Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели MASTERCARD ГИФТ КАРТА за 500 или 100 лв


Спечели MASTERCARD ГИФТ КАРТА за 500 или 100 лв

Общи условия на "ОМВ България" ООД за кампанията

 

“Преоткрий картата на България”

I . Организатор

1. Настоящите общи условия ("Общи/те условия") имат за цел да уредят реда и начина за провеждане и участие в промоционалната кампания "Преоткрий картата на България", която се осъществява в сътрудничество с MasterCard® ("Кампанията").

2. Кампанията се организира от "ОМВ България" ООД, ЕИК 121759222, ДДС BG121759222, със седалище и адрес на управление: град София, бул. "Цариградско шосе" № 90, ет. 20, 1784 София, имейл info.bulgaria@omv.com (" ОМВ България" или "Организаторът").

II . Обхват и период на кампанията

3. Кампанията, организирана от ОМВ България и MasterCard® съгласно настоящите Общи условия, дава възможност на клиентите на ОМВ България да направят покупка в обектите на Организатора чрез безконтактна карта MasterCard®, да регистрират издадения при покупка касов бон за участие в томбола и да спечелят една от сто и петдесет награди.

4. Кампанията ще се проведе в периода от 04.08.2020 г. до 23:59 часа на 04.10.2020 г., във всички търговски обекти на Организатора, като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на: www.facebook.com/OMVBulgaria , на уеб страницата на ОМВ България: www.omv.bg, както и на: https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv .

 

III. Право на участие и регистрация за томболата с награди

5. Право на участие в томболата с награди има всяко лице, което отговаря на следните условия (наричано по-долу "Участник"):

a) отговаря на изискванията по т. 6 и т. 7;

b) не попада в изключенията по т. т. 8, т. 9 и т. 10;

c) извърши успешно регистрация за участие томболата съгласно т. 11-17.

6. В томболата може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което e навършило 18 г.

7. В томболата може да участва само лице, което е направило покупка на стоки или услуги за минимум 59 (петдесет и девет) лева с ДДС в обект на Организатора (OMV бензиностанция в България), която покупка е извършена в период от 04.08.2020 г. до 04.10.2020 г. и е изцяло платена чрез използване на валидна безконтактна карта MasterCard® - кредитна или дебитна с функция за безконтактно плащане, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.

8. Лица, които купуват стоки или услуги в обект на Организатора с безконтактна карта или друго платежно средство, различно от безконтактна карта MasterCard®, нямат право на участие в Кампанията, независимо от стойността на направената от тях покупка. Успешна регистрация на такъв фискален бон от покупка в обект на Организатора не дава право на участие.

9. Служители на ОМВ България, MasterCard® или Ол Ченълс камюникейшън ЕООД, ЕИК: 131350957 ("Подизпълнителят"), членовете на техните семейства и роднините по права линия без ограничения, както и други лица, свързани по какъвто и да е начин с организацията и провеждането на Кампанията, нямат право да участват в томболата.

10. Юридически лица нямат право на участие в томболата.

11. Лице, което отговаря на изискванията, посочени в т. 5-10 по-горе, има право да се регистрира за участие в двете тегления на томболата на страницата: https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv .

12. При регистрацията за участие в томболата на https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv лицето по т. 16 е длъжно да посочи следните данни за регистрация:

a) номер на касовия бон от обект на Организатора за покупка в размер на минимум 59 (петдесет и девет) лв. с ДДС

b) дата на покупка

c) точна сума на покупка

d) собствени две имена на кирилица;

e) телефонен номер за контакт;

f) адрес на електронна поща.

13. С регистрацията на един касов бон, Участник може да участва и в двете тегления на наградите, упоменати в т. 11. С една регистрация може да се спечели само една награда от двете тегления.

14. Телефонният номер и имената се предоставят от Участника на Организатора единствено за целите, посочени в т. 31 и 32 по-долу. Некоректно или непълно попълнена регистрационна форма по т. 12 е невалидна и не дава право на участие в томболата за награди съгласно тези Общи условия. Участниците нямат право да извършват регистрации след 04.10.2020 г., 23:59 часа, като такива регистрации няма да бъдат приемани и няма да бъдат считани за валидни от Организатора, независимо дали към съответния момент страницата за регистрация е била отворена за достъп или не.

15. Един Участник може да направо само 1 (една) регистрацията за томболата за всеки отделен касов бон. Един Участник има право да спечели само 1 (една) награда, независимо от броя на направените регистрации.

16. Участникът е длъжен да запази и представи на Организатора регистрирания касов бон, както и придружаващия бон от банков/ПОС-терминал, който удостоверява безконтактното плащане (моля вижте т. 26 по-долу).

17. С регистрация си за участието в томболата, всеки Участник потвърждава, че:

1. отговаря на условията за участие в нея;

2. е прочел и разбира Информация за обработка на лични данни при участие в промоционалната кампания "Преоткрий картата на България" съгласно т. 31 и 32 по-долу;

3. е съгласен и приема настоящите Общи условия.

IV Награди, теглене на награди и получаване на награди

18. Наградите в томболата на Кампанията са, както следва:

· 50 (петдесет) награди всяка по 500 (петстотин) лв., заредени в предплатена карта MasterCard®, която може да се използва на платформата https://preotkriibulgaria.bg/ или в ОМV бензиностанциите

· 100 (сто) награди всяка по 100 (сто) лв., заредени в предплатена карта MasterCard®, която може да се използва на платформата https://preotkriibulgaria.bg/ или в ОМV бензиностанциите

Предплатени карти MasterCard®, получени като награди от печелившите Участници, могат да бъдат използвани в срока на тяхната валидност, посочен на лицевата им страна, при условията и съобразно таксите за ползване на издателя картите.

 

19. Наградите се теглят от и в присъствието на трима служители на Организатора на случаен томболен принцип измежду всички регистрирани за томболата Участници. Наградите се теглят в две тегления, както следва:

· 25 (двадесет и пет) награди по 500 (петстотин) лв. и 50 (петдесет) награди по 100 (сто) лв. се теглят на 04.09.2020 г., като пълен списък на победителите се публикува на 05.09.2020 г.

· 25 (двадесет и пет) награди по 500 (петстотин) лв. и 50 (петдесет) награди по 100 (сто) лв. се теглят на 05.10.2020 г., като пълен списък на победителите се публикува на 06.10.2020 г.

20. При всяко теглене на печеливши Участници Организаторът тегли и трима резервни печеливши Участници.

21. Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на интернет страниците www.omv.bg и https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv : инициали на имената на печелившите Участници и номерата на трансакцията от фискалния бон. Обявяването се извършва в деня след провеждане на съответното теглена на томбола по т. 19. Заедно с обявяването на печелившите Участници на официалната страница, Организаторът може да обяви и допълнителни данни за контакт, които печелившите Участници следва да изпратят на електронната поща, посочена от Организатора, за да получат съответната награда. Организаторът публикува информация за Кампанията и тегленето на печеливши Участници и на своята Facebook страница www.facebook.com/OMVBulgaria . Организаторът няма задължение да обявява резервните печеливши Участници, освен ако печеливш Участник загуби правото си на награда съгласно тези Общи условия и бъде заменен от резервен печеливш Участник съгласно т. 23.

22. Всяка награда следва да бъде потърсена от печеливш Участник в срок от 10 работни дни от датата на обявяване на съгласно т. 21.

23. В случай че в посочения в т. 22 срок печеливш Участник не се свърже с Организатора, за да получи своята награда, Организаторът има право да се свърже с Участника на посочения от него/нея телефонен номер или, ако не успее да се свърже с печеливш Участник, на мястото на същия този Участник да обяви за печеливш един от резервните печеливши Участници, съгласно поредността на изтегляне на последните. В момента на обявяване резервни печеливши Участници съответните заместените печеливши Участници губят правото си на награда.

24. Печеливш Участник губи правото си на награда и в случай че бъде установено участие в настоящата Кампания в нарушение на Общите условия или закона (например, но не само, участие с фискален бон, който е платен със сума в брой, отказ да представи касов бон или бележка от банков/ПОС-терминал). В този случай, ако наградата вече е предоставена, печелившият Участник се задължава да я върне в посочен от Организатора срок.


25. Спечелената награда се предоставя лично на Участника от Организатора, Подизпълнителя или избрано от тях физическо или юридическо лице в търговски обект на Организатора, като при връчване на наградата на печеливш Участник се подписва приемо-предавателен протокол.

26. За да получи наградата, печелившият Участник следва да предостави на Организатора или Подизпълнителя регистрирания и притежаван от него фискалния бон, който е изтеглен като печеливш, заедно с бон от банков/ПОС-терминала за извършеното безконтактно плащане с MasterCard®, както и да се идентифицира като печеливш Участник. В случай на каквото и да е разминаване между информацията номера на фискалния бон, регистриран на страницата на Организатора, и номера на действително представения фискалния бон, както и ако не може да бъде представен фискалния бон и бон от банков/ПОС-терминал за извършеното безконтактно плащане при получаването на награда, Организаторът ще приеме за действителен представения от печелившия фискален бон, като има право да дисквалифицира съответния Участник, за което се прилага съответно т. 23.

27. В случай че във връзка с връчването на наградата се изискват допълнителни лични данни (например, но не само, три имена, рождена дата, номер на лична карта, дата на издаване, издаващ орган и валидност), Организаторът или Подизпълнителят имат право допълнително да изискат такива лични данни от печелившия Участник. В случай че печелившият Участник не предостави изисканите лични данни в посочения от Организатора или Подизпълнителя срок, в резултат на което за Организатора или Подизпълнителя е невъзможно законосъобразно да връчат награда, печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда, като се прилага съответно т. 23.

28. Участник, спечелил награда, не може да замени спечелена награда за други стоки или услуги, предлагани от Организатора, включително и срещу допълнително заплащане, нито да иска и да получи нейната равностойност в пари.


29. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, ако печеливш Участник не получи награда, поради причини, които се дължат на Участника, или поради форсмажорни обстоятелства.

30. При предоставяне на спечелена награда, Организаторът има право да направи фотографии с печелившите Участници, които Организаторът да публикува на своята официална страница.

V . Други

31. С регистрацията за участие в Кампанията, Участникът потвърждава, че е запознат и с политиката за защита на лични данни на Организатора, достъпна на https://www.omv.bg/bg-bg/imprint , както и с настоящата информация за обработка на лични данни при участие в промоционалната кампания "Преоткрий картата на България", че негови/нейни лични данни (име, телефонен номер и снимка, направена в обект на ОМВ или офис на Подизпълнителя при получаване на награда, лична карта, дата на издаване, издаващ орган и валидност) се обработва с цел (a) предоставяне от Организатора и получаване на спечелената награда от Участника и (б) обявяване на печеливш Участник на страницата на Организатора (имена и фотография); и (в) данъчно третиране на спечелената награда. Организаторът потвърждава, че няма да ползва тези лични данни за цел, различна от посочените и след срока, посочен в т. 32 по-долу. Организаторът не носи отговорност, ако личните данни, предоставени от Участника са грешни и/или неточни, непълни или не са актуални, и с това се възпрепятства получаването на наградата в тази Кампания. Участникът се съгласява също така, че Организаторът и Подизпълнителят имат право да обработват предоставените лични данни с цел предоставяне на наградите по тези Общи условия и Кампания.

32. Всички събрани лични данни във връзка с Кампанията, които са свързани с получаването на награда, се съхраняват от Организатора в рамките законоустановения срок, свързан с осчетоводяване на Наградите. Всички други лични данни (ако има такива), които са събрани от Организатора във връзка с Кампанията, се съхраняват от него за срок от 6 месеца. Задължението за съхраняване за срок от 6 месеца е валидно и спрямо Подизпълнителя. Всички лични данни се обработват в съответствие с настоящата информация за обработка на лични данни при участие в промоционалната кампания " Преоткрий картата на България" и политиката за защита на лични данни на Организатора, достъпна на: https://www.omv.bg/bg-bg/imprint .

33. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, поради изтичането на периода на Кампанията или по други подобни причини.

34. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия на Кампанията няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия на Кампанията и провеждането на Кампанията се прилага действащото законодателство на Република България.

35. Кампанията се провежда в съответствие единствено с настоящите Общи условия. Организаторът си запазва правото да промени настоящите Общи условия. При промяна, новите Общи условия ще бъдат публикувани и ще са в сила, считано от момента на публикуването им на https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv или от друг по-късен момент изрично посочен в тях. Организаторът на Кампанията не е длъжен да изпраща уведомление по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Общи условия.

36. В случай на злоупотреби и системни нарушения на Общите условия, както и при промяна в маркетинговата политика на Организатора, Организаторът си запазва правото да прекрати Кампанията, като това ще бъде обявено на www.omv.bg, www.facebook.com/OMVBulgaria и https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv , като прекратяването влиза в сила от датата на по-ранната публикация, на която и да е от двете страници.

37. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда Участник трябва да предостави на Организатора или Подизпълнителя следните данни: три имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева). Тези и други данни ще бъдат обработвани съгласно предвиденото в Информация за обработка на лични данни при участие в промоционалната кампания " Преоткрий картата на България" по т. 31 и 32 по-горе.


Условия за участие

Общи условия на "ОМВ България" ООД за кампанията

 

“Преоткрий картата на България”

I . Организатор

1. Настоящите общи условия ("Общи/те условия") имат за цел да уредят реда и начина за провеждане и участие в промоционалната кампания "Преоткрий картата на България", която се осъществява в сътрудничество с MasterCard® ("Кампанията").

2. Кампанията се организира от "ОМВ България" ООД, ЕИК 121759222, ДДС BG121759222, със седалище и адрес на управление: град София, бул. "Цариградско шосе" № 90, ет. 20, 1784 София, имейл info.bulgaria@omv.com (" ОМВ България" или "Организаторът").

II . Обхват и период на кампанията

3. Кампанията, организирана от ОМВ България и MasterCard® съгласно настоящите Общи условия, дава възможност на клиентите на ОМВ България да направят покупка в обектите на Организатора чрез безконтактна карта MasterCard®, да регистрират издадения при покупка касов бон за участие в томбола и да спечелят една от сто и петдесет награди.

4. Кампанията ще се проведе в периода от 04.08.2020 г. до 23:59 часа на 04.10.2020 г., във всички търговски обекти на Организатора, като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на: www.facebook.com/OMVBulgaria , на уеб страницата на ОМВ България: www.omv.bg, както и на: https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv .

 

III. Право на участие и регистрация за томболата с награди

5. Право на участие в томболата с награди има всяко лице, което отговаря на следните условия (наричано по-долу "Участник"):

a) отговаря на изискванията по т. 6 и т. 7;

b) не попада в изключенията по т. т. 8, т. 9 и т. 10;

c) извърши успешно регистрация за участие томболата съгласно т. 11-17.

6. В томболата може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което e навършило 18 г.

7. В томболата може да участва само лице, което е направило покупка на стоки или услуги за минимум 59 (петдесет и девет) лева с ДДС в обект на Организатора (OMV бензиностанция в България), която покупка е извършена в период от 04.08.2020 г. до 04.10.2020 г. и е изцяло платена чрез използване на валидна безконтактна карта MasterCard® - кредитна или дебитна с функция за безконтактно плащане, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.

8. Лица, които купуват стоки или услуги в обект на Организатора с безконтактна карта или друго платежно средство, различно от безконтактна карта MasterCard®, нямат право на участие в Кампанията, независимо от стойността на направената от тях покупка. Успешна регистрация на такъв фискален бон от покупка в обект на Организатора не дава право на участие.

9. Служители на ОМВ България, MasterCard® или Ол Ченълс камюникейшън ЕООД, ЕИК: 131350957 ("Подизпълнителят"), членовете на техните семейства и роднините по права линия без ограничения, както и други лица, свързани по какъвто и да е начин с организацията и провеждането на Кампанията, нямат право да участват в томболата.

10. Юридически лица нямат право на участие в томболата.

11. Лице, което отговаря на изискванията, посочени в т. 5-10 по-горе, има право да се регистрира за участие в двете тегления на томболата на страницата: https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv .

12. При регистрацията за участие в томболата на https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv лицето по т. 16 е длъжно да посочи следните данни за регистрация:

a) номер на касовия бон от обект на Организатора за покупка в размер на минимум 59 (петдесет и девет) лв. с ДДС

b) дата на покупка

c) точна сума на покупка

d) собствени две имена на кирилица;

e) телефонен номер за контакт;

f) адрес на електронна поща.

13. С регистрацията на един касов бон, Участник може да участва и в двете тегления на наградите, упоменати в т. 11. С една регистрация може да се спечели само една награда от двете тегления.

14. Телефонният номер и имената се предоставят от Участника на Организатора единствено за целите, посочени в т. 31 и 32 по-долу. Некоректно или непълно попълнена регистрационна форма по т. 12 е невалидна и не дава право на участие в томболата за награди съгласно тези Общи условия. Участниците нямат право да извършват регистрации след 04.10.2020 г., 23:59 часа, като такива регистрации няма да бъдат приемани и няма да бъдат считани за валидни от Организатора, независимо дали към съответния момент страницата за регистрация е била отворена за достъп или не.

15. Един Участник може да направо само 1 (една) регистрацията за томболата за всеки отделен касов бон. Един Участник има право да спечели само 1 (една) награда, независимо от броя на направените регистрации.

16. Участникът е длъжен да запази и представи на Организатора регистрирания касов бон, както и придружаващия бон от банков/ПОС-терминал, който удостоверява безконтактното плащане (моля вижте т. 26 по-долу).

17. С регистрация си за участието в томболата, всеки Участник потвърждава, че:

1. отговаря на условията за участие в нея;

2. е прочел и разбира Информация за обработка на лични данни при участие в промоционалната кампания "Преоткрий картата на България" съгласно т. 31 и 32 по-долу;

3. е съгласен и приема настоящите Общи условия.

IV Награди, теглене на награди и получаване на награди

18. Наградите в томболата на Кампанията са, както следва:

· 50 (петдесет) награди всяка по 500 (петстотин) лв., заредени в предплатена карта MasterCard®, която може да се използва на платформата https://preotkriibulgaria.bg/ или в ОМV бензиностанциите

· 100 (сто) награди всяка по 100 (сто) лв., заредени в предплатена карта MasterCard®, която може да се използва на платформата https://preotkriibulgaria.bg/ или в ОМV бензиностанциите

Предплатени карти MasterCard®, получени като награди от печелившите Участници, могат да бъдат използвани в срока на тяхната валидност, посочен на лицевата им страна, при условията и съобразно таксите за ползване на издателя картите.

 

19. Наградите се теглят от и в присъствието на трима служители на Организатора на случаен томболен принцип измежду всички регистрирани за томболата Участници. Наградите се теглят в две тегления, както следва:

· 25 (двадесет и пет) награди по 500 (петстотин) лв. и 50 (петдесет) награди по 100 (сто) лв. се теглят на 04.09.2020 г., като пълен списък на победителите се публикува на 05.09.2020 г.

· 25 (двадесет и пет) награди по 500 (петстотин) лв. и 50 (петдесет) награди по 100 (сто) лв. се теглят на 05.10.2020 г., като пълен списък на победителите се публикува на 06.10.2020 г.

20. При всяко теглене на печеливши Участници Организаторът тегли и трима резервни печеливши Участници.

21. Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на интернет страниците www.omv.bg и https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv : инициали на имената на печелившите Участници и номерата на трансакцията от фискалния бон. Обявяването се извършва в деня след провеждане на съответното теглена на томбола по т. 19. Заедно с обявяването на печелившите Участници на официалната страница, Организаторът може да обяви и допълнителни данни за контакт, които печелившите Участници следва да изпратят на електронната поща, посочена от Организатора, за да получат съответната награда. Организаторът публикува информация за Кампанията и тегленето на печеливши Участници и на своята Facebook страница www.facebook.com/OMVBulgaria . Организаторът няма задължение да обявява резервните печеливши Участници, освен ако печеливш Участник загуби правото си на награда съгласно тези Общи условия и бъде заменен от резервен печеливш Участник съгласно т. 23.

22. Всяка награда следва да бъде потърсена от печеливш Участник в срок от 10 работни дни от датата на обявяване на съгласно т. 21.

23. В случай че в посочения в т. 22 срок печеливш Участник не се свърже с Организатора, за да получи своята награда, Организаторът има право да се свърже с Участника на посочения от него/нея телефонен номер или, ако не успее да се свърже с печеливш Участник, на мястото на същия този Участник да обяви за печеливш един от резервните печеливши Участници, съгласно поредността на изтегляне на последните. В момента на обявяване резервни печеливши Участници съответните заместените печеливши Участници губят правото си на награда.

24. Печеливш Участник губи правото си на награда и в случай че бъде установено участие в настоящата Кампания в нарушение на Общите условия или закона (например, но не само, участие с фискален бон, който е платен със сума в брой, отказ да представи касов бон или бележка от банков/ПОС-терминал). В този случай, ако наградата вече е предоставена, печелившият Участник се задължава да я върне в посочен от Организатора срок.


25. Спечелената награда се предоставя лично на Участника от Организатора, Подизпълнителя или избрано от тях физическо или юридическо лице в търговски обект на Организатора, като при връчване на наградата на печеливш Участник се подписва приемо-предавателен протокол.

26. За да получи наградата, печелившият Участник следва да предостави на Организатора или Подизпълнителя регистрирания и притежаван от него фискалния бон, който е изтеглен като печеливш, заедно с бон от банков/ПОС-терминала за извършеното безконтактно плащане с MasterCard®, както и да се идентифицира като печеливш Участник. В случай на каквото и да е разминаване между информацията номера на фискалния бон, регистриран на страницата на Организатора, и номера на действително представения фискалния бон, както и ако не може да бъде представен фискалния бон и бон от банков/ПОС-терминал за извършеното безконтактно плащане при получаването на награда, Организаторът ще приеме за действителен представения от печелившия фискален бон, като има право да дисквалифицира съответния Участник, за което се прилага съответно т. 23.

27. В случай че във връзка с връчването на наградата се изискват допълнителни лични данни (например, но не само, три имена, рождена дата, номер на лична карта, дата на издаване, издаващ орган и валидност), Организаторът или Подизпълнителят имат право допълнително да изискат такива лични данни от печелившия Участник. В случай че печелившият Участник не предостави изисканите лични данни в посочения от Организатора или Подизпълнителя срок, в резултат на което за Организатора или Подизпълнителя е невъзможно законосъобразно да връчат награда, печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда, като се прилага съответно т. 23.

28. Участник, спечелил награда, не може да замени спечелена награда за други стоки или услуги, предлагани от Организатора, включително и срещу допълнително заплащане, нито да иска и да получи нейната равностойност в пари.


29. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, ако печеливш Участник не получи награда, поради причини, които се дължат на Участника, или поради форсмажорни обстоятелства.

30. При предоставяне на спечелена награда, Организаторът има право да направи фотографии с печелившите Участници, които Организаторът да публикува на своята официална страница.

V . Други

31. С регистрацията за участие в Кампанията, Участникът потвърждава, че е запознат и с политиката за защита на лични данни на Организатора, достъпна на https://www.omv.bg/bg-bg/imprint , както и с настоящата информация за обработка на лични данни при участие в промоционалната кампания "Преоткрий картата на България", че негови/нейни лични данни (име, телефонен номер и снимка, направена в обект на ОМВ или офис на Подизпълнителя при получаване на награда, лична карта, дата на издаване, издаващ орган и валидност) се обработва с цел (a) предоставяне от Организатора и получаване на спечелената награда от Участника и (б) обявяване на печеливш Участник на страницата на Организатора (имена и фотография); и (в) данъчно третиране на спечелената награда. Организаторът потвърждава, че няма да ползва тези лични данни за цел, различна от посочените и след срока, посочен в т. 32 по-долу. Организаторът не носи отговорност, ако личните данни, предоставени от Участника са грешни и/или неточни, непълни или не са актуални, и с това се възпрепятства получаването на наградата в тази Кампания. Участникът се съгласява също така, че Организаторът и Подизпълнителят имат право да обработват предоставените лични данни с цел предоставяне на наградите по тези Общи условия и Кампания.

32. Всички събрани лични данни във връзка с Кампанията, които са свързани с получаването на награда, се съхраняват от Организатора в рамките законоустановения срок, свързан с осчетоводяване на Наградите. Всички други лични данни (ако има такива), които са събрани от Организатора във връзка с Кампанията, се съхраняват от него за срок от 6 месеца. Задължението за съхраняване за срок от 6 месеца е валидно и спрямо Подизпълнителя. Всички лични данни се обработват в съответствие с настоящата информация за обработка на лични данни при участие в промоционалната кампания " Преоткрий картата на България" и политиката за защита на лични данни на Организатора, достъпна на: https://www.omv.bg/bg-bg/imprint .

33. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, поради изтичането на периода на Кампанията или по други подобни причини.

34. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия на Кампанията няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия на Кампанията и провеждането на Кампанията се прилага действащото законодателство на Република България.

35. Кампанията се провежда в съответствие единствено с настоящите Общи условия. Организаторът си запазва правото да промени настоящите Общи условия. При промяна, новите Общи условия ще бъдат публикувани и ще са в сила, считано от момента на публикуването им на https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv или от друг по-късен момент изрично посочен в тях. Организаторът на Кампанията не е длъжен да изпраща уведомление по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Общи условия.

36. В случай на злоупотреби и системни нарушения на Общите условия, както и при промяна в маркетинговата политика на Организатора, Организаторът си запазва правото да прекрати Кампанията, като това ще бъде обявено на www.omv.bg, www.facebook.com/OMVBulgaria и https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv , като прекратяването влиза в сила от датата на по-ранната публикация, на която и да е от двете страници.

37. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда Участник трябва да предостави на Организатора или Подизпълнителя следните данни: три имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева). Тези и други данни ще бъдат обработвани съгласно предвиденото в Информация за обработка на лични данни при участие в промоционалната кампания " Преоткрий картата на България" по т. 31 и 32 по-горе.Краен срок за участие: 04 Октомври 2020

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай