Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели прожекционен апарат и 18 брандирани тениски


Спечели прожекционен апарат и 18 брандирани тениски

за участие в игра с наименование „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”

 

Игра с наименование „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК“, свързана с поддържаните от „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД сайт https://greatmonday.bg и Facebook страница на ТВ програмата „KINO NOVA” - https://www.facebook.com/kinonova

 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:
01.07.2024 – 02.09.2024

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
„Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, гр. София, район Искър, ул. „Неделчо Бончев” № 10

 

 

НАГРАДАТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ:

„Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, гр. София, район Искър, ул. „Неделчо Бончев” № 10

 

ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

На уебсайта – https://greatmonday.bg и на Facebook страницата на KINO NOVA – https://facebook.com/kinonova

 

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:

 • 1 бр. голяма наград – прожекционен апарат

 • 18 бр. седмични награди – брандирани тениски

 

УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДИ:

 

Участниците следва да гласуват за един от селекция от два филма:

 

Наградата „Прожекционен апарат” ще спечели 1 /един/ от участниците в играта, избран чрез жребий измежду всички гласували и записали се за участие в томболата в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували поне веднъж по време на кампанията в периода 01 юли 2024 г. – 02 септември 2024 г. от един и същ потребителски профил.

Наградата „Брандирана тениска” ще спечелят 18 /осемнайсет/ от участниците в играта, които се избират при провеждане на жребий измежду всички гласували и записали се за участие в томболата в уебсайта на седмична база.

 

УЧАСТНИК В ИГРАТА:

Участие в играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите условия за участие в играта „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 1. Провеждането и участието в играта „Великият понеделник” („Играта”) се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

 2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.

 3. За участие в играта участникът използва регистрация чрез имейл адрес на уебсайта https://greatmonday.bg.

 4. Участието се извършва посредством гласуване за филм в рамките на кампанията Великият понеделник”и задължително попълване на формуляр за регистрация за награда.

  1. Гласуването за филм във „Великият понеделник” се провежда на седмична база;

  2. Новите предложения за филми се обявяват всеки понеделник, в 21.00 часа на Facebook страницата на KINO NOVA - https://www.facebook.com/kinonova, както и на уебсайта https://greatmonday.bg.

  3. Предложенията са активни до неделя, 24.00 часа;

  4. Филмът, събрал най-много гласове във „Великият понеделник”, се обявява на Facebook страница на KINO NOVA - https://www.facebook.com/kinonova, всеки понеделник в 21.00 часа.

 

 1. Участието в играта е безплатно. Всеки участник има право да гласува за филм само веднъж седмично.

 2. За участие в играта е необходимо потребител със съответната регистрация чрез имейл адрес на уебсайта https://greatmonday.bg, да посети Facebook страницата на KINO NOVA или специално създадения микро сайт, където всяка седмица може да гласува за филм във “Великият понеделник”.

На седмична база чрез жребий, който се провежда от екипа на Организатора, се избират по двама победители сред всички регистрирани за томболата, които ще спечелят награда - тениска.

В края на кампанията чрез жребий, който се провежда от екипа на Организатора, се избира един победител измежду всички гласували и записали се за участие в томболата в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували и да са се записали за участие в томболата поне веднъж по време на кампанията в периода 01 юли 2024 г. – 02 септември 2024 г. от един и същ потребителски профил.

 1. За участие в играта потребителите трябва да имат регистрация чрез имейл адрес на уебсайта https://greatmonday.bg и да са на възраст над 18 години.

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА  

Играта се провежда в периода 01 юли 2024 г. – 02 септември 2024 г., като участниците имат право да гласуват за филм и чрез регистрация чрез и-мейл адрес да се запишат за участие в томболата във „Великият понеделник”. Играта приключва в 24:00 часа на предпоследния ден от периода. Организаторът е задължен да обявява седмичните победители всяка седмица на Facebook страницата на KINO NOVA https://www.facebook.com/kinonova.
 

УЧАСТИЕ

 

С гласуването за филм в рамките на кампанията „Великият понеделник” в периода 01 юли 2024 г. – 02 септември 2024 г. участникът приема безусловно настоящите Правила за участие в Играта и официалните правила на Facebook страницата, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данни за участие: име, фамилия и електронен адрес /e-mail/, телефон за връзка.

 

Не може да бъде участник в играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за медията, която организира играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”

 

 1. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в играта „Великият понеделник“, от друга страна, както и условията за участие в нея.

 3. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „Играта” е играта „Великият понеделник“, която се провежда на уебсайта https://greatmonday.bg и Facebook страницата на KINO NOVA https://facebook.com/kinonova за периода от 01 юли 2024 г. – 02 септември 2024 г. 

2. „Участник” e всяко физическо лице, което се регистрира за участие чрез имейл адрес на уебсайта https://greatmonday.bg.

3. „Организатор” е „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, гр. София, район „Искър”, ул. „Неделчо Бончев” № 10.

 1. /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнайсет) години, което е дееспособно.

/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 1. Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, с гласуването за филм в Играта.

 2. За да участва, Участникът трябва да гласува за филм във „Великият понеделник”, част от ТВ кампанията „Великият понеделник“ по ТВ програма KINO NOVA на сайта на „Великият понеделник“: https://greatmonday.bg, и да се регистрира чрез имейл адрес, в периода 01 юли 2024 г. – 02 септември 2024 г.

 3. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

 4. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
  /2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
/4/ Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта https://greatmonday.bg

/5/ Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

 

 1. Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане.

 2. Спечелилите участници следва да се свържат с Организатора с лично съобщение във Facebook, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на наградата в срок от 3 /три/ дни от обявяването на имената им. В случай че спечелилите Участници не се свържат с Организатора в предоставения им за това срок от 3 /три/ дни и не са посочили телефон за връзка, то поради невъзможност за свързване със съответния победител, наградите се дават на следващите Участници, изтеглени чрез жребий.

 3. /1/ Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, имейл и телефонен номер

/2/ Ако Участник е избран за победител на една от 18 /осемнадесетте/ броя седмични награди, то той следва да предостави на Организатора свой адрес, на който да получи спечелената награда.

/3/ Ако Участник е избран за победител за голямата награда, то той следва да предостави на Организатора свой адрес, на който да получи спечелената награда, както и своето ЕГН, за да подпомогне Организатора да изпълни законовото си задължение да декларира раздадените от негова страна награди, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица и останалото приложимо българско законодателство. Ако Участник откаже да предостави своето ЕГН, то Организаторът избира друг победител, отново чрез жребий.

 1. Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни.

 2. Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

 3. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

 4. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

 5. Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

 6. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

 7. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

 8. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

 9. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

 10. Участието на всеки участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

 11. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

 12. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

 

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 

 1. С изпълнението на условията за участие в Играта лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори, а именно - име, и-мейл, телефон за връзка.

 

 1. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които е предоставил в регистрацията си чрез имейл, като за него се събират и следната категория данни, касаещи пол, възраст, местоживеене, за повече информация посредством използването на платформата на Google Analytics.


 

/2/ Google Analytics 360 и Google Analytics са:

Водещ инструмент за събиране на информация за Вашето поведение, за целите на измерването на нашите web сайтове. Смятаме използването му за наш легитимен интерес, с изключение на описаните по-долу казуси.


 

Правилата за поверителност и условията на Google, включително и Google Analytics, може да намерите тук: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg


 

Ако искате да забраните на Google Analytics да следи поведението Ви, може да използват следния инструмент предоставен от доставчика: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;

/2/ Участникът доброволно предоставя на Организатора на играта личните си данни за обработване за целите на играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в играта и раздаване на спечелените от тях награди. 

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на играта и раздаване на предвидените в играта награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора най-късно на 30.09.2024.

 

Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто имейл е използван от друго лице, независимо дали то е дало или не съгласие за това.

 

 1. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените тук, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Имената на победителите ще бъдат публикувани на Facebook страницата на KINO NOVA https://facebook.com/kinonova всяка седмица в деня след приключване на седмичното гласуване и в края на кампанията на 02 септември 2024 г., с което обстоятелство лицата, които извършват регистрация за участие в Играта, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена.

 2. Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители/партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД .

 3. Участниците в играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване, правото да искат ограничаване на обработването, правото да направи възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

 4. Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Участниците, станала му известна по повод на организиране на Играта - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 5. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът предприема съответните мерки за защита на данните.

 6. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на играта (идентифициране на участниците в нея, организиране на активностите, свързани с нея, идентифициране на победителите и раздаване на спечелените от тях награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези.

 1. Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.


Условия за участие

за участие в игра с наименование „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”

 

Игра с наименование „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК“, свързана с поддържаните от „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД сайт https://greatmonday.bg и Facebook страница на ТВ програмата „KINO NOVA” - https://www.facebook.com/kinonova

 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:
01.07.2024 – 02.09.2024

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
„Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, гр. София, район Искър, ул. „Неделчо Бончев” № 10

 

 

НАГРАДАТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ:

„Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, гр. София, район Искър, ул. „Неделчо Бончев” № 10

 

ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

На уебсайта – https://greatmonday.bg и на Facebook страницата на KINO NOVA – https://facebook.com/kinonova

 

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:

 • 1 бр. голяма наград – прожекционен апарат

 • 18 бр. седмични награди – брандирани тениски

 

УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДИ:

 

Участниците следва да гласуват за един от селекция от два филма:

 

Наградата „Прожекционен апарат” ще спечели 1 /един/ от участниците в играта, избран чрез жребий измежду всички гласували и записали се за участие в томболата в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували поне веднъж по време на кампанията в периода 01 юли 2024 г. – 02 септември 2024 г. от един и същ потребителски профил.

Наградата „Брандирана тениска” ще спечелят 18 /осемнайсет/ от участниците в играта, които се избират при провеждане на жребий измежду всички гласували и записали се за участие в томболата в уебсайта на седмична база.

 

УЧАСТНИК В ИГРАТА:

Участие в играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите условия за участие в играта „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 1. Провеждането и участието в играта „Великият понеделник” („Играта”) се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

 2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.

 3. За участие в играта участникът използва регистрация чрез имейл адрес на уебсайта https://greatmonday.bg.

 4. Участието се извършва посредством гласуване за филм в рамките на кампанията Великият понеделник”и задължително попълване на формуляр за регистрация за награда.

  1. Гласуването за филм във „Великият понеделник” се провежда на седмична база;

  2. Новите предложения за филми се обявяват всеки понеделник, в 21.00 часа на Facebook страницата на KINO NOVA - https://www.facebook.com/kinonova, както и на уебсайта https://greatmonday.bg.

  3. Предложенията са активни до неделя, 24.00 часа;

  4. Филмът, събрал най-много гласове във „Великият понеделник”, се обявява на Facebook страница на KINO NOVA - https://www.facebook.com/kinonova, всеки понеделник в 21.00 часа.

 

 1. Участието в играта е безплатно. Всеки участник има право да гласува за филм само веднъж седмично.

 2. За участие в играта е необходимо потребител със съответната регистрация чрез имейл адрес на уебсайта https://greatmonday.bg, да посети Facebook страницата на KINO NOVA или специално създадения микро сайт, където всяка седмица може да гласува за филм във “Великият понеделник”.

На седмична база чрез жребий, който се провежда от екипа на Организатора, се избират по двама победители сред всички регистрирани за томболата, които ще спечелят награда - тениска.

В края на кампанията чрез жребий, който се провежда от екипа на Организатора, се избира един победител измежду всички гласували и записали се за участие в томболата в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували и да са се записали за участие в томболата поне веднъж по време на кампанията в периода 01 юли 2024 г. – 02 септември 2024 г. от един и същ потребителски профил.

 1. За участие в играта потребителите трябва да имат регистрация чрез имейл адрес на уебсайта https://greatmonday.bg и да са на възраст над 18 години.

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА  

Играта се провежда в периода 01 юли 2024 г. – 02 септември 2024 г., като участниците имат право да гласуват за филм и чрез регистрация чрез и-мейл адрес да се запишат за участие в томболата във „Великият понеделник”. Играта приключва в 24:00 часа на предпоследния ден от периода. Организаторът е задължен да обявява седмичните победители всяка седмица на Facebook страницата на KINO NOVA https://www.facebook.com/kinonova.
 

УЧАСТИЕ

 

С гласуването за филм в рамките на кампанията „Великият понеделник” в периода 01 юли 2024 г. – 02 септември 2024 г. участникът приема безусловно настоящите Правила за участие в Играта и официалните правила на Facebook страницата, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данни за участие: име, фамилия и електронен адрес /e-mail/, телефон за връзка.

 

Не може да бъде участник в играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за медията, която организира играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”

 

 1. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в играта „Великият понеделник“, от друга страна, както и условията за участие в нея.

 3. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „Играта” е играта „Великият понеделник“, която се провежда на уебсайта https://greatmonday.bg и Facebook страницата на KINO NOVA https://facebook.com/kinonova за периода от 01 юли 2024 г. – 02 септември 2024 г. 

2. „Участник” e всяко физическо лице, което се регистрира за участие чрез имейл адрес на уебсайта https://greatmonday.bg.

3. „Организатор” е „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, гр. София, район „Искър”, ул. „Неделчо Бончев” № 10.

 1. /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнайсет) години, което е дееспособно.

/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 1. Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, с гласуването за филм в Играта.

 2. За да участва, Участникът трябва да гласува за филм във „Великият понеделник”, част от ТВ кампанията „Великият понеделник“ по ТВ програма KINO NOVA на сайта на „Великият понеделник“: https://greatmonday.bg, и да се регистрира чрез имейл адрес, в периода 01 юли 2024 г. – 02 септември 2024 г.

 3. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

 4. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
  /2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
/4/ Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта https://greatmonday.bg

/5/ Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

 

 1. Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане.

 2. Спечелилите участници следва да се свържат с Организатора с лично съобщение във Facebook, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на наградата в срок от 3 /три/ дни от обявяването на имената им. В случай че спечелилите Участници не се свържат с Организатора в предоставения им за това срок от 3 /три/ дни и не са посочили телефон за връзка, то поради невъзможност за свързване със съответния победител, наградите се дават на следващите Участници, изтеглени чрез жребий.

 3. /1/ Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, имейл и телефонен номер

/2/ Ако Участник е избран за победител на една от 18 /осемнадесетте/ броя седмични награди, то той следва да предостави на Организатора свой адрес, на който да получи спечелената награда.

/3/ Ако Участник е избран за победител за голямата награда, то той следва да предостави на Организатора свой адрес, на който да получи спечелената награда, както и своето ЕГН, за да подпомогне Организатора да изпълни законовото си задължение да декларира раздадените от негова страна награди, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица и останалото приложимо българско законодателство. Ако Участник откаже да предостави своето ЕГН, то Организаторът избира друг победител, отново чрез жребий.

 1. Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни.

 2. Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

 3. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

 4. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

 5. Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

 6. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

 7. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

 8. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

 9. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

 10. Участието на всеки участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

 11. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

 12. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

 

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 

 1. С изпълнението на условията за участие в Играта лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори, а именно - име, и-мейл, телефон за връзка.

 

 1. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които е предоставил в регистрацията си чрез имейл, като за него се събират и следната категория данни, касаещи пол, възраст, местоживеене, за повече информация посредством използването на платформата на Google Analytics.


 

/2/ Google Analytics 360 и Google Analytics са:

Водещ инструмент за събиране на информация за Вашето поведение, за целите на измерването на нашите web сайтове. Смятаме използването му за наш легитимен интерес, с изключение на описаните по-долу казуси.


 

Правилата за поверителност и условията на Google, включително и Google Analytics, може да намерите тук: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg


 

Ако искате да забраните на Google Analytics да следи поведението Ви, може да използват следния инструмент предоставен от доставчика: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;

/2/ Участникът доброволно предоставя на Организатора на играта личните си данни за обработване за целите на играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в играта и раздаване на спечелените от тях награди. 

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на играта и раздаване на предвидените в играта награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора най-късно на 30.09.2024.

 

Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто имейл е използван от друго лице, независимо дали то е дало или не съгласие за това.

 

 1. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените тук, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Имената на победителите ще бъдат публикувани на Facebook страницата на KINO NOVA https://facebook.com/kinonova всяка седмица в деня след приключване на седмичното гласуване и в края на кампанията на 02 септември 2024 г., с което обстоятелство лицата, които извършват регистрация за участие в Играта, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена.

 2. Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители/партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД .

 3. Участниците в играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване, правото да искат ограничаване на обработването, правото да направи възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

 4. Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Участниците, станала му известна по повод на организиране на Играта - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 5. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът предприема съответните мерки за защита на данните.

 6. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на играта (идентифициране на участниците в нея, организиране на активностите, свързани с нея, идентифициране на победителите и раздаване на спечелените от тях награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези.

 1. Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.Краен срок за участие: 02 Септември 2024

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай