята самоличност на уебсайта, чрез попълване на следните полета в показаната форма

 

 

 • Задължителното поле, съответстващо на имейл адреса на Участника, чрез който може да се осъществи връзка с Участника, в случай че бъде избран за на определянето му за победител;

* Уникален Участник се идентифицира с един и същи имейл адрес.

 

 

 • Задължително поле, съответстващо на паролата.

 

 

 • За да може да се регистрира в раздела за Кампанията, след като се е регистрирал или автентикирал на https://pgonlinepromos.bg/, Участникът трябва да постави отметки в следните квадратчета в показаната форма:

 

 

Задължителни полета за отметка за валидна регистрация в Кампанията:

 

 

 • Прочетох, разбрах и съм съгласен с Официалните правила на Кампанията (задължително)

 

 

 • Прочетох и разбрах Уведомлението за обработка на лични данни, представено като Приложение 1 на Официалните правила. (задължително)

 

 

Непопълването на някое от задължителните полета/отметки или попълването на такива полета с несъществуваща или неправилна/непълна информация/данни може да доведе до невъзможност на Участника да се регистрира и участва в Кампанията или невъзможност на Организатора да се свърже с Участника, ако на такъв Участник бъде присъдена награда, или до анулиране на участието и оттегляне на спечелената награда.

 

 

Също така, преди да могат да изпратят формуляра и да се регистрират в Кампанията, от Участниците се изисква да прочетат Официалните правила на Кампанията и Уведомлението за обработка на лични данни, включени в Официалните правила като Приложение 1, и да потвърдят приемането и потвърждението им, като поставят отметка в съответните полета, след като са прочели документа, както е описано по-горе.

 

 

 1. Един участник може да спечели само една награда от ВИД, предлагана в рамките на Кампанията.

Всеки отделен Участник се идентифицира с един и същи имейл адрес. Ако Партньорът основателно прецени, че определено участие не отговаря на всички условия в Официалните правила, той има право да отмени такова участие, без да уведомява предварително съответния Участник.

 

 

 1. Следните регистрации през Уебсайта на кампанията https://pgonlinepromos.bg/, в Раздела за Кампанията, няма да бъдат взети под внимание:
 • Регистрации, подадени извън Срока на Кампанията, както е определен в Раздел 3;
 • Регистрации, които са подадени чрез измама или други електронни и/или софтуерни средства и/или оборудване, различни от законните и/или както е посочено от Организатора, или регистрации, подадени в нарушение на някое от правилата и условията на Официалните правила;

 

 

 1. Партньорът си запазва правото да проучва, модерира и идентифицира регистрациите в Кампанията; всяка нередност, която може да бъде квалифицирана като опит за измама или която Партньорът счита за неуместна или неприлична, ще доведе до блокиране и окончателно елиминиране на такъв участник, като Организаторът и Партньорът не са длъжни да обявяват такова решение.

 

 

 1. Съобщения във връзка с Кампанията:

След извършване на регистрация в Кампанията чрез уебсайта на Кампанията, Участникът ще получи съобщение за отговор чрез уебсайта на Кампанията https://pgonlinepromos.bg/, в раздела за Кампанията, от видовете по-долу, както следва:

 

 

Ако регистрацията е завършена и е направена по време на Срока на кампанията:

 

 

"Благодарим Ви за участието. Вашата касова бележка/фактура и подадената от Вас информация са успешно изпратени до нас и се проверяват."

 

 

Организаторът запазва правото си да променя текста на съобщенията за отговор по горепосочената Кампания, без да е необходимо допълнение към настоящите Официални правила.

 

 

 1. След крайния срок за получаване на регистрации (20.09.2024, час 23:59:59, включително, българско време), Организаторът вече не е длъжен да изпраща/получава съобщения през уебсайта на Кампанията https://pgonlinepromos.bg/ в раздела за Кампанията.

 

 

 1. Партньорът си запазва правото да извършва проверки в базата данни на Кампанията, за да предотврати всякакви опити за измама.
 2. В случай че касовата бележка бъде отхвърлена и Участникът не е съгласен с решението, Участникът трябва да се свърже с Партньора чрез [email protected], не по-късно края на Кампанията. Организаторът и Партньорът не поемат отговорност, ако касовата бележка е била отхвърлена и Участникът не може да участва в седмична томбола, докато касовата бележка не бъде потвърдена.

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

 

8.1. Участниците събрали съответния брой сърчица, автоматично получават наградите от ВИД 1, ВИД 2, ВИД 3, ВИД 4 и ВИД 5.

8.2. Лицата, спечелили наградите от ВИД 6, присъдени в рамките на Кампанията, ще бъдат избрани чрез теглене, което ще се проведе под контрол на Партньора, при следните условия:

 

 

 • тегленето ще се състои в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията чрез Партньора.

 

 

 • всички валидни регистрации, направени от Участниците по време на Срока на Кампанията, съгласно настоящите Официални правила (със събрани 12 сърчица), ще участват в тегленето;

 

 

 • тегленето ще се извърши чрез защитена електронна система за теглене, чрез използването на компютърна програма за случайно разпределение и теглене, която ще избере потенциалните победители и резервите от база данни, съдържаща всички валидни регистрации, съгласно настоящите Официални правила;

 

 

 • тегленето ще се проведе в присъствието на комисия, съставена от представители на Организатора и/или Агенциите, в гр. София.

 

 

За наградите, които ще бъдат присъдени, ще бъдат изтеглени 30 победители и 30 резерви на всеки победител, за да се покрият обстоятелствата, при които един от победителите не е валидиран или отказва да приеме наградата.

 

 

Ако поради някаква причина избраният победител не може да бъде валидиран, съответната награда се присъжда на резервите на победител по реда на тяхното изтегляне, като същата процедура за валидиране се прилага и за резервите. Изтеглят се общо 30 победители и 30 резерви.

 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

 

 

9.1. След като потенциалните победители на награда ВИД 6 бъдат определени, Организаторът започват процесът на валидиране, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на Участниците и спазването на всички изисквания съгласно настоящите Правила. Процесът на валидиране на Участниците спечелили моментна награда започва след като Партньора изпрати списък с участници събрали съответен брой сърчица за награда ВИД 1, ВИД 2, ВИД 3, ВИД 4 и ВИД 5 до Организатора. Партньора изпраща списъците с участници спечелили моментни награди на всеки 14 (четиринадесет) дни след започването на Кампанията.

 

 

9.2. С участниците, определени за потенциални победители за награда ВИД 6, както и спечелили моментна награда, ще се осъществи контакт на имейл адреса, използван за регистрация в Кампанията, в рамките на 7 (седем) работни дни от определянето им за победители на награда ВИД 6 и от получаване на списъка с участници спечелили моментна награда, в часовете 09:00 – 18:00 ч; използваният имейл адрес служи за идентификацията на Участниците и за контакта с тях. Ако с някой Участник не може да се установи контакт след 7 (седем) работни дни, се установява контакт с резервите на съответния победител.

 

 

9.3. За да завърши процеса на валидиране, Участникът трябва да предостави на Организатора, с имейл до [email protected], информацията, необходима за неговата идентификация и валидиране. В имейла от Участника ще бъде поискано да попълни необходимите в процеса на валидирането и връчването на наградата данни.

 

 

 • Участникът потвърждава, че е съгласен с Правилата и декларира следната информация: три имена, дата на раждане, телефонен номер, адрес за доставка.

 

 

 • След проверка на данните за контакт и правото на участие, Участниците ще бъдат помолени чрез имейл адрес, да изпратят подписана декларация за съгласие за обработка на лични данни,  ЕГН, три имена, адрес и други подробности в рамките на 7 (седем) работни дни, ако наградата е над 100 лв.

 

 

* Изискването на такива данни се извършва с цел изпълнение на задълженията, предвидени в българското данъчно законодателство, т.е. за удържане и внасяне на данък върху доходите. Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за всеки получател (доколкото раздадените награди в тази Кампания надхвърлят прага от 100 лв., определен от ЗДДФЛ).

 

 

Организаторът и  П&Г си запазват правото да поискат допълнителна информация от Участника, когато се изисква за данъчни цели.

 

 

 • Документите, изисквани за валидиране,  се подават чрез изпращане на имейл до [email protected], в рамките на 7 (седем) работни дни от неговото подаване.

 

 

 • Ако Участникът не подаде изискваните документи в рамките на 7 (седем) работни дни от уведомяването му като потенциален победител, Участникът ще бъде анулиран и се установява контакт с неговите резерви по реда на тяхното посочване.

 

 

 • След проверки и завършване на процеса на валидиране, Участникът ще получи потвърждение, че документите са получени и, ако документите не отговарят на изискванията, Участникът ще бъде уведомен и ще бъде помолен да изпрати отново съответните документи.

 

 

9.4. След приключване на процеса на валидиране Участникът се информира за статуса на валидиране (валиден/невалиден) в рамките на 7 (седем) работни дни. Победителите се валидират, само ако са спазени всички разпоредби съгласно настоящите Правила.

 

 

9.5. Ако Участникът не може да докаже, че той/тя притежава оригиналните документи, ако няма съмнения или измама, установяването на несъответствия или неспазване на изискванията за валидиране, описани в настоящите Правила, води до анулиране на Участника, който губи правото да получи наградата, без каквото и да е обезщетение от Организатора.

 

 

9.6. Ако определена награда от ВИД 6 не бъде присъдена, тъй като Участникът не е изпълнил едно или няколко изисквания за валидиране, Организаторът определя за победител, при условие че това лице отговаря на всички изисквания на настоящите Официални правила, първата резерва на печелившия Участник, по реда на тяхното определяне. Ако това лице също не отговаря на изискванията, се разглеждат другите резерви по реда на тяхното определяне и се възобновява описаният по-горе процес на уведомяване и валидиране. Ако нито една от резервите не бъде валидирана, наградата не се връчва и се връща на П&Г, които са собственици на наградния фонд. Изискванията за валидиране на резервите са същите като изискванията за първоначално определените победители.

 

 

9.7. Организаторът, чрез Партньора, си запазва правото да не присъди наградата, ако печелившите Участници не отговарят на изискванията за валидиране или ако в Кампанията няма достатъчно регистрации за присъждане на всички награди.

 

 

9.8. Ако с победителите не може да бъде осъществен контакт/ откажат/невъзможно е да бъдат намерени за доставка/ нямат възможност да приемат наградата, наградата се присъжда на резервите, по реда на тяхното изтегляне.

 

 

9.9. Победителите ще бъдат обявени чрез публикуването им на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/ в раздел, специално предназначен за тази Кампания в рамките на максимум 30 работни дни от датата на тяхното валидиране.

 

 

9.10. Наградите ще бъдат изпратени на победителите на адресите, посочени от тях по време на процеса на валидиране, за сметка на Организатора, с частен куриер, максимум 2 пъти, след края на процеса по валидиране на победители, но не по-късно от 30 работни дни от датата на публикуване на победителите  на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/. В деня на доставката, печелившите участници ще получат уведомяващо текстово съобщение (SMS) или обаждане от куриера.

 

 

9.11. Наградите ще бъдат раздадени на победителите въз основа на приемо-предавателен протокол в два екземпляра, подписан и попълнен от тях. Отказът да се подпише какъвто и да е документ, удостоверяващ действителното присъждане на наградата на победител, ще доведе до загуба на правото на победителя да получи наградата.

 

 

9.12. Ако наградата бъде отказана от победителя, или победителят не е намерен на съобщения адрес за доставка, наградите остават притежание на Организатора, който има право да се разпорежда свободно с тях, както сметне за необходимо или подходящо за собствените си интереси.

 

 

РАЗДЕЛ 10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

 

10.1. Организаторът има право да предприеме всички действия в случай на опит за измама, злоупотреба или други опити, които могат да повлияят на имиджа на настоящата Кампания, Организатора и/или П&Г. Всеки опит за измама води до отстраняване на въпросния Участник от Кампанията и уведомяване на разследващите органи, като Организаторът информира Участника за това решение.

 

 

10.2. В случай на спор относно валидността на някоя регистрация в настоящата Кампания, решението на Организатора е окончателно.

 

 

10.3. Организаторът и „БИЛЛА България“ ЕООД не носят отговорност за:

 

 

 • Загуба на регистрирани фискални касови бележки/данъчни фактури;

 

 

 • Повредени, непълни или неточни по съдържание фискални касови бележки/данъчни фактури;

 

 

 • Онлайн регистрации, които съдържат погрешно изписан номер на фискалната касова бележка/данъчната фактура в сравнение с този на оригиналната фискална касова бележка/данъчна фактура;

 

 

 • Онлайн регистрации, подадени извън Срока на Кампанията, посочен по-горе;

 

 

 • Електронни писма, изпратени от Организатора, които не са били получени от Участниците по технически причини или по причини извън контрола на Организатора;

 

 

 • Онлайн записи, които не включват всички задължителни полета;

 

 

 • Всякакви спорове, свързани с правото на собственост върху фискални касови бележки/данъчни фактури или тяхното съдържание;

 

 

 • Всякакви спорове, свързани с имейл адреса, регистриран в Кампанията;

 

 

 • Грешки в данните, предоставени от участника. Организаторът не носи отговорност за точността на данните за контакт, за която отговарят единствено Участниците. В този смисъл Организаторът няма никакви задължения в случай на предоставяне от страна на участниците на грешни данни, които водят до невъзможност за идентифициране на участника или за извършване на възстановяването на суми;;

 

 

 • Невъзможност на участниците да получат наградите по причини извън контрола на Организатора;

 

 

 • Случаи, когато победителят не отговаря на условията за валидиране, описани в настоящите Официални правила;

 

 

 • Случаи, когато електронният адрес, използван за регистрация, повече не може да бъде използван (например: грешен електронен адрес) и поради това Организаторът не може да се свърже с Участника в Кампанията;

 

 

 • Случаи, в които потребителят е закупил продукти, които не са Участващи продукти, по време на Срока на Кампанията;

 

 

 • Организаторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които биха могли да бъдат понесени от победителя във връзка със спечелената награда, независимо от естеството на тези вреди, с изключение на случаите, които са изрично предвидени в закона и които биха установили такава отговорност;

 

 

 • Организаторът не носи отговорност за закъснения в изплащането на възстановявания на суми, причинени от закъснения в предоставянето на услуги от страна на неговите доставчици (например доставчици на куриерски услуги).

 

 

 • Организаторът не носи отговорност за състоянието на наградата, след като е била предадена на победителя и след подписване на приемо-предавателния протокол за наградата. Организаторът отговаря за целостта и окомплектовката на наградата единствено до нейното предаване на победителя.

 

 

10.4. Организаторът и „БИЛЛА България“ ЕООД не носят отговорност за каквито и да било преки или непреки вреди, произтичащи от регистрацията в Кампанията, освен когато са настъпили вследствие на проявена груба небрежност или умишлено неправомерно поведение от страна на Организатора.

10.5. Независимо от каквито и да е други разпоредби на настоящите правила, „БИЛЛА България“ ЕООД не носи каквато и да е пряка или непряка отговорност към участниците и победителите в Кампанията във връзка с тяхното участие в нея, включително но не само относно: нейната организация, провеждане, наличността на Участващите продукти в Участващите магазини, валидирането на победители, спечелването и предоставянето на награди и наличността на наградите.

 

 

РАЗДЕЛ 11. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

11.1. Личните данни на участниците в Кампанията се обработват в съответствие с информацията, представена в Приложение 1 към настоящите Правила.

 

 

11.2. Едновременно с това, искания/претенции относно обработката на лични данни във връзка с Кампанията могат да се подават в съответствие с разпоредбите на Приложение 1 към настоящите Официални правила.

 

 

РАЗДЕЛ 12. ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

 

12.1. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за плащането на данъци, такси или други данъчни задължения във връзка с предлаганата награда, с изключение на окончателния данък, приложим за индивидуалните приходи от награди, данък, който Организаторът на Кампанията е длъжен да определи, удържи и преведе в републиканския бюджет данъчните задължения съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

 

12.2. Всички други данъчни или други задължения, свързани с наградата, са отговорност единствено на победителите.

 

 

РАЗДЕЛ 13. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

 

13.1. Организаторът си запазва правото да прекъсне или преустанови Кампанията по всяко време, по независещи от него причини или в случай на обстоятелства, които биха затруднили значително провеждането на Кампанията при оптимални условия. Организаторът ще информира обществеността във възможно най-кратък срок относно спирането или прекъсването на Кампанията чрез уебсайта на Кампанията https://pgonlinepromos.bg/, в раздела за Кампанията.

 

 

РАЗДЕЛ 14. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

 

 

14.1. Непреодолима сила е непредвидимо и непредотвратимо събитие, настъпило след влизането в сила на настоящите Официални правила, което не може да бъде контролирано от Организатора и което му пречи да изпълни задълженията си, поети с настоящите Официални правила.

 

 

14.2. Ако случай на непреодолима сила, включително невъзможност на Организатора по независещи от него причини, възпрепятства или забавя изцяло или частично развитието на Кампанията съгласно настоящите Официални правила или продължаването на Кампанията, Организаторът ще бъде освободен от отговорност за изпълнението на задълженията си за срока, през който това изпълнение е възпрепятствано или забавено. Организаторът не поема по никакъв начин задължението да удължи Кампанията със срок, съответстващ на продължителността на случая, представляващ непреодолима сила.

 

 

РАЗДЕЛ 15. ОБЖАЛВАНИЯ И СПОРОВЕ

 

 

15.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Кампанията, се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това не е възможно, съдебните спорове се решават от компетентните български съдилища.

 

 

15.2. Всички технически въпроси могат да се изпращат до Партньора чрез имейл адреса [email protected]. Останали въпроси относно провеждането на Кампанията могат да се изпращат до Организатора чрез имейл адреса [email protected], в рамките на 7 работни дни от датата на публикуване на всички валидирани победители. След тази дата Организаторът повече няма да взема предвид никакви жалби/сигнали.

 

 

15.3. Всички жалби/сигнали следва да включват:

 1. името, местоживеенето/ пребиваването, както и други данни, необходими за идентифициране на жалбоподателя и за връзка с него;
 2. представяне на фактическите основания, на които се основава жалбата.

 

 

15.4. Жалбите и сигналите се разрешават в рамките на 7 работни дни от датата на тяхното подаване, като писмен отговор ще бъде съобщен на Участника на посочения имейл или пощенски адрес.

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

 

КЪМ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

 

 

„Pampers Pants носят и приятни изненади“

 

 

Кампания за потребители

 

 

Срок на Кампанията: 20.06.2024-20.09.2024

 

 

- Уведомление относно обработването на лични данни -

 

 

1. Данни за Администратора на лични данни и неговите Лица, обработващи данни

 

 

С настоящото Ви информираме как „ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и неговите обработващи лични данни,, обработват Вашите лични данни и как осигуряват защитата на Вашите лични данни, съгласно приложимото законодателство в тази област, включително Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОРЗД).

 

 

За осъществяване на Кампанията, личните данни на Участника се обработват от:

 

 

„ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 831514349, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София 1404, бул. “България”№ 69 (оттук нататък наричано "Администраторът”), българско юридическо лице, като Администратор на данни,

 

 

чрез:

 

 

”ДНК Глобъл Груп” ЕООД, агенцията, която е Организатор на Кампанията, като Обработващ лични данни от името на П&Г / Администратора (наричано „Лице, обработващо данни“ или „Организатор“, или „Агенция 1“),

Кампанията се провежда чрез агенцията, регистрирана в Germany, със седалище в Gontard Straße 11, 10178 Berlin, VAT# DE313123639, отговорна за всички дейности свързани с онлайн платформата за регистрация в Кампанията

 

 

Just Snap GmbH, агенция, отговаряща за всички дейности свързани с онлайн платформата за регистрация в Кампанията, като Обработващ лични данни от името на Администратора/ Подобработващ лични данни от името на Агенция 1 (наричано „Агенция 2“),

 

 

„БИЛЛА България“ ЕООД не събира, съхранява или обработва лични данни при провеждането на Кампанията.

 

 

Данните за контакт с Обработващия лични данни (Агенция 1), за въпроси или за упражняване на правата на субекта на данните относно неговите/нейните лични данни, са следните:

 

 

Електронна поща: [email protected]

 

 

Писмена заявка до: гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б

 

 

2. Категории лични данни, обработвани по време на Кампанията

 

 

В настоящата Кампания, Администраторът, директно или чрез своята Агенция 1 или Агенция 2, обработва следните категории лични данни от участници/победители:

 

 

 • За всички Участници в Кампанията, използващи Уебсайта на кампанията, за да им бъде присъдена награда, се обработват следните данни на участниците: три имена, имейл, данни за достъпването на Уебсайта на Кампанията (бисквитки и подобни механизми, пароли и т.н.), данни относно закупени Участващи продукти от Кампанията:

 

 

 • За Победителите в Кампанията, проведена на Уебсайта на кампанията, освен горепосочените данни, ще бъдат обработвани още: телефонен номер, адрес за доставка на наградата, дата на раждане, ЕГН и други данни, необходими за данъчни цели (ако наградата надвишава стойностния праг от 100 лв.), подпис (върху приемо-предавателния протокол за наградата), статус на победителя и спечелената награда.

 

 

Участието в Кампанията представлява съгласие на потенциалните победители с факта, че техните имена, фамилии и спечелените награди ще бъдат публикувани безплатно, в съответствие с действащото законодателство, на Уебсайта на кампанията, на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/ и ще бъдат заличени в срок от 30 дни след връчването на наградите.

 

 

За да могат да участват и да бъдат регистрирани в Кампанията и по този начин да имат право да получат продуктите, предлагани като награди, субектите на данните трябва да се съгласят с обработката на техните лични данни.

 

 

С участието си в Кампанията Участниците потвърждават факта, че са се запознали с разпоредбите на Официалните правила, и изразяват съгласието си в тази връзка и по отношение на включването на личните им данни в базата данни на Администратора за целите, посочени по-долу.

 

 

С участието си в Кампанията Участниците потвърждават, че са прочели, приели и са съгласни с Общите условия и Политиката за поверителност на Проктър & Гембъл, намиращи се на следния адрес: https://privacypolicy.pg.com/bg/.

 

 

3. Цел на обработването

 

 

Личните данни на участниците в Кампанията се обработват от Организатора, директно и/или чрез Агенция 1 и Агенция 2, за:

 

 

 1. организация и провеждане на Кампанията;

 

 

 1. участие на субектите на данни в Кампанията;

 

 

 1. определяне, свързване с и валидиране на победителите;

 

 

 1. присъждане на награди и изпълнение на данъчните и финансово-счетоводните задължения на Организатора на Кампанията;

 

 

 1. доказване, че Кампанията е проведена и наградите са присъдени;

 

 

 1. спазване на законовите задължения на Администратора;

 

 

 1. решаване на всякакви искания от участниците в Кампанията – Организаторът на Кампанията използва тези данни, за да отговори на всякакви претенции, искания, възражения или други въпроси.

 

 

4. Правно основание на обработването

 

 

Личните данни ще бъдат обработвани основно въз основа на съгласието на участниците в Кампанията да се регистрират и да участват в настоящата Кампания в съответствие с и след приемане разпоредбите на Официалните правила и за да им бъдат предложени награди в рамките на Кампанията, според случая.

 

 

Личните данни ще бъдат обработвани и въз основа на легитимния интерес на Администратора, като например: упражняване или защита на негови или чужди права или интереси пред съдилища, съдебни изпълнители, нотариуси, други публични органи, арбитражни съдилища, медиатори или други публични или частни органи, решаващи спорове, неговите адвокати, консултанти и др. Съхраняването на данни след края на Кампанията, удържането и декларирането на окончателен данък и извършването на банкови преводи представлява обработване на лични данни за целите на легитимния интерес на Администратора да докаже, че Кампанията е проведена и наградите са предоставени, както и въз основа на законовите изисквания съгласно финансовото, данъчното и счетоводното законодателство за съхраняване на счетоводни документи за определен срок.

 

 

Ако награди със стойност над 100 лв. следва да бъдат предоставени като част от Кампанията, ЕГН и други данни на победителите, необходими за данъчни цели, ще бъдат обработвани за целта на изпълнение на данъчните задължения на Организатора на Кампанията, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, окончателния данък върху стойността на наградата, за всеки получател на плащане.

 

 

Всеки отказ от страна на участниците в Кампанията да предоставят личните си данни и/или да дадат съгласие за обработването им, води до невъзможност за организиране и провеждане на Кампанията, за участие в Кампанията и за предлагане на награди, както и до невъзможност за постигане на легитимните интереси на Администратора и/или на Агенция 1 и Агенция 2.

 

 

Администраторът няма да взема решения, като се позовава изключително на автоматизирано обработване на данните на участниците в Кампанията (включително профилиране), които следва да породят правни последици за тези участници или да ги засегнат по подобен начин в значителна степен.

 

 

5. Получатели на лични данни

 

 

Личните данни, събрани по време на Кампанията от Администратора чрез Агенция 1 и Агенция 2, ще бъдат разкрити пред Администратора и Агенция 1 и Агенция 2, както е посочено в Раздел 1, на дружеството куриер, участващо в доставките на наградите, както и пред публични органи, доколкото Администраторът или Агенция 1 или Агенция 2 трябва да изпълнява задълженията, наложени съгласно действащото законодателство.

 

 

Личните данни по-късно ще бъдат прехвърлени към други дружества от групата Проктър и Гембъл или администратори, или чуждестранни партньори на Проктър и Гембъл от държави -членки или държави, които не са членки на Европейския съюз, включително САЩ, с цел съхраняване на сървър или за контакт за целите, посочени в настоящите Правила.

 

 

Личните данни може също така да бъдат разкривани, само доколкото е необходимо, пред следните категории трети лица: обработващия лични данни от сектора за директен маркетинг на „ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, дружествата, доставящи продукти и услуги на Администратора или Агенция 1 или Агенция 2, като например доставчици на ИТ системи и доставчици на съответни услуги по поддръжка, включително доставчици на телекомуникационни услуги, доставчици на услуги по архивиране и възстановяване след бедствия, доставчици на услуги по ИТ сигурност; други юридически лица, като например регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати или други външни експерти, когато тази информация се изисква в тяхната дейност.

 

 

Трети лица, на които се предават или предоставят лични данни на участниците, на основание горните параграфи, са ограничени (по закон или договор) при използването на тези данни. Администраторът следва да гарантира, че всички трети лица, пред които доброволно се разкриват лични данни, спазват задълженията за поверителност и сигурност съгласно настоящото уведомление и приложимото право.

 

 

С изключение на горепосоченото, Администраторът няма да разкрива пред трето лице личните данни, обработвани във връзка с Кампанията, без да уведоми субектите на данните и без да получи тяхното предварително съгласие, ако е приложимо.

 

 

6. Срок на съхранение на личните данни

 

 

Данните, предоставени при създаване на акаунт в https://pgonlinepromos.bg/ (а именно: име, фамилия, имейл адрес и парола) ще бъдат съхранявани от Администратора и ще се използват за маркетингови цели съгласно срока за съхранение, оповестен в нашата Политика за поверителност https://privacypolicy.pg.com/bg/. Това може да включва данни от фискална касова бележка, с изключение на степента, в която Участникът отделно е предоставил своето съгласие за обработване на фискалната касова бележка за персонализирани рекламни цели.

Личните данни на Участниците, предоставени единствено за целите на тази кампания (а именно: три имена, ЕГН, имейл адрес, телефонен номер, адрес за получаване на наградата), ще бъдат съхранявани от Администратора, Агенция 1 и Агенция 2 в продължение на днизаконоустановения срок от 5 години от доставката / предлагането / В края на този срок, въпросните данни ще бъдат заличени, и, ако не е предоставено съгласие за обработване на бележките за покупката за персонализирани рекламни цели, фискалната касова бележка ще бъде изцяло и перманентно анонимизирана и използвана само на обобщено ниво за извличане на потребителски възприятия и обучение.

За по-голяма яснота, след изтичане на срока за съхранение на личните данни, Администраторът изтрива/унищожава съответните данни от носителя за обработване и съхранение и налага подобни задължения на Агенция 1 и Агенция 2.

 

 

7. Права на субектите на данните

 

 

За да гарантира справедливо и прозрачно обработване, Администраторът следва да осигури на Участниците, по време на Кампанията, следните права:

 

 

 1. право на информация;

 

 

 1. право на оттегляне съгласието за обработване във всеки момент, без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласие, преди неговото оттегляне;

 

 

 1. право да поискат достъп до личните данни;

 

 

 1. право да поискат коригиране на личните данни;

 

 

 1. право да поискат изтриване на лични данни;

 

 

 1. право на ограничаване на обработването;

 

 

 1. право на възражение срещу обработването, освен когато законовите разпоредби изискват друго;

 

 

 1. право на преносимост на данните;

 

 

 1. право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране;

 

 

 1. право да подадат жалба до Националния надзорен орган за обработване на лични данни, както е посочено по-долу:

 

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Адрес: бул. “Цветан Лазаров” № 2, София 1592

Електронна поща: [email protected]

 

 

Победителите в Кампанията ще бъдат избрани чрез теглене, както е споменато в чл. 8 от Официалните правила.

 

 

Участниците могат да упражняват горепосочените права или да задават въпроси относно тези права или разпоредби в това уведомление за информация или относно всички други аспекти на обработването на данни относно Участници, или чрез писмено искане, с поставена дата, подпис и изпратено до Лицето, обработващо данни (Агенция 1) ”ДНК Глобъл Груп” ЕООД, на адрес: гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б, или по електронна поща до: [email protected]

 

 

Моля, обърнете внимание

 

 

 • Срок: Срокът за отговор на искания от субекти на данни е 30 календарни дни, който може да бъде удължен в случай на конкретни причини, свързани с определени законови изисквания или сложността на искането, с допълнителен срок от 2 месеца.

 

 

 • Невъзможност за идентифициране: в определени случаи е невъзможно субектите на данни да бъдат идентифицирани въз основа на идентификационните елементи, предоставени в искането. В такива случаи, ако лицето не може да бъде идентифицирано като субект на данните, Агенция 1/ Администраторът не може да изпълни заявката на съответното лице, освен в случаите, когато лицето предостави на Агенция 1/ Администратора допълнителна информация, която би позволила идентифициране.

 

 

8. Сигурност на личните данни

 

 

Администраторът се задължава да прилага подходящи технически и организационни мерки, за да осигури адекватно ниво на сигурност на личните данни на участниците в Кампанията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на Агенция 1 и Агенция 2. При оценката на подходящото ниво на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, които съществуват при обработването на личните данни, по-специално от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или обработвани по друг начин.

 

 

С участието си в Кампанията, Участниците изразяват своето съгласие относно предоставянето на лични данни на Администратора/Агенция 1/Агенция 2, с цел включване на тези лични данни в базата данни на Администратора, с която оперират Агенция 1 и Агенция 2, с цел участие в Кампанията, идентифициране и валидиране на победители и предаване и приемане на наградата.

 

 

9. Изменения в политиката за обработване на лични данни

 

 

Администраторът има право да прави изменения в това Приложение 1 към Правилата във всеки момент по време на Кампанията, при условие че бъдат открити по-ефективни средства за защита и сигурност на личните данни на субектите на данните или друга информация, включена в изменението, и без да се засягат правата и свободите на субектите на данните. Всяка такава промяна се публикува на уебсайта на Администратора и/или Кампанията и нейното приемане се потвърждава от Участниците, като се използват същите средства, с които те са потвърдили приемането на Правилата.

 

 

10. Други разпоредби

 

 

Личните данни на Участниците се обработват в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, по-специално в съответствие с разпоредбите на Регламент № 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и с другите приложими правни разпоредби в тази област.


Условия за участие

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

 

„Pampers Pants носят и приятни изненади“

 

Кампания за потребители

 

Срок на кампанията: 20.06. - 20.09.2024

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

 

1.1. Кампанията „Pampers Pants носят и приятни изненади“ (оттук нататък наричана „Кампанията“) се организира и осъществява от ”ДНК Глобъл Груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121783198 (оттук нататък наричано „Организаторът“), в полза на „ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 831514349, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София 1404, бул. „България” № 69 (оттук нататък наричано „П&Г“).

 

1.2. Кампанията се провежда чрез агенцията Just Snap GmbH, регистрирана в Germany, със седалище в Gontard Straße 11, 10178 Berlin, VAT# DE313123639, отговорна за всички дейности свързани с онлайн платформата за регистрация в Кампанията, възложена от П&Г (оттук нататък наричана „Партньор“).

 

1.3.        Кампанията ще се проведе съгласно условията на настоящите Официални правила, които участниците в Кампанията следва да спазват (оттук нататък наричан "Официалния регламент”). С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват да спазват и съблюдават всички разпоредби, правила и условия на Официалните правила..

 

1.4. Официалните правила на Кампанията са изготвени и публикувани съгласно действащото законодателство в България и са достъпни безплатно за всеки участник по някой от следните начини:

 

 • чрез достъп до уебсайта https://pgonlinepromos.bg/ в Раздела за Кампанията (достъпен и през мобилен телефон или таблет) и уебсайта https://pgonlinepromos.bg/PampersBillaLoyalty;

 

или

 

 • чрез изпращане на писмено искане на вниманието на Организатора на неговия адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б, за целия срок, през който продължава Кампанията.

 

1.5. По преценка на Организатора, Кампанията може да се рекламира с цел информиране на обществеността, включително чрез рекламни и/или информационни материали. Информацията, включена в тези материали, се тълкува съгласно и се допълва от разпоредбите на настоящите Официални правила. Наградите, представени в изображенията, използвани в промоционалните материали на Кампанията, са предвидени изключително за презентационни цели.

 

1.6. Организаторът си запазва правото да променя и/или изменя настоящите Официални правила, включително правото да спира, прекратява, прекъсва и/или удължава продължителността на Кампанията за целия срок на Кампанията, във всеки момент, посредством допълнения, в сила от датата, на която обществеността е информирана за тези промени, най-малко 24 часа преди влизането им в сила. Всяко допълнение се публикува и на::

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

 

2.1. Кампанията е организирана в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

РАЗДЕЛ 3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА И СРОК НА КАМПАНИЯТА

 

3.1. Кампанията се организира на територията на България, във всички физически търговски обекти на „БИЛЛА България“ ЕООД, посочени в Приложение 2 (оттук нататък наричани „Участващите магазини“), съгласно разпоредбите на настоящите Правила.

 

3.2. Кампанията се осъществява в периода 20.06.2024 (от 00:00:00 ч. българско време) – 20.09.2024, (до 23:59:59 ч. българско време), оттук нататък наричан „Срокът на Кампанията“).

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. Кампанията е ограничена само за територията на Р. България и е насочена към всички физически лица, които са напълно дееспособни, като имат навършени 18 години на датата на започване на Кампанията, които отговарят на условията в настоящите Официални правила и които с участието си в Кампанията действат  качеството си на потребител (т.е. не при упражняване на своята професионална или търговска дейност) (оттук нататък поотделно наричани „Участник“, а заедно „Участници“).

 

4.2. Упълномощени лица, служители на Организатора, Агенциите или други дружества, участващи в организирането на Кампанията, в зависимост от случая, или членовете на техните семейства до и включително втората степен (т.е. деца, внуци, родители, баби/дядовци, братя/сестри) или съпрузи не могат да участват в тази Кампания.

 

4.3. Участието в тази Кампания предполага пълно, изрично и недвусмислено потвърждаване и приемане на настоящите Официални правила от Участниците.

 

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

 

5.1. Всички продукти с марка Pampers, продавани в Участващите магазини (оттук нататък наричани "Участващите продукти") участват в Кампанията.

 

5.2. След датата на изтичане на срока на Кампанията, Участващите продукти, описани по-горе, вече не са Участващи продукти и Организаторът, както и „БИЛЛА България“ ЕООД вече не носят отговорност и не са обвързани по отношение на каквито и да било обстоятелства, които евентуално може да накарат обществеността да сметне, че Кампанията все още е актуална или продължава.

 

5.3. Участващите продукти са налични до изчерпване на наличните количества.

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ НА КАМПАНИЯТА

 

6.1. Като част от Кампанията се предлагат следните награди, в съответствие с настоящите Официални правила:

 

 • Награда вид 1 (моментна награда за събрани 2 сърчица/40лв.):

 

Награда

Количество

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС)

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Обща стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

 

Pampers чорапки

1799 бр.

2,98 лв.

5362,25 лв.

5362,25 лв.

 

 • Награда вид 2 (моментна награда за събрани 3 сърчица/60лв.):

 

Награда

Количество

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС)

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Обща стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

 

Pampers рамка за снимка

531 бр.

5,09 лв.

2704,37 лв.

2704,37 лв.

 

 • Награда вид 3 (моментна награда за събрани 5 сърчица/100лв.):

 

Награда

Количество

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС)

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Обща стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

 

Pampers плик за пелени

1199 бр.

6,74 лв.

8076,32 лв.

8076,32 лв.

 

 • Награда вид 4 (моментна награда за събрани 7 сърчица/140лв.):

 

Награда

Количество

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС)

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Обща стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

 

Pampers чанта за храна

591 бр.

6,97 лв.

4119,61 лв.

4119,61 лв.

 

 • Награда вид 5 (моментна награда за събрани 9 сърчица/180лв.):

 

Награда

Количество

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС)

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Обща стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

 

Pampers органайзер за кола

86 бр.

16,66 лв.

1433,08 лв.

1433,08 лв.

 

 • Награда вид 6 (възможност за спечелване в томбола, със събрани 12 сърчица/240лв.):

 

Награда

Количество

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС)

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Обща стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

 

Oral-B ел.четка Pro

30 бр.

79,99 лв.

2399,70 лв.

2399,70 лв.

 

 

6.2. Общата приблизителна стойност на наградите е 24 095,33 лв. (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди). 

 

 

6.3. Лицата, спечелили наградите, предоставени в рамките на настоящата Кампания, не могат да искат промяна на параметрите/характеристиките на наградите, нито да искат да получат паричната равностойност на наградите. Печелившите са единствените получатели на предоставените награди и нямат право да прехвърлят правата върху спечелените награди на други лица.

 

 

6.4. В рамките на тази Кампания един участник може да спечели само по една награда от ВИД.

 

 

6.5. На Участниците в Кампанията не се налагат допълнителни преки или косвени разходи, с изключение на обичайните разходи за провеждане на Кампанията (например: интернет за достъп до уебсайта на Кампанията).  

6.6. П&Г предоставя всички награди на Организатора единствено за целите на Кампанията.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

 

 

7.1. За участие и валидна регистрация в Кампанията, и за да имат възможността да спечелят една от наградите, присъждани от Организатора в рамките на тази Кампания,  Участниците трябва да спазят следния механизъм:

 

 

 1. Участникът има право да се регистрира съгласно разпоредбите на Раздел 4 по-горе;

 

 

 1. Участникът е необходимо да закупи по време на Срока на Кампанията Участващи в Кампанията продукти от Участващите магазини и да може да предостави доказателство за покупката (фискална касова бележка/данъчна фактура):
 2. При закупуване на участващи продукти, всеки 20 лв. от стойността е равен на 1 сърчице.

Събрани сърчица:

Участникът автоматично получава награда:

2 сърчица (40лв. с ДДС)

ВИД 1

3 сърчица (60лв. с ДДС)

ВИД 2

5 сърчица (100лв. с ДДС)

ВИД 3

7 сърчица (140лв. с ДДС)

ВИД 4

9 сърчица (180лв. с ДДС)

ВИД 5

 

Събрани сърчица:

Участникът автоматично участва в томбола за награда:

12 сърчица (240лв. с ДДС)

ВИД 6

 

Със събрани 2 сърчица (закупени участващи продукти на стойност 40 лв. с ДДС), Участникът автоматично получава Награда ВИД 1.

Със събрани допълнителни 3 сърчица (закупени участващи продукти на обща стойност 60 лв. с ДДС), Участникът автоматично получава Награда ВИД 2. 

Със събрани допълнителни 5 сърчица (закупени участващи продукти на обща стойност 100 лв. с ДДС), Участникът автоматично получава Награда ВИД 3. 

Със събрани допълнителни 7 сърчица (закупени участващи продукти на обща стойност 140 лв. с ДДС), Участникът автоматично получава Награда ВИД 4. 

Със събрани допълнителни 9 сърчица (закупени участващи продукти на обща стойност 180 лв. с ДДС), Участникът автоматично получава Награда ВИД 5.   

Със събрани допълнителни 12 сърчица (закупени участващи продукти на обща стойност 240 лв. с ДДС), Участникът автоматично участва в томбола за Награда ВИД 6.

 

*С всяка допълнителна покупка на Участващи продукти на стойност 20 лв., Участникът трупа допълнителни сърчица и продължава на следващите нива награди (не започва да събира сърчица от начало).

Пример 1: след като Участник е закупил Участващи продукти на стойност 40 лв. с ДДС, получава награда ВИД 1, и със следната покупка на Участващи продукти на стойност 20 лв. с ДДС, получава 3 сърчица и автоматично и Награда ВИД 2. След като направи покупки на стойност 60 лв. с ДДС и получи награда ВИД 1 и награда ВИД 2, с допълнителната покупка от още 40 лв. с ДДС, получава награда ВИД 3, и т.н.

Пример 2: ако Участник е направил покупка на Участващи продукти на стойност 100лв. наведнъж (на една касова бележка), получава три награди (награда ВИД 1, награда ВИД 2 и награда ВИД 3). Със следващата покупка на Участващи продукти на стойност 80 лв. получава още две награди (награда ВИД 4 и награда ВИД 5). Със следващата покупка на Участващи продукти на стойност 60 лв. автоматично участва в томбола за награда ВИД 6.

Пример 3: ако Участник  е закупил Участващи продукти на стойност 240 лв. наведнъж (на една касова бележка), получава пет награди (награда ВИД 1, ВИД 2, ВИД 3, ВИД 4, ВИД 5) и участва в томбола за награда ВИД 6.

 

 

 1. Участниците избират дали да се регистрират или да се логнат на Уебсайта за Кампанията, като коректно и пълно попълнят в регистрационния формуляр на уебсайта изискваните лични данни, като попълването на тези данни е задължително за валидната регистрация в Кампанията;

 

 

 1. Участникът трябва да се регистрира специално за Кампанията чрез изпращане / качване на снимка на една фискална касова бележка/ данъчна фактура или чрез изпращане / качване на снимки на няколко фискални касови бележки/ данъчни фактури, удостоверяващ/а покупката на Участващи продукти, на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/ упоменат в точка 1.4 през Срока на Кампанията, но не по-късно от 23:59:59 ч. на 20.09.2024, в специално посветения на Кампанията раздел и в съответствие с необходимите условия, посочени в Раздел 7.2 по-долу. Неуспешното качване на ясна и четлива снимка на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за покупка на Участващи продукти води до невалидна регистрация;
 2. Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:
 • Снимката трябва да е ясна и четлива;
 • Снимката не трябва да бъде преекспонирана или сканирана;
 • На снимката не трябва да има повече от една касова бележка;
 • На снимката трябва да има само и единствено касовата бележка;
 • На снимката трябва ясно да се виждат: обектът, от който са закупени продуктите, номерът на касовата бележка, описанието на закупените продукти и тяхната стойност, общата стойност на покупката, датата и часът на покупката.

* Обработката на снимката от касовата бележка, от страна на Партньора, може да отнеме до 24 часа.

 

 

 1. Участниците имат право да регистрират само фискални касови бележки/ данъчни фактури за покупки на Участващи продукти, които са направили сами за лична употреба. Участващи продукти или фискални касови бележки/ данъчни фактури, придобити по друг начин (напр. като подарък, заем, мостра, за професионална, търговска, бизнес или друга нелична употреба и др.) или незаконно, не дават право на Участника да участва в Кампанията или да получава каквито и да е награди, присъждани като част от Кампанията;

 

 

 1. Регистрацията се извършва само през Срока на Кампанията, упоменат в раздел 3 по-горе;

 

 

 1. Участникът трябва да използва валиден, личен имейл адрес за регистрация;

 

 

 1. Един Участник може да се регистрира и да качи неограничен брой фискални касови бележки/данъчни фактури в периода на  Кампанията, но може да получи само по една награда от ВИД (една награда от ВИД 1, една награда от ВИД 2, една награда от ВИД 3, една награда от ВИД 4, една награда от ВИД 5 и една награда от ВИД 6);

 

 

 1. Един единствен Участник се определя от един и същи имейл адрес;

 

 

 1. Една и съща фискална касова бележка/ данъчна фактура може да бъде регистриран/а в Кампанията само веднъж. Ако Организаторът получи една и съща фискална касова бележка / данъчна фактура от два или няколко различни имейл адреса, те ще бъде взети под внимание само за имейл адреса, съответстващ на първата регистрация, като редът на регистрациите е хронологичен, свързан с момента на постъпване в базата данни на Партньора, а не с момента на изпращане на фискалната касова бележка / данъчната фактура;

 

 

 1. Партньорът си запазва правото да извършва проверки в базата данни на Кампанията, за да предотврати всякакви опити за измама;

 

 

 1. Партньорът има право (но не и задължение), в случай на съмнение, да поиска допълнителен/и документ/и, снимки, данни и доказателства, които счете за необходими по своя преценка, за валидиране регистрацията на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за закупените Участващи продукти и самия Участник и да анулира всяка регистрация или профил на Участник, когато основателно смята, че настоящите Официални правила не са спазени. В случай, че описанието на продуктите на касовата бележка не е ясно, Партньорът ще поиска допълнително снимка от закупените продукти, на която трябва да се вижда техния EAN баркод, и снимката трябва да бъде направена заедно с ясно четлива касова бележка.

 

 

 1. Партньорът има право да отстрани от участие и да изтрие всички регистрации и профили на Участници, които са действали недобросъвестно, измамно или незаконно при участието си в Кампанията, или по друг начин не спазват настоящите Официални правила.

 

 

 1. Отговорност единствено на Участника е да осигури всички данни, предоставени по време на Кампанията, да са ясни, точни и четливи. Организаторът, Партньорът и П&Г нямат задължения да проследяват и уведомяват Участника, ако той/тя не е изпълнил/а това задължение.

 

 

Регистрацията на Уебсайта на кампанията https://pgonlinepromos.bg/PampersBillaLoyalty, в Раздела на Кампанията, се осъществява, както следва:

 

 

 • Участниците се регистрират чрез попълване и подаване, по време на Срока на Кампанията, формуляра за регистрация, наличен на Уебсайта на кампанията https://pgonlinepromos.bg/, в Раздела на кампанията (достъпен също от мобилен телефон или таблет).

 

 

 • Регистрацията е валидна само когато формулярът за регистрация е попълнен и подаден съгласно гореспоменатия механизъм, по време на Срока на Кампанията 20.06.2024 (час 00:00:00, българско време) – 20.09.2024 (час 23:59:59, българско време).

 

 

 

 • За да може да се регистрира в Уебсайта на кампанията https://pgonlinepromos.bg/PampersBillaLoyalty, Участникът трябва

 

 

 1. Да се регистрира в уебсайта, чрез попълване на следните полета в показаната форма:

 

 

 • Задължително поле, съответстващо на името;

 

 

 • Задължително поле, съответстващо на фамилията;

 

 

 • Задължителното поле, съответстващо на имейл адреса на Участника*, чрез който може да бъде осъществен контакт с Участника, в случай, че бъде посочен за потенциален печеливш;

* Уникален Участник се идентифицира от един и същи имейл адрес.

 

 

 • Задължително поле, съответстващо на паролата.

*Имейл адресът на Участника  ще бъде използван само за целите на Кампанията.

 

 

ИЛИ

 

 

 1. Да даде данни за своята самоличност на уебсайта, чрез попълване на следните полета в показаната форма

 

 

 • Задължителното поле, съответстващо на имейл адреса на Участника, чрез който може да се осъществи връзка с Участника, в случай че бъде избран за на определянето му за победител;

* Уникален Участник се идентифицира с един и същи имейл адрес.

 

 

 • Задължително поле, съответстващо на паролата.

 

 

 • За да може да се регистрира в раздела за Кампанията, след като се е регистрирал или автентикирал на https://pgonlinepromos.bg/, Участникът трябва да постави отметки в следните квадратчета в показаната форма:

 

 

Задължителни полета за отметка за валидна регистрация в Кампанията:

 

 

 • Прочетох, разбрах и съм съгласен с Официалните правила на Кампанията (задължително)

 

 

 • Прочетох и разбрах Уведомлението за обработка на лични данни, представено като Приложение 1 на Официалните правила. (задължително)

 

 

Непопълването на някое от задължителните полета/отметки или попълването на такива полета с несъществуваща или неправилна/непълна информация/данни може да доведе до невъзможност на Участника да се регистрира и участва в Кампанията или невъзможност на Организатора да се свърже с Участника, ако на такъв Участник бъде присъдена награда, или до анулиране на участието и оттегляне на спечелената награда.

 

 

Също така, преди да могат да изпратят формуляра и да се регистрират в Кампанията, от Участниците се изисква да прочетат Официалните правила на Кампанията и Уведомлението за обработка на лични данни, включени в Официалните правила като Приложение 1, и да потвърдят приемането и потвърждението им, като поставят отметка в съответните полета, след като са прочели документа, както е описано по-горе.

 

 

 1. Един участник може да спечели само една награда от ВИД, предлагана в рамките на Кампанията.

Всеки отделен Участник се идентифицира с един и същи имейл адрес. Ако Партньорът основателно прецени, че определено участие не отговаря на всички условия в Официалните правила, той има право да отмени такова участие, без да уведомява предварително съответния Участник.

 

 

 1. Следните регистрации през Уебсайта на кампанията https://pgonlinepromos.bg/, в Раздела за Кампанията, няма да бъдат взети под внимание:
 • Регистрации, подадени извън Срока на Кампанията, както е определен в Раздел 3;
 • Регистрации, които са подадени чрез измама или други електронни и/или софтуерни средства и/или оборудване, различни от законните и/или както е посочено от Организатора, или регистрации, подадени в нарушение на някое от правилата и условията на Официалните правила;

 

 

 1. Партньорът си запазва правото да проучва, модерира и идентифицира регистрациите в Кампанията; всяка нередност, която може да бъде квалифицирана като опит за измама или която Партньорът счита за неуместна или неприлична, ще доведе до блокиране и окончателно елиминиране на такъв участник, като Организаторът и Партньорът не са длъжни да обявяват такова решение.

 

 

 1. Съобщения във връзка с Кампанията:

След извършване на регистрация в Кампанията чрез уебсайта на Кампанията, Участникът ще получи съобщение за отговор чрез уебсайта на Кампанията https://pgonlinepromos.bg/, в раздела за Кампанията, от видовете по-долу, както следва:

 

 

Ако регистрацията е завършена и е направена по време на Срока на кампанията:

 

 

"Благодарим Ви за участието. Вашата касова бележка/фактура и подадената от Вас информация са успешно изпратени до нас и се проверяват."

 

 

Организаторът запазва правото си да променя текста на съобщенията за отговор по горепосочената Кампания, без да е необходимо допълнение към настоящите Официални правила.

 

 

 1. След крайния срок за получаване на регистрации (20.09.2024, час 23:59:59, включително, българско време), Организаторът вече не е длъжен да изпраща/получава съобщения през уебсайта на Кампанията https://pgonlinepromos.bg/ в раздела за Кампанията.

 

 

 1. Партньорът си запазва правото да извършва проверки в базата данни на Кампанията, за да предотврати всякакви опити за измама.
 2. В случай че касовата бележка бъде отхвърлена и Участникът не е съгласен с решението, Участникът трябва да се свърже с Партньора чрез [email protected], не по-късно края на Кампанията. Организаторът и Партньорът не поемат отговорност, ако касовата бележка е била отхвърлена и Участникът не може да участва в седмична томбола, докато касовата бележка не бъде потвърдена.

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

 

8.1. Участниците събрали съответния брой сърчица, автоматично получават наградите от ВИД 1, ВИД 2, ВИД 3, ВИД 4 и ВИД 5.

8.2. Лицата, спечелили наградите от ВИД 6, присъдени в рамките на Кампанията, ще бъдат избрани чрез теглене, което ще се проведе под контрол на Партньора, при следните условия:

 

 

 • тегленето ще се състои в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията чрез Партньора.

 

 

 • всички валидни регистрации, направени от Участниците по време на Срока на Кампанията, съгласно настоящите Официални правила (със събрани 12 сърчица), ще участват в тегленето;

 

 

 • тегленето ще се извърши чрез защитена електронна система за теглене, чрез използването на компютърна програма за случайно разпределение и теглене, която ще избере потенциалните победители и резервите от база данни, съдържаща всички валидни регистрации, съгласно настоящите Официални правила;

 

 

 • тегленето ще се проведе в присъствието на комисия, съставена от представители на Организатора и/или Агенциите, в гр. София.

 

 

За наградите, които ще бъдат присъдени, ще бъдат изтеглени 30 победители и 30 резерви на всеки победител, за да се покрият обстоятелствата, при които един от победителите не е валидиран или отказва да приеме наградата.

 

 

Ако поради някаква причина избраният победител не може да бъде валидиран, съответната награда се присъжда на резервите на победител по реда на тяхното изтегляне, като същата процедура за валидиране се прилага и за резервите. Изтеглят се общо 30 победители и 30 резерви.

 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

 

 

9.1. След като потенциалните победители на награда ВИД 6 бъдат определени, Организаторът започват процесът на валидиране, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на Участниците и спазването на всички изисквания съгласно настоящите Правила. Процесът на валидиране на Участниците спечелили моментна награда започва след като Партньора изпрати списък с участници събрали съответен брой сърчица за награда ВИД 1, ВИД 2, ВИД 3, ВИД 4 и ВИД 5 до Организатора. Партньора изпраща списъците с участници спечелили моментни награди на всеки 14 (четиринадесет) дни след започването на Кампанията.

 

 

9.2. С участниците, определени за потенциални победители за награда ВИД 6, както и спечелили моментна награда, ще се осъществи контакт на имейл адреса, използван за регистрация в Кампанията, в рамките на 7 (седем) работни дни от определянето им за победители на награда ВИД 6 и от получаване на списъка с участници спечелили моментна награда, в часовете 09:00 – 18:00 ч; използваният имейл адрес служи за идентификацията на Участниците и за контакта с тях. Ако с някой Участник не може да се установи контакт след 7 (седем) работни дни, се установява контакт с резервите на съответния победител.

 

 

9.3. За да завърши процеса на валидиране, Участникът трябва да предостави на Организатора, с имейл до [email protected], информацията, необходима за неговата идентификация и валидиране. В имейла от Участника ще бъде поискано да попълни необходимите в процеса на валидирането и връчването на наградата данни.

 

 

 • Участникът потвърждава, че е съгласен с Правилата и декларира следната информация: три имена, дата на раждане, телефонен номер, адрес за доставка.

 

 

 • След проверка на данните за контакт и правото на участие, Участниците ще бъдат помолени чрез имейл адрес, да изпратят подписана декларация за съгласие за обработка на лични данни,  ЕГН, три имена, адрес и други подробности в рамките на 7 (седем) работни дни, ако наградата е над 100 лв.

 

 

* Изискването на такива данни се извършва с цел изпълнение на задълженията, предвидени в българското данъчно законодателство, т.е. за удържане и внасяне на данък върху доходите. Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за всеки получател (доколкото раздадените награди в тази Кампания надхвърлят прага от 100 лв., определен от ЗДДФЛ).

 

 

Организаторът и  П&Г си запазват правото да поискат допълнителна информация от Участника, когато се изисква за данъчни цели.

 

 

 • Документите, изисквани за валидиране,  се подават чрез изпращане на имейл до [email protected], в рамките на 7 (седем) работни дни от неговото подаване.

 

 

 • Ако Участникът не подаде изискваните документи в рамките на 7 (седем) работни дни от уведомяването му като потенциален победител, Участникът ще бъде анулиран и се установява контакт с неговите резерви по реда на тяхното посочване.

 

 

 • След проверки и завършване на процеса на валидиране, Участникът ще получи потвърждение, че документите са получени и, ако документите не отговарят на изискванията, Участникът ще бъде уведомен и ще бъде помолен да изпрати отново съответните документи.

 

 

9.4. След приключване на процеса на валидиране Участникът се информира за статуса на валидиране (валиден/невалиден) в рамките на 7 (седем) работни дни. Победителите се валидират, само ако са спазени всички разпоредби съгласно настоящите Правила.

 

 

9.5. Ако Участникът не може да докаже, че той/тя притежава оригиналните документи, ако няма съмнения или измама, установяването на несъответствия или неспазване на изискванията за валидиране, описани в настоящите Правила, води до анулиране на Участника, който губи правото да получи наградата, без каквото и да е обезщетение от Организатора.

 

 

9.6. Ако определена награда от ВИД 6 не бъде присъдена, тъй като Участникът не е изпълнил едно или няколко изисквания за валидиране, Организаторът определя за победител, при условие че това лице отговаря на всички изисквания на настоящите Официални правила, първата резерва на печелившия Участник, по реда на тяхното определяне. Ако това лице също не отговаря на изискванията, се разглеждат другите резерви по реда на тяхното определяне и се възобновява описаният по-горе процес на уведомяване и валидиране. Ако нито една от резервите не бъде валидирана, наградата не се връчва и се връща на П&Г, които са собственици на наградния фонд. Изискванията за валидиране на резервите са същите като изискванията за първоначално определените победители.

 

 

9.7. Организаторът, чрез Партньора, си запазва правото да не присъди наградата, ако печелившите Участници не отговарят на изискванията за валидиране или ако в Кампанията няма достатъчно регистрации за присъждане на всички награди.

 

 

9.8. Ако с победителите не може да бъде осъществен контакт/ откажат/невъзможно е да бъдат намерени за доставка/ нямат възможност да приемат наградата, наградата се присъжда на резервите, по реда на тяхното изтегляне.

 

 

9.9. Победителите ще бъдат обявени чрез публикуването им на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/ в раздел, специално предназначен за тази Кампания в рамките на максимум 30 работни дни от датата на тяхното валидиране.

 

 

9.10. Наградите ще бъдат изпратени на победителите на адресите, посочени от тях по време на процеса на валидиране, за сметка на Организатора, с частен куриер, максимум 2 пъти, след края на процеса по валидиране на победители, но не по-късно от 30 работни дни от датата на публикуване на победителите  на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/. В деня на доставката, печелившите участници ще получат уведомяващо текстово съобщение (SMS) или обаждане от куриера.

 

 

9.11. Наградите ще бъдат раздадени на победителите въз основа на приемо-предавателен протокол в два екземпляра, подписан и попълнен от тях. Отказът да се подпише какъвто и да е документ, удостоверяващ действителното присъждане на наградата на победител, ще доведе до загуба на правото на победителя да получи наградата.

 

 

9.12. Ако наградата бъде отказана от победителя, или победителят не е намерен на съобщения адрес за доставка, наградите остават притежание на Организатора, който има право да се разпорежда свободно с тях, както сметне за необходимо или подходящо за собствените си интереси.

 

 

РАЗДЕЛ 10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

 

10.1. Организаторът има право да предприеме всички действия в случай на опит за измама, злоупотреба или други опити, които могат да повлияят на имиджа на настоящата Кампания, Организатора и/или П&Г. Всеки опит за измама води до отстраняване на въпросния Участник от Кампанията и уведомяване на разследващите органи, като Организаторът информира Участника за това решение.

 

 

10.2. В случай на спор относно валидността на някоя регистрация в настоящата Кампания, решението на Организатора е окончателно.

 

 

10.3. Организаторът и „БИЛЛА България“ ЕООД не носят отговорност за:

 

 

 • Загуба на регистрирани фискални касови бележки/данъчни фактури;

 

 

 • Повредени, непълни или неточни по съдържание фискални касови бележки/данъчни фактури;

 

 

 • Онлайн регистрации, които съдържат погрешно изписан номер на фискалната касова бележка/данъчната фактура в сравнение с този на оригиналната фискална касова бележка/данъчна фактура;

 

 

 • Онлайн регистрации, подадени извън Срока на Кампанията, посочен по-горе;

 

 

 • Електронни писма, изпратени от Организатора, които не са били получени от Участниците по технически причини или по причини извън контрола на Организатора;

 

 

 • Онлайн записи, които не включват всички задължителни полета;

 

 

 • Всякакви спорове, свързани с правото на собственост върху фискални касови бележки/данъчни фактури или тяхното съдържание;

 

 

 • Всякакви спорове, свързани с имейл адреса, регистриран в Кампанията;

 

 

 • Грешки в данните, предоставени от участника. Организаторът не носи отговорност за точността на данните за контакт, за която отговарят единствено Участниците. В този смисъл Организаторът няма никакви задължения в случай на предоставяне от страна на участниците на грешни данни, които водят до невъзможност за идентифициране на участника или за извършване на възстановяването на суми;;

 

 

 • Невъзможност на участниците да получат наградите по причини извън контрола на Организатора;

 

 

 • Случаи, когато победителят не отговаря на условията за валидиране, описани в настоящите Официални правила;

 

 

 • Случаи, когато електронният адрес, използван за регистрация, повече не може да бъде използван (например: грешен електронен адрес) и поради това Организаторът не може да се свърже с Участника в Кампанията;

 

 

 • Случаи, в които потребителят е закупил продукти, които не са Участващи продукти, по време на Срока на Кампанията;

 

 

 • Организаторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които биха могли да бъдат понесени от победителя във връзка със спечелената награда, независимо от естеството на тези вреди, с изключение на случаите, които са изрично предвидени в закона и които биха установили такава отговорност;

 

 

 • Организаторът не носи отговорност за закъснения в изплащането на възстановявания на суми, причинени от закъснения в предоставянето на услуги от страна на неговите доставчици (например доставчици на куриерски услуги).

 

 

 • Организаторът не носи отговорност за състоянието на наградата, след като е била предадена на победителя и след подписване на приемо-предавателния протокол за наградата. Организаторът отговаря за целостта и окомплектовката на наградата единствено до нейното предаване на победителя.

 

 

10.4. Организаторът и „БИЛЛА България“ ЕООД не носят отговорност за каквито и да било преки или непреки вреди, произтичащи от регистрацията в Кампанията, освен когато са настъпили вследствие на проявена груба небрежност или умишлено неправомерно поведение от страна на Организатора.

10.5. Независимо от каквито и да е други разпоредби на настоящите правила, „БИЛЛА България“ ЕООД не носи каквато и да е пряка или непряка отговорност към участниците и победителите в Кампанията във връзка с тяхното участие в нея, включително но не само относно: нейната организация, провеждане, наличността на Участващите продукти в Участващите магазини, валидирането на победители, спечелването и предоставянето на награди и наличността на наградите.

 

 

РАЗДЕЛ 11. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

11.1. Личните данни на участниците в Кампанията се обработват в съответствие с информацията, представена в Приложение 1 към настоящите Правила.

 

 

11.2. Едновременно с това, искания/претенции относно обработката на лични данни във връзка с Кампанията могат да се подават в съответствие с разпоредбите на Приложение 1 към настоящите Официални правила.

 

 

РАЗДЕЛ 12. ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

 

12.1. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за плащането на данъци, такси или други данъчни задължения във връзка с предлаганата награда, с изключение на окончателния данък, приложим за индивидуалните приходи от награди, данък, който Организаторът на Кампанията е длъжен да определи, удържи и преведе в републиканския бюджет данъчните задължения съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

 

12.2. Всички други данъчни или други задължения, свързани с наградата, са отговорност единствено на победителите.

 

 

РАЗДЕЛ 13. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

 

13.1. Организаторът си запазва правото да прекъсне или преустанови Кампанията по всяко време, по независещи от него причини или в случай на обстоятелства, които биха затруднили значително провеждането на Кампанията при оптимални условия. Организаторът ще информира обществеността във възможно най-кратък срок относно спирането или прекъсването на Кампанията чрез уебсайта на Кампанията https://pgonlinepromos.bg/, в раздела за Кампанията.

 

 

РАЗДЕЛ 14. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

 

 

14.1. Непреодолима сила е непредвидимо и непредотвратимо събитие, настъпило след влизането в сила на настоящите Официални правила, което не може да бъде контролирано от Организатора и което му пречи да изпълни задълженията си, поети с настоящите Официални правила.

 

 

14.2. Ако случай на непреодолима сила, включително невъзможност на Организатора по независещи от него причини, възпрепятства или забавя изцяло или частично развитието на Кампанията съгласно настоящите Официални правила или продължаването на Кампанията, Организаторът ще бъде освободен от отговорност за изпълнението на задълженията си за срока, през който това изпълнение е възпрепятствано или забавено. Организаторът не поема по никакъв начин задължението да удължи Кампанията със срок, съответстващ на продължителността на случая, представляващ непреодолима сила.

 

 

РАЗДЕЛ 15. ОБЖАЛВАНИЯ И СПОРОВЕ

 

 

15.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Кампанията, се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това не е възможно, съдебните спорове се решават от компетентните български съдилища.

 

 

15.2. Всички технически въпроси могат да се изпращат до Партньора чрез имейл адреса [email protected]. Останали въпроси относно провеждането на Кампанията могат да се изпращат до Организатора чрез имейл адреса [email protected], в рамките на 7 работни дни от датата на публикуване на всички валидирани победители. След тази дата Организаторът повече няма да взема предвид никакви жалби/сигнали.

 

 

15.3. Всички жалби/сигнали следва да включват:

 1. името, местоживеенето/ пребиваването, както и други данни, необходими за идентифициране на жалбоподателя и за връзка с него;
 2. представяне на фактическите основания, на които се основава жалбата.

 

 

15.4. Жалбите и сигналите се разрешават в рамките на 7 работни дни от датата на тяхното подаване, като писмен отговор ще бъде съобщен на Участника на посочения имейл или пощенски адрес.

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

 

КЪМ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

 

 

„Pampers Pants носят и приятни изненади“

 

 

Кампания за потребители

 

 

Срок на Кампанията: 20.06.2024-20.09.2024

 

 

- Уведомление относно обработването на лични данни -

 

 

1. Данни за Администратора на лични данни и неговите Лица, обработващи данни

 

 

С настоящото Ви информираме как „ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и неговите обработващи лични данни,, обработват Вашите лични данни и как осигуряват защитата на Вашите лични данни, съгласно приложимото законодателство в тази област, включително Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОРЗД).

 

 

За осъществяване на Кампанията, личните данни на Участника се обработват от:

 

 

„ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 831514349, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София 1404, бул. “България”№ 69 (оттук нататък наричано "Администраторът”), българско юридическо лице, като Администратор на данни,

 

 

чрез:

 

 

”ДНК Глобъл Груп” ЕООД, агенцията, която е Организатор на Кампанията, като Обработващ лични данни от името на П&Г / Администратора (наричано „Лице, обработващо данни“ или „Организатор“, или „Агенция 1“),

Кампанията се провежда чрез агенцията, регистрирана в Germany, със седалище в Gontard Straße 11, 10178 Berlin, VAT# DE313123639, отговорна за всички дейности свързани с онлайн платформата за регистрация в Кампанията

 

 

Just Snap GmbH, агенция, отговаряща за всички дейности свързани с онлайн платформата за регистрация в Кампанията, като Обработващ лични данни от името на Администратора/ Подобработващ лични данни от името на Агенция 1 (наричано „Агенция 2“),

 

 

„БИЛЛА България“ ЕООД не събира, съхранява или обработва лични данни при провеждането на Кампанията.

 

 

Данните за контакт с Обработващия лични данни (Агенция 1), за въпроси или за упражняване на правата на субекта на данните относно неговите/нейните лични данни, са следните:

 

 

Електронна поща: [email protected]

 

 

Писмена заявка до: гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б

 

 

2. Категории лични данни, обработвани по време на Кампанията

 

 

В настоящата Кампания, Администраторът, директно или чрез своята Агенция 1 или Агенция 2, обработва следните категории лични данни от участници/победители:

 

 

 • За всички Участници в Кампанията, използващи Уебсайта на кампанията, за да им бъде присъдена награда, се обработват следните данни на участниците: три имена, имейл, данни за достъпването на Уебсайта на Кампанията (бисквитки и подобни механизми, пароли и т.н.), данни относно закупени Участващи продукти от Кампанията:

 

 

 • За Победителите в Кампанията, проведена на Уебсайта на кампанията, освен горепосочените данни, ще бъдат обработвани още: телефонен номер, адрес за доставка на наградата, дата на раждане, ЕГН и други данни, необходими за данъчни цели (ако наградата надвишава стойностния праг от 100 лв.), подпис (върху приемо-предавателния протокол за наградата), статус на победителя и спечелената награда.

 

 

Участието в Кампанията представлява съгласие на потенциалните победители с факта, че техните имена, фамилии и спечелените награди ще бъдат публикувани безплатно, в съответствие с действащото законодателство, на Уебсайта на кампанията, на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/ и ще бъдат заличени в срок от 30 дни след връчването на наградите.

 

 

За да могат да участват и да бъдат регистрирани в Кампанията и по този начин да имат право да получат продуктите, предлагани като награди, субектите на данните трябва да се съгласят с обработката на техните лични данни.

 

 

С участието си в Кампанията Участниците потвърждават факта, че са се запознали с разпоредбите на Официалните правила, и изразяват съгласието си в тази връзка и по отношение на включването на личните им данни в базата данни на Администратора за целите, посочени по-долу.

 

 

С участието си в Кампанията Участниците потвърждават, че са прочели, приели и са съгласни с Общите условия и Политиката за поверителност на Проктър & Гембъл, намиращи се на следния адрес: https://privacypolicy.pg.com/bg/.

 

 

3. Цел на обработването

 

 

Личните данни на участниците в Кампанията се обработват от Организатора, директно и/или чрез Агенция 1 и Агенция 2, за:

 

 

 1. организация и провеждане на Кампанията;

 

 

 1. участие на субектите на данни в Кампанията;

 

 

 1. определяне, свързване с и валидиране на победителите;

 

 

 1. присъждане на награди и изпълнение на данъчните и финансово-счетоводните задължения на Организатора на Кампанията;

 

 

 1. доказване, че Кампанията е проведена и наградите са присъдени;

 

 

 1. спазване на законовите задължения на Администратора;

 

 

 1. решаване на всякакви искания от участниците в Кампанията – Организаторът на Кампанията използва тези данни, за да отговори на всякакви претенции, искания, възражения или други въпроси.

 

 

4. Правно основание на обработването

 

 

Личните данни ще бъдат обработвани основно въз основа на съгласието на участниците в Кампанията да се регистрират и да участват в настоящата Кампания в съответствие с и след приемане разпоредбите на Официалните правила и за да им бъдат предложени награди в рамките на Кампанията, според случая.

 

 

Личните данни ще бъдат обработвани и въз основа на легитимния интерес на Администратора, като например: упражняване или защита на негови или чужди права или интереси пред съдилища, съдебни изпълнители, нотариуси, други публични органи, арбитражни съдилища, медиатори или други публични или частни органи, решаващи спорове, неговите адвокати, консултанти и др. Съхраняването на данни след края на Кампанията, удържането и декларирането на окончателен данък и извършването на банкови преводи представлява обработване на лични данни за целите на легитимния интерес на Администратора да докаже, че Кампанията е проведена и наградите са предоставени, както и въз основа на законовите изисквания съгласно финансовото, данъчното и счетоводното законодателство за съхраняване на счетоводни документи за определен срок.

 

 

Ако награди със стойност над 100 лв. следва да бъдат предоставени като част от Кампанията, ЕГН и други данни на победителите, необходими за данъчни цели, ще бъдат обработвани за целта на изпълнение на данъчните задължения на Организатора на Кампанията, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, окончателния данък върху стойността на наградата, за всеки получател на плащане.

 

 

Всеки отказ от страна на участниците в Кампанията да предоставят личните си данни и/или да дадат съгласие за обработването им, води до невъзможност за организиране и провеждане на Кампанията, за участие в Кампанията и за предлагане на награди, както и до невъзможност за постигане на легитимните интереси на Администратора и/или на Агенция 1 и Агенция 2.

 

 

Администраторът няма да взема решения, като се позовава изключително на автоматизирано обработване на данните на участниците в Кампанията (включително профилиране), които следва да породят правни последици за тези участници или да ги засегнат по подобен начин в значителна степен.

 

 

5. Получатели на лични данни

 

 

Личните данни, събрани по време на Кампанията от Администратора чрез Агенция 1 и Агенция 2, ще бъдат разкрити пред Администратора и Агенция 1 и Агенция 2, както е посочено в Раздел 1, на дружеството куриер, участващо в доставките на наградите, както и пред публични органи, доколкото Администраторът или Агенция 1 или Агенция 2 трябва да изпълнява задълженията, наложени съгласно действащото законодателство.

 

 

Личните данни по-късно ще бъдат прехвърлени към други дружества от групата Проктър и Гембъл или администратори, или чуждестранни партньори на Проктър и Гембъл от държави -членки или държави, които не са членки на Европейския съюз, включително САЩ, с цел съхраняване на сървър или за контакт за целите, посочени в настоящите Правила.

 

 

Личните данни може също така да бъдат разкривани, само доколкото е необходимо, пред следните категории трети лица: обработващия лични данни от сектора за директен маркетинг на „ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, дружествата, доставящи продукти и услуги на Администратора или Агенция 1 или Агенция 2, като например доставчици на ИТ системи и доставчици на съответни услуги по поддръжка, включително доставчици на телекомуникационни услуги, доставчици на услуги по архивиране и възстановяване след бедствия, доставчици на услуги по ИТ сигурност; други юридически лица, като например регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати или други външни експерти, когато тази информация се изисква в тяхната дейност.

 

 

Трети лица, на които се предават или предоставят лични данни на участниците, на основание горните параграфи, са ограничени (по закон или договор) при използването на тези данни. Администраторът следва да гарантира, че всички трети лица, пред които доброволно се разкриват лични данни, спазват задълженията за поверителност и сигурност съгласно настоящото уведомление и приложимото право.

 

 

С изключение на горепосоченото, Администраторът няма да разкрива пред трето лице личните данни, обработвани във връзка с Кампанията, без да уведоми субектите на данните и без да получи тяхното предварително съгласие, ако е приложимо.

 

 

6. Срок на съхранение на личните данни

 

 

Данните, предоставени при създаване на акаунт в https://pgonlinepromos.bg/ (а именно: име, фамилия, имейл адрес и парола) ще бъдат съхранявани от Администратора и ще се използват за маркетингови цели съгласно срока за съхранение, оповестен в нашата Политика за поверителност https://privacypolicy.pg.com/bg/. Това може да включва данни от фискална касова бележка, с изключение на степента, в която Участникът отделно е предоставил своето съгласие за обработване на фискалната касова бележка за персонализирани рекламни цели.

Личните данни на Участниците, предоставени единствено за целите на тази кампания (а именно: три имена, ЕГН, имейл адрес, телефонен номер, адрес за получаване на наградата), ще бъдат съхранявани от Администратора, Агенция 1 и Агенция 2 в продължение на днизаконоустановения срок от 5 години от доставката / предлагането / В края на този срок, въпросните данни ще бъдат заличени, и, ако не е предоставено съгласие за обработване на бележките за покупката за персонализирани рекламни цели, фискалната касова бележка ще бъде изцяло и перманентно анонимизирана и използвана само на обобщено ниво за извличане на потребителски възприятия и обучение.

За по-голяма яснота, след изтичане на срока за съхранение на личните данни, Администраторът изтрива/унищожава съответните данни от носителя за обработване и съхранение и налага подобни задължения на Агенция 1 и Агенция 2.

 

 

7. Права на субектите на данните

 

 

За да гарантира справедливо и прозрачно обработване, Администраторът следва да осигури на Участниците, по време на Кампанията, следните права:

 

 

 1. право на информация;

 

 

 1. право на оттегляне съгласието за обработване във всеки момент, без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласие, преди неговото оттегляне;

 

 

 1. право да поискат достъп до личните данни;

 

 

 1. право да поискат коригиране на личните данни;

 

 

 1. право да поискат изтриване на лични данни;

 

 

 1. право на ограничаване на обработването;

 

 

 1. право на възражение срещу обработването, освен когато законовите разпоредби изискват друго;

 

 

 1. право на преносимост на данните;

 

 

 1. право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране;

 

 

 1. право да подадат жалба до Националния надзорен орган за обработване на лични данни, както е посочено по-долу:

 

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Адрес: бул. “Цветан Лазаров” № 2, София 1592

Електронна поща: [email protected]

 

 

Победителите в Кампанията ще бъдат избрани чрез теглене, както е споменато в чл. 8 от Официалните правила.

 

 

Участниците могат да упражняват горепосочените права или да задават въпроси относно тези права или разпоредби в това уведомление за информация или относно всички други аспекти на обработването на данни относно Участници, или чрез писмено искане, с поставена дата, подпис и изпратено до Лицето, обработващо данни (Агенция 1) ”ДНК Глобъл Груп” ЕООД, на адрес: гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б, или по електронна поща до: [email protected]

 

 

Моля, обърнете внимание

 

 

 • Срок: Срокът за отговор на искания от субекти на данни е 30 календарни дни, който може да бъде удължен в случай на конкретни причини, свързани с определени законови изисквания или сложността на искането, с допълнителен срок от 2 месеца.

 

 

 • Невъзможност за идентифициране: в определени случаи е невъзможно субектите на данни да бъдат идентифицирани въз основа на идентификационните елементи, предоставени в искането. В такива случаи, ако лицето не може да бъде идентифицирано като субект на данните, Агенция 1/ Администраторът не може да изпълни заявката на съответното лице, освен в случаите, когато лицето предостави на Агенция 1/ Администратора допълнителна информация, която би позволила идентифициране.

 

 

8. Сигурност на личните данни

 

 

Администраторът се задължава да прилага подходящи технически и организационни мерки, за да осигури адекватно ниво на сигурност на личните данни на участниците в Кампанията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на Агенция 1 и Агенция 2. При оценката на подходящото ниво на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, които съществуват при обработването на личните данни, по-специално от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или обработвани по друг начин.

 

 

С участието си в Кампанията, Участниците изразяват своето съгласие относно предоставянето на лични данни на Администратора/Агенция 1/Агенция 2, с цел включване на тези лични данни в базата данни на Администратора, с която оперират Агенция 1 и Агенция 2, с цел участие в Кампанията, идентифициране и валидиране на победители и предаване и приемане на наградата.

 

 

9. Изменения в политиката за обработване на лични данни

 

 

Администраторът има право да прави изменения в това Приложение 1 към Правилата във всеки момент по време на Кампанията, при условие че бъдат открити по-ефективни средства за защита и сигурност на личните данни на субектите на данните или друга информация, включена в изменението, и без да се засягат правата и свободите на субектите на данните. Всяка такава промяна се публикува на уебсайта на Администратора и/или Кампанията и нейното приемане се потвърждава от Участниците, като се използват същите средства, с които те са потвърдили приемането на Правилата.

 

 

10. Други разпоредби

 

 

Личните данни на Участниците се обработват в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, по-специално в съответствие с разпоредбите на Регламент № 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и с другите приложими правни разпоредби в тази област.Краен срок за участие: 20 Септември 2024

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай