Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Виж тук! Играй и спечели електрически велосипеди, PS5 конзоли, и 60 награди по 500лв.


Виж тук! Играй и спечели електрически велосипеди, PS5 конзоли, и 60 награди по 500лв.

Официални правила на промоционалната кампания „Олимпийски игри Париж 2024” Раздел 1. Организатор на промоционалната кампания и официални правила Промоционалната кампания „Олимпийски игри Париж 2024” („Кампанията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” ЕАД, ЕИК 175432612, с адрес гр. София, бул. „България“ № 118 („Организатор“) по възложение на „Виза Юръп България“ ЕООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, идентификационен номер 207324754, седалище и адрес на управление: Цар Освободител №14, Лендмарк център Офиси Регус ет.5 („Възложител”). Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес https://visabg.com/promocii/paris-2024 през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://visabg.com/promocii/paris-2024 Възложителят има право да прекрати Кампанията по всяко време, както и в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства и/или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Раздел 2. Територия на Кампанията Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. Раздел 3. Период на Кампанията Кампанията стартира в 00:00 часа на 12 май 2024 г. и ще продължи до 23:59 на 10 август 2024 г. включително. Кампанията се разделя на 3 подпериода: ● Първи месечен подпериод – от 00:00 часа на 12 май 2024 г. до 23:59 часа на 08 юни 2024 г. ● Втори месечен подпериод – от 00:00 часа на 09 юни 2024 г. до 23:59 часа на 06 юли 2024 г. ● Трети месечен подпериод – от 00:00 часа на 07 юли 2024 г. до 23:59 часа на 10 август 2024 г. Раздел 4. Право на участие В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени в Република България преди началната дата на Кампанията (12 май 2024 г.), от някоя от изброените в списъка по-долу организации, („Участващи карти“): ● “Айкарт” АД ● „Аксес Файнанс“ ООД (Бяла карта) ● „Алианц Банк България“ ● “Банка ДСК” АД ● “Българо-американска кредитна банка” АД ● “Инвестбанк” АД ● “Кей Би Си Банк България” ЕАД ● “Обединена българска банка” АД ● “Пейнетикс” ЕАД ● “ПроКредит Банк (България)” ЕАД ● “Първа инвестиционна банка” АД ● Revolut Bank UAB ● “Тексим Банк” АД ● „Ти Би Ай Банк“ ЕАД ● “Транзакт Юръп” ЕАД ● “УниКредит Булбанк” АД ● “Централна кооперативна банка” АД ● “Юробанк България” АД (наричани по-долу заедно „Участващи организации“). Всеки клиент на Участваща организация получава автоматично правото да бъде включен в тегленето на награда, като с извършване на плащания в периода на Кампанията с карта Visa, отговарящи на изискванията по Раздел 5, клиентът приема настоящите Официални правила и условията за участие в Кампанията. Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с Възложителя, Организатора, както и други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, нямат право да участват в Кампанията. Раздел 5. Механизъм на Кампанията В Кампанията могат да участват всички лица, притежатели на Участващи карти, които са извършили поне 15 трансакции в даден подпериод с Участваща карта на ПОС терминал в обект разположен на територията на Република България или онлайн (през уебсайт или в мобилно приложение), включително Мобилно плащане с Участваща карта на ПОС терминал в обект разположен на територията на Република България („Допустими Участници“). Всеки Допустим Участник може да участва в тегленето за награда за като извърши поне 15 трансакции през един от подпериодите. Всяка трансакция, направена с Участваща карта, добавена в мобилно устройство, се брои като две. За избягване на всяко съмнение, ако един Допустим Участник притежава повече от една Участваща карта, то същият получава право да участва в тегленето за награда за всяка Участваща карта поотделно при изпълнение на условията, описани по-горе. За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал с Участваща карта (в т.ч. и с мобилно устройство) на територията на Република България. В Кампанията не могат да участват: ● Плащания, направени с карти Visa, в обекти извън територията на Република България; ● Плащания, направени с карти Visa, издадени след началото на Кампанията (12 май 2024 г.); ● Плащания с карти Visa, издадени от организация, неучастваща в Кампанията; ● Трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой. Раздел 6. Награда В Кампанията се предоставят от Възложителя следните награди: - 9 електически велосипеда - Askoll eB 4, със следните характеристики: o Двигател – 250 W заден с външен ротор o Максимална скорост – 25 км/ч o Пробег – до 80 км. o Кaпацитет на батерията – 300 Wh o Разход – 0.32 кВтч o Максимално тегло – 120 кг. o Рамка – размер L (унисекс) o Гуми – 28“ безкамерни o Скорости – Shimano 6 скорости o Цвят - син - 15 игрални конзоли PlayStation®5, включващи: o Конзола - (група модели CFI-2000 – Slim); o Допълнителен контролер DualSense; o Оптично устройство; o 2 крака за хоризонтална стойка; o HDMI® кабел; o AC захранващ кабел; o USB кабел; o Astro's Playroom® - предварително инсталирана игра - 60х500 лв парични награди (кешбек). Наградите не може да бъдат заменяни за паричната им равностойност. Раздел 7. Определяне на печеливш Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Тегленето на наградите ще се извърши както следва: • За Първи подпериод наградите ще се изтеглят на 27.06.2024 г. • За Вторит подпериод наградите ще се изтеглят на 25.07.2024 г. • За Трети подпериод наградите ще се изтеглят на 29.08.2024 г. На всяко теглене ще се определят по 3 (трима) печеливши на електрически велосипеди и 3 (трима) резервни печеливши, 5 (петима) печеливши на игрални конзоли и 5 (петима) резервни печеливши и 20 (двайсет) печеливши на парична награда- и 20 (двайсет) резервни печеливши. След тегленето Възложителят ще информира съответната Участваща организация – издател на Участващата карта, с които са извършени печелившите трансакции, за техните печеливши Допустими Участници („Печеливши“), като им предостави номерата на печелившите трансакции. Съответните Участващи организации - издатели на картатите на Печелившите, потвърждават валидността на изтеглените печеливши трансак,ции. В случай че трансакцията на Печеливш не бъде потвърдена от Участващата организация, се прилага предвидената в този абзац процедура и по отношение на съответните изтеглени резервни Печеливши. След потвърждаване валидността на изтеглените печеливши трансакции, Участващите организации уведомяват Печелившите писмено по имейл за спечелването на наградата. Печелившите следва да потвърдят писмено чрез изпращане на имейл в отговор на уведомителния имейл на съответната Участваща организация, че приемат и желаят да получат спечелената награда, в срок до 3 (три) работни дни от получаване на уведомителния имейл. След потвърждение от страна на съответния Печелившия, че желае да получи наградата, съответната Участващата организация изпраща на Възложителя и на Организатора данни за контакт на Печелившия с цел предоставяне на наградата. Организаторът, по възлагане на Възложителя, съдейства на Печелившия при получаването на наградата. Печелившият няма право да предоставя за ползване наградата на трето лице/а. Когато Участваща карта е издадена на юридическо лице, наградата ще се получава лично от законния му представител след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане на наградата от страна на Печелившия, съгласно реда описан в настоящия Раздел. В случай че Печелившият не бъде открит от съответната Участваща организация и/или Организатора, и/или не потвърди, че желае да получи наградата по настоящата Кампания в предвидения срок, и/или откаже да получи наградата, и/или не предостави необходимите данни за получаване на наградата Печелившият губи правото да получи спечелената награда. В този случай наградата се предоставя на резервен печеливш съгласно описаното по-горе в този Раздел, което правило се повтаря до валидно предоставяне на наградата или до изчерпване на броя на резервните печеливши. В този случай Организаторът и/или Възложителят могат да решат или да изтеглят нов/и печеливш/и или да не предоставят наградата, която остава като неполучена от изтеглените Печеливши. Имената на Участващите организации, които трябва да са издали Участващите карти преди началото на Промоцията (12 май 2024 г.), за да имат те право на участие, ще бъдат публикувани на https://visabg.com/promocii/paris-2024 Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградата не бъде получена поради погрешна комуникация. С оглед стойността на всяка от наградите и съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), доходът от наградата се счита за облагаем, и Възложителят следва да декларира и да внесе, за своя сметка, дължимия авансов данък върху дохода от наградата на Печелившите - физически лица. Във връзка с предоставянето на всяка от наградите и изпълнение на задълженията на Възложителя по ЗДДФЛ, всеки от Печелившите - физически лица, следва да предостави на Възложителя, по указан от Възложителя начин, в т.ч. и посредством Организатора, своите три имена и Единния си граждански номер (ЕГН). Предоставяне на ЕГН на Печелившия е задължително условие за получаване на наградата, предвид задълженията на Възложителя по ЗДДФЛ. Раздел 8. Отговорност Възложителят и Организаторът не носят отговорност (в степента, допустима от закона) за каквито и да е разходи или вреди, произтичащи от провеждането на Кампанията или от участието на който и да е Допустим Участник в Кампанията или ако Кампанията не се осъществи съгласно предвиденото. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за действията и/или бездействията на Участващите организации, картоиздатели на карти Visa. Раздел 9. Защита на личните данни При провеждане на Кампанията лични данни на физически лица няма да бъдат събирани, обработвани и/или съхранявани от Възложителя и Организатора. Определянето на Печеливш съгласно правилата на Раздел 7 се осъществява, без да се обработват лични данни. Лични данни се обработват единствено при предоставянето на наградата. Във връзка с предоставяне на наградата, съответната Участваща организация и/или съответен Печеливш лично предоставя на Възложителя и на Организатора следните лични данни: три имена, имейл адрес, адрес и телефонен номер. ЕГН на Печелившия - се предоставя лично от Печелившия на Възложителя, в т.ч. и чрез Организатора. Целта за събирането, обработването и съхранението им от страна на Възложителя е изпълнението на задълженията на Възложителя по ЗДДФЛ във връзка с деклариране и внасяне на дължимия авансов данък върху дохода от съответната награда. За тази цел Възложителят има право да възложи на Организатора събирането и обработването на личните данни на Печелившите, като подизпълнител (обработващ) на Възложителя. Възложителят не използва данните на Печелившия и резервните печеливши за други цели. Всеки участник има право да се откаже от участие в Промоцията преди провеждането на тегленето на наградите като информира за това Организатора на промоционалния имейл [email protected]. Печелившият също може да се откаже от получаване на награда и обработване на личните му данни за целите, посочени в настоящия Раздел, като оттегли съгласието си за получаване на наградата, освен ако наградата е в процес на предоставяне. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на участник или Печеливш ще доведе до невъзможност за получаване на награда. Възложителят може да предостави лични данни на Печелившия на Организатора, в качеството му на обработващ лични данни на Възложителя и по възлагане на Възложителя, във връзка с осъществяване на контакт с Печелившия за предоставянето на наградата. В случай че наградата се предоставя от Участващата организация, обслужваща Печелившия, лични данни се обработват единствено при предоставянето на наградата от Участващата организация, в съответствие с вътрешните правила и политики за поверителност на съответните Участващи организации. Раздел 10. Информация за Кампанията Информация за Кампанията може да бъде получена на промоционалния имейл [email protected] или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Кампанията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10 ч. и 18 ч. Горещата линия ще бъде активна до 26 август 2024 г. Раздел 11. Приложимо право Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България. Евентуалните спорове относно провеждането на Кампанията между Допустими участници / притежатели на Участващи карти и Организатора/Възложителя се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

Условия за участие

Официални правила на промоционалната кампания „Олимпийски игри Париж 2024” Раздел 1. Организатор на промоционалната кампания и официални правила Промоционалната кампания „Олимпийски игри Париж 2024” („Кампанията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” ЕАД, ЕИК 175432612, с адрес гр. София, бул. „България“ № 118 („Организатор“) по възложение на „Виза Юръп България“ ЕООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, идентификационен номер 207324754, седалище и адрес на управление: Цар Освободител №14, Лендмарк център Офиси Регус ет.5 („Възложител”). Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес https://visabg.com/promocii/paris-2024 през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://visabg.com/promocii/paris-2024 Възложителят има право да прекрати Кампанията по всяко време, както и в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства и/или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Раздел 2. Територия на Кампанията Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. Раздел 3. Период на Кампанията Кампанията стартира в 00:00 часа на 12 май 2024 г. и ще продължи до 23:59 на 10 август 2024 г. включително. Кампанията се разделя на 3 подпериода: ● Първи месечен подпериод – от 00:00 часа на 12 май 2024 г. до 23:59 часа на 08 юни 2024 г. ● Втори месечен подпериод – от 00:00 часа на 09 юни 2024 г. до 23:59 часа на 06 юли 2024 г. ● Трети месечен подпериод – от 00:00 часа на 07 юли 2024 г. до 23:59 часа на 10 август 2024 г. Раздел 4. Право на участие В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени в Република България преди началната дата на Кампанията (12 май 2024 г.), от някоя от изброените в списъка по-долу организации, („Участващи карти“): ● “Айкарт” АД ● „Аксес Файнанс“ ООД (Бяла карта) ● „Алианц Банк България“ ● “Банка ДСК” АД ● “Българо-американска кредитна банка” АД ● “Инвестбанк” АД ● “Кей Би Си Банк България” ЕАД ● “Обединена българска банка” АД ● “Пейнетикс” ЕАД ● “ПроКредит Банк (България)” ЕАД ● “Първа инвестиционна банка” АД ● Revolut Bank UAB ● “Тексим Банк” АД ● „Ти Би Ай Банк“ ЕАД ● “Транзакт Юръп” ЕАД ● “УниКредит Булбанк” АД ● “Централна кооперативна банка” АД ● “Юробанк България” АД (наричани по-долу заедно „Участващи организации“). Всеки клиент на Участваща организация получава автоматично правото да бъде включен в тегленето на награда, като с извършване на плащания в периода на Кампанията с карта Visa, отговарящи на изискванията по Раздел 5, клиентът приема настоящите Официални правила и условията за участие в Кампанията. Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с Възложителя, Организатора, както и други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, нямат право да участват в Кампанията. Раздел 5. Механизъм на Кампанията В Кампанията могат да участват всички лица, притежатели на Участващи карти, които са извършили поне 15 трансакции в даден подпериод с Участваща карта на ПОС терминал в обект разположен на територията на Република България или онлайн (през уебсайт или в мобилно приложение), включително Мобилно плащане с Участваща карта на ПОС терминал в обект разположен на територията на Република България („Допустими Участници“). Всеки Допустим Участник може да участва в тегленето за награда за като извърши поне 15 трансакции през един от подпериодите. Всяка трансакция, направена с Участваща карта, добавена в мобилно устройство, се брои като две. За избягване на всяко съмнение, ако един Допустим Участник притежава повече от една Участваща карта, то същият получава право да участва в тегленето за награда за всяка Участваща карта поотделно при изпълнение на условията, описани по-горе. За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал с Участваща карта (в т.ч. и с мобилно устройство) на територията на Република България. В Кампанията не могат да участват: ● Плащания, направени с карти Visa, в обекти извън територията на Република България; ● Плащания, направени с карти Visa, издадени след началото на Кампанията (12 май 2024 г.); ● Плащания с карти Visa, издадени от организация, неучастваща в Кампанията; ● Трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой. Раздел 6. Награда В Кампанията се предоставят от Възложителя следните награди: - 9 електически велосипеда - Askoll eB 4, със следните характеристики: o Двигател – 250 W заден с външен ротор o Максимална скорост – 25 км/ч o Пробег – до 80 км. o Кaпацитет на батерията – 300 Wh o Разход – 0.32 кВтч o Максимално тегло – 120 кг. o Рамка – размер L (унисекс) o Гуми – 28“ безкамерни o Скорости – Shimano 6 скорости o Цвят - син - 15 игрални конзоли PlayStation®5, включващи: o Конзола - (група модели CFI-2000 – Slim); o Допълнителен контролер DualSense; o Оптично устройство; o 2 крака за хоризонтална стойка; o HDMI® кабел; o AC захранващ кабел; o USB кабел; o Astro's Playroom® - предварително инсталирана игра - 60х500 лв парични награди (кешбек). Наградите не може да бъдат заменяни за паричната им равностойност. Раздел 7. Определяне на печеливш Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Тегленето на наградите ще се извърши както следва: • За Първи подпериод наградите ще се изтеглят на 27.06.2024 г. • За Вторит подпериод наградите ще се изтеглят на 25.07.2024 г. • За Трети подпериод наградите ще се изтеглят на 29.08.2024 г. На всяко теглене ще се определят по 3 (трима) печеливши на електрически велосипеди и 3 (трима) резервни печеливши, 5 (петима) печеливши на игрални конзоли и 5 (петима) резервни печеливши и 20 (двайсет) печеливши на парична награда- и 20 (двайсет) резервни печеливши. След тегленето Възложителят ще информира съответната Участваща организация – издател на Участващата карта, с които са извършени печелившите трансакции, за техните печеливши Допустими Участници („Печеливши“), като им предостави номерата на печелившите трансакции. Съответните Участващи организации - издатели на картатите на Печелившите, потвърждават валидността на изтеглените печеливши трансак,ции. В случай че трансакцията на Печеливш не бъде потвърдена от Участващата организация, се прилага предвидената в този абзац процедура и по отношение на съответните изтеглени резервни Печеливши. След потвърждаване валидността на изтеглените печеливши трансакции, Участващите организации уведомяват Печелившите писмено по имейл за спечелването на наградата. Печелившите следва да потвърдят писмено чрез изпращане на имейл в отговор на уведомителния имейл на съответната Участваща организация, че приемат и желаят да получат спечелената награда, в срок до 3 (три) работни дни от получаване на уведомителния имейл. След потвърждение от страна на съответния Печелившия, че желае да получи наградата, съответната Участващата организация изпраща на Възложителя и на Организатора данни за контакт на Печелившия с цел предоставяне на наградата. Организаторът, по възлагане на Възложителя, съдейства на Печелившия при получаването на наградата. Печелившият няма право да предоставя за ползване наградата на трето лице/а. Когато Участваща карта е издадена на юридическо лице, наградата ще се получава лично от законния му представител след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане на наградата от страна на Печелившия, съгласно реда описан в настоящия Раздел. В случай че Печелившият не бъде открит от съответната Участваща организация и/или Организатора, и/или не потвърди, че желае да получи наградата по настоящата Кампания в предвидения срок, и/или откаже да получи наградата, и/или не предостави необходимите данни за получаване на наградата Печелившият губи правото да получи спечелената награда. В този случай наградата се предоставя на резервен печеливш съгласно описаното по-горе в този Раздел, което правило се повтаря до валидно предоставяне на наградата или до изчерпване на броя на резервните печеливши. В този случай Организаторът и/или Възложителят могат да решат или да изтеглят нов/и печеливш/и или да не предоставят наградата, която остава като неполучена от изтеглените Печеливши. Имената на Участващите организации, които трябва да са издали Участващите карти преди началото на Промоцията (12 май 2024 г.), за да имат те право на участие, ще бъдат публикувани на https://visabg.com/promocii/paris-2024 Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградата не бъде получена поради погрешна комуникация. С оглед стойността на всяка от наградите и съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), доходът от наградата се счита за облагаем, и Възложителят следва да декларира и да внесе, за своя сметка, дължимия авансов данък върху дохода от наградата на Печелившите - физически лица. Във връзка с предоставянето на всяка от наградите и изпълнение на задълженията на Възложителя по ЗДДФЛ, всеки от Печелившите - физически лица, следва да предостави на Възложителя, по указан от Възложителя начин, в т.ч. и посредством Организатора, своите три имена и Единния си граждански номер (ЕГН). Предоставяне на ЕГН на Печелившия е задължително условие за получаване на наградата, предвид задълженията на Възложителя по ЗДДФЛ. Раздел 8. Отговорност Възложителят и Организаторът не носят отговорност (в степента, допустима от закона) за каквито и да е разходи или вреди, произтичащи от провеждането на Кампанията или от участието на който и да е Допустим Участник в Кампанията или ако Кампанията не се осъществи съгласно предвиденото. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за действията и/или бездействията на Участващите организации, картоиздатели на карти Visa. Раздел 9. Защита на личните данни При провеждане на Кампанията лични данни на физически лица няма да бъдат събирани, обработвани и/или съхранявани от Възложителя и Организатора. Определянето на Печеливш съгласно правилата на Раздел 7 се осъществява, без да се обработват лични данни. Лични данни се обработват единствено при предоставянето на наградата. Във връзка с предоставяне на наградата, съответната Участваща организация и/или съответен Печеливш лично предоставя на Възложителя и на Организатора следните лични данни: три имена, имейл адрес, адрес и телефонен номер. ЕГН на Печелившия - се предоставя лично от Печелившия на Възложителя, в т.ч. и чрез Организатора. Целта за събирането, обработването и съхранението им от страна на Възложителя е изпълнението на задълженията на Възложителя по ЗДДФЛ във връзка с деклариране и внасяне на дължимия авансов данък върху дохода от съответната награда. За тази цел Възложителят има право да възложи на Организатора събирането и обработването на личните данни на Печелившите, като подизпълнител (обработващ) на Възложителя. Възложителят не използва данните на Печелившия и резервните печеливши за други цели. Всеки участник има право да се откаже от участие в Промоцията преди провеждането на тегленето на наградите като информира за това Организатора на промоционалния имейл [email protected]. Печелившият също може да се откаже от получаване на награда и обработване на личните му данни за целите, посочени в настоящия Раздел, като оттегли съгласието си за получаване на наградата, освен ако наградата е в процес на предоставяне. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на участник или Печеливш ще доведе до невъзможност за получаване на награда. Възложителят може да предостави лични данни на Печелившия на Организатора, в качеството му на обработващ лични данни на Възложителя и по възлагане на Възложителя, във връзка с осъществяване на контакт с Печелившия за предоставянето на наградата. В случай че наградата се предоставя от Участващата организация, обслужваща Печелившия, лични данни се обработват единствено при предоставянето на наградата от Участващата организация, в съответствие с вътрешните правила и политики за поверителност на съответните Участващи организации. Раздел 10. Информация за Кампанията Информация за Кампанията може да бъде получена на промоционалния имейл [email protected] или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Кампанията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10 ч. и 18 ч. Горещата линия ще бъде активна до 26 август 2024 г. Раздел 11. Приложимо право Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България. Евентуалните спорове относно провеждането на Кампанията между Допустими участници / притежатели на Участващи карти и Организатора/Възложителя се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

Краен срок за участие: 10 Август 2024

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай