Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели екскурзия за двама до Верона от Техномаркет


Спечели екскурзия за двама до Верона от Техномаркет

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТОМБОЛАТАТОМБОЛАТА „ПЪТУВАНЕ ДО ВЕРОНА ЗА ДВАМА” се организира и провежда от „Техномаркет България” ЕАД, ЕИК 200586330, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №152 (Организаторът). Участниците в ТОМБОЛАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ТОМБОЛАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ТОМБОЛАТА на Интернет адрес www.technomarket.bg. Организаторът на ТОМБОЛАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg.

ИЗПЪЛНИТЕЛ на наградата от ТОМБОЛАТА е „Травъл Адвайзер” ЕООД, ЕИК: 203747130; гр. София, кв. Бояна, Комплекс Бояна Фентъзи, ул. Кумата № 77Б, бл. 2, ап. 10, с туроператорски лиценз № РК-01-7496 от 14.12.2015 г., наричан по - долу  „Туроператор“

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ТОМБОЛАТА. ТОМБОЛАТА се организира и провежда на територията на Република България и е валидна при регистрация за участие на промо страницата на сайта на Организатора (www.technomarket.bg/Verona), при спазване на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА. ТОМБОЛАТА се провежда за периода от 10.02.2020 г. до 29.02.2020 г., включително (Период на ТОМБОЛАТА). Печелившият участник ще бъде изтеглен на 02.03.2020 г., чрез специализиран софтуер, в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора и ще бъде обявен на официалния сайт на Организатора и на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/technomarket/.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в ТОМБОЛАТА е обвързвано със закупуване, в Периода на Томболата, на един или повече продукти от предлаганите от Организатора в търговските му обекти и онлайн магазина на минимална стойност от 100 лева с ДДС.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В ТОМБОЛАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18г., с местоживеене в Република България, които са предоставили изричното си писмено съгласие за участие, с изключение на служителите на Организатора, неговите Франчайз партньори и техните служители, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини по съребрена линия до втора степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на томболата. („Участници”).

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА. В периода на ТОМБОЛАТА, всеки потребител, закупил един или повече продукти на минимална стойност от 100 лева с ДДС, има възможност да участва в Томболата за спечелване на награда, посочена в Раздел 6, като попълни формата за участие, достъпна на www.technomarket.bg/Verona. За да участва в Томболата, Участникът следва да въведе личните си данни (име, фамилия, телефонен номер, e-mail), както и номер на документа, визуализиран на касовия бон (обозначен на примерното изображение на касов бон) или фактурата за покупката и моделът на закупеният телевизор.

ВАЖНО! След успешно попълване на формата за участие, Участникът следва да запази касовия бон, който да предостави на Организатора, в случай, че е изтеглен за печеливш.

ВАЖНО! След попълване на формата и предоставяне на съответните съгласия, участникът не може да променя въведената от него информация, с оглед законосъобразния избор на печеливш. За да може да участва в ТОМБОЛАТА, всяко лице следва да е изпълнило изискванията за предоставяне на съгласие за обработване на лични данни. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в ТОМБОЛАТА. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник, по всяко време, може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ТОМБОЛАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие.

На посочената в Раздел 3. дата, печелившият участник ще бъдат изтеглен чрез специализиран софтуер в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора и ще бъде обявен на официалния сайт на Организатора и на Фейсбук страницата www.facebook.com/technomarket/, в случай че предварително е предоставил изричното си съгласие за това. Ако при изтеглянето на печеливш се установи нарушение на настоящите Правила, водещо до отстраняване на Участник съгласно Раздел 9, ще бъде изтеглен следващ печеливш участник.

РАЗДЕЛ 7. НАГРАДА. Наградата в ТОМБОЛАТА е екскурзия за двама до град Верона, Република Италия. Наградата се финансира от Организатора и се осъществява чрез сключване на договор с Туроператора и включва: две нощувки със закуска за двама в хотел Best Western Antico Termine ****, Верона, самолетни билети София-Верона и Верона-София, с включени летищни такси и ръчен багаж до 8 кг. Наградата е с валидност до 15.09.2020 г. В наградата не са включени застраховки, такси за посещение на забележителности и други лични разходи по избор на печелившия.

Печелившият следва да се свърже с Туроператора най-късно до 31.03.2020 г., като посочи конкретни дати за пътуване, както и да представи необходимите лични данни за себе си и второто физическо лице, с което ще пътува. Печелившият и неговият придружител трябва да имат необходимите документи за пътуване, които да не са с изтекъл срок.

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. В срок от 2 работни дни от определянето на печелившия участник, представител на Организатора се свързва с лицето на посочения при регистрация телефон или e-mail адрес, за да удостоверят валидното участие на печелившия и реда за получава не наградата. Печелившият участник следва да предостави на представител на Организатора касов бон/ фактура за удостоверяване на участието в ТОМБОЛАТА. За последващо използване на наградата, печелившият участник следва да се свърже с Туроператора за уточняване на допълнителни детайли относно екскурзията.

РАЗДЕЛ 9. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в играта лицата, които са регистрирали невалидни е-mail адреси, допуснали са грешки при въвеждане на информацията и Организаторът не може да се свърже с тях в посочения в Раздел 7 срок, не могат да удостоверят с документ за самоличност верността на предоставените лични данни, не предоставят касовият бон, регистриран за участие или които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5.

РАЗДЕЛ 10. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА. Организаторът има право да прекрати ТОМБОЛАТА по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай, че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в ТОМБОЛАТА, нарушаване на настоящите и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация в ТОМБОЛАТА, Участниците следва да са предоставили изричното си писмено съгласие за участие. Участниците потвърждават, че са се запознали и приемат безусловно настоящите Правила на ТОМБОЛАТА, както и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на провеждане на ТОМБОЛАТА и съгласно описаното в Правилата на томболата и  Политиката за обработване на лични данни, достъпна на https://www.technomarket.bg/personal-data. „Техномаркет България“ ЕАД, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължение в съответствие българското и европейското законодателство, да събира и обработва личните данни на Участниците по повод и във връзка с провеждането на ТОМБОЛАТА, както и за всякакви други незабранени от българското и европейско законодателството цели, за които има валидно основаниe за обработка. С предоставяне на съгласие за обработка на лични данни за целите на ТОМБОЛАТА, Участниците се съгласяват имената им да бъдат публикувани на интернет и Facebook страниците на Организатора, в случай, че бъдат изтеглени като печеливши. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от „Техномаркет България” ЕАД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството, по предвидените в Политиката за защита на лични данни начини.

Настоящите Правила се предоставят на разположение на участниците и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител след отправяне на искане за това на имейл адреса за кореспонденция: info@technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 13. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ. Всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 100 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал. 1, т. 21 от Закона за  данъците върху доходите на физическите лица. Задълженията за деклариране и заплащане на данъка са за Организатора. В тази връзка, с участието си в ТОМБОЛАТА, Участниците се съгласяват, че в случай, че бъдат изтеглени като печеливши, ще предоставят личните си данни (три имена и ЕГН), за целите на изпълнение на законовите задължения на Организатора, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с участието в кампанията и с използването на спечелена награда. Организаторът не носи отговорност за възможността за ползване на наградата от участника.

РАЗДЕЛ 14. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците в ТОМБОЛАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.


Условия за участие

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТОМБОЛАТАТОМБОЛАТА „ПЪТУВАНЕ ДО ВЕРОНА ЗА ДВАМА” се организира и провежда от „Техномаркет България” ЕАД, ЕИК 200586330, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №152 (Организаторът). Участниците в ТОМБОЛАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ТОМБОЛАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ТОМБОЛАТА на Интернет адрес www.technomarket.bg. Организаторът на ТОМБОЛАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg.

ИЗПЪЛНИТЕЛ на наградата от ТОМБОЛАТА е „Травъл Адвайзер” ЕООД, ЕИК: 203747130; гр. София, кв. Бояна, Комплекс Бояна Фентъзи, ул. Кумата № 77Б, бл. 2, ап. 10, с туроператорски лиценз № РК-01-7496 от 14.12.2015 г., наричан по - долу  „Туроператор“

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ТОМБОЛАТА. ТОМБОЛАТА се организира и провежда на територията на Република България и е валидна при регистрация за участие на промо страницата на сайта на Организатора (www.technomarket.bg/Verona), при спазване на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА. ТОМБОЛАТА се провежда за периода от 10.02.2020 г. до 29.02.2020 г., включително (Период на ТОМБОЛАТА). Печелившият участник ще бъде изтеглен на 02.03.2020 г., чрез специализиран софтуер, в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора и ще бъде обявен на официалния сайт на Организатора и на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/technomarket/.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в ТОМБОЛАТА е обвързвано със закупуване, в Периода на Томболата, на един или повече продукти от предлаганите от Организатора в търговските му обекти и онлайн магазина на минимална стойност от 100 лева с ДДС.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В ТОМБОЛАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18г., с местоживеене в Република България, които са предоставили изричното си писмено съгласие за участие, с изключение на служителите на Организатора, неговите Франчайз партньори и техните служители, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини по съребрена линия до втора степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на томболата. („Участници”).

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА. В периода на ТОМБОЛАТА, всеки потребител, закупил един или повече продукти на минимална стойност от 100 лева с ДДС, има възможност да участва в Томболата за спечелване на награда, посочена в Раздел 6, като попълни формата за участие, достъпна на www.technomarket.bg/Verona. За да участва в Томболата, Участникът следва да въведе личните си данни (име, фамилия, телефонен номер, e-mail), както и номер на документа, визуализиран на касовия бон (обозначен на примерното изображение на касов бон) или фактурата за покупката и моделът на закупеният телевизор.

ВАЖНО! След успешно попълване на формата за участие, Участникът следва да запази касовия бон, който да предостави на Организатора, в случай, че е изтеглен за печеливш.

ВАЖНО! След попълване на формата и предоставяне на съответните съгласия, участникът не може да променя въведената от него информация, с оглед законосъобразния избор на печеливш. За да може да участва в ТОМБОЛАТА, всяко лице следва да е изпълнило изискванията за предоставяне на съгласие за обработване на лични данни. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в ТОМБОЛАТА. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник, по всяко време, може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ТОМБОЛАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие.

На посочената в Раздел 3. дата, печелившият участник ще бъдат изтеглен чрез специализиран софтуер в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора и ще бъде обявен на официалния сайт на Организатора и на Фейсбук страницата www.facebook.com/technomarket/, в случай че предварително е предоставил изричното си съгласие за това. Ако при изтеглянето на печеливш се установи нарушение на настоящите Правила, водещо до отстраняване на Участник съгласно Раздел 9, ще бъде изтеглен следващ печеливш участник.

РАЗДЕЛ 7. НАГРАДА. Наградата в ТОМБОЛАТА е екскурзия за двама до град Верона, Република Италия. Наградата се финансира от Организатора и се осъществява чрез сключване на договор с Туроператора и включва: две нощувки със закуска за двама в хотел Best Western Antico Termine ****, Верона, самолетни билети София-Верона и Верона-София, с включени летищни такси и ръчен багаж до 8 кг. Наградата е с валидност до 15.09.2020 г. В наградата не са включени застраховки, такси за посещение на забележителности и други лични разходи по избор на печелившия.

Печелившият следва да се свърже с Туроператора най-късно до 31.03.2020 г., като посочи конкретни дати за пътуване, както и да представи необходимите лични данни за себе си и второто физическо лице, с което ще пътува. Печелившият и неговият придружител трябва да имат необходимите документи за пътуване, които да не са с изтекъл срок.

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. В срок от 2 работни дни от определянето на печелившия участник, представител на Организатора се свързва с лицето на посочения при регистрация телефон или e-mail адрес, за да удостоверят валидното участие на печелившия и реда за получава не наградата. Печелившият участник следва да предостави на представител на Организатора касов бон/ фактура за удостоверяване на участието в ТОМБОЛАТА. За последващо използване на наградата, печелившият участник следва да се свърже с Туроператора за уточняване на допълнителни детайли относно екскурзията.

РАЗДЕЛ 9. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в играта лицата, които са регистрирали невалидни е-mail адреси, допуснали са грешки при въвеждане на информацията и Организаторът не може да се свърже с тях в посочения в Раздел 7 срок, не могат да удостоверят с документ за самоличност верността на предоставените лични данни, не предоставят касовият бон, регистриран за участие или които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5.

РАЗДЕЛ 10. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА. Организаторът има право да прекрати ТОМБОЛАТА по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай, че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в ТОМБОЛАТА, нарушаване на настоящите и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация в ТОМБОЛАТА, Участниците следва да са предоставили изричното си писмено съгласие за участие. Участниците потвърждават, че са се запознали и приемат безусловно настоящите Правила на ТОМБОЛАТА, както и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на провеждане на ТОМБОЛАТА и съгласно описаното в Правилата на томболата и  Политиката за обработване на лични данни, достъпна на https://www.technomarket.bg/personal-data. „Техномаркет България“ ЕАД, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължение в съответствие българското и европейското законодателство, да събира и обработва личните данни на Участниците по повод и във връзка с провеждането на ТОМБОЛАТА, както и за всякакви други незабранени от българското и европейско законодателството цели, за които има валидно основаниe за обработка. С предоставяне на съгласие за обработка на лични данни за целите на ТОМБОЛАТА, Участниците се съгласяват имената им да бъдат публикувани на интернет и Facebook страниците на Организатора, в случай, че бъдат изтеглени като печеливши. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от „Техномаркет България” ЕАД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството, по предвидените в Политиката за защита на лични данни начини.

Настоящите Правила се предоставят на разположение на участниците и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител след отправяне на искане за това на имейл адреса за кореспонденция: info@technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 13. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ. Всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 100 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал. 1, т. 21 от Закона за  данъците върху доходите на физическите лица. Задълженията за деклариране и заплащане на данъка са за Организатора. В тази връзка, с участието си в ТОМБОЛАТА, Участниците се съгласяват, че в случай, че бъдат изтеглени като печеливши, ще предоставят личните си данни (три имена и ЕГН), за целите на изпълнение на законовите задължения на Организатора, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с участието в кампанията и с използването на спечелена награда. Организаторът не носи отговорност за възможността за ползване на наградата от участника.

РАЗДЕЛ 14. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците в ТОМБОЛАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.Краен срок за участие: 29 Февруари 2020

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай